AVK_01
Alapképzés (BSc / BA / BProf)

Anyagmérnöki

Anyag- és Vegyészmérnöki Kar által meghirdetett alapszak

A képzés megnevezése
Anyagmérnöki (Materials Engineering)
Képzési terület
Műszaki
Képzési ág
Anyag-, fa- és könnyűipari mérnöki
Képzés időtartama
7 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Anyagmérnök (Materials Engineer)

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja anyagmérnökök képzése, akik ismerik a szerkezeti anyagok alapvető típusait (fémek, kerámiák, polimerek és kompozitok), alkalmasak az ilyen anyagokban zajló folyamatok értelmezésére és irányítására, az anyagok szerkezetének és tulajdonságainak vizsgálatára és azoknak a különböző technológiák során történő megváltoztatására, az anyag-előállítás technológiai folyamatainak rendszerszemléletű irányítására és szervezésére, valamint ezen technológiákkal előállított anyagok minőségének biztosítására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Specializációk

Kerámia- és polimertechnológiák specializáció

Angol nyelvű megnevezése:
Ceramics and polymer technology specialization

Fémtechnológiák specializáció

Angol nyelvű megnevezése:
Metal technologies specialization

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudása
 • Ismeri az anyagi rendszerekben zajló alapvető fizikai-kémiai folyamatokat, azok (alapszintű) matematikai leírását, különös tekintettel a termodinamika és kinetika törvényszerűségeire.
 • Széles körűen ismeri a szilárd anyagok atomi, mikro- és makroszerkezetét, a szerkezet vizsgálatához szükséges alapvető módszereket és az alapvető eszközök működési elvét, illetve a szerkezetek kialakulását előidéző folyamatokat.
 • Részletesen ismeri az anyaggyártás gépeinek és berendezéseinek működési alapelveit.
 • Ismeri a fémek és ötvözeteik előállításának és alakadásának (képlékeny alakítás és öntészet) alapvető technológiáit.
 • Ismeri a hőkezelés, a felületkezelés alapvető technológiáit.
 • Ismeri a kerámiák (beleértve az üveget és kötőanyagokat) és kompozitanyagok gyártásának alapvető technológiáit.
 • Ismeri a polimerek előállításának és feldolgozásának alapvető technológiáit.
 • Rendszerszerű ismeretekkel rendelkezik a szakterületéhez tartozó technológiák energetikai jellemzőit, energiahatékonysági elvárásait, a szükséges energia biztosításának lehetőségeit illetően.
 • Alapvetően ismeri a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai területek elvárásait, követelményeit, a környezetvédelem vonatkozó előírásait.
 • Vázlatosan ismeri a szakterülethez szervesen kapcsolódó környezetvédelmi, minőségbiztosítási, információtechnológiai, jogi, közgazdasági szakterületek alapjait, azok határait és követelményeit.
Képességei
 • Képes alkalmazni a termék- és technológiai tervezés kapcsolódó számítási, modellezési elveit és módszereit.
 • Képes értelmezni és jellemezni a gépészeti rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát.
 • Alkalmazza a gyártó rendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki előírásokat, a gépek, berendezések beállításának, üzemeltetésének elveit és gazdaságossági összefüggéseit.
 • Irányítja és ellenőrizi a szaktechnológiai gyártási folyamatokat, a minőségbiztosítás és minőségszabályozás elemeit szem előtt tartva.
 • Képes a meghibásodások diagnosztizálására, az elhárítási műveletek kiválasztására.
 • Megérti és képes alkalmazni a szakterületére jellemző környezetvédelmi, munka- és balesetvédelmi, biztonságtechnikai követelményeket, valamint képes a folyamatokat az elvárásoknak megfelelően módosítani.
 • Képes megfelelni a szakterületére vonatkozó jogszabályoknak és közgazdasági elvárásoknak.
 • Megérti és használja szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmát magyar és idegen nyelven.
 • A várható specializációkat is figyelembe véve képes az anyagtechnológiák során a munkafázisok minőségi ellenőrzésére és részfeladatok minőségirányítására, különböző termékek tulajdonságainak meghatározására.
 • Képes az anyaggyártással kapcsolatos környezeti terhelés felmérésére és annak csökkentésére.
 • Képes az anyaggyártással kapcsolatos energiafelhasználás felmérésére és annak racionalizálására.
 • Képes munkavédelmi feladatok megoldására.
 • Képes az egyenlő esélyű hozzáférés elvének alkalmazására.
Attitűdje
 • Törekszik arra, hogy önképzése az anyagmérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.
 • Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjen meg.
 • Gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással és monotóniatűréssel rendelkezik.
 • Kreatív megközelítéssel törekszik az alkalmazott technológiák és eljárások folyamatos fejlesztésére.
 • Törekszik a környezettudatos technológiák alkalmazására, az épített és természeti környezet megóvására.
 • Törekszik az energia és anyagtakarékos folyamatok, illetve technológiák alkalmazására.
Autonómiája és felelőssége
 • Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli a gépek, berendezések üzemeltetését.
 • Meghatározza a különböző termékek tulajdonságait, ellenőrzi a technológiára jellemző munkafázisok minőségét és elvégzi a részfeladatok minőségirányítását.
 • Felméri gyártással kapcsolatos környezeti terhelést és törekszik annak csökkentésére.
 • Felméri és racionalizálja az anyaggyártással kapcsolatos energiafelhasználást.
 • Ellátja a munkavédelmi feladatokat.
 • Értékeli a beosztottak munkavégzésének hatékonyságát, eredményességét és biztonságosságát.
 • Figyel beosztottjai szakmai fejlődésének előmozdítására, ilyen irányú törekvéseik kezelésére és segítésére.
 • Figyel az egyenlő esélyű hozzáférés elvének alkalmazására.
 • Segíti munkatársait szakmai fejlődésükben és előmenetelükben.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés megnevezése: anyagmérnöki alapképzési szak
 • A képzés kódja: BSZKANY
 • A képzés besorolása: műszaki képzési terület
 • Megszerezhető szakképzettség(ek): anyagmérnök
 • A képzés nyelve: magyar/angol
 • A képzés munkarendje: nappali /levelező
 • A képzés helye: Miskolc/Ózd
 • A képzés során megszerzendő kreditek száma: 210 kredit
 • A meghirdetés kezdetének ideje: 2005/2006. tanév
Dr. Kovács Helga

Szakkal kapcsolatos kérdések

B/1
épület, IV. em., 405.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szak orientációja:
kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

Természettudományos alapismeretek:
40–50 kredit

 • matematika (min.12 kredit)
 • mérnöki fizika
 • kémia
 • fizikai-kémia

Gazdasági és humán ismeretek:
16–30 kredit

 • közgazdaságtan
 • vállalkozás-gazdaságtan
 • menedzsment
 • minőségbiztosítás
 • környezetvédelem
 • biztonságtechnika
 • jogi ismeretek
 • humán ismeretek

Szakmai törzsanyag:
70–103 kredit

 • kémiai és fizikai
 • anyagtudományi, műszaki alapozó;
 • szakmai alapozó (fém-kerámia-polimerkompozitok) ismeretek
Szakmai gyakorlat

Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritériumfeltétel. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorló helyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél, vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő.

A hallgatók a képzés során kétszer 4-4 hetes nyári szakmai gyakorlaton vesznek részt, először a 4., majd a 6. félév végén.

Idegennyelvi követelmények

A középfokú nyelvvizsgával nem rendelkezők számára az Anyag- és Vegyészmérnöki Kar 4 féléven keresztül kötelezően választandó idegennyelv oktatást biztosít.  Ez alól az kaphat felmentést, aki legalább középfokú C típusú állami nyelvvizsgával rendelkezik.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

210 kredit

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence

Dékán, Anyag- és Vegyészmérnöki Kar

dekan_avk

Meggyőződésem, hogy a több évszázados történelmi hagyományokkal rendelkező karunkon a XXI. században elvárható minőségű tudást kínálunk, igy hallgatóink nagyszerű szakemberekké válhatnak. Ha ez a lehetőség vonzó, és érdekel az anyagtudomány vagy a vegyészet, jelentkezz az Anyag- és Vegyészmérnöki Karra, szeretettel várunk!

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence

avk_01
avk_02
avk_03
avk_04
avk_05
avk_06
avk_07
avk_08
avk_09

Jövőkép

A végzettjeink az anyagok – például fémek, kerámiák, műanyagok – szerkezetének és tulajdonságainak szakemberei. Új, korszerű szerkezetű anyagokat, például nagy tisztaságú fémeket, nagy szilárdságú fémötvözeteket, üvegeket, kötőanyagokat fejlesztenek, terveznek, gyártanak, és kutatják ezek felhasználási lehetőségeit.

A szakot meghirdető kar

Anyag- és Vegyészmérnöki Kar

Az Anyag- és Vegyészmérnöki Kar története az egyetem ősének, a selmecbányai bányászati-kohászati iskolának megalapításáig, 1735-ig nyúlik vissza. Az egyetem átalakítása és az új társadalmi és szakmai kihívások miatt az oktatási struktúrát átalakították és újabb szakok, szakirányok indítása valósult meg. A célok megvalósítása érdekében a kar első lépésként megváltoztatta nevét: a Kohómérnöki Karból előbb Anyag- és Kohómérnöki Kar, majd Műszaki Anyagtudományi Kar lett, végül 2022-ben a kar elnevezése Anyag- és Vegyészmérnöki Karrá változott.

Karunkon jelenleg négy Intézetben, a Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézetben, a Kémiai Intézetben, Fémelőállítási és Öntészeti Intézetben, valamint az Energia-, Kerámia- és Polimertechnológiai Intézetben folyik az oktatás és a kutatás.

A képzés csúcsaként a PhD-képzést a Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola látja el karunkon. Emellett karunkon működik és végez jelentős kutatómunkát az ELKH-ME Anyagtudományi Kutatócsoport.

Az oktatás színvonala szempontjából kiemelkedő lehetőségekkel bír az Anyag- és Vegyészmérnöki kar. Sok, nemzetközileg is elismert, minősített, oktatónk mellett két akadémikus is aktívan részt vesz karunk életében, kutatásaiban és oktatásában.

Prof. Dr. Mertinger Valéria
egyetemi tanár

Szakfelelős

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír