GEIK_02
Alapképzés (BSc / BA / BProf)

Mérnökinformatikus (Computer Science Engineering)

Gépészmérnöki és Informatikai Kar által meghirdetett alapszak.

A képzés megnevezése
Mérnökinformatikus (Computer Science Engineering)
Képzési terület
Informatikai
Képzés időtartama
7 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Mérnökinformatikus
Tanulmányi területi besorolása
481

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja mérnökinformatikusok képzése, akik képesek műszaki informatikai és információs infrastrukturális rendszerek és szolgáltatások adat- és programrendszereinek tervezési, fejlesztési feladatainak ellátására, valamint azok telepítési és üzemeltetési feladatainak megoldására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Specializációk

Logisztikai rendszerek specializáció

A specializáció célja a logisztikai informatikai  rendszerek megismerése, a logisztikai folyamatok támogatását végző alkalmazások fejlesztése. Főbb szakmai témakörök: Anyagáramlási  rendszerek, Logisztikai informatika, Minőségbiztosítás logisztikája, Informatikai rendszerek építése, Recycling logisztika.

Felelős intézet: Logisztikai Intézet.

Korszerű Web technológiák specializáció

A specializáció célja a webalapú információs  rendszerek megismerése, a webes kliens-szerver alapú és elosztott alkalmazások fejlesztése. Főbb szakmai témakörök: Web technológiák, Webes adatkezelő környezetek, Mobil programozási alapok, Informatikai rendszerek építése, Web-es alkalmazások.

Felelős intézet: Informatikai  Intézet.

Termelésinformatika specializáció

A specializáció célja a termelési folyamatokat támogató  rendszerek megismerése, az ütemezési és nyilvántartási folyamatok támogatását végző alkalmazások fejlesztése. Főbb szakmai témakörök: Vállalati informatika, A termelésinformatika alapjai, Számítógépes gyártásirányítás, Informatikai rendszerek építése, Virtuális vállalat.

Felelős intézet:  Informatikai  Intézet.

Infokommunikációs rendszerek specializáció

A specializáció célja az infokommunikációs, adatfeldolgozási  informatikai  rendszerek megismerése,  a távközlési, beágyazott rendszerek és vezérlő folyamatok támogatását végző alkalmazások fejlesztése.Főbb szakmai témakörök: Multimédia rendszerek, Irányítástechnika, Beágyazott rendszerek, IOT internetes eszközök, Informatikai rendszerek építése, Távközléstechnika alapjai.

Felelős intézet:  Automatizálási és Infokommunikációs Intézet.

Informatikai rendszermérnök specializáció

A specializáció célja az informatikai  szerver rendszerek megismerése, a különböző  szerver menedzselési eszközök  (OS, Net, DB) támogatását végző alkalmazások fejlesztése. Főbb szakmai témakörök: Számítógép hálózatok  üzemeltetése, RDBMS rendszergazda, Rendszerüzemeltetés, Informatikai rendszerek építése.

Felelős intézet:  Informatikai  Intézet.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Az angol nyelvtudása eléri a képzéshez, az angol nyelvű szakirodalom megismeréséhez, a szakszöveg megértéshez, feldolgozásához, és a szakképzettséggel ellátható szakmai feladatokhoz elvégzéséhez szükséges, valamint a folyamatos szakmai önképzéshez szükséges szintet.
 • Ismeri az informatikai szakterületének műveléséhez szükséges természettudományi elveket és módszereket (matematika, fizika, egyéb természettudományok).
 • Ismeri az informatikai rendszerek hardver és szoftver elemeinek működését, megvalósításuk technológiáját, működtetéséből származó feladatok megoldásának mikéntjét, valamint informatikai és egyéb műszaki rendszerek összekapcsolásának lehetőségeit.
 • Birtokában van a mért jelek feldolgozásával, rendszerek és hálózatok modellezésével, szimulációjával és szabályozásával kapcsolatos alapismereteknek és mérnöki szemléletnek.
 • Ismeri a főbb programozási paradigmákat, programnyelveket, fejlesztési eszközöket. Tudása kiterjed az információs rendszerek modellezésére, adatbázis alapú rendszerek kialakítására, számítógépes hálózatok felépítésére, működésére és implementációjára, felhasználói interfészek és grafikus alkalmazások megvalósítására, intelligens rendszerek jellemzőire, a mobil alkalmazásfejlesztés sajátosságaira, a korszerű, általános célú operációs rendszerek menedzselésére, és az IT biztonság szempontjaira.
 • Ismeri a fontos szoftverfejlesztési módszertanokat, informatikai tervek és dokumentációk jelölésrendszerét.
 • Alapvető adatbiztonsági ismeretekkel bír.
 • Ismeri az informatika és a mérnöki szakma szókincsét és kifejezési sajátosságait magyar és angol nyelven, legalább alapszinten.
Képesség
 • Felhasználja az informatikai szakterületének műveléséhez szükséges természettudományi elveket és módszereket (matematika, fizika, egyéb természettudományok) az informatikai rendszerek kialakítását célzó mérnöki munkájában.
 • Tanulmányai során szerzett ismeretanyagát felhasználva képes számítógépes és távközlő hálózatok telepítésére és konfigurálására, hálózati hibák elhárítására, hálózatok üzemeltetésére és továbbfejlesztésére.
 • Képes alkalmazást fejleszteni, kliens-szerver és WEB, mobil rendszereket programozni, multiplatform rendszereket kialakítani.
 • Képes vállalati információs rendszereket fejlesztésére és korábbi fejlesztések implementációjára.
 • Tanulmányai során szerzett ismeretanyagát felhasználva képes beágyazott rendszereket specifikálni és megvalósítani.
 • Képes a megszerzett alapismeretekre építve egy-egy műszaki informatikai területen mélyebb ismeretek önálló megszerzésére, a szakirodalom feldolgozására, majd a területhez kapcsolódó informatikai problémák megoldására.
 • Képes szakterületén elemzési, specifikációs, tervezési, fejlesztési és üzemeltetési feladatok ellátására, alkalmazza a fejlesztési módszertanokat, hibakeresési, tesztelési és minőségbiztosítási eljárásokat.
 • Együttműködik informatikusokkal és villamosmérnökökkel a csoportmunka során, és más szakterületek képviselőivel is az adott probléma követelményelemzésének és megoldásának kimunkálása során.
 • Magyar és angol nyelven kommunikál szakmai kérdésekről és alkotó módon használja az informatika formális nyelvezetét.
 • Folyamatosan képezi magát és lépést tart az informatikai szakma fejlődésével
Attitűd
 • Hitelesen képviseli a mérnöki és informatikai szakterületek szakmai alapelveit.
 • A saját munkaterületén túl a teljes műszaki rendszer átlátására törekszik.
 • Nyitott az új módszerek, programozási nyelvek, eljárások megismerésére és azok készség szintű elsajátítására.
 • Nyitott az informatikai eszközöket alkalmazó más szakterületek megismerésére és azokon informatikai megoldások kidolgozására az adott terület szakembereivel együttműködve.
 • Komplex megközelítést kívánó döntési helyzetekben is a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg döntését.
 • Érti és magáénak érzi a szakma etikai elveit és jogi vonatkozásait.
 • Törekszik a hatékony és minőségi munkavégzésre.
 • Szem előtt tartja és ügyel a munkatársai és megrendelői adatainak, információinak biztonságára.
Autonómia és felelősség
 • Felelősséget érez az önálló és csoportban végzett informatikai rendszerelemzői, -fejlesztői és -üzemeltetési tevékenységéért.
 • Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.
 • A szakismeretek birtokában biztonságtudatos hozzáállású, szem előtt tartja a potenciális veszélyeket és támadási lehetőségeket, és felkészül azok kivédésére

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés kódja: BSZKMEI
 • A képzés nyelve: magyar és angol
 • Szakirányok:
 • Specializációk:
  infokommunikációs
  informatikai rendszermérnök
  korszerű WEB technológiák
  logisztikai rendszerek
  számítógépesjátékfejlesztő
  termelésinformatika
 • A nyilvántartásba vétel ideje:
  OH-FRKP/17694-1/2007. sz. határozat jogerőre emelkedése
  FF/75-1/2013. sz. határozat szerint
  FNYF/938-3/2016. számú határozat (2016. június 13.) szerint
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2005/2006. tanév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok:
 • Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója:
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Kovács László, 72133787302
Dr. Kovács László
Szakkal kapcsolatos kérdések

Szakfelelős

Informatikai
épület, Általános Informatikai Intézeti Tanszék

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

Természettudományos alapismeretek:
43   kredit.

Gazdasági és humán ismeretek:
15  kredit.

Szakmai törzsanyag és differenciált ismeretek:
152 kredit.

A szakmai modul

A szakmai törzsanyag és differenciált ismeretek főbb témakörei:

 • Programozás alapjai
 • Számítógép architektúrák
 • Adatstruktúrák és algoritmusok
 • Objektumorientált programozás
 • Operációs rendszerek
 • Adatbázis rendszerek
 • Számítógép hálózatok
 • Szoftvertechnológia
 • Informatikai rendszerek építése
 • Java programozás
 • Web technológiák
 • Biztonság és védelem a számítástechnikában
 • WEB és mobilprogramozás
 • Informatikai rendszerek fejlesztése
 • Szoftvertesztelés
 • OS és DBSM rendszergazda
Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat legalább nyolc hét időtartamú, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat.

Idegennyelvi követelmények

A képzés mintatantervi hálójában előírt kompetenciafejlesztő általános idegennyelvi, illetve szaknyelvi tárgyak teljesítése.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

210 kredit

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

Dékán, Gépészmérnöki és Informatikai Kar

dekan_geik_01

Hallgatóink büszkék lehetnek arra, hogy egy olyan karon szereztek diplomát, amelynek több tudományterületet átfogó és integráló, multidiszciplináris képzési profilja egyedülálló a magyar felsőoktatásban. Idén eddig soha nem látott arányban, csak a legkiválóbb hallgatókat megillető kitüntetéses oklevelet adhattunk át.

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

53216351792_4e09cf80dd_k
52428245612_0d75bbf261_k
62_0_983
DSC07330
A modern CNC milling machine makes a large cogwheel.
engineer-check-control-automation-robot
Close up of metalworking machine

Jövőkép

A cél olyan informatikusok képzése, akik képesek műszaki informatikai és általános informatikai rendszerek, információs infrastruktúrák telepítésére és üzemeltetésére. A végzett mérnökök alkalmasak adat- és programrendszerek tervezési, fejlesztési feladatainak ellátására, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés mesterszakon történő folytatásához. A képzés középpontjában álló területek: szoftverfejlesztés, szoftvertesztelés, mobil programozás, web programozás, termelési informatika, adatrendszerek kezelése és infokommunikációs rendszerek fejlesztése.

A képzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 2144 Alkalmazásprogramozó
 • 2149 Egyéb szoftver- és alkalmazásfejlesztő, -elemző
 • 2142 Szoftverfejlesztő
 • 2143 Hálózat- és multimédia-fejlesztő
 • 2151 Adatbázis-tervező és -üzemeltető
 • 2152 Rendszergazda
 • 2153 Számítógép-hálózati elemző, üzemeltető
 • 2159 Egyéb adatbázis- és hálózati elemző, üzemeltető
 • 3141 Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus
 • 3143 Számítógéphálózat- és rendszertechnikus
 • 3144 Webrendszer- (hálózati) technikus

A szakot meghirdető kar

Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Korszerű és innovatív mérnökképzés, Általános mérnöktől a specialistáig. 

A több mint 70 éves oktatási tapasztalattal rendelkező Gépészmérnöki és Informatikai Kar vezető szerepet tölt be a műszaki és informatikai képzési területen. A Kar célja, hogy hallgatóinak gyakorlatorientált képzést és versenyképes tudást biztosítson. Mind a műszaki, mind az informatikai képzéseinket nemzetközi szinten is kiemelkedő szakmai színvonal jellemzi, az alapképzéstől egészen a már megszerzett szakmai tudást elmélyítő, mester- illetve szakképzéseinkig. A Gépészmérnöki és Informatikai Karon diplomát szerzett mérnökeinket kimagasló lehetőségekkel várják a cégek, ipari partnerek, mivel szakjaink olyan képzettségeket adnak, amelyek az ipar és a gazdaság szélesebb területein is használhatók (például: gépipar, logisztika, járműipar, hadipar, vegyipar, energetika, elektronika, IT szektor).  

Képzéseinket az ipari partnerek igényeihez igazodva korszerűsítettük, több projektszemléletű kurzusra alapozva. A legújabb technológiai és technikai követelményekhez, ipari trendekhez igazodó, modern eszközökkel felszerelt laboratóriumoka kiváló lehetőséget biztosítanak a gyakorlatorientált képzésekhez, a hallgatók valós ipari problémákra keresve a megoldást gyarapíthatják tudásukat, szerezhetnek új szakmai kompetenciákat, fejleszthetik készségeiket. 

A továbbtanulókat 12 alapszakon várjuk: energetikai mérnöki alapszak, gazdaságinformatikus alapszak, gépészmérnöki alapszak, ipari termék- és formatervező mérnöki alapszak, járműmérnöki alapszak, logisztikai mérnöki alapszak, mechatronikai mérnöki alapszak, mérnök informatikus alapszak, műszaki menedzser alapszak, programtervező informatikus alapszak, villamosmérnöki alapszak és üzemmérnök-informatikus BProf. 

Az alapképzést követően az energetikai mérnöki, a gépészmérnöki, a logisztikai mérnöki, a mechatronikai mérnöki, a mérnök informatikus és a villamosmérnöki mesterszakos programunkat választhatják az érdeklődők.  

A harmadik képzési szinten a tudományos fokozat megszerzésére a kar két doktori iskolájában (informatikai és gépészeti tudományok) hazai és nemzetközi elismertségű oktatók részvételével, irányításával van lehetőség.  

A kar széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, a gépészmérnöki és a mérnökinformatikus mesterképzési szakokon angol nyelvű képzés is folyik.  

A hallgatóknak lehetőségük van a duális képzésbe történő bekapcsolódásra is, melynek nagy előnye, hogy a hallgatók párhuzamosan részesülnek egyetemi oktatásban és tesznek szert komoly szakmai gyakorlatra. A Karral együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a kapcsolat kiterjed többek között a közös oktatásra és az ösztöndíjtámogatásokra is. Az együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a duális képzés keretében a Kar jelenleg több mint 100 céggel áll együttműködésben, melyek között nagy multinacionális cégek és kisebb hazai vállalkozások is megtalálhatóak. Az ipari partnerekkel közösen végzett kutatás-fejlesztési tevékenység lehetővé teszi a hallgatók ipari munkákba, projektekbe való bekapcsolódását.  

A hallgatók számos hallgatói-kutatói együttműködésben futó projekthez is csatlakozhatnak, melyekben a gépészeti, villamosmérnöki és informatikai szakterületek képviselői dolgoznak együtt, valamint a kar lehetőséget biztosít hazai és nemzetközi nyertes hallgatói csapatokmunkájába való bekapcsolódásra is. A kar kiemelt kutatás-fejlesztési fókuszterületei: adaptív adatbányászati rendszerek, erőműenergetikai szerkezetek és integritásuk, gyártó- és logisztikai hálózatok fejlesztése, integrált mérnöki rendszerek a digitális gyártásban, intelligens termelés-támogatási rendszerek, jármű hajtáslánc kutatások, robbanás-biztonságtechnika, szimulációra alapozott technológia- és termékfejlesztés.  

A hallgatói közösség igazi családként működik, felsőbb éves hallgatóink mentorként támogatják és bátorítják az alsóbb éveseket, hogy minél eredményesebben teljesítsék tanulmányaikat. A hallgatók gazdag szabadidős és kulturális programok közül választhatnak, amelyek nemcsak új, hosszú távú baráti és szakmai kapcsolatok kiépítésében lesznek segítségükre, de kiemelkedő lehetőséget biztosítanak kulturális, társadalmi és szakmai célú látókörük szélesítésében is. 

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír