dokumentumok_03
Elnyert hazai és nemzetközi pályázatok

GINOP-2.3.4-15-2016-00004

Korszerű anyagok és intelligens technológiák FIEK létrehozása a Miskolci Egyetemen

GINOP-2.3.4-15-2016-00004 – Korszerű anyagok és intelligens technológiák FIEK létrehozása a Miskolci Egyetemen

Általános adatok

Projekt címe

Korszerű anyagok és intelligens technológiák FIEK létrehozása a Miskolci Egyetemen

Támogató program

Széchenyi 2020 (2014-2020)

Felhívás kódja

GINOP-2.3.4.-15-2016-00004

A projekt kezdő dátuma

2016.12.15.

Időtartam

2016.12.15 – 2021.10.31.

A projekthez megítélt támogatási összeg

5.832.843.929 Ft

A Miskolci Egyetem részére megítélt támogatási összeg

4.807.712.075 Ft

Konzorciumvezető

Miskolci Egyetem

További konzorciumi partnerek

BorsodChem Zrt., ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., Robert Bosch Energy and Body Systems Gépjárműelektromossági Alkatrész Gyártó és Forgalmazó Kft., Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft. 

Rövid projekt összefoglaló

A Miskolci Egyetem 2020-ig kidolgozott, „Innovatív Tudásváros” címet viselő intézményfejlesztési tervében (IFT) általános célként tűzte ki jövőbeni munkájának erőteljes innovációra és kooperációra való építését, a kiválóság fenntartásához nélkülözhetetlen fókuszok kiemelését, továbbá hazai és nemzetközi versenyképességének, nemzetközi láthatóságának az erősítését; kiemelt szerepet szánva mindezekben a KFI tevékenységnek. A program bázisa kettős: egyrészt megjelennek abban az 1735-ben alapított intézmény szakmai hagyományai és kompetenciái; másrészt a program a korábbiaknál erősebben épít az intézmény – városi, regionális és azon túlmutató – kapcsolatrendszerére. A kapcsolatokra épülő, eddigi és jövőbeli együttműködések determinálták jelen projekt elemeit is, kielégítve ezzel a partneri kör igényeit és erősítve ezzel az intézmény kutatási és technológiai transzfer szerepét. 

A projekt célja kiemelkedő KFI eredmények létrehozása és azok gazdasági hasznosítása. A megvalósítás szellemi bázisát a konzorcium tagjainak meglévő és a projektben bővülő (új kutatók foglalkoztatása) szellemi erőforrásai adják. Az infrastrukturális bázis ugyanígy értelmezhető, azzal, hogy az egyetem fizikailag koncentrálja laboratóriumi infrastruktúráját, amelybe a partnerek által generált KFI tevékenységekhez kapcsolódó eszközbeszerzések jelentős hányada is integrálódik. Ezekkel a tudatos fejlesztésekkel az infrastruktúra alkalmassá válik a gazdaság által támasztott igények kielégítésére, a hatékony tudás- és technológiatranszfer megvalósítására. A projektben a konzorciumi partnerek, valós ipari problémamegoldások keretében, újszerű munkamegosztást hoznak létre KFI aktivitásaik minden mozzanatában, kerülve a párhuzamos kapacitások kiépítését, ugyanakkor hatékony szinergiát eredményező kooperációs láncokat teremtenek. A humán és az infrastrukturális fejlesztések megalapozzák a projekten túlmutató és fenntartható KFI rendszer kialakítását, a partnerek szervezeteibe és működési folyamataiba való integrálását. A kialakított, a projektben inkubált technológiai szolgáltatások és az azokat megalapozó, kapcsolódó tudományos szellemi bázisok biztosítják a jövőbeni gazdasági partnerek potenciális igényeinek üzleti alapú kiszolgálását is, kitágítva ezzel az egyetem tudományos működésének határait, erősítve szellemi kisugárzását és hídképző szerepét. 

A projekt/FIEK három fókuszterületet, illetve részprojektet (vertikális dimenzió) jelöl ki a KFI feladatok színteréül: [RP-1] korszerű anyagok és vizsgálataik; [RP-2] modern anyagtechnológiák; [RP-3] intelligens irányítás és automatizálás. Az első két terület szinergikusan épül egymásra és komplementer kutatásokat tesz lehetővé, a partnerek direkt KFI tematikájának megfelelően. A harmadik terület egyrészt összeköti a két alapdimenziót, másrészt az önálló aktivitás lehetőségét is kínálja az Industry4.0 kutatások kereteiben. A kijelölt fókuszok biztosítják a KFI mozzanatok szakmai hátterét az alap- és alkalmazott kutatásoktól a piaci bevezetésig. A definiált részprojektek egyben szilárd bázison nyugvó kitörési pontok, amelyek a tervezett fejlesztésekkel alkalmassá teszik a konzorcium tagjait, közösen és önállóan arra, hogy nemzetközileg is versenyképes technológiákat, termékeket és folyamatokat fejlesszenek ki. 

A konzorcium tagjai (horizontális dimenzió) a Miskolci Egyetem (ME) vezetésével a BorsodChem Zrt. (BC), a Robert Bosch Energy and Body Systems Gépjárműelektromossági Alkatrész Gyártó és Forgalmazó Kft. (BOSCH), a Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft. (S.E.G.A. Hungary) és az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI). A fókuszterületek és a projektszervezet felépítése lehetővé teszi további piaci igények befogadását, a fenntartási időszakban újabb FIEK partnerek csatlakozását. A projekt keretében a részprojektek indukálta infrastrukturális fejlesztésekre kerül sor, az új anyagvizsgáló, anyagtechnológiai, illetve irányítási és automatizálási laboratóriumok a részprojekteket, a ME fizikai labor koncentrációja pedig a teljes FIEK-et is kiszolgálja, biztosítva a FIEK általános céljainak teljesülését és a hosszú távú fenntarthatóságot is. 

A FIEK működése és az ennek keretében generált projektek megvalósítása egy mátrix elvű irányítási és szervezeti rendszerre épül. Ez biztosítja a szükséges erőforrás koncentrációt és a célirányos munkamegosztás lehetőségét egyaránt, a párhuzamosságok kiszűrésével, ugyanakkor teret biztosít a szükséges mértékű specializációnak is. A KFI folyamatok eredményei közvetlenül beépülnek a különböző szintű képzésekbe (BSc, MSc, PhD, továbbképzés), növelve ezzel az egyes szervezeti egységek (például Vegyipari Technológiai (Wanhua-BorsodChem) Intézeti Kihelyezett Tanszék, Robert Bosch Mechatronikai Intézeti Tanszék), valamint a FIEK szerepvállalását. 

infoblokk_ESZA