dokumentumok_03
Elnyert hazai és nemzetközi pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00011

Fiatalodó és megújuló Egyetem, Innovatív tudásváros – A Miskolci Egyetem Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztése

EFOP-3.6.1-16-2016-00011 – Fiatalodó és megújuló Egyetem, Innovatív tudásváros – A Miskolci Egyetem Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztése

Általános adatok

Projekt címe

Fiatalodó és megújuló Egyetem, Innovatív tudásváros – A Miskolci Egyetem Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztése

Támogató program

Széchenyi 2020 (2014-2020)

Felhívás kódja

EFOP-3.6.1-16-2016-00011

A projekt kezdő dátuma

2017.02.01.

Időtartam

2017.02.01. – 2021.03.31.

A projekthez megítélt támogatási összeg

1.197.507.415 Ft

A Miskolci Egyetem részére megítélt támogatási összeg

1.197.507.415 Ft

Konzorciumvezető

Miskolci Egyetem

Miskolci Egyetem 2020-ig kidolgozott, „Innovatív Tudásváros” címet viselő programjában általános célként tűzte ki jövőbeni munkájának erőteljes innovációra és kooperációra való építését, a kiválóság fenntartásához nélkülözhetetlen fókuszok kiemelését, hazai és nemzetközi versenyképességének, nemzetközi láthatóságának az erősítését; kiemelt szerepet szánva mind ezekben a K+F+I tevékenységnek. A Miskolci Egyetem Karai és kutató intézetei egyaránt érdekeltek abban, hogy mint az Észak-magyarországi régió meghatározó felsőoktatási intézménye beágyazódására, a helyi szereplőkkel való szoros partnerségére, tudásbázisára, regionális, hazai és nemzetközi partnerségi kapcsolataira alapozottan segítse a régió gazdaságának átfogó növekedését. A tervezett projekt felépítése, tevékenységei és kimeneti követelményei szorosan illeszkednek az Európai Unió és Magyarország direktíváihoz. A projekt megvalósulásának helyszíne azonos a Miskolci Egyetem (ami az Észak-magyarországi régió meghatározó jelentőségű felsőoktatási intézménye hét karral és több mint ötven szakkal) székhelyével, melynek címe 3515 Miskolc, Egyetemváros út 1.

A projekt stratégiai és átfogó céljai a következők:

A Miskolci Egyetem hatékony bekapcsolása a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia megvalósításába, illetve a kutatási feltételrendszerek- és kapacitások növelése. Az Egyetem hosszú távon biztosítani kívánja kutatói utánpótlását olyan fiatal kutatókkal, akik elkötelezetté válnak az Egyetem irányába, kutatási témakörüket az S3 fókuszterületeihez tudják kapcsolni, és rendelkeznek azzal a vállalkozói szemlélettel, amely alkalmassá teszi őket az alapkutatások mellett a vállalati szféra által igényelt probléma megoldó alkalmazott kutatások és kísérleti fejlesztések végzésére is.

A Miskolci Egyetem Kutatói utánpótlás biztosításának elősegítésével egyre nagyobb hangsúlyt kíván helyezni a K+F+I folyamatok erősítésére, megfelelő menedzselésére, illetve a Kutató Intézeteinek fejlesztésére.

Tudományos produktivitás növelése kapcsán a K+F szolgáltatások körének fejlesztése és átalakítása, a kutató intézetek, az akadémiai kutató csoportok megerősítése – elsősorban a humán erőforrás oldaláról, a tudás- és technológia transzfer terület működőképességének helyreállítása –, ezáltal a vállalati kapcsolatrendszer átstrukturálása, a vállalati problémák markánsabb megjelenésének biztosítása az egyetemi kutatási folyamatokban.

További célnak tekinthető a társadalmi innováció megerősítése a felsőoktatásban, ami elősegíti a helyi szereplők stratégiai partnerségben, közös célok elérése érdekében történő együttműködését.

A fejlesztések célcsoportjai:

A projekt által leginkább közvetlen módon érintett személyek a Miskolci Egyetem kutatással foglalkozó oktatói, kutatói, valamint PhD hallgatói, akik részt vesznek, részt vehetnek az Egyetemen folyó, egyre dinamikusabbá váló kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységekben, a tudás- és technológia transzfer szolgáltatások nyújtásában. Ugyancsak közvetlen célcsoportnak tekinthetők azok a vállalati és más intézményeknél foglalkoztatott kutatók, szakemberek, akiket a projekt során oktatóként, előadóként, mentorként szeretnénk bevonni úgy a doktori, mind az egyéb képzésekbe. A projekt közvetett célcsoportjába tartoznak azok, akik a projekt megvalósítás során tervezett tevékenységeknek nem közvetlen részesei, közvetlen vagy közvetett módon nem részesülnek támogatásban, de a projekt által finanszírozott tevékenységek és szolgáltatások rájuk is hatással vannak. Ilyen célcsoportok az Egyetem azon hallgatói, akik a tudománynépszerűsítő, vállalkozóiságot fejlesztő rendezvényeken részt vesznek hozzájutva így a kor kihívásainak megfelelő tudáshoz. Ennek kapcsán közvetett szolgáltatásban vagy annak eredményében részesülő célcsoport még az ismeretekhez és tudásbázisokhoz hozzáférő lakosság és a helyi társadalom szereplői, illetve ÉM régió lakossága.  Közvetett célcsoportnak tekinthetőek még a kamarák, a vállalati-, nonprofit és költségvetési kutatóhelyek, valamint a gazdasági és civil szervezetek. A regionális kutatóhelyek szintén a projekt érintettjei közé sorolhatók, mivel a publikációs és tudománynépszerűsítő tevékenységek révén kapcsolódnak a projekthez. Érintettek továbbá még a vendégelőadók, az adminisztratív és kutatási asszisztencia, a középiskolai diákok szülei és a középfokú oktatási intézmények, amelyek a tudománynépszerűsítésen keresztül kulcsfontosságú szerepet játszanak az eredmények fenntartásában.

A Miskolci Egyetem stratégiai céljai között több évre visszamenőleg szerepel a kutatás-fejlesztési tevékenység racionalizálása, az Egyetem profiljához illeszkedő fókuszpontok, stratégiai kutatási területek meghatározása. 2010-ben „A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein” című (TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001) projekt révén elindult az Egyetem hagyományos kari struktúrájával párhuzamos Kiválósági Központ hálózat kialakítása. A Kiválósági Központok a kari struktúrák felett átívelő, interdiszciplináris működést céloztak meg, és biztosítanak ehhez keretet. Ennek megfelelően a Központok kutatási területei egymáshoz szorosan kapcsolódva biztosítják ezek szigetszerű működésének elkerülését, a tudományos megközelítések sokszínűségének érvényesülését. Az 5. Kiválósági Központ kialakításával már nem csak duális jellegű, hanem mátrix struktúrájú kapcsolatrendszerek is biztosítottak, így a környezeti kérdéskörök, a társadalmi kérdéskörök, a fenntarthatóság szempontrendszerei is megjelennek az összes tudományos műhely tevékenységében.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

 • A KK-k új kutatási profiljainak kialakítása az S3 prioritások mentén
 • Doktori iskolák működésének, tantárgystruktúrájának átalakítása, a lemorzsolódást csökkentő program(ok) kidolgozása
 • KK-k működési folyamatainak felülvizsgálata és egységesítése
 • K+F+I folyamatok információs rendszerének kialakítása
 • Új tudományterületi műhelyek létrehozása
 • Projektirányítási folyamatok fejlesztése, egységes keretrendszerek kialakítása
 • Program előkészítése
 • Tananyag összeállítás, oktatás
 • Programban való részvétel
 • Projekt kutatási feladatiba bevont fiatal kutatók
 • Kutatásvezetői rendszer kialakítása és működtetése
 • Kezdeti tudományos tevékenységek menedzselése
 • Publikációs felületek (open access) biztosítása
 • Angol anyanyelvi lektorálási rendszer kidolgozása
 • Folyóirat adatbázis hozzáférés bővítése
 • Publikálást támogató ösztönző és értékelő rendszer kidolgozása
 • MeMooc alapú e-learning tananyag fejlesztés
 • A tananyagok feltöltése a keretrendszerbe
 • Vállalkozói készség fejlesztése
 • EU/EGT tagállamokból származó, illetve Kárpát-medencei felsőoktatási intézményből érkező vendégoktatók, kutatók fogadása
 • TDK témakörök kutatásokhoz való illesztése
 • Nemzeti és nemzetközi technológiai platformokban való részvétel előkészítése, és erősítése
 • Nemzetközi tudományos konferencián való részvétel
 • Tudástranszfer szervezet folyamat és szervezeti rendszerének fejlesztése
 • Teljesítmény-centrikus tudástranszfer folyamat és szervezeti rendszer kialakítása
 • Klaszterfejlesztési központ létrehozása
 • Vállalkozóiságot támogató tréningek, programok valamint vállalkozás-fejlesztést és hallgatók vállalati ismereteinek erősítését szolgáló események szervezése
 • Start-up vállalkozások kialakulását támogató környezet létrehozása, működtetése
 • Vállalkozóiságot támogató, ME specifikus mentori rendszer kiépítése
 • K+F+I inkubációs és szolgáltatási folyamatok kialakítása
 • Regionális technikai (Open-Lab) szolgáltató központ feltételeinek kialakítása
 • Vállalati szakemberek bevonása a kutatási folyamatokba
 • Vállalkozói, egyetemi hallgatói ötletbörzék és tapasztalatcsere fórumok szervezése, önszerveződő K+F+I tudásközösségek kialakítása, működtetése
 • Támogató szolgáltatások, háttérbiztosítás
 • Társadalmi innováció tudás diffúziós keretmodell kidolgozása, társadalmi felzárkózási modellek, szakértői anyagok elkészítése
 • A társadalmi innovációhoz köthető, kompetencia alapú kutatói utánpótlás nevelés kereteinek biztosítása
 • Társadalmi innovációt erősítő interdiszciplináris kutatások feltételeinek megteremtése,
 • Új kutatási témakörök kijelölése a környezeti gazdasághoz és a társadalmi kihívásokhoz kapcsolódóan
 • Tudománynépszerűsítő rendezvények szervezése és bonyolítása
 • Kutatási eredményeket, társadalmi innovációban született eljárásokat népszerűsítő rendezvények tartása

A projekt társadalmi és gazdasági hatásai:

A projekt megvalósítása közvetlen és közvetett módon is előmozdítja és támogatja az Észak-magyarországi régió hátrányos társadalmi és gazdasági folyamatainak jellemzőit egyaránt. A vállalkozói szellem serkentése, illetőleg a start-up ökoszisztéma megteremtése és fejlesztése – az innovatív fiatal diplomás értelmiségi réteg helyben tartásán túlmenően – a társadalom és a helyi gazdaság ágazati struktúrájában is elmozdulást indukálhat. A K+F potenciál fejlesztése, az innovációs ökoszisztéma generálása és a technológiai- és tudástranszfer tevékenységek fejlesztése elősegíti az Észak-magyarországi régió versenyképességének a javítását, a helyi gazdaság szerkezetében történő elmozdulást, a tudásalapú gazdasághoz szükséges diplomás és PhD fokozattal rendelkező szakemberek arányának növekedését és a helyi gazdaság élénkítését. A Miskolci Egyetemen működő Kiválósági Központok szervezeti átalakítása és a kutatói potenciál fejlesztése megteremti a lehetőségét a kutatási területek profiltisztításának, továbbá az olyan műszaki- és természettudományi területekre irányuló, új kutatási irányvonalak kialakításának, amelyek fokozottabb mértékben fókuszálnak a valós, elsősorban a régiót érintő társadalmi és gazdasági problémák feltárására és megoldására hozzájárulva ezzel a térségi szintű diszparitások mérséklődéséhez.

infoblokk_ESZA