GTK
Szakirányú továbbképzés

Gasztronómiai specialista

Gazdaságtudományi Kar által meghirdetett szakirányú továbbképzés.

A képzés megnevezése
Gasztronómiai specialista
Képzési terület
Gazdaságtudományi
Képzési ág
Üzleti
Képzés időtartama
2 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Gasztronómiai specialista

Áttekintés

A képzés célja

Gasztronómiában jártas szakemberek képzése, akik fel vannak vértezve a vendéglátó terméktechnológiai ismeretekkel, jártasak a világ italkínálatában, önállóan össze tudnak állítani ital- és ételsorokat, globális ismeretekkel rendelkeznek a vendéglátás-felszolgálás, az ital- és ételismeret, a táplálkozástan és az élelmiszerbiztonság világáról. Véleményüket tudományos alapokra támaszkodva tudják kinyilvánítani, önállóan tudnak étteremvezetést ellátni, de ételkritikusként is megállják helyüket. Önállóan el tudnak látni beszerzési feladatokat, meg tudják szervezni a munkát a vendéglátásban, rendezvényt szerveznek, ellátják a F&B menedzseri teendőket.

A termékspecifikus és gyakorlatorientált képzés fókuszában a széleskörű tudásanyag és tapasztalat átadása áll, annak érdekében, hogy a résztevő komplex ismeretekkel rendelkezzen a gasztronómia specifikus területein, és minden területen egyformán felkészült legyen. Átlássa az összefüggéseket, összefonódásokat, a folyamatot teljes egészében lássa, és a gyakorlatban is adaptálni tudja azokat.

A kurzus résztvevője ismerni fogja a vendéglátás szervezési-vezetési fő- és részfolyamatait, gazdálkodási összefüggéseit, ezek működtetéséhez használni tudja az innovatív digitális eszközöket is.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • birtokában van a legalapvetőbb információgyűjtési, elemzési, feladat-, illetve problémamegoldási módszereknek;
 • ismeri a projektben, teamben és különböző munkaszervezeti formákban való részvétel, együttműködés szabályait és etikai normáit;
 • ismeri a turizmus és vendéglátás hazai és nemzetközi intézményrendszerét, jellemzőit és a rendszer elemeinek összefüggéseit;
 • ismeri az ételkészítés és az értékesítés során felhasznált élelmiszereket, illetve italokat;
 • ismeri a vendéglátásban előírt higiéniai, minőségirányítási és élelmiszer-biztonsági szabályokat, az ételkészítési, illetve értékesítési folyamatokat, ezek különböző részfolyamatait;
 • alapszintű mikrobiológiai alapismeretekkel rendelkezik az élelmiszerek tartósítása, élelmiszer-mérgezések, élelmiszer-fertőzések területén;
 • ismeri a vendéglátás alapvető gépeit, műszaki berendezéseit, eszközeit;
 • ismeri a vendéglátás szervezési-vezetési fő- és részfolyamatait, gazdálkodási összefüggéseit;
 • ismeri a megváltozott táplálkozási igényű élelmezés szabályait.
Képesség
 • elméleti, fogalmi és módszertani ismeretei felhasználásával képes a feladatának ellátásához szükséges tényeket, adatokat összegyűjteni, rendszerezni, egyszerűbb oksági összefüggéseket feltárni és következtetéseket levonni, javaslatokat megfogalmazni a szervezet rutin folyamataiban;
 • képes egyszerűbb gazdasági folyamatokat, eljárásokat megtervezni, megszervezni, végrehajtani, hatékonyan kommunikál írásban és szóban;
 • képes a szakterülethez tartozó egyes tudáselemek integrálására, gyakorlati alkalmazására;
 • képes önállóan étel- és italsorokat megtervezni, ezeket összekapcsolni;
 • képes önállóan vendéglátó egységet (étterem, kávéház, bár) irányítani;
 • képes önállóan élelmiszerbiztonsági rendszerben teamet alakítani, a HACCP Kézikönyv megírásában aktívan közreműködni.
Attitűd
 • kritikusan szemléli saját munkáját;
 • törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére;
 • projektben, munkacsoportban szívesen vállal feladatot, együttműködő és nyitott, segítőkész, minden tekintetben törekszik a pontosságra;
 • fogékony az új információk befogadására, szakmai ismeretekre és módszertanokra;
 • nyitott az önálló és együttműködést igénylő feladatokban való részvételre;
 • munkája során a szakma jogi és etikai szabályait, normáit betartva végzi tevékenységét.
Autonómia és felelősség
 • felelősséget vállal, illetve visel saját munkájáért, döntéseiért;
 • munkáját a minőségi szempontok mindenkori figyelembevételével végzi.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés besorolása: gazdaságtudományok képzési terület
 • A végzettségi szint besorolása:
  ISCED 1997 szerint: 5A
  ISCED 2011 szerint: 6
  az európai keretrendszer szerint: 6
  a magyar képesítési keretrendszer szerint: 6
 • A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területek besorolása:
  ISCED 1997 szerint: 5A
  ISCED-F 2013 szerint: 1013: Hotel, restaurants and catering (811)
 • Megszerezhető szakképzettség: Gasztronómiai szakközgazdász
 • A képzés helye: Miskolc (székhely) vagy Budapest
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés munkarendje: levelező
 • Szakirány(ok):
 • Specializáció(k):
 • Műveltségterületek):
 • A nyilvántartásba vétel ideje:
  FNYF/153-4/2019. számú határozat (2019. január 18.) szerint,
 • A budapesti képzési hely nyilvántartásba vételének ideje:
  FNYF/153-11/2019. számú határozat (2019. január 25.) szerint
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2018/2019. tanév II. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  ME 232/2018. számú szenátusi határozat (2018. november 29.)
 • Képzési idő: 2 félév
 • A képzés során megszerzendő kreditpontok száma: 60 kredit
 • A felvétel feltételei:
  gazdaságtudományi képzési területen szerzett BSC (korábbi képzési rendszerben főiskolai) végzettség;
  egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Marien Anita, egyetemi docens
 • Képzési és kimeneti követelmény: 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet
 • Amennyiben a résztvevő előképzettsége bármely képzési területen szerzett BSC (korábbi képzési rendszerben főiskolai) végzettség és megfelel az egészségügyi alkalmassági követelményeknek is, akkor a megszerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
  Gasztronómiai specialista

A képzés és a tananyag részletei megegyeznek a Gasztronómiai szakközgazdász képzés részleteivel, kivéve

 • a nyilvántartásba vétel ideje:
  FNYF/153-3/2019. számú határozat (2019. január 18.) szerint,
 • a budapesti képzési hely nyilvántartásba vételének ideje:
  FNYF/153-10/2019. számú határozat (2019. január 25.) szerint;
 • a képzés folytatásához szükséges határozatok) adatai:
  ME 231/2018. számú szenátusi határozat (2018. november 29.)
Nagy Katalin
Szakkal kapcsolatos kérdések
A/2
épület, 108.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szak orientációja:
kiegyensúlyozott

Az elméleti és gyakorlati képzés aránya:
65–35 %

Alapozó ismeretek:
10-15 kredit

 • turizmusmarketing ismeretek;
 • a turizmus rendszere;
 • turisztikai vállalkozások és folyamatok ismerete;
 • fogyasztói magatartás;
 • döntések a turizmus és vendéglátás piacain

Szaktárgyak:
28-32 kredit

 • gasztronómiai ismeretek és trendek;
 • nemzetközi gasztronómia;
 • ital- és ételismeret;
 • táplálkozástan;
 • gasztro-turisztikai ismeretek;
 • vendéglátás menedzsment ismeretek;
 • kulináris geográfia;
 • élelmiszerbiztonság és higiéniai;
 • ételkészítés és folyamatai

Kiegészítő szakismeretek:
5-8 kredit

 • rendezvényszervezői ismeretek;
 • vendéglátás menedzsmentet támogató informatikai ismeretek

Szakdolgozat kreditértéke:
10 kredit

Idegennyelvi követelmények

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

60 kredit

Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann

dékán, Gazdaságtudományi Kar

dekan_gtk

Számos vállalati vezetőtől, humán menedzsertől hallottam már, hogy a munkaerő kiválasztás során előnybe részesíti a miskolci közgazdász gyűrűt viselő pályázót, mert biztos lehet abban, hogy felkészült és szorgalmas munkatársra számíthat személyében.

Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann

Two business people talking about graph and analysis about finan
gtk_02
gtk_03
Working environment and discussion of a new project. Concept picture of economy, and money

Jövőkép

A szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 1332 Vendéglátó tevékenységet folytató egység vezetője
 • 2714 Kulturális szervező
 • 2716 Újságíró, rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő
 • 3631 Konferencia- és rendezvényszervező
 • 5131 Vendéglős

A szakot meghirdető kar

Gazdaságtudományi Kar

A Miskolci Egyetem jogelődjén a (Nehézipari Műszaki Egyetemen) 1987. szeptemberében indult el a főiskolai szintű közgazdász képzés. 1990. július 1-én a Közgazdaságtudományi Intézet Gazdaságtudományi Karrá alakult.

A napjainkban tapasztalható változások a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítják. Folyamatosan nőnek a munkaerő-piaci igények; legalább egy világnyelvet a szakma gyakorlásához szükséges színvonalon beszélő, az elméleti ismereteken túl gyakorlati felkészültséggel rendelkező közgazdászokat képzünk.

A Gazdaságtudományi Karon folyó négylépcsős képzés, a 4 féléves felsőoktatási szakképzés, a 7 vagy 8 féléves alap, a 2 vagy 4 féléves mesterképzés, valamint a 8 féléves doktori képzés a munkaerőpiaci elvárásoknak maximálisan eleget tesz!

Képzésünk gyakorlati háttere erős. Hallgatóink nem csak a szemináriumokon ismerkedhetnek meg a jövőbeni feladataikkal, hanem kapcsolatba kerülnek a szakmai gyakorlatok vagy gyakornoki állások során vállalkozásokkal és intézményekkel, ahol valós üzleti környezetben sajátíthatják el a szakma fogásait. Évek óta zajlik duális képzés a vállalati partnerekkel együttműködésben, valamint gyakornoki program is. A valós vállalati példák, élethelyzetek erősítik a Kar duális hallgatóinak tudását, ezáltal sokkal komplexebb szemlélettel rendelkeznek. A hallgatók olyan munkatapasztalattal, készségekkel és képességekkel gazdagodnak a képzés során, amelyek birtokában sikeresek a munkaerőpiacon.

A tehetséggondozásra is kiemelt figyelmet fordítunk évek óta működik a Hantos Elemér Közgazdász Szakkollégium. Kiemelkedő hallgatókat összefogó szakmai és szellemi közösség. Tagjai hasonló gondolkodású fiatalok, akik ambiciózusok, tele tervekkel és célokkal.

Dr. Marien Anita
Szakfelelős
A/2
épület, 108.