AJK
Alapképzés (BSc / BA / BProf)

Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatás

Állam- és Jogtudományi Kar által meghirdetett alapszak

A képzés megnevezése
Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatás
Képzési terület
Jogi és igazgatási
Képzési ág
Igazgatási
Képzés időtartama
6 félév
A szakképzettség angol nyelvű megjölélse
Employment Relations and Social Insurance Administration
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási szakember

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja munkajoggal, munkaügyi kapcsolatokkal (tág értelemben vett munkaerőpiaci ismeretekkel) és szociális joggal, társadalombiztosítással (tág értelemben szociális ellátásokkal) összefüggő feladatokat elvégző személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási szakemberek képzése, akik képesek munkaügyi és munkaerő-piaci kapcsolatok alakításában, munkajogi és társadalombiztosítási, szociális ügyek intézésében közreműködni. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A szakképzettség oklevélben történő angol nyelvű megjelölése:
Employment Relations and Social Insurance Expert.

Specializációk

A képzésben sajátos kompetenciákat eredményező, a szakterület műveléséhez alkalmas elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzéséhez kapcsolódó specializációk választhatók.

A választható specializációk:

 • Munkaügyi kapcsolatok,
 • Társadalombiztosítás.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudása
 • Ismeri az egyéni és kollektív munkajogi és szociális igazgatási ügyek viteléhez szükséges történeti, elméleti és gyakorlati alapokat.
 • Érti a munkaerőpiac és a szociális igazgatás alanyait érintő fontosabb folyamatokat, összefüggéseket.
 • Rendelkezik a hatékony munkaerő-gazdálkodáshoz szükséges tudással.
 • Rendelkezik a munkaügy és a szociális igazgatás területén tanácsadói közreműködéshez szükséges ismeretekkel.
 • Ismeri a munkajogra, szociális jogra, valamint a munkaügyre és szociális igazgatásra vonatkozó hazai és a főbb európai uniós jogi szabályokat, valamint a szakjogi terminológiát.
 • Érti a munkaszervezet működését, szervezeti kultúráját, az emberi erőforrás gazdálkodás és a szervezeti munka alapvető összefüggéseit.
 • Ismeri a munkaügy és a szociális igazgatás általános, valamint szakmai etikai normáit.
 • Ismeri a munkaerőpiac működésével, valamint a szociális igazgatással kapcsolatos főbb ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereket.
Képességei
 • Képes a munkaügyi kapcsolatok és szociális igazgatás területén szükséges tudás alkalmazására, amennyiben az egyszerű, begyakorolt rutinok, műveletek használatát igényli.
 • Képes a munkája során megismert vagy feltárt tények elemzésére, az eredményekből levonható alapvető összefüggések feltárására és problémák megoldására.
 • Képes a munkaügyet és a szociális ellátásokat érintő fontosabb társadalmi problémák megértésére, új jelenségek felismerésére, kognitív gondolkodásra.
 • Képes a munkaügyi és szociális igazgatási kérdésekre vonatkozó fontosabb jogszabályok alapvető értelmezésére és alkalmazására a jogállami értékek keretei között.
 • Felhasználói szinten alkalmazza a munkájához kapcsolódó számítástechnikai eszközöket és szoftvereket.
 • Képes a munkaügy és a szociális igazgatás szakterületére vonatkozó elektronikus és könyvtári források összegyűjtésére és útmutatás melletti feldolgozására.
 • Képes (útmutatással) a munkavédelem, munkaerő-piaci politikák, a munkavállalók és a munkáltatók érdekképviseleti szervei közötti rendezett munkaügyi kapcsolatok kialakítására és a végrehajtás ellenőrzésére.
Attitűdje
 • Törekszik a munkaüggyel és szociális igazgatással kapcsolatos feladatok gyors megértésére, motivált azok sikeres végrehajtásában.
 • Kész a munkaerő-piaci viszonyokat is érintő társadalmi egyenlőség, az élet minden területén érvényes demokratikus értékek, a jogállamiság és az európai értékközösség melletti elköteleződésre.
 • Kész a munkaügyi kapcsolatok és szociális igazgatás társadalmi helyének és szerepének a megismerésére és hiteles képviseletére.
 • Nyitott a munkaügyi kapcsolatok és szociális igazgatás gondolkodásmódjának és gyakorlati működésének hiteles közvetítésére, átadására.
 • Nyitott a szakmai továbbképzésben való részvételre, kész folytonos önálló tanulásra és új ismeretek megszerzésére.
 • Tiszteletben tartja a munkaügyi kapcsolatok és társadalombiztosítás rendszerében a mérvadó erkölcsi és közösségi értékeket, valamint az alapvető emberi jogokat és kötelességeket.
 • Nyitott a munkaerőpiac működéséhez és a szociális igazgatáshoz kapcsolódó, széles körű szakmai műveltség megszerzésére.
Autonómiája és felelőssége
 • A begyakorolt feladatokat önállóan végzi, míg az újszerű vagy összetettebb feladatokat rendszerint vezetői irányítás mellett látja el.
 • Felelősségtudattal rendelkezik és reflektál saját tevékenységének eredményeire.
 • Vezetői irányítással alkalmas konstruktív és határozott érdekérvényesítő szerep betöltésére a munkaszervezeten belüli és kívüli együttműködési formákban.
 • Munkáját a szakterületre vonatkozó jogi, etikai, szakmai normák és tradíciók betartása mellett végzi.
 • Irányítás mellett értékeli saját munkáját.
 • A tevékenységét meghatározó szakmai nézeteket felelősséggel képviseli.
 • Kialakított szakmai véleményét előre ismert döntési helyzetekben önállóan képviseli.
 • Szakmai útmutatás alapján végzi átfogó és speciális szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását.
 • A munkaügy és a szociális igazgatás területén jelentkező szakmai feladatokat egyéni és csoportmunkában egyaránt végez.
A munkaügyi kapcsolatok specializáción továbbá

Tudása

 • Rendelkezik a rendezett munkaügyi kapcsolatok kialakításához szükséges tudással (beleértve az előkészítés, tervezés és a megvalósítás folyamatát).
 • Rendelkezik az egyéni és kollektív érdekegyeztetési folyamatok koordinálásához szükséges tudással.
 • Rendelkezik a kollektív szerződés megkötéséhez szükséges ismeretekkel.
 • Felismeri az egyéni és kollektív munkaügyi konfliktusok és viták közötti különbséget és a megoldásukhoz szükséges eszközöket, módszereket és eljárásokat.

Képességei

 • Képes a közreműködésre a mikro- és makroszintű munkáltatói érdekegyeztetési fórumok kialakításánál, eljárási szabályainak kidolgozásánál.
 • Irányítással képes kollektív tárgyalás lebonyolításának megszervezésére.
 • Képes a munkahelyi participációs rendszerek működésének a megszervezésére.
 • Irányítással fejleszti és szervezi a munkavállalói és munkáltatói érdekképviseletek tevékenységét.
 • Képes szakmai idegen nyelven kommunikálni.
A társadalombiztosítás specializáción továbbá

Tudása

 • Ismeri a társadalombiztosítási, illetve magánbiztosítási ellátások, valamint egyéb szociális ellátások igényléséhez, megállapításához, folyósításához és finanszírozásához szükséges elméleti és gyakorlati alapokat, ezen belül különösen a nyugdíjbiztosítási ellátások, az egészségbiztosítási ellátások, a munkanélküli ellátások, a családtámogatási ellátások, a magánbiztosítási ellátások, valamint az egyéb szociális ellátások igénylésére, megállapítására és folyósítására vonatkozó szabályokat.
 • Ismeri az egészségügyi szolgáltatók működtetésével és finanszírozásával kapcsolatos feladatokat.

Képességei

 • Képes a központi és helyi társadalombiztosítási-, illetve adóigazgatási szerveknél, önkormányzatoknál, valamint magánbiztosítóknál, illetve a versenyszférában ügyintézési, igazgatási feladatok ellátására.
 • Képes költségvetési szervek, magánbiztosítási pénztárak és a versenyszféra munkáltatóinak gazdálkodási-pénzügyi feladatainak végrehajtására.
 • Képes társadalombiztosítási, magánbiztosítási és munkahelyi szociális ellátórendszerek működésének az ellenőrzésére.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok

Dr. Kovács-Berényi Laura
Szakkal kapcsolatos kérdések
A/6
épület, I. em., 103.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

Alapozó ismeret:
25-50 kredit

Társadalomtudományi alapismeretek

 • politikai intézmények működése,
 • politológia,
 • szociológia,
 • társadalomtörténet;

Jogtudományi alapismeretek

 • általános jogi ismeretek,
 • alkotmánytan,
 • polgári jogi és társasági jogi ismeretek;

Kiegészítő szakmai alapozó ismeretek

 • munkaügyi kapcsolatok,
 • vezetési és szervezési ismeretek,
 • informatika,
 • számítástechnika,
 • statisztika,
 • demográfia,
 • szociálpolitika,
 • általános és szakmai lélektan;

Szakmai törzsanyag
70-110 kredit

Igazgatástörténeti modul

 • munkaügyi kapcsolatok társadalomtörténete,
 • szociális jog kialakulása és alapjai;

Általános igazgatási modul

 • közigazgatási alapismeretek,
 • közigazgatási és munkaügyi igazgatási eljárási ismeretek,
 • az EU alapintézményei és jogrendszere;

Szakigazgatási modul

 • munkaügyi,
 • egészségügyi és szociális szakigazgatás,
 • oglalkoztatáspolitika;

Pénzügyi-közgazdasági modul

 • közgazdaságtan,
 • pénzügyi és adójogi ismeretek,
 • számvitel,
 • vállalat-gazdaságtan,
 • költségvetési gazdálkodás;

Közszolgálati és munkajogi modul;

Differenciált szakmai ismeretek
27–40 kredit

 • munkaügyi kapcsolatok,
 • társadalombiztosítási igazgatási szakirányokhoz tartozó speciális ismeretkörök.
Szakképzési modul

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
180 kredit

A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditérték:
25 kredit

A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték:
27 kredit

A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték:
9 kredit

A szakdolgozathoz rendelt kreditérték:
15 kredit

A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték:
60 kredit

Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték:

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott, legalább három hét időtartamú szakmai gyakorlat a munkajog, a munkaügyi kapcsolatok, a társadalombiztosítás, a szociális ellátás intézményeiben, szervezeteiben.

Idegennyelvi követelmények

A felsőoktatási törvény módosítása révén a nyelvvizsga kikerült a diplomaszerzési követelmények közül. A hallgatók nyelvi kompetenciáinak fejlesztése érdekében az Egyetem a bejövő hallgatók esetén nyelvi kompetenciamérést és nyelvi fejlesztő és szaknyelvi kurzusokat indít. A személyügyi-munkaügyi és szociális igazgatási alapképzés mintatantervébe 2023 szeptemberétől nyelvi órák kerültek beillesztésre, nappali tagozaton heti 2 óra, levelező tagozaton félévente 10 óra időtartamban. A hallgatónak a tudásszintjének megfelelően a Szaknyelvi előkészítő vagy a Szaknyelvi ismeretek tárgyat kell teljesítenie a 4. féléven, 0 kredites tantárgyként.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

180 kredit

Prof. Dr. Csák Csilla

Dékán, Állami és Jogtudományi Kar

dekan_ajk

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara – az ország negyedik jogi karaként – 1981-ben indult. Az évtizedek során bizonyítottan előkelő helyet vívott ki a jogi karok között magas színvonalú, széles palettájú képzéseivel. Aki egyszer hallgatóként belépett a campus területére és tagja lett az évszázados diákhagyományokat ápoló közösségnek, az sohasem felejti el a kart és a Miskolci Egyetemet. Karunk szlogenjével várjuk a miskolci jogi karon: „Karriered kapuja nyitva áll!”

Prof. Dr. Csák Csilla

ajk_01
ajk_02
ajk_03
ajk_04
ajk_05
ajk_06
ajk_07

Jövőkép

Munkajoggal, szociális joggal és társadalombiztosítással összefüggő feladatokat elvégző szakemberek képzése, akik jogi és szakmai ismereteik birtokában képesek munkaügyi és munkaerőpiaci kapcsolatok alakításában, munkajogi és társadalombiztosítási, szociális ügyek intézésében közreműködni. Gyakorlatorientált képzés, amely képessé teszi a végzetteket az elsajátított elméleti ismeretek gyakorlatban történő alkalmazására. A munkaerőpiaci igényeknek való megfelelés érdekében az alapképzés olyan tudásanyag elsajátítását teszi lehetővé, amely jelentős mértékben hozzájárulhat az eredményesebb munkaerőpiaci elhelyezkedéshez, továbbá lehetőséget biztosít tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A képzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • Személyzeti és pályaválasztási szakértő
 • Egyéb magasan képzett ügyintéző
 • Egyéb ügyintéző
 • Általános irodai adminisztrátor
 • Humánpolitikai adminisztrátor

A szakot meghirdető kar

Állam- és Jogtudományi Kar

Az Állam- és Jogtudományi Kar az ország negyedik jogi karaként jött létre és 1981-ben indította el az állam- és jogtudományi képzését. Az évtizedek során bizonyítottan előkelő helyet vívott ki a jogi karok között magas színvonalú, széles palettájú képzéseivel. A magas szintű oktatást hazai és nemzetközi szinten is elismert professzoraink garantálják. Büszkék vagyunk hallgatóinkra is. Végzett hallgatóink magas posztot töltenek be az igazságszolgáltatás, a közigazgatás, az egyetemi oktatás, a köz-, és magánszféra különböző területein, hazánkban és külföldön egyaránt.

A jogi oktatás hagyományai azonban sokkal régebb múltra tekintenek vissza, hiszen a kar továbbörökítette az 1667-ben alapított eperjesi jogakadémia hagyományait és szellemi örökségét, ahol a nemzet kiválóságai tanultak (Thököly Imre, Kossuth Lajos stb.) és országos hírű professzorok oktattak.

A jelen korban csodálatos természeti környezetben, különleges Egyetemvárosban tölthetik el napjaikat a hallgatók, ahol megtalálható szinte minden sportolási és szórakozási lehetőség, amit csak tovább erősít Miskolctapolca és a Bükk hegység közelsége. Aki egyszer hallgatóként belépett a campus területére és tagja lett az évszázados diákhagyományokat ápoló közösségnek, az sohasem felejti el a kart és a Miskolci Egyetemet.

Dr. Tóth Hilda
egyetemi docens

Szakfelelős

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír