GEIK_02
Alapképzés (BSc / BA / BProf)

Járműmérnöki

Gépészmérnöki és Informatikai Kar által meghirdetett alapszak.

A képzés megnevezése
Járműmérnöki
Képzési terület
Műszaki
Képzés időtartama
7 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Járműmérnök

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja járműmérnökök képzése, akik képesek a közlekedési, szállítási és logisztikai folyamatok sajátosságait figyelembe véve a közúti (személy- és haszongépjárművek), vasúti, vízi- és légijárművek, illetve járműrendszerek és mobil gépek, valamint építő- és anyagmozgató gépek tervezésével, gyártásával, rendszerszemléletű üzemeltetésével, javításukkal kapcsolatos mérnöki alapfeladatok megoldására. E feladataikat a biztonság, a környezetvédelem és az energiagazdálkodás szempontjait figyelembe véve képesek ellátni. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Specializációk

Autóbusz és haszonjármű

Célja, hogy a hallgatók megismerjék az autóbusz és haszonjármű tervezés és gyártás alapvető ismereteit, hazai és nemzetközi műszaki előírásait. A vázszerkezet tervezését, a motorok kialakítását és tesztelését, az egyes megmunkálási fázisok jellemzőit, a gyártástechnológiai szempontokat, a minőségbiztosítási elveket és gyakorlatot. Alkalmazni tudják a modern szimulációs módszereket, a korszerű 3D-s ábrázolási technikákat.

Hajtásrendszerek

Célja, hogy a hallgatók megismerjék a gépjárművek hajtásrendszerének feladatait, a fő részeit, elrendezési változatait. A rugalmas hajtások típusait (szíjhajtás, lánchajtás, fogasszíjhajtás), kialakításukat, tervezésüket. A tengelykapcsolók feladatait, osztályozását, konstrukciós változatait. A mechanikus tengelykapcsolók szerkezetét és működésüket. A mechanikus és hidraulikus sebességváltóművek szerkezetét és működésüket.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait.
 • Ismeri a járművek és mobil gépek szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat.
 • Ismeri a járművek és mobil gépek szakterület fogalomrendszerét, problémamegoldási módszereit.
 • Birtokában van a járművek és mobil gépek gyártásával, üzemeltetésével kapcsolatos alapvető közgazdasági, vállalkozási és jogi szabályoknak, eszközöknek.
 • Ismeri a járműgépészeti szakterülethez szervesen kapcsolódó logisztikai, és közlekedési szakterületek alapjait, azok határait és követelményeit.
 • Ismeri a járművekkel és mobil gépekkel megvalósítandó logisztikai és közlekedési folyamatok szükségleteit, elvárásait és feltételrendszereit.
 • Ismeri a járművek és mobil gépek működési elveit, szerkezeti egységeit.
 • Ismeri a járműtechnikában használatos mérési eljárásokat, azok eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit.
 • Ismeri a járműtechnikában használatos alapvető tervezési elveket, módszereket, előírásokat és szabványokat, a gyártástechnológiai, az irányítástechnikai eljárásokat és a működési folyamatokat. Ismeri a járműmérnöki szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit.
 • Ismeri a számítógépes kommunikációt, a szakterület fontosabb alkalmazói szoftvereit.
 • Ismeri a szervezési, irányítási és kommunikációs technikákat.
 • Ismeri a járművekhez és mobil gépekhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai, minőségbiztosítási területek elvárásait, követelményeit, a környezetvédelem vonatkozó előírásait.
Képesség
 • Képes a műszaki szakterület ismeretrendszerét alkotó diszciplinák alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre.
 • Képes a járművek és mobil gépek szakterület legfontosabb elméleteit, eljárásrendjét és az azokkal összefüggő terminológiát a feladatok végrehajtásakor alkalmazni.
 • Alkalmazni tudja a járművek és mobil gépek, valamint rendszereik üzemeltetéséhez és alapszintű tervezéséhez kapcsolódó számítási, modellezési elveket, módszereket, és műszaki előírásokat.
 • Képes értelmezni és jellemezni a járművek és mobil gépek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát.
 • Képes alkalmazni a járműrendszerek, illetve mobil géprendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki előírásokat, a gépek, gépészeti berendezések beállításának, üzemeltetésének elveit és gazdaságossági összefüggéseit.
 • Képes irányítani, ellenőrizni a szaktechnológiai gyártási és üzemeltetési folyamatokat a minőségbiztosítás és minőségszabályozás elemeit szem előtt tartva.
 • Képes a meghibásodások diagnosztizálására, az elhárítási műveletek kiválasztására.
 • Képes rutin szakmai problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és (standard műveletek gyakorlati alkalmazásával) megoldására.
 • Képes önálló tanulás megtervezésére, megszervezésére és végzésére.
 • Képes megérteni és használni a járművek és mobil gépek szakterület jellemző szakirodalmát, számítástechnikai, könyvtári forrásait.
 • Képes a megszerzett informatikai ismereteket a járművek és mobil gépek szakterületén adódó feladatok megoldásában alkalmazni.
 • Képes műszaki rendszerek és folyamatok modellezésére.
 • Képes ismereteit alkotó módon használva munkahelye erőforrásaival hatékonyan gazdálkodni.
 • Munkája során képes alkalmazni és betartatni a biztonságtechnikai, tűzvédelmi és higiéniai szabályokat, előírásokat.
 • Képes arra, hogy szakterületének megfelelően, szakmailag adekvát módon, szóban és írásban kommunikáljon anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven.
Attitűd
 • Vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.
 • Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket.
 • Figyelemmel kíséri a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat.
 • Nyitott a járművek és mobil gépek szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. Törekszik arra, hogy hogy önképzése a járműmérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.
 • Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjen.
 • Komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg döntését.
 • Munkájában elkötelezett az egészség- és környezetvédelem szempontjainak széles körű érvényesítésére.
 • Figyel beosztottjai szakmai fejlődésének előmozdítására, ilyen irányú törekvéseik kezelésére és segítésére.
 • Megosztja tapasztalatait munkatársaival, így segítve fejlődésüket.
Autonómia és felelősség
 • Váratlan döntési helyzetekben is önálló, szakmailag megalapozott döntéseket hoz.
 • Szakmai feladatainak elvégzése során felelősségteljesen együttműködik más (elsődlegesen gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is.
 • Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.
 • Tudatában van munkájának és döntéseinek jogi, gazdasági, biztonsági, társadalmi, egészségvédelmi és környezeti következményeinek.
 • Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli a gépek, berendezések üzemeltetését.
 • Értékeli a beosztottak munkavégzésének hatékonyságát, eredményességét és biztonságosságát.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés kódja: BSZKJAM
 • A képzés nyelve: magyar
 • Szakirányok:
 • Specializáció(k):
  autóipari,
  autóbusz és haszonjármű,
  hajtásrendszerek
 • A nyilvántartásba vétel ideje: FF/740-2/2015. számú határozat szerint
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2015/2016. tanév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok:
 • Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója:
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  ME 376/2014. számú szenátusi határozat (2014. október 30.)
  MAB 2015/3/XII/1. számú MAB határozat (2015. március 27.)
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Prof. Dr. Jármai Károly, 72133762018
Prof. Dr. Jármai Károly
egyetemi tanár

Szakkal kapcsolatos kérdések, szakfelelős

A/3
épület, II., 202.
Dr. Cservenák Ákos
szakkal kapcsolatos kérdések
A/5
épület, I., 109.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

Természettudományi ismeretek
40-50 kredit;

Gazdasági és humán ismeretek
14-30 kredit;

Járműmérnöki szakmai ismeretek
70-105 kredit, amelyből

 • Járművek és mobil gépek felépítése, berendezései és működésük
  0-25 kredit,
 • Járművek és hajtáselemek tervezése, gyártása, javítása, fenntartása
  25-40 kredit,
 • Informatika, járműirányítás
  10-25 kredit,
 • Járművek és mobil gépek specifikus mérnöki szakterületei
  25-50 kredit.
Szakképzési modul

A választható specializációkat is figyelembe véve a járműmérnöki szakma igényeinek megfelelő szakterületeken szerezhető speciális ismeret. A képző intézmény által ajánlott specializáció a képzés egészén belül legalább 40 kredit.

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat legalább hat hét időtartamú, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat. A szakmai gyakorlat kritérium követelmény.

Idegennyelvi követelmények

A képzés mintatantervi hálójában előírt kompetenciafejlesztő általános idegennyelvi, illetve szaknyelvi tárgyak teljesítése.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

210 kredit

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

Dékán, Gépészmérnöki és Informatikai Kar

dekan_geik_01

Hallgatóink büszkék lehetnek arra, hogy egy olyan karon szereztek diplomát, amelynek több tudományterületet átfogó és integráló, multidiszciplináris képzési profilja egyedülálló a magyar felsőoktatásban. Idén eddig soha nem látott arányban, csak a legkiválóbb hallgatókat megillető kitüntetéses oklevelet adhattunk át.

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

53216351792_4e09cf80dd_k
52428245612_0d75bbf261_k
62_0_983
DSC07330
A modern CNC milling machine makes a large cogwheel.
engineer-check-control-automation-robot
Close up of metalworking machine

Jövőkép

A dinamikusan fejlődő járműipar által képviselt magas műszaki és innovációs elvárásoknak megfelelő mérnököknek a biztos természettudományos alapokon túl korszerű speciális ismeretekkel is rendelkezniük kell a járműgépészet, a járműszerkezeti anyagok, a jármű-elektronika, a járműgyártás, a diagnosztika, illetve a jármű-üzemeltetés és – karbantartás területén. A szak Autóipari specializációja elsősorban az autógyártók és beszállítóik számára képez releváns tudással felvértezett mérnököket.

2023 június elején az Európai Tanács szavazott a “Fit for 55” éghajlat-változási kezdeményezésről. Ez nagy hatással lesz az autóiparra, mivel 2030-ig legalább 55 százalékkal kívánja csökkenteni a járművek szén-dioxid-kibocsátását az Európai Unióban a 2021-ben meghatározott alapszinthez képest. Ha a tervet mind a 27 uniós tagállam végrehajtja, az autógyártók 2035-től kezdve kizárólag elektromos autókat értékesíthetnek majd az EU-ban. Kivételt képeznek majd az úgynevezett e-fuel belsőégésű motorral felszerelt autók.

Ez azt jelenti, hogy az autóiparban jelentős átalakulásra lesz szükség. A gyártóknak nagy beruházásokra lesz szükségük ahhoz, hogy megfeleljenek a kritériumoknak. Egyes fejlesztési és evolúciós folyamatok azonban már most is leálltak a korlátozások miatt. Bár az alternatív üzemanyagok (e-fuel) megmentették a belső égésű motorok gyártását és forgalmazását, főként a hibrid járművek esetében, a szén-dioxid-mentes üzemanyag eléréséhez sokkal több kutatásra és beruházásra van szükség. A villamosítási kezdeményezések középpontjában álló elektromos hajtások nagy lítium-ion akkumulátorokat igényelnek. A zöld innovációk szintén növelik a gépjárművek felszereltségét, és a piaci kereslet egyre több vezetőtámogató technológia beépítését ösztönzi a járművekbe. A nyersanyagárak a jelek szerint gyorsan emelkednek, és ez a tendencia folytatódni fog.

A képzésre vonatkozólag ez az elektrotechnikai és informatikai témák fokozottabb bevonását igénylik, továbbá az egyes tantárgyaknál a tananyag továbbfejlesztését, illetve átalakítását az új követelmények függvényében. A szakterület fontossága növekedni fog az ország járműipari fejlődése, az ehhez kapcsolódó szakemberigény miatt.

Lehetséges munkakörök:

 • Autóalkatrész tervező mérnök
 • Autótervező mérnök
 • Gépjármű szakmérnök
 • Gépjárműüzemi szakmérnök
 • Gépkocsikonstruktőr
 • Járműgépészeti mérnök
A képzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 2118 – Gépészmérnök
 • 2122 – Villamosmérnök (elektronikai mérnök)
 • 2139 – Egyéb, máshova nem sorolható mérnök
 • 2142 – Szoftverfejlesztő
 • 2910 – Egyéb magasan képzett ügyintéző
 • 2137 – Minőségbiztosítási mérnök
 • 3910 – Egyéb ügyintéző

A szakot meghirdető kar

Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Korszerű és innovatív mérnökképzés, Általános mérnöktől a specialistáig. 

A több mint 70 éves oktatási tapasztalattal rendelkező Gépészmérnöki és Informatikai Kar vezető szerepet tölt be a műszaki és informatikai képzési területen. A Kar célja, hogy hallgatóinak gyakorlatorientált képzést és versenyképes tudást biztosítson. Mind a műszaki, mind az informatikai képzéseinket nemzetközi szinten is kiemelkedő szakmai színvonal jellemzi, az alapképzéstől egészen a már megszerzett szakmai tudást elmélyítő, mester- illetve szakképzéseinkig. A Gépészmérnöki és Informatikai Karon diplomát szerzett mérnökeinket kimagasló lehetőségekkel várják a cégek, ipari partnerek, mivel szakjaink olyan képzettségeket adnak, amelyek az ipar és a gazdaság szélesebb területein is használhatók (például: gépipar, logisztika, járműipar, hadipar, vegyipar, energetika, elektronika, IT szektor).  

Képzéseinket az ipari partnerek igényeihez igazodva korszerűsítettük, több projektszemléletű kurzusra alapozva. A legújabb technológiai és technikai követelményekhez, ipari trendekhez igazodó, modern eszközökkel felszerelt laboratóriumoka kiváló lehetőséget biztosítanak a gyakorlatorientált képzésekhez, a hallgatók valós ipari problémákra keresve a megoldást gyarapíthatják tudásukat, szerezhetnek új szakmai kompetenciákat, fejleszthetik készségeiket. 

A továbbtanulókat 12 alapszakon várjuk: energetikai mérnöki alapszak, gazdaságinformatikus alapszak, gépészmérnöki alapszak, ipari termék- és formatervező mérnöki alapszak, járműmérnöki alapszak, logisztikai mérnöki alapszak, mechatronikai mérnöki alapszak, mérnök informatikus alapszak, műszaki menedzser alapszak, programtervező informatikus alapszak, villamosmérnöki alapszak és üzemmérnök-informatikus BProf. 

Az alapképzést követően az energetikai mérnöki, a gépészmérnöki, a logisztikai mérnöki, a mechatronikai mérnöki, a mérnök informatikus és a villamosmérnöki mesterszakos programunkat választhatják az érdeklődők.  

A harmadik képzési szinten a tudományos fokozat megszerzésére a kar két doktori iskolájában (informatikai és gépészeti tudományok) hazai és nemzetközi elismertségű oktatók részvételével, irányításával van lehetőség.  

A kar széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, a gépészmérnöki és a mérnökinformatikus mesterképzési szakokon angol nyelvű képzés is folyik.  

A hallgatóknak lehetőségük van a duális képzésbe történő bekapcsolódásra is, melynek nagy előnye, hogy a hallgatók párhuzamosan részesülnek egyetemi oktatásban és tesznek szert komoly szakmai gyakorlatra. A Karral együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a kapcsolat kiterjed többek között a közös oktatásra és az ösztöndíjtámogatásokra is. Az együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a duális képzés keretében a Kar jelenleg több mint 100 céggel áll együttműködésben, melyek között nagy multinacionális cégek és kisebb hazai vállalkozások is megtalálhatóak. Az ipari partnerekkel közösen végzett kutatás-fejlesztési tevékenység lehetővé teszi a hallgatók ipari munkákba, projektekbe való bekapcsolódását.  

A hallgatók számos hallgatói-kutatói együttműködésben futó projekthez is csatlakozhatnak, melyekben a gépészeti, villamosmérnöki és informatikai szakterületek képviselői dolgoznak együtt, valamint a kar lehetőséget biztosít hazai és nemzetközi nyertes hallgatói csapatokmunkájába való bekapcsolódásra is. A kar kiemelt kutatás-fejlesztési fókuszterületei: adaptív adatbányászati rendszerek, erőműenergetikai szerkezetek és integritásuk, gyártó- és logisztikai hálózatok fejlesztése, integrált mérnöki rendszerek a digitális gyártásban, intelligens termelés-támogatási rendszerek, jármű hajtáslánc kutatások, robbanás-biztonságtechnika, szimulációra alapozott technológia- és termékfejlesztés.  

A hallgatói közösség igazi családként működik, felsőbb éves hallgatóink mentorként támogatják és bátorítják az alsóbb éveseket, hogy minél eredményesebben teljesítsék tanulmányaikat. A hallgatók gazdag szabadidős és kulturális programok közül választhatnak, amelyek nemcsak új, hosszú távú baráti és szakmai kapcsolatok kiépítésében lesznek segítségükre, de kiemelkedő lehetőséget biztosítanak kulturális, társadalmi és szakmai célú látókörük szélesítésében is. 

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír