MFK_02
Duális képzés

Földrajz duális alapképzés

Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar által meghirdetett alapszak

A képzés megnevezése
Földrajz
Képzési terület
Természettudomány
Képzés időtartama
6 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Geográfus

Áttekintés

Duális képzés

Résztvevő partner cégek
 • CHINOIN Gyógyszer-és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt.
 • HOLOCÉN TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET
 • KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.

A képzés célja

A képzés célja geográfusok képzése, akik korszerű elméleti és alkalmazott  földrajzi ismeretekkel rendelkeznek, melyekkel képesek a természeti, társadalmi,  gazdasági és települési környezet térbeli és időbeli összefüggéseinek elemzésére, az eredmények szintetizálására, a szakterületükön önálló ismeretszerzésre, elsajátítva a  korszerű földrajztudomány terepi, laboratóriumi és informatikai eszközeinek, szoftvereinek a használatát. A hallgatók képesek döntések előkészítésére, szakmai kérdések megválaszolására és szakfeladatok megoldására. Képesek arra, hogy alapszintű geográfiai ismereteiket természet- és környezetvédelmi, államigazgatási, gazdasági, statisztikai, turisztikai, idegenforgalmi területen alkalmazzák. Felkészültek  tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Specializáció

Geoinformatika specializáció 

A specializációra épül a kar Geográfus mesterszakja. Kellő mélységű ismeretanyaggal rendelkeznek a minket körülvevő természeti és társadalmi-gazdasági környezet működéséről, ezáltal a korszerű, természettudományos szemléletmódjuk miatt a szakon végzettek alkalmasak komplex természettudományi és társadalomföldrajzi problémák feltárására, megértésére, megoldására. Lehetőség van továbbá földrajz tanári diploma megszerzésére is a kar Földrajz-Geoinformatika Intézete és a Bölcsészettudományi Kar együttműködése folytán.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudása
 • Ismeri az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseit természet-,  társadalom-, valamint részben regionális földrajzi területen. 
 • Ismeri a geográfia alapvető módszereit a természet- és társadalomföldrajz fő  szakterületein. 
 • Ismeri a földrajzi gondolkodás alapvető jellegzetességeit, a geográfiai elemzés  követelményeit. 
 • Rendelkezik elméleti és gyakorlati természet- és társadalom-földrajzi  alapismeretekkel. 
 • Ismeri a földrajzi szakterülettel kapcsolatos természeti folyamatok, természeti  erőforrások, élő és élettelen rendszerek alapvető működési elveit. 
 • Ismeri a földrajz szakterülethez kapcsolódó alapvető számítási módszereket. 
 • Ismeri a logikus földrajzi állítások megfogalmazásának feltételeit és az azokból  levonható következtetések korlátait. 
 • Ismeri a természeti és az ezekkel összefüggésben lévő antropogén folyamatok  törvényszerűségeit. 
 • Ismeri a természetföldrajzi terepi és laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére  alkalmas alapvető módszereket. 
 • Ismeri a természet- és társadalomföldrajz témakörébe tartozó adatgyűjtési,  adatrögzítési, és adatfeldolgozási módszereket. 
Képességei
 • Képes a geográfia alapvető módszereinek a természet- és társadalomföldrajz fő  szakterületein való alkalmazására. 
 • Képes az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseit természet-,  társadalom-, valamint részben regionális földrajzi területen meglévő összefüggések  átlátására. 
 • Képes a természeti folyamatok, természeti erőforrások, élő és élettelen  rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető gyakorlati problémáinak megoldására. 
 • Képes a földrajz szakterületén szerzett tudását alapvető gyakorlati problémák  megoldására alkalmazni, beleértve azok számításokkal történő alátámasztását is. 
 • Képes logikus földrajzi állítások megfogalmazására, azok feltételeinek és az  azokból levonható következtetések pontos megadásával. 
 • Képes a természeti és az ezekkel összefüggésben lévő antropogén folyamatokkal  kapcsolatos törvényszerűségek felismerésére, alkalmazására. 
 • Képes a természetföldrajzi módszerek ismeretben terepi és laboratóriumi  vizsgálatok elvégzésére. 
 • Képes a földrajzi térben lejátszódó természeti és társadalmi folyamatok leírására,  megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, adatok feldolgozására, valamint  a feldolgozáshoz szükséges módszerek és szakirodalom használatára. 
 • Képes a laboratóriumi, terepi szakeszközök használatára, azoknál  adatfelvételekre, a társadalomföldrajzi adatok adatbázisba rendezésére. 
 • Képes a geo adatok térinformatikai feldolgozása, eredmények térképi  megjelenítésére, legalább egy geoinformatikai szoftver magabiztos alkalmazására. 
 • Képes a földrajzi eredmények megjelenítésére, térképezésére. 
 • Képes alapvető természet- és társadalomtudományi ismeretei alapján a rokon- és  társtudományok térreleváns eredményeinek értelmezésére. 
 • Képes a rutin szakmai problémákat felismerni, azok elméleti és gyakorlati  megoldásához az elérhető könyvtári és elektronikus szakirodalmat feldolgozni, azt  ott elérhető módszereket alkalmazni. 
 • Képes a földrajzi problémák felismerésére, megfogalmazására. 
 • Képes geográfiai elemzéseket végezni. 
Attitűdje
 • Törekszik a földrajztudományi elméletek, paradigmák, elvek minél teljesebb  megismerésére. 
 • Földrajzi terepi és laboratóriumi tevékenysége során környezettudatosan jár el,  elkötelezett a fenntartható fejlődés iránt. 
 • Együttműködő, kapcsolatteremtő attitűd jellemzi, a kommunikációs  problémamegoldást részesíti előnyben. 
 • A megszerzett földrajzi ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető  földrajzi jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására,  megmagyarázására. 
 • Nyitott a szakmai eszmecserére, a szakmai együttműködésre, törekszik arra, hogy  feladatainak megoldása a munkatársak véleményének megismerésével, lehetőség  szerint együttműködésben történjen. 
 • Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő  folytatására. 
 • A földrajzi vizsgálatokhoz kötődő gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással és monotónia-tűréssel rendelkezik. 
Autonómiája és felelőssége
 • Alapvető elméleti és alkalmazott földrajzi és releváns környezettudományi  szakmai kérdésekben önállóan, források felhasználásával hoz döntéseket. 
 • Felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét, feladatainak elvégzése során  együttműködik más szakterület szakembereivel. 
 • Saját és beosztott munkatársai munkájának hatékonyságát, eredményességét,  biztonságosságát reálisan, felelősséggel értékeli. 
 • Elvégzett szakmai munkájáért felelősséget vállal. 
 • Önállóan működteti a szakterületén a kutatásban használt laboratóriumi, terepi  berendezéseket, eszközöket. 
 • Tisztában van a földrajzi tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával, korlátaival. 
 • A geográfiai elemzések eredményeiből következő önálló döntéseket hoz meg. 

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés megnevezése: földrajz alapképzési szak
 • A képzés kódja: BSZKFOL
 • A képzés besorolása: természettudomány képzési terület
 • Szakirány(ok):
 • Specializáció(k):
  geoinformatika
  földrajz-tanári
 • Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 6
 • Megszerezhető szakképzettség(ek): geográfus
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés helye: székhelyen (Miskolc)
 • Képzési idő: 6 félév
 • A képzés során megszerzendő kreditek száma: 180 kredit
 • A nyilvántartásba vétel ideje:
  OH-FRKP/17694-1/2007. sz. határozat jogerőre emelkedése
  OH-FHF/1133-4/2009. sz. határozat jogerőre emelkedése
  FF/839-2/2013. számú határozat
  FNYF/297-3/2017. számú határozat (2017. március 30.) szerint
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2006/2007. tanév I. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok:
 • Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény:
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  ME 7/2005. számú egyetemi tanácsi határozat (2005. március 9.)
  MAB 2005/6/IX/2/41. sz. határozat (2005. július 1.)
  10.720-4/2005. számú oktatási miniszteri határozat (2005. július 29.)
  ME 159/2009. számú szenátusi határozat (2009. április 30.)
  ME 40/2013. számú szenátusi határozat (2013. február 18.)
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Siskáné Dr. Szilasi Beáta, 72131964865
 • Képzési és kimeneti követelmény: 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet
pdf
pdf
Dr. Szalontai Lajos
oktatási dékánhelyettes

Szakkal kapcsolatos kérdések

A/4
épület, fsz., 28.
Gaszner Emília
dékáni referens

Szakkal kapcsolatos kérdések

A/4
épület, fsz., 28.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: 

Természettudományi, humán és gazdasági ismeretek

 • természettudományi és  társadalomtudományi alapismeretek (matematika, fizika, informatika, biológia,  kémia, európai uniós, közgazdaságtani, szociológiai, demográfiai alapismereteket  nyújtó kurzusok), földtudományi alapismeretek (éghajlattani, térképtani, földtani  alapozó kurzusok), földrajzi alapismeretek (geomatematikai, geoinformatikai,  földrajzi vizsgálati, kutatási módszertani alapismereteket nyújtó kurzusok)
 • 36-58  kredit; 

Geográfusi szakmai ismeretek

 • természetföldrajzi modul (geomorfológia, belső  erők, talajföldrajz, biogeográfia, hidrogeográfia kurzusai); társadalomföldrajzi  modul (népesség- és településföldrajz, általános gazdaságföldrajz kurzusok);  regionális földrajzi modul (Európa természet- és társadalomföldrajza, Magyarország  természet- és társadalomföldrajza kurzusok)
 • 50-74 kredit.
Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott egybefüggő legalább 6 hetes időtartamú szakmai tevékenység. 

Idegennyelvi követelmények

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

180 kredit

Prof. Dr. Mucsi Gábor

dékán, Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar

dekan_mfk

Karunk több mint 300 éves múltra tekint vissza, amely bizonyítja a szakembereink iránti folyamatos igényt. A fejlődő gazdaság miatt nő a nyersanyag-, energia- és vízigény, ezért a bányászatnak is alkalmazkodnia kell. A közeljövőben olyan globális kihívásokat kell megoldani, mint az alacsony szén-dioxid kibocsátás, a körforgásos gazdaság, a vízbányászat vagy a környezetbarát bányászat. Karunk oktatói és kutatói ezen kihívásokra és azok megoldására készítik fel hallgatóinkat!

Prof. Dr. Mucsi Gábor

mfk_01
mfk_02
mfk_03
mfk_04
mfk_05
mfk_06
mfk_07

Jövőkép

A földrajz alapszakon a „BIGDATA” korszakában a természet-társadalom-gazdaság komplex megfigyelését, elemzését sajátíthatod el térinformatikai és távérzékelési eszközök segítségével.  

 Környezet-, táj- és természetvédelmi területen, vízgazdálkodási, földtani, talajtani, térképészeti területen, geoinformatikai, GPS fejlesztő cégeknél,vállalatoknál, terület-, település és infrastruktúra-fejlesztési projektekben, turisztikai-idegenforgalmi, közigazgatási területeken helyezkednek el végzett hallgatóink. 

A szakot meghirdető kar

Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar

„Fedezz fel többet FÖLDÜNKRŐL, amin élünk és amiből élünk!”
A földtudományok világa a 21. század legnagyobb környezeti, gazdasági, társadalmi problémáira, kihívásaira keres válaszokat és kínál megoldásokat. A természeti erőforrások, az ásványi nyersanyagok, az energiahordozók felkutatása, hosszú távú hasznosítása, megóvása és kezelése magas szintű mérnöki ismereteket igényel. Karunk a föld- és környezettudományok oktatásának legszélesebb spektrumát fogja át Magyarországon a bányászattól, a hulladékgazdálkodáson, a környezetvédelmen, az olaj- és gáziparon, valamint a földrajzon át egészen a geológiáig, geofizikáig és a hidrogeológiáig.

Siskáné Dr. Szilasi Beáta
egyetemi docens

Szakfelelős

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír