dokumentumok_03
Elnyert hazai és nemzetközi pályázatok

EFOP-3.1.2-16-2016-00001

A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából

EFOP-3.1.2-16-2016-00001 – A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából

Általános adatok

Projekt címe

A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából

Támogató program

Széchenyi 2020 (2014-2020)

Felhívás kódja

EFOP-3.1.2-16-2016-00001

A projekt kezdő dátuma

2017.01.01.

Időtartam

2017.01.01. – 2021.12.31.

Fenntartási időszak vége

2026.12.31.

A projekthez megítélt támogatási összeg

9.860.000.000 Ft

A Miskolci Egyetem részére megítélt támogatási összeg

252.218.842 Ft

Konzorciumvezető

Eszterházy Károly Egyetem

További konzorciumi partnerek

Debreceni Egyetem, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Miskolci Egyetem, Nyíregyházi Egyetem, Oktatási Hivatal, Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem

Rövid projekt összefoglaló

Az EFOP-3.1.2 projekt célja a végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó stratégia prevenciós célú beavatkozásainak megalapozása, azaz a végzettség nélküli iskolaelhagyást, lemorzsolódást megelőző, befogadó, nyitottságra ösztönző intézményi nevelés-oktatás pedagógiai módszertani eszköztárának fejlesztése, tanulást támogató módszerek kidolgozása, továbbfejlesztése. Az alapvető célkitűzések megvalósítása olyan komplex képzési portfólió és képzésrendszer kialakítását és megvalósítását igényli, amely tudatosan fókuszál az érintett köznevelési intézmények speciális problémáira, figyelembe veszi elvárásaikat, gyakorlatorientált, konkrét problémák megoldására alkalmazható.

A Miskolci Egyetem projekttevékenységének célja, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye közoktatási intézményeiben a lemorzsolódás megelőzésére alkalmas pedagógiai módszerek kidolgozásával és elterjesztésével a megye 98 oktatási intézményében 2367 pedagógus módszertani kultúraváltásának, szemléletváltásának támogatásával segítse elő a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkenését a pedagógus-továbbképzési programok révén.

A Miskolci Egyetem saját erőforrásaira támaszkodva, a projekt célkitűzéseinek megvalósítását szolgáló, a helyi igényekre reagáló képzési portfólió kialakításával keresi meg a megyei közoktatási intézményeket:

  • Komplex Instrukciós Program (KIP) mint tanulói státuszkezelő eljárás (30 órás program, kontakt óra és online kontaktóra formájában): A projekt szakmai koncepciójában nevesített valamennyi fejlesztendő kompetenciaterületet magában foglaló, a tantestület egészét érintő, pedagógiai kultúra- és szemléletváltást eredményező átfogó oktatási módszertan. Ennek alkalmazása a továbbképzésben fókuszáltan támogatja a projekt alapvető célkitűzését, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkenését.
  • Érzékenyítő felkészítés és Komplex Instrukciós Program (KIP) (60 órás program, kontakt óra formájában): a módszer átadása és az utánkövetés eredményeként egy szellemiségében önálló, kreatív, ugyanakkor módszertani kultúrájában szakszerűen felkészített, egymással rendszeresen színvonalasan kommunikáló közösség keresi a napi kihívásokra a pedagógiai válaszokat.
  • Együtthaladó – tartalomalapú magyarnyelv-oktatási módszer nyelvi hátránnyal küzdő tanulói csoportok számára (30 órás program, kontakt óra formájában): A HHH-s gyermekeket oktató intézmények tapasztalata, hogy az iskolai eredménytelenség gyakori oka az anyanyelvi/magyar nyelvi kompetenciák nem megfelelő volta, a tanuláshoz szükséges szókincs hiánya. A módszer alkalmazása a magyar nyelvi kompetenciák fejlesztése révén segít a legrászorultabb tanulóknak, hogy sikeresen el tudják sajátítani a tananyagot.
  • Kiégés megelőzés és stresszkezelés reflektív technikákkal (30 órás program, kontakt óra formájában): A képzéssel a kiégés közelében levő, számos kihívással küzdő, de csekély eredményt produkáló tantestületeknek kívánunk hathatós segítséget nyújtani abból a megfontolásból, hogy pedagógiai kultúraváltásra, szemléletváltásra csak motivált, kreatív pedagógusok képesek.
  • Esély – Motiváció – Felzárkóztatás (30 órás program, kontakt óra és online kontaktóra formájában): A továbbképzés hátránycsökkentő, differenciált, egyéni módszereket is magában foglaló gyakorlati segítséget nyújt a pedagógusoknak a mindennapi munkájuk során. Olyan innovatív pedagógiai-pszichológiai megoldásokat ismertet meg a pedagógusokkal, amelyek a lemorzsolódással fenyegetett tanulók felzárkóztatásában eredményesen alkalmazhatók.
  • Roma társadalomismeret pedagógusképzés (szociológiai, történeti és antropológiai fókusszal) (90 órás program, kontakt óra formájában): A régió iskoláinak etnikai összetétele szükségessé teszi, hogy jobban megismertessük a pedagógusokkal a cigányság múltját, kultúráját, szokásait, az integratív nevelés lehetőségeit és módszereit, hogy ezek a tanulók is eredményesen tanuljanak az iskolában.
  • Projekt alapú ismeretátadás LEGO robotokkal (30 órás program, kontakt óra, szervezési jog átvétele a NYE-vel kötött együttműködési megállapodás alapján)
infoblokk_ESZA