GEIK_02
Alapképzés (BSc / BA / BProf)

Műszaki menedzser

Gépészmérnöki és Informatikai Kar által meghirdetett alapszak

A képzés megnevezése
Műszaki menedzser
Képzési terület
Műszaki
Képzés időtartama
7 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Műszaki menedzser

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja az alapképzés kettős rendeltetésének megfelelően az elsajátított általános közgazdasági-, társadalomelméleti-, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismeretek szakirányú kiterjesztése a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezéséhez, elemzéséhez, valamint a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányításához, szervezéséhez szükséges alapvető tudás és szakmai gyakorlat elsajátítása annak érdekében, hogy az ezeket felhasználó szakember:  

 • rendelkezzék ismereteinek gyakorlat-orientált alkalmazásához szükséges képességekkel és készségekkel,  
 • ugyanakkor képessé váljék tanulmányainak mesterszinten való folytatására.  

A képzés célja a tudásalapú társadalom értékteremtő folyamataiban feladatot végrehajtó mérnök számára az üzleti folyamatok megértéséhez, támogatásához, menedzseléséhez szükséges általános-és szakismeretek biztosítása. A képzett szakember képes a valóságos vagy virtuális szervezet üzleti folyamatainak megértésére, modellezésére. Szakismereti felkészültsége révén alkalmas az alapfolyamatok gazdasági problémáinak felismerésére, megfogalmazására, a megoldások módszertanának kialakítására, azok megvalósításával, a realizálási akciók (egyéni, csoportos) levezetésére, a monitoring rendszerek (minőség- és környezet irányítás) megtervezésére és működtetésére.  

A műszaki menedzserek alkalmasak a gazdaságban a kis- és nagyvállalatoknál vagy egyéni vállalkozóként a technológiai rendszerek üzemeltetésére, az ipari folyamatok szervezésére, a gyártmányfejlesztés termékoldali (kivitelezés) és gazdasági (marketing, ipari és kereskedelmi bevezetés) folyamatainak szervezésére, irányítására együttműködésben a gazdasági és műszaki irányítási egységek szakembereivel. Kellő elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához, és a befogadási feltételek szerint gazdasági vagy műszaki felsőoktatási intézményben egy képzés második ciklusban történő folytatásához.  

Az alapszakot elvégző szakembereket a gazdálkodó szervezetek és intézmények hasznosítják, egyrészt általános gazdálkodási tevékenységük tervezésére, elemzésére és értékelésére, a vonatkozó döntések előkészítésére, másrészt gazdálkodási folyamataik, szakfunkcióik összehangolására és szervezésére, végül szervezetük (szervezeti hálózataik) kialakítására, változtatására. A munkaerőpiac közvetlen igénye a gyakorlat-orientált felkészítés a tevékenységi területek operatív ellátására, középszintű vezetésére. A hosszabb távú társadalmi igényt kielégítő dinamikus alkalmazkodást, az interkulturális kommunikációs képességet, a folyamatos tanulásra való felkészülést a szak tantervébe épített programok és módszerek szolgálják, lehetővé téve a legalkalmasabb hallgatók mesterszintű továbbfejlődését. 

A képzésnek mindvégig jellegzetessége volt a tudományok fejlődésével lépést tartó alaptárgyi képzés, ami a miskolci oktatás rangjának alapját jelenti. 

Specializáció

Ipari beruházási specializáció

A hallgatók átfogó elméleti és gyakorlati tudást szerezzenek minden olyan kérdést illetően, melyek az ipari beruházási projektek műszaki és gazdasági témaköréhez, valamint az ezekhez kapcsolódó előkészítési, tervezési, projekt megvalósítási, üzemeltetési és karbantartási tevékenységekhez köthetők.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudása
 • Ismeri a műszaki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodás- és szervezéstudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. 
 • Ismeri a szűkebb műszaki szakterület termelőeszközeit és azok üzemeltetésének feltételeit, szabályait. 
 • Ismeri a műszaki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, összefüggéseit, határait, korlátait. 
 • Ismeri és érti a szakterület műszaki folyamatainak szervezési és üzemeltetési eljárásait. 
 • Ismeri a termelő és szolgáltató folyamatok reál, humán, illetve gazdasági és társadalmi összefüggéseit, azok egészségre és biztonságra való hatásmechanizmusát. 
 • Ismeri a műszaki szakterülethez kapcsolódó gazdálkodás- és szervezéstudományi szakterületek (menedzsment, termelésmenedzsment, minőségmenedzsment, projektmenedzsment, innováció-menedzsment, környezetmenedzsment, termékmenedzsment, logisztikai menedzsment, stratégiai menedzsment, vállalkozásmenedzsment, információmenedzsment, marketing, közgazdaságtan, jog) alapjait, követelményeit, összefüggéseit. 
 • Ismeri a beruházások, továbbá fejlesztési projektek tervezésének, gazdaságossági vizsgálatainak, műszaki kivitelezésének főbb eljárásait, módszereit. 
 • Ismeri a környezeti hatásvizsgálatok végzésére és a hatástanulmányok összeállítására vonatkozó módszertant és a jogi szabályozás alapjait. 
 • Ismeri a műszaki menedzsment szakterületeinek tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit. 
 • Ismeri a szűkebb műszaki szakterület technológiáit. 
Képességei
 • A műszaki szakterületen felmerülő rutinfeladatok megoldásában képes alkalmazni a megszerzett általános és specifikus természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodás-és szervezéstudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. 
 • Képes műszaki-gazdasági dokumentációk megértésére, feldolgozására. 
 • Képes műszaki, technológiai, beruházási, gyártási, logisztikai, minőségbiztosítási, informatikai folyamatok irányítására, szervezésére, ellenőrzésére és fejlesztésük összehangolására. 
 • Képes üzleti tervek készítésére, döntéselőkészítési feladatok elvégzésére, innovációs stratégiák kidolgozására és megvalósítására. 
 • Képes munkahelyi csoportok vezetésére, az emberi erőforrás menedzselési feladatainak ellátására. 
 • Képes az információk menedzselésére. 
 • Képes a termelésmenedzsment operatív feladatainak ellátására. 
 • Képes a versenytársak, a termékek, a piaci lehetőségek elemzésére és a termékek, műszaki tartalmú szolgáltatások értékesítésére. 
 • Képes az érintett szakterületen előállított termékek és szolgáltatások értékesítésében való aktív közreműködésre. 
 • Képes vállalati, intézményi menedzsment alrendszerek működtetésére. 
 • Képes a folyamat- és működésfejlesztéssel foglalkozó teamek munkájában való részvételre és e csoportok munkájának koordinálására. 
 • Rendelkezik együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel. 
 • Rendelkezik felelősségtudattal, minőségtudattal, értékelési és önértékelési, analizáló és szintetizáló képességgel. 
 • Képes a beruházási igények felmérésére, menedzselésére, valamint a beruházásokkal kapcsolatos műszaki és gazdaságossági vizsgálatok végrehajtására. 
 • Képes a szakterületét támogató szoftverek és informatikai rendszerek felhasználói szintű kezelésére, alkalmazására. 
 • Képes a gyakorlatban is alkalmazni a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai területek előírásait, követelményeit. 
 • Képes az egészségmegőrzéssel kapcsolatos információk értelmezésére, hasznosítására, az egészségfejlesztési ismeretek alkalmazására, az egészséget és a hatékonyságot támogató munkahelyi környezet kialakítására. 
 • Képes arra, hogy szakmailag adekvát módon szóban és írásban anyanyelven és egy idegen nyelven kommunikáljon, prezentáljon. 
 • Képes a hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozására és felhasználására. 
Attitűdje
 • Nyitott a műszaki szakterületet megalapozó általános és specifikus ismeretekre. 
 • Betartja a munkavégzés és munkavállalás jogi, erkölcsi és szakmai szabályrendszerét. 
 • Törekszik arra, hogy döntéseit a jogszabályok és az etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg.
 • Törekszik arra, hogy döntéseit az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőség szerint velük együttműködésben hozza meg.
 • Törekszik arra, hogy folyamatos önképzéssel és továbbképzéssel szakmai fejlődését elősegítse.
 • Átfogó rendszerszemlélettel rendelkezik. 
Autonómiája és felelőssége
 • Irányítás mellett közreműködik a műszaki szakterület szakembereivel egy-egy konkrét projekt megvalósításában. 
 • Önállóan képes a termelő és szolgáltató vállalkozások műszaki-gazdasági jellegű, valamint humán folyamataival kapcsolatos menedzselési feladatok ellátására. 
 • Önállóan képes a szervezetek működésének menedzselésére. 
 •  A szakterületéhez tartozó elemzői feladatok megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldó módszereket. 
 • Saját munkájának eredményeit reálisan értékeli. 
 • Váratlan döntési helyzetekben is önállóan képes a munkavégzésre, a szakmai kérdések végiggondolására. 
 • Felelősséget vállal szakmai döntéseiért. 
 • Felelősséget vállal az általa irányított és az általa elvégzett munkafolyamatokért. 
 • A szakterületét megalapozó nézeteket felelősséggel vállalja. 
 • Felelősséget érez a fenntartható fejlődésért. 
 • Felelősséget érez munkahelyéért és beosztott munkatársaiért. 

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés kódja: BSZKMME 
 • A képzés nyelve: magyar 
 • Szakirányok: 
 • Specializációk: ipari beruházási 
 • A nyilvántartásba vétel ideje: 
  OH-FRKP/17694-1/2007. sz. határozat jogerőre emelkedése 
  OH-FHF/1135-2/2009. sz. határozat jogerőre emelkedése 
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2006/2007. tanév 
 • A meghirdetés utolsó tanéve: 
 • Képzési együttműködések: –  
 • A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok: –  
 • Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: –  
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem 
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai: 
  Egyetemi Tanács 8/2005. sz. határozata (2005. március 9.) 
  MAB 2005/7/IX/2/122. sz. határozat (2005. szeptember 30.) 
  oktatási miniszter 13708-5/2005. sz. engedélye (2005. október 28.)
  Szenátus 159/2009. sz. határozata (2009. április 30.) 
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója:
  Prof. Dr. Siménfalvi Zoltán, 72133832954
   
Prof. Dr. Siménfalvi Zoltán
egyetemi tanár, dékán

Szakkal kapcsolatos kérdések, szakfelelős

A/3
épület, 205.
Dr. Petrik Máté
Szakkal kapcsolatos kérdések
A/3
épület, 221.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: 

 • természettudományi ismeretek
  matematika (minimum 12 kredit), fizika, biológia, kémia, mechanika és más természettudományok
  40-50 kredit;
   
 • gazdasági és humán ismeretek
  mikroökonómia, makroökonómia, gazdaságstatisztika, számvitel, vállalkozás-gazdaságtan, minőségmenedzsment, ergonómia, humán ismeretek
  14-30 kredit;
   
 • műszaki menedzseri szakmai ismeretek
  műszaki ábrázolás, gépszerkezetek, informatika és alkalmazások, anyag, gyártási és technológiai ismeretek, mérés- és irányítástechnikai alapok, menedzsment, pénzügyek, jogi ismeretek, egészségfejlesztési ismeretek, differenciált szakmai ismeretek
  70-105 kredit.
   

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök közül a műszaki ismeretek aránya legalább 50%. 

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat legalább hat hét időtartamú, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat. A szakmai gyakorlat kritériumkövetelmény. 

Idegennyelvi követelmények

A képzés mintatantervi hálójában előírt kompetenciafejlesztő általános idegennyelvi, illetve szaknyelvi tárgyak teljesítése. 

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

210 kredit

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

Dékán, Gépészmérnöki és Informatikai Kar

dekan_geik_01

Hallgatóink büszkék lehetnek arra, hogy egy olyan karon szereztek diplomát, amelynek több tudományterületet átfogó és integráló, multidiszciplináris képzési profilja egyedülálló a magyar felsőoktatásban. Idén eddig soha nem látott arányban, csak a legkiválóbb hallgatókat megillető kitüntetéses oklevelet adhattunk át.

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

53216351792_4e09cf80dd_k
52428245612_0d75bbf261_k
62_0_983
DSC07330
A modern CNC milling machine makes a large cogwheel.
engineer-check-control-automation-robot
Close up of metalworking machine

Jövőkép

A műszaki menedzser alapszak célja olyan mérnökök képzése, akik a technológia iparban a műszaki és a gazdasági szakterület integrált ismereteinek felhasználásával képesek az ipari beruházások teljes spektrumában mérnöki feladatokat ellátni. A szakon végzett hallgatók ismereteket szereznek az ipari beruházások alapvető műszaki (villamos, anyagismeret, anyagtechnológia, építészet, szerelés, alapműveletek, készüléktervezés, biztonságtechnika, környezet védelem stb.), valamint beruházási projekt megvalósítási (projekt előkészítés, beruházás menedzsment, költségbecslés, projektkontrolling, projekt beszerzés, szerződés menedzsment, kivitelezés műszaki előkészítése, kivitelezés megvalósulásának felügyelete, műszaki átadás-átvételeljárás stb.) területeken. A műszaki menedzserek kiválóan alkalmasak a műszaki és gazdasági területek közötti kommunikációra, azok eltérő gondolkodásmódjából eredő akadályok leküzdésére. 

A képzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 2137 – Minőségbiztosítási mérnök 
 • 2139 – Egyéb, máshová nem sorolható mérnök 
 • 3190 – Egyéb műszaki foglalkozású 
 • 3622 – Kereskedelmi ügyintéző 
 • 3623 – Anyaggazdálkodó, felvásárló 
 • 4112 – Általános irodai adminisztrátor 

A szakot meghirdető kar

Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Korszerű és innovatív mérnökképzés, Általános mérnöktől a specialistáig. 

A több mint 70 éves oktatási tapasztalattal rendelkező Gépészmérnöki és Informatikai Kar vezető szerepet tölt be a műszaki és informatikai képzési területen. A Kar célja, hogy hallgatóinak gyakorlatorientált képzést és versenyképes tudást biztosítson. Mind a műszaki, mind az informatikai képzéseinket nemzetközi szinten is kiemelkedő szakmai színvonal jellemzi, az alapképzéstől egészen a már megszerzett szakmai tudást elmélyítő, mester- illetve szakképzéseinkig. A Gépészmérnöki és Informatikai Karon diplomát szerzett mérnökeinket kimagasló lehetőségekkel várják a cégek, ipari partnerek, mivel szakjaink olyan képzettségeket adnak, amelyek az ipar és a gazdaság szélesebb területein is használhatók (például: gépipar, logisztika, járműipar, hadipar, vegyipar, energetika, elektronika, IT szektor).  

Képzéseinket az ipari partnerek igényeihez igazodva korszerűsítettük, több projektszemléletű kurzusra alapozva. A legújabb technológiai és technikai követelményekhez, ipari trendekhez igazodó, modern eszközökkel felszerelt laboratóriumoka kiváló lehetőséget biztosítanak a gyakorlatorientált képzésekhez, a hallgatók valós ipari problémákra keresve a megoldást gyarapíthatják tudásukat, szerezhetnek új szakmai kompetenciákat, fejleszthetik készségeiket. 

A továbbtanulókat 12 alapszakon várjuk: energetikai mérnöki alapszak, gazdaságinformatikus alapszak, gépészmérnöki alapszak, ipari termék- és formatervező mérnöki alapszak, járműmérnöki alapszak, logisztikai mérnöki alapszak, mechatronikai mérnöki alapszak, mérnök informatikus alapszak, műszaki menedzser alapszak, programtervező informatikus alapszak, villamosmérnöki alapszak és üzemmérnök-informatikus BProf. 

Az alapképzést követően az energetikai mérnöki, a gépészmérnöki, a logisztikai mérnöki, a mechatronikai mérnöki, a mérnök informatikus és a villamosmérnöki mesterszakos programunkat választhatják az érdeklődők.  

A harmadik képzési szinten a tudományos fokozat megszerzésére a kar két doktori iskolájában (informatikai és gépészeti tudományok) hazai és nemzetközi elismertségű oktatók részvételével, irányításával van lehetőség.  

A kar széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, a gépészmérnöki és a mérnökinformatikus mesterképzési szakokon angol nyelvű képzés is folyik.  

A hallgatóknak lehetőségük van a duális képzésbe történő bekapcsolódásra is, melynek nagy előnye, hogy a hallgatók párhuzamosan részesülnek egyetemi oktatásban és tesznek szert komoly szakmai gyakorlatra. A Karral együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a kapcsolat kiterjed többek között a közös oktatásra és az ösztöndíjtámogatásokra is. Az együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a duális képzés keretében a Kar jelenleg több mint 100 céggel áll együttműködésben, melyek között nagy multinacionális cégek és kisebb hazai vállalkozások is megtalálhatóak. Az ipari partnerekkel közösen végzett kutatás-fejlesztési tevékenység lehetővé teszi a hallgatók ipari munkákba, projektekbe való bekapcsolódását.  

A hallgatók számos hallgatói-kutatói együttműködésben futó projekthez is csatlakozhatnak, melyekben a gépészeti, villamosmérnöki és informatikai szakterületek képviselői dolgoznak együtt, valamint a kar lehetőséget biztosít hazai és nemzetközi nyertes hallgatói csapatokmunkájába való bekapcsolódásra is. A kar kiemelt kutatás-fejlesztési fókuszterületei: adaptív adatbányászati rendszerek, erőműenergetikai szerkezetek és integritásuk, gyártó- és logisztikai hálózatok fejlesztése, integrált mérnöki rendszerek a digitális gyártásban, intelligens termelés-támogatási rendszerek, jármű hajtáslánc kutatások, robbanás-biztonságtechnika, szimulációra alapozott technológia- és termékfejlesztés.  

A hallgatói közösség igazi családként működik, felsőbb éves hallgatóink mentorként támogatják és bátorítják az alsóbb éveseket, hogy minél eredményesebben teljesítsék tanulmányaikat. A hallgatók gazdag szabadidős és kulturális programok közül választhatnak, amelyek nemcsak új, hosszú távú baráti és szakmai kapcsolatok kiépítésében lesznek segítségükre, de kiemelkedő lehetőséget biztosítanak kulturális, társadalmi és szakmai célú látókörük szélesítésében is. 

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír