GEIK_02
Alapképzés (BSc / BA / BProf)

Üzemmérnök-informatikus

Gépészmérnöki és Informatikai Kar által meghirdetett alapszak.

A képzés megnevezése
Programtervező informatikus (Computer Science)
Képzési terület
Informatika
Képzés időtartama
6 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Üzemmérnök-informatikus

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja olyan informatikai üzemmérnökök képzése, akik képesek műszaki informatikai alkalmazások és informatikai infrastrukturális rendszerek és szolgáltatások telepítésére, üzemeltetésére és adott szoftver platformon történő fejlesztésére, valamint azok adat- és programrendszereinek megismerésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Ismeri az informatikai szakterületének műveléséhez szükséges alapvető matematikai és fizikai elveket és módszereket.
 • Ismeri az informatikai rendszerek hardver- és szoftverelemeinek működését, megvalósításuk technológiáját.
 • Ismeri az informatikai hálózatok felépítését, működését, megvalósítását, alapvető adatbiztonsági ismeretekkel bír.
 • Ismeri a főbb programozási paradigmákat, programnyelveket, fejlesztési eszközöket.
 • Ismeri a mobil alkalmazásfejlesztés sajátosságait.
 • Ismeri az adatbázisalapú rendszerek felépítését, tulajdonságait.
 • Tudása kiterjed az információs rendszerek modellezésére.
 • Ismeri a felhasználói interfészek és grafikus alkalmazások megvalósítási lehetőségeit.
 • Ismeri a korszerű, általános célú operációs rendszerek kezelését.
 • Ismeri az IT (Information Technology) biztonság szempontjait.
 • Ismeri a fontos szoftverfejlesztési módszertanokat, informatikai tervek és dokumentációk jelölésrendszerét.
 • Az angolnyelv-tudása eléri a képzéshez, valamint a folyamatos szakmai önképzéshez szükséges szintet.
 • Angolnyelv-tudása eléri a szakképzettséggel ellátható szakmai feladatok elvégzéséhez szükséges szintet.
Képesség
 • Képes a korszerű, általános célú operációs rendszerek menedzselésére.
 • Képes adatbázis rendszerek felhasználására.
 • Képes felhasználói interfészek és grafikus alkalmazások megvalósítására.
 • Képes informatikai és információs infrastrukturális rendszerek telepítési és üzemeltetési feladatainak ellátásához szükséges mérnöki gyakorlati módszerek alkalmazására.
 • Képes programozásra objektumorientált, vizuális és egyéb programozási környezetben.
 • Képes korszerű, általános célú operációs rendszerek telepítésére, konfigurálására, hibaelhárítására, üzemeltetésére, továbbfejlesztésére.
 • Képes infokommunikációs hálózatok telepítésére, konfigurálására, hibaelhárítására, üzemeltetésére, továbbfejlesztésére, védelmére.
 • Képes rétegzett és elosztott rendszerek programozására, WEB és mobilprogramozásra.
 • Képes beágyazott rendszerek megvalósításában való részvételre.
 • Képes a tanult fejlesztési módszereket, hibakeresési, tesztelési és minőségbiztosítási eljárásokat felhasználva tervezési, fejlesztési és üzemeltetési feladatok ellátására.
 • Képes csoportmunkában együttműködni saját és más szakterületek képviselőivel egy adott probléma megoldásának kidolgozásában.
 • Képes az angol nyelvű szakirodalom megismerésére, a szakszöveg megértésére és feldolgozására.
 • Képes magyar és angol nyelven kommunikálni szakmai kérdésekről felhasználókkal és szakember kollégákkal.
 • Képes folyamatos önképzésre, lépést tartva ezáltal az informatikai szakma fejlődésével.
Attitűd
 • Nyitott az új módszerek, programozási nyelvek, eljárások megismerésére és azok készségszintű elsajátítására, valamint lépést tud tartani ezek fejlődésével.
 • Nyitott az informatikai eszközöket alkalmazó más szakterületek megismerésére és az ott felmerülő informatikai problémák megoldására, együttműködve az adott terület szakembereivel.
 • Érti és magáénak érzi a szakma etikai elveit és jogi vonatkozásait, döntési helyzetekben maradéktalanul figyelembe véve azokat.
 • Törekszik a hatékony és minőségi munkavégzésre.
 • Szem előtt tartja és ügyel a munkatársai és a megrendelők adatainak, információinak biztonságára.
Autonómia és felelősség
 • Felelősséget érez az önálló és csoportban végzett informatikai rendszerelemzői, -fejlesztői és -üzemeltetési tevékenységéért.
 • Az alkalmazott technológiák hiányosságait és kockázatait igyekszik kiküszöbölni.
 • Az informatikai biztonságra törekedve felkészül a potenciális veszélyek és támadások kivédésére.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés kódja: BSZKUFO
 • A képzés nyelve: magyar
 • Szakirány(ok):
 • Specializáció(k):
 • A nyilvántartásba vétel ideje:
  FNYF/918-4/2018. számú határozat
  (2018. november 6.) szerint
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2018/2019. tanév II. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Kovács László, 71957573099
Dr. Kovács László
Szakkal kapcsolatos kérdések, szakfelelős
Informatikai Épület
Általános Informatikai Intézeti Tanszék

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A  szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
180   kredit

Természettudományos alapismeretek:
21   kredit

Gazdasági és humán ismeretek:
11  kredit

Szakmai törzsanyag és differenciált ismeretek:
148 kredit

A törzsanyag részletei:

A szakmai törzs főbb tématerületei:

 • Programozás alapjai
 • Számítógép architektúrák
 • Adatstruktúrák és algoritmusok
 • Objektumorientált programozás
 • Operációs rendszerek
 • Adatbázis rendszerek
 • Számítógép hálózatok
 • Szoftvertechnológia
 • Informatikai rendszerek építése
 • Java programozás
 • Web technológiák
 • Biztonság és védelem a számítástechnikában
Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat egyéni vagy csoportmunkában erre alkalmas szervezetnél (így a kooperatív képzés keretein belül) vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő, legalább nyolc hétig tartó, 320 igazolt munkaórát tartalmazó projektstruktúrájú gyakorlat.

Idegennyelvi követelmények

Általános elvárás, hogy  a hallgató  angolnyelv-tudása elérje a szakképzettséggel ellátható szakmai feladatok elvégzéséhez szükséges szintet.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

180 kredit

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

Dékán, Gépészmérnöki és Informatikai Kar

dekan_geik_01

Hallgatóink büszkék lehetnek arra, hogy egy olyan karon szereztek diplomát, amelynek több tudományterületet átfogó és integráló, multidiszciplináris képzési profilja egyedülálló a magyar felsőoktatásban. Idén eddig soha nem látott arányban, csak a legkiválóbb hallgatókat megillető kitüntetéses oklevelet adhattunk át.

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

53216351792_4e09cf80dd_k
52428245612_0d75bbf261_k
62_0_983
DSC07330
A modern CNC milling machine makes a large cogwheel.
engineer-check-control-automation-robot
Close up of metalworking machine

Jövőkép

A gyakorlatorientált Bprof üzemmérnök-informatikus képzés célja, hogy olyan informatikusok lépjenek be a munkaerőpiacra, akik képesek aktívan bekapcsolódni a szoftver projektek implementálásába és tervezésébe; kellő programozási ismeretekkel rendelkeznek mind a kliens, mind a szerver oldalon; ismerik a korszerű fejlesztési módszertanokat és technológiákat; alkalmasak a tesztelési és adatelemzési feladatok elvégzésére. A szak programja alapul szolgál az ipari igényeknek megfelelő szakember-utánpótláshoz.

A képzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 2141 Rendszerelemző (informatikai)
 • 2143 Hálózat- és multimédia-fejlesztő
 • 2144 Alkalmazásprogramozó
 • 2149 Egyéb szoftver- és alkalmazásfejlesztő, -elemző
 • 2151 Adatbázis-tervező és -üzemeltető
 • 2152 Rendszergazda
 • 2153 Számítógép-hálózati elemző, üzemeltető
 • 2159 Egyéb adatbázis- és hálózati elemző, üzemeltető
 • 3141 Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus
 • 3143 Számítógéphálózat- és rendszertechnikus
 • 3144 Webrendszer- (hálózati) technikus

A szakot meghirdető kar

Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Korszerű és innovatív mérnökképzés, Általános mérnöktől a specialistáig. 

A több mint 70 éves oktatási tapasztalattal rendelkező Gépészmérnöki és Informatikai Kar vezető szerepet tölt be a műszaki és informatikai képzési területen. A Kar célja, hogy hallgatóinak gyakorlatorientált képzést és versenyképes tudást biztosítson. Mind a műszaki, mind az informatikai képzéseinket nemzetközi szinten is kiemelkedő szakmai színvonal jellemzi, az alapképzéstől egészen a már megszerzett szakmai tudást elmélyítő, mester- illetve szakképzéseinkig. A Gépészmérnöki és Informatikai Karon diplomát szerzett mérnökeinket kimagasló lehetőségekkel várják a cégek, ipari partnerek, mivel szakjaink olyan képzettségeket adnak, amelyek az ipar és a gazdaság szélesebb területein is használhatók (például: gépipar, logisztika, járműipar, hadipar, vegyipar, energetika, elektronika, IT szektor).  

Képzéseinket az ipari partnerek igényeihez igazodva korszerűsítettük, több projektszemléletű kurzusra alapozva. A legújabb technológiai és technikai követelményekhez, ipari trendekhez igazodó, modern eszközökkel felszerelt laboratóriumoka kiváló lehetőséget biztosítanak a gyakorlatorientált képzésekhez, a hallgatók valós ipari problémákra keresve a megoldást gyarapíthatják tudásukat, szerezhetnek új szakmai kompetenciákat, fejleszthetik készségeiket. 

A továbbtanulókat 12 alapszakon várjuk: energetikai mérnöki alapszak, gazdaságinformatikus alapszak, gépészmérnöki alapszak, ipari termék- és formatervező mérnöki alapszak, járműmérnöki alapszak, logisztikai mérnöki alapszak, mechatronikai mérnöki alapszak, mérnök informatikus alapszak, műszaki menedzser alapszak, programtervező informatikus alapszak, villamosmérnöki alapszak és üzemmérnök-informatikus BProf. 

Az alapképzést követően az energetikai mérnöki, a gépészmérnöki, a logisztikai mérnöki, a mechatronikai mérnöki, a mérnök informatikus és a villamosmérnöki mesterszakos programunkat választhatják az érdeklődők.  

A harmadik képzési szinten a tudományos fokozat megszerzésére a kar két doktori iskolájában (informatikai és gépészeti tudományok) hazai és nemzetközi elismertségű oktatók részvételével, irányításával van lehetőség.  

A kar széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, a gépészmérnöki és a mérnökinformatikus mesterképzési szakokon angol nyelvű képzés is folyik.  

A hallgatóknak lehetőségük van a duális képzésbe történő bekapcsolódásra is, melynek nagy előnye, hogy a hallgatók párhuzamosan részesülnek egyetemi oktatásban és tesznek szert komoly szakmai gyakorlatra. A Karral együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a kapcsolat kiterjed többek között a közös oktatásra és az ösztöndíjtámogatásokra is. Az együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a duális képzés keretében a Kar jelenleg több mint 100 céggel áll együttműködésben, melyek között nagy multinacionális cégek és kisebb hazai vállalkozások is megtalálhatóak. Az ipari partnerekkel közösen végzett kutatás-fejlesztési tevékenység lehetővé teszi a hallgatók ipari munkákba, projektekbe való bekapcsolódását.  

A hallgatók számos hallgatói-kutatói együttműködésben futó projekthez is csatlakozhatnak, melyekben a gépészeti, villamosmérnöki és informatikai szakterületek képviselői dolgoznak együtt, valamint a kar lehetőséget biztosít hazai és nemzetközi nyertes hallgatói csapatokmunkájába való bekapcsolódásra is. A kar kiemelt kutatás-fejlesztési fókuszterületei: adaptív adatbányászati rendszerek, erőműenergetikai szerkezetek és integritásuk, gyártó- és logisztikai hálózatok fejlesztése, integrált mérnöki rendszerek a digitális gyártásban, intelligens termelés-támogatási rendszerek, jármű hajtáslánc kutatások, robbanás-biztonságtechnika, szimulációra alapozott technológia- és termékfejlesztés.  

A hallgatói közösség igazi családként működik, felsőbb éves hallgatóink mentorként támogatják és bátorítják az alsóbb éveseket, hogy minél eredményesebben teljesítsék tanulmányaikat. A hallgatók gazdag szabadidős és kulturális programok közül választhatnak, amelyek nemcsak új, hosszú távú baráti és szakmai kapcsolatok kiépítésében lesznek segítségükre, de kiemelkedő lehetőséget biztosítanak kulturális, társadalmi és szakmai célú látókörük szélesítésében is. 

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír