Kutatás a Miskolci Egyetemen

A Miskolci Egyetem Észak-Magyarország legnagyobb felsőoktatási intézménye. Jól képzett szakembereivel, műszerparkjával és laboratóriumaival a hazai tudományos és műszaki fejlesztés jelentős kutatóbázisa, tudományos műhelye. A kutatási eredmények, a hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon szerzett ismeretek, tapasztalatok folyamatosan beépülnek az oktatás tantervi szerkezetébe. Az Egyetemen az oktatás és kutatás szerves egységet képez és kapcsolatuk, egymásra hatásuk viszi előre az oktatás és kutatás színvonalának folytonos emelését. Az egyetemi kutatások az alap-, alkalmazott- és fejlesztő kutatások láncolatát alkotják a következő területeken: természettudományok, műszaki tudományok, társadalomtudományok, bölcsészettudományok, orvostudományok és művészetek.

Az Egyetem kutatási főirányaihoz igazodnak a karok: Műszaki Földtudományi Kar, Műszaki Anyagtudományi Kar, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Állam- és Jogtudományi Kar, Gazdaságtudományi Kar és az Egészségügyi Kar valamint a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet; továbbá a kutató központok: Korszerű Anyagok és Intelligens Technológiák Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ, Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet  kutatási területei, témái. Az Egyetem meghatározó kutatási egységei az intézetek és tanszékek. (további információk*) (http://www.uni-miskolc.hu/) karok, intézetek, tanszékek honlapjai.

 

KORSZERŰ ANYAGOK ÉS INTELLIGENS TECHNOLÓGIÁK FELSŐOKTATÁSI ÉS IPARI EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT (FIEK)

A 2017-ben, a GINOP-2.3.4-15-2016-00004.sz. projekt keretében létrehozott FIEK kutatási tevékenységét az Egyetem más szervezeti egységeivel együttműködő kutatócsoportokban – informatikai kutatócsoport, Ipar 4.0 és IoT kutatócsoport, autóiparhoz és az építőiparhoz kapcsolódó kutatócsoportok, katalízis csoport, membrán fejlesztések kutatócsoport, biológia csoport, molekulatervező és modellező csoport, poliuretán (PUR) kísérleti gyártólaboratórium -, valamint az Elektronikai és Informatikai Kutatóintézetben végzi.  A Központ küldetése, hogy szakmai és tudományos téren hozzájáruljon az ország, kiemelten a régió gazdasági és ipari erejének növeléséhez, népességének megtartásához, a társadalmi környezet fejlesztéséhez. Tudományos igénnyel és megalapozottsággal folytat kutató-fejlesztő tevékenységet, amely kiemelten fókuszál a régióbeli gazdasági szféra igényeire, illetve kapcsolatai révén az egész hazai iparra, továbbá – EU projekteken és külföldi kapcsolatokon keresztül – a világ élvonalába tartozó kutatási és fejlesztési tevékenységekre.

ALKALMAZOTT FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET (AFKI)

Az Intézet jogelődjét a Magyar Tudományos Akadémia alapította 1957-ben MTA Olaj-bányászati Kutatólaboratórium néven, hogy alapkutatási hátteret teremtsen a hazai és nemzetközi szénhidrogén-bányászat számára. Az Intézet 1998-ban integrálódott a Miskolci Egyetem szervezetébe, napjainkban Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet néven működik. Közel félévszázados tevékenységével nagymértékben hozzájárult a bányászati kémiának, mint új interdiszciplináris tudományágnak a megalapozásához, amely egységes keretet biztosít a föld- és bányászati, valamint a kémiai és vegyészmérnöki tudományok ismeretanyagának integrálására.

TECHNOLÓGIA- ÉS TUDÁSTRANSZFER IGAZGATÓSÁG

Az egyetemi kutatás-fejlesztési tevékenység elősegítése, annak üzleti alapokra helyezésének elősegítése érdekében jött létre az Egyetemen ezen szervezeti egység. Az Igazgatóság közvetíti az ipari partnerek igényeit és a megoldásra váró műszaki-termelési problémákat az egyetemi kutató szervezeti egységek felé..

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR

A kiemelkedően tehetséges hallgatókkal való foglalkozásnak és a tudományos utánpótlás nevelésének az Egyetemen fontos színtere a TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR, mely évente több száz hallgatót vonz és készít fel tudományos kutatási feladatok végzésére. A tudományos diákköri munkában való részvétel szerepet játszik az egyetemi képzésben is, mert elősegíti a hallgatók egyéni fejlődését – külföldi és hazai konferenciákon, külföldi részképzésekben való részvételüket, doktori képzésre való felkészítésüket, tudományos pályafutásuk alakítását.

DOKTORI ISKOLÁK, DOKTORI KÉPZÉS

A szakemberek továbbképzését, tudományos fokozat szerzésének lehetőségét teremtik meg az akkreditált PhD PROGRAMOK. A Miskolci Egyetemen akkreditált programok alapján 1993. október 1-jén kezdődött doktori képzés. Jelenleg az Egyetem hat karán 8 tudományágban folyik doktori képzés és szerezhető PhD fokozat.)

HABILITÁCIÓ

A Miskolci Egyetemen habilitációs eljárás a doktori képzésekkel megegyező 8 tudományágban kezdeményezhető.

FOLYÓIRATOK

A tudományos eredmények gyors publikálását egyrészt az Egyetem által szervezett hazai és nemzetközi tudományos és szakmai rendezvények, valamint a Miskolci Egyetem Közleményeinek kiadása segíti. A közlemények első sorozata 1929-ben a jogelődnek számító Soproni Magyar Királyi Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskolán került kiadásra. A jelenleg kiadott sorozatok a következő tudományterületeket ölelik fel: bányászat, anyag- és kohómérnöki tudomány, gépészet, természettudományok, jogtudomány, gazdaságtudomány, bölcsészet- és társadalomtudomány.

TUDOMÁNYOS TANÁCS

A Tudományos Tanács rendszeresen értékeli az Egyetem tudományos teljesítményét, véleményezi tudományos kutatási stratégiáját és annak megvalósítását, javaslatot tesz az Egyetem tudományos teljesítményeit mérő mutatószámokra és nyomon követi azok alakulását. A Tanács figyelemmel kíséri az Egyetem minősített oktatóinak életpályáját, a Doktori Iskolák működését és a tudományos diákköri tevékenységet.