GEIK_02
Duális képzés

Gépészmérnöki duális alapképzés

Gépészmérnöki és Informatikai Kar által meghirdetett alapszak.

A képzés megnevezése
Gépészmérnöki
Képzési terület
Műszaki
Képzés időtartama
7 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Gépészmérnök

Áttekintés

Duális képzés

Résztvevő partner cégek
 • Apollo Tyres (Hungary) Kft.
 • Békés Drén Kft.
 • BIS Hungary Kft.
 • BorsodChem Zrt.
 • Borsodi Sörgyár Kft.
 • CERTA Zárgyártó, Présöntő és Szerszámkészítő Kft.
 • Continental Dohányipari Zrt.
 • CSABA METÁL Zrt.
 • Emerson Automation FCP Kft.
 • ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft.
 • Euroil Ipari és Kereskedelmi Kft.
 • Fobutech Component Production Kft.
 • FRAISA Hungária Kft.
 • FUX Zrt.
 • Guardian Orosháza Kft.
 • HAJDU Autotechnika Ipari Zrt.
 • HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.
 • Industrial C&S Hungary Kft.  (korábbi GE Hungary Kft.)
 • Jabil Circuit Magyarország Kft.
 • Johnson Electric Hungary Kft.
 • Joyson Safety Systems Hungary Kft. (korábbi Takata Safety Systems Hungary Kft.)
 • KIS Szerelő és Kereskedő Kft.
 • KNAUS TABBERT Kft.
 • MIVÍZ Kft.
 • Modine Hungária Kft.
 • MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt.
 • ÓAM Ózdi Acélművek Kft.
 • ONGROPACK MŰANYAG FÓLIAGYÁRTÓ, FELDOLGOZÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.
 • Präzi-Hungaria Kft.
 • PreC-CAST Öntödei Kft.
 • Refratechnik Hungária Kft.
 • Robert Bosch Energy and Body Systems Kft.
 • Robert Bosch Power Tool Kft.
 • RUAG Ammotec Magyarországi Zrt.
 • SANMINA MAGYARORSZÁG ELEKTROTECHNIKAI RÉSZEGYSÉGGYÁRTÓ Kft.
 • SBS Kft.
 • SEISSENSCHMIDT Precision Components Kft.
 • Shinwa Magyarország Precíziós Kft.
 • Spinto Hungária Kft.
 • Taghleef Industries Kft.
 • TOOLSTYLE Kft.
 • Turbo Tech Hungary Kft.
 • Vegyipari Tervező és Vállalkozó Zrt.
 • Weinberg 93 Építő Kft.
 • ZalaZONE Ipari Park Szolgáltató Zrt.
 • ZÉG Kft.
 • Zempléni Vízmű Kft.
 • HELL ENERGY Magyarország Kft.

A képzés célja

A képzés célja gépészmérnökök képzése, akik alkalmasak gépek és gépészeti berendezések üzemeltetésére és fenntartására, a gépipari technológiák bevezetésére, illetőleg alkalmazására, a munka szervezésére és irányítására, a műszaki fejlesztés, kutatás és tervezés átlagos bonyolultságú feladatainak ellátására a munkaerőpiac igényeit is figyelembe véve. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Specializációk
 • Anyagtechnológia specializáció
 • Gépgyártástechnológia specializáció
 • Géptervező specializáció
 • Mérnöki modellezés specializáció
 • Minőségbiztosítás specializáció
 • Szerszámgépészeti és célgép tervező specializáció
 • Vegyipari gépészeti specializáció

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait.
 • Ismeri a műszaki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat.
 • Ismeri a szakterületéhez kötődő fogalomrendszert, a legfontosabb összefüggéseket és elméleteket.
 • Átfogóan ismeri szakterülete fő elméleteinek ismeretszerzési és problémamegoldási módszereit.
 • Átfogóan ismeri az alapvető közgazdasági, vállalkozási és jogi szabályokat, eszközöket.
 • Behatóan ismeri a gépészeti szakterületen alkalmazott szerkezeti anyagokat, azok
 • előállításának módszereit, alkalmazásuk feltételeit.
 • Alapvetően ismeri a géptervezési elveket és módszereket, gépgyártástechnológiai, irányítástechnikai eljárásokat és működési folyamatokat.
 • Átfogóan ismeri az alkalmazott munka- és erőgépek, gépészeti berendezések, eszközök működési elveit, szerkezeti egységeit.
 • Alkalmazói szinten ismeri a gépészetben használatos mérési eljárásokat, azok eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit.
 • Alkalmazói szinten ismeri a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai, valamint munkaegészségügyi területek elvárásait, követelményeit, a környezetvédelem vonatkozó előírásait.
 • Átfogóan ismeri a gépészeti szakterülethez szervesen kapcsolódó logisztikai, menedzsment, környezetvédelmi, minőségbiztosítási, információtechnológiai, jogi, közgazdasági szakterületek alapjait, azok határait és követelményeit.
 • Behatóan ismeri a gépészmérnöki szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit.
 • Ismeretekkel rendelkezik a vállalati gazdaságtan, valamint műszaki alapokon nyugvó költség-haszon elvű elemzés módszereiről és eszközeiről.
 • Értelmezni, jellemezni és modellezni tudja a gépészeti rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát.
 • Alkalmazni tudja a gépészeti termék-, folyamat- és technológiai tervezés kapcsolódó számítási, modellezési elveit és módszereit.
Képesség
 • Képes a műszaki szakterület ismeretrendszerét alkotó diszciplínák alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre.
 • Képes az adott műszaki szakterület legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor.
 • Képes önálló tanulás megtervezésére, megszervezésére és végzésére.
 • Képes rutin szakmai problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és (standard műveletek gyakorlati alkalmazásával) megoldására.
 • Képes megérteni és használni szakterületének jellemző szakirodalmát, számítástechnikai, könyvtári forrásait.
 • A megszerzett informatikai ismereteket képes a szakterületén adódó feladatok megoldásában alkalmazni.
 • Képes műszaki rendszerek és folyamatok alapvető modelljeinek megalkotására.
 • Képes ismereteit alkotó módon használva munkahelye erőforrásaival hatékonyan gazdálkodni.
 • Munkája során képes alkalmazni és betartatni a biztonságtechnikai, tűzvédelmi és higiéniai szabályokat, előírásokat.
 • Képes arra, hogy szakterületének megfelelően, szakmailag adekvát módon, szóban és írásban kommunikáljon anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven.
 • Képes alkalmazni a gépészeti rendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki előírásokat, a gépek, gépészeti berendezések beállításának, üzemeltetésének elveit és gazdaságossági összefüggéseit.
 • Képes irányítani és ellenőrizni a szaktechnológiai gyártási folyamatokat, a minőségbiztosítás és minőségszabályozás elemeit szem előtt tartva.
 • Képes a gépészeti meghibásodások diagnosztizálására, az elhárítási műveletek kiválasztására, javítástechnológiai feladatok megoldására
Attitűd
 • Vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.
 • Nyitott a műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére.
 • Törekszik arra, hogy önképzése szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon.
 • Komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg döntését.
 • Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg.
 • Törekszik arra, hogy önképzése a gépészmérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.
 • Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjen meg.
 • Gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással és monotóniatűréssel rendelkezik.
 • Nyitott az informatikai eszközök használatára, törekszik a gépészeti szakterülethez tartozó szoftverek megismerésére és alkalmazására, legalább egy ilyen programot készségszinten ismer és kezel.
 • Nyitott és fogékony az ökológiai gazdálkodással, egészségtudatossággal kapcsolatos új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására.
 • Megszerzett műszaki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására.
 • Munkája során a vonatkozó biztonsági, egészségvédelmi, környezetvédelmi, illetve a minőségbiztosítási és ellenőrzési követelményrendszereket betartja és betartatja.
Autonómia és felelősség
 • Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi az átfogó, megalapozó szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását.
 • Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket.
 • Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen műszaki, valamint gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is.
 • Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.
 • Figyelemmel kíséri a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat.
 • Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli a gépek, berendezések üzemeltetését.
 • Értékeli a beosztottak munkavégzésének hatékonyságát, eredményességét és biztonságosságát.
 • Figyel beosztottjai szakmai fejlődésének előmozdítására, ilyen irányú törekvéseik kezelésére és segítésére, az egyenlő esélyű hozzáférés elvének alkalmazására.
 • Megosztja tapasztalatait munkatársaival, így is segítve fejlődésüket.
 • Felelősséget vállal műszaki elemzései, azok alapján megfogalmazott javaslatai és megszülető döntései következményeiért.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés kódja: BSZKGEM
 • A képzés nyelve: magyar és angol
 • A nyilvántartásba vétel ideje:
  OH-FRKP/17694-1/2007. számú határozat jogerőre emelkedése
  OH-FHF/78-3/2009. számú határozat jogerőre emelkedése
  OH-FHF/78-5/2009. számú határozat jogerőre emelkedése
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2005/2006 tanév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttmőködések: –
 • A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok:
 • Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója:
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  ME Egyetemi Tanács 53/2004. számú határozata (2004. október 13.)
  MAB 2004/8/VIII/29. számú határozata (2004. október 29.)
  Oktatási miniszter 32470-26/2004. számú engedélye (2004. november 30.)
  ME Szenátus 381/2008. számú határozata (2008. november 20.)
  ME Szenátus 80/2014. számú határozata (2014. március 27.)
  ME Szenátus 256/2014. számú határozata (2014. május 29.)
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Bertóti Edgár, 72133809221
Dr. Bányainé Dr. habil Tóth Ágota
egyetemi docens

Képzéssel kapcsolatos kérdések

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

Természettudományi ismeretek:
51 kredit

Gazdasági és humán ismeretek:
14 kredit

Gépészmérnöki szakmai ismeretek:
80 kredit

Specializáción szerzett ismeretek:
40 kredit

Választható tárgyak:
10 kredit

Szakdolgozat:
15 kredit

Szakképzési modul

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat legalább hat hét időtartamot elérő, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat.

Idegennyelvi követelmények

A képzés mintatantervi hálójában előírt kompetenciafejlesztő általános idegennyelvi , illetve szaknyelvi tárgyak teljesítése.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

210 kredit

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

Dékán, Gépészmérnöki és Informatikai Kar

dekan_geik_01

Hallgatóink büszkék lehetnek arra, hogy egy olyan karon szereztek diplomát, amelynek több tudományterületet átfogó és integráló, multidiszciplináris képzési profilja egyedülálló a magyar felsőoktatásban. Idén eddig soha nem látott arányban, csak a legkiválóbb hallgatókat megillető kitüntetéses oklevelet adhattunk át.

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

53216351792_4e09cf80dd_k
52428245612_0d75bbf261_k
62_0_983
DSC07330
A modern CNC milling machine makes a large cogwheel.
engineer-check-control-automation-robot
Close up of metalworking machine

Jövőkép

A gépészmérnöki tanulmányok részben természettudományos, részben mesterségbeli tudás elsajátítását jelentik, vagyis folyamatos elméleti fejlődést nyújtanak és megalapozzák a közvetlen gyakorlati megvalósítást. Az itt tanultak, főleg a természettudományos alapok ismeretéből adódóan, az egész világon hasznosíthatók, akár itthon, akár külföldön biztos megélhetést nyújtanak. A Gépészmérnöki szak ajtót nyit a világra, utat mutat a jövőbe, magában hordozza a mindenkori fejlődés lehetőségét, élethosszig tartó alkotóörömöt és stabil karrierkilátásokat nyújt.

Lehetséges munkakörök:

 • CAD mérnök
 • célgép-tervező mérnök
 • folyamatmérnök
 • gépgyártástechnológus
 • gyártástámogató mérnök
 • karbantartó mérnök
 • minőségbiztosítási mérnök
 • szerszámtervező mérnök
 • termeléstámogató mérnök
 • termékmérnök
A képzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 2118 – Gépészmérnök
 • 2137 – Minőségbiztosítási mérnök
 • 2139 – Egyéb, máshova nem sorolható mérnök
 • 2142 – Szoftverfejlesztő
 • 3190 – Egyéb műszaki foglalkozású
 • 2910 – Egyéb magasan képzett ügyintéző
 • 3136 – Műszaki rajzoló, szerkesztő

A szakot meghirdető kar

Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Korszerű és innovatív mérnökképzés, Általános mérnöktől a specialistáig. 

A több mint 70 éves oktatási tapasztalattal rendelkező Gépészmérnöki és Informatikai Kar vezető szerepet tölt be a műszaki és informatikai képzési területen. A Kar célja, hogy hallgatóinak gyakorlatorientált képzést és versenyképes tudást biztosítson. Mind a műszaki, mind az informatikai képzéseinket nemzetközi szinten is kiemelkedő szakmai színvonal jellemzi, az alapképzéstől egészen a már megszerzett szakmai tudást elmélyítő, mester- illetve szakképzéseinkig. A Gépészmérnöki és Informatikai Karon diplomát szerzett mérnökeinket kimagasló lehetőségekkel várják a cégek, ipari partnerek, mivel szakjaink olyan képzettségeket adnak, amelyek az ipar és a gazdaság szélesebb területein is használhatók (például: gépipar, logisztika, járműipar, hadipar, vegyipar, energetika, elektronika, IT szektor).  

Képzéseinket az ipari partnerek igényeihez igazodva korszerűsítettük, több projektszemléletű kurzusra alapozva. A legújabb technológiai és technikai követelményekhez, ipari trendekhez igazodó, modern eszközökkel felszerelt laboratóriumoka kiváló lehetőséget biztosítanak a gyakorlatorientált képzésekhez, a hallgatók valós ipari problémákra keresve a megoldást gyarapíthatják tudásukat, szerezhetnek új szakmai kompetenciákat, fejleszthetik készségeiket. 

A továbbtanulókat 12 alapszakon várjuk: energetikai mérnöki alapszak, gazdaságinformatikus alapszak, gépészmérnöki alapszak, ipari termék- és formatervező mérnöki alapszak, járműmérnöki alapszak, logisztikai mérnöki alapszak, mechatronikai mérnöki alapszak, mérnök informatikus alapszak, műszaki menedzser alapszak, programtervező informatikus alapszak, villamosmérnöki alapszak és üzemmérnök-informatikus BProf. 

Az alapképzést követően az energetikai mérnöki, a gépészmérnöki, a logisztikai mérnöki, a mechatronikai mérnöki, a mérnök informatikus és a villamosmérnöki mesterszakos programunkat választhatják az érdeklődők.  

A harmadik képzési szinten a tudományos fokozat megszerzésére a kar két doktori iskolájában (informatikai és gépészeti tudományok) hazai és nemzetközi elismertségű oktatók részvételével, irányításával van lehetőség.  

A kar széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, a gépészmérnöki és a mérnökinformatikus mesterképzési szakokon angol nyelvű képzés is folyik.  

A hallgatóknak lehetőségük van a duális képzésbe történő bekapcsolódásra is, melynek nagy előnye, hogy a hallgatók párhuzamosan részesülnek egyetemi oktatásban és tesznek szert komoly szakmai gyakorlatra. A Karral együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a kapcsolat kiterjed többek között a közös oktatásra és az ösztöndíjtámogatásokra is. Az együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a duális képzés keretében a Kar jelenleg több mint 100 céggel áll együttműködésben, melyek között nagy multinacionális cégek és kisebb hazai vállalkozások is megtalálhatóak. Az ipari partnerekkel közösen végzett kutatás-fejlesztési tevékenység lehetővé teszi a hallgatók ipari munkákba, projektekbe való bekapcsolódását.  

A hallgatók számos hallgatói-kutatói együttműködésben futó projekthez is csatlakozhatnak, melyekben a gépészeti, villamosmérnöki és informatikai szakterületek képviselői dolgoznak együtt, valamint a kar lehetőséget biztosít hazai és nemzetközi nyertes hallgatói csapatokmunkájába való bekapcsolódásra is. A kar kiemelt kutatás-fejlesztési fókuszterületei: adaptív adatbányászati rendszerek, erőműenergetikai szerkezetek és integritásuk, gyártó- és logisztikai hálózatok fejlesztése, integrált mérnöki rendszerek a digitális gyártásban, intelligens termelés-támogatási rendszerek, jármű hajtáslánc kutatások, robbanás-biztonságtechnika, szimulációra alapozott technológia- és termékfejlesztés.  

A hallgatói közösség igazi családként működik, felsőbb éves hallgatóink mentorként támogatják és bátorítják az alsóbb éveseket, hogy minél eredményesebben teljesítsék tanulmányaikat. A hallgatók gazdag szabadidős és kulturális programok közül választhatnak, amelyek nemcsak új, hosszú távú baráti és szakmai kapcsolatok kiépítésében lesznek segítségükre, de kiemelkedő lehetőséget biztosítanak kulturális, társadalmi és szakmai célú látókörük szélesítésében is. 

Dr. Bertóti Edgár
egyetemi tanár

Szakfelelős

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír