GEIK_02
Duális képzés

Gépészmérnöki duális mesterképzés

Gépészmérnöki és Informatikai Kar által meghirdetett mesterszak.

A képzés megnevezése
Gépészmérnök
Képzési terület
Műszaki
Képzés időtartama
4 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Okleveles gépészmérnök

Áttekintés

Duális képzés

Résztvevő partner cégek
 • Békés Drén Kft.
 • BIS Hungary Kft.
 • BorsodChem Zrt.
 • CERTA Zárgyártó, Présöntő és Szerszámkészítő Kft.
 • Continental Dohányipari Zrt.
 • CSABA METÁL Zrt.
 • Emerson Automation FCP Kft.
 • Euroil Ipari és Kereskedelmi Kft.
 • Johnson Electric Hungary Kft.
 • Joyson Safety Systems Hungary Kft. (korábbi Takata Safety Systems Hungary Kft.)
 • KIS Szerelő és Kereskedő Kft.
 • MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.
 • MIVÍZ Kft.
 • Modine Hungária Kft.
 • MOL Petrolkémia Zrt.
 • Neutrik Hungary Kft.
 • ONGROPACK MŰANYAG FÓLIAGYÁRTÓ, FELDOLGOZÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.
 • Robert Bosch Energy and Body Systems Kft.
 • Robert Bosch Power Tool Kft.
 • Shinwa Magyarország Precíziós Kft.
 • Starters E-Component Generators Automotive Hungary Kft.
 • Turbo Tech Hungary Kft.
 • Vegyipari Tervező és Vállalkozó Zrt.
 • Weinberg 93 Építő Kft.

A képzés célja

A képzés célja gépészmérnökök képzése, akik képesek a gépészeti rendszerek és folyamatok koncepciójának kidolgozására, modellezésére, majd tervezésére, üzemeltetésére, irányítására és karbantartására; a gépipari technológiák és eljárások, új anyagok és gyártástechnológiák kifejlesztésére, energiahatékony és környezettudatos alkalmazására; vezetési, irányítási és szervezési feladatok ellátására; a műszaki fejlesztés, kutatás, tervezés és innováció feladatainak ellátására; hazai, illetve nemzetközi szintű mérnöki projektekhez való kapcsolódásra, azok irányítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Specializációk
 • Alkalmazott mechanika specializáció
 • Anyagtechnológia és hegesztéstechnológia specializáció
 • CAD/CAM specializáció
 • Gépgyártástechnológia és gyártási rendszerek specializáció
 • Minőségbiztosítás specializáció
 • Szerszámgépészeti specializáció
 • Termékfejlesztő specializáció
 • Vegyipari gépészeti specializáció

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Ismeri a műszaki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat.
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a globális társadalmi és gazdasági folyamatokról.
 • Ismeri a műszaki szakterület alapvető jelentőségű elméleteit, összefüggéseit és az ezeket felépítő terminológiát.
 • Ismeri és érti a műszaki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, határait és a fejlődés, fejlesztés várható irányait.
 • Ismeri és érti a műszaki szakterülethez kapcsolódó és a szakmagyakorlás szempontjából kiemelt fontosságú más területek (elsősorban logisztikai, menedzsment, környezetvédelmi, minőségbiztosítási, információtechnológiai, jogi, közgazdasági, munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai területek) terminológiáját, főbb előírásait és szempontjait.
 • Részletekbe menően ismeri és érti a műszaki szakterület ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit.
 • Átfogóan ismeri a gépészeti területen alkalmazott szerkezeti anyagok fontosabb tulajdonságait, alkalmazási területeit.
 • Részletesen ismeri a műszaki dokumentáció készítésének szabályait.
 • Ismeri a vezetéshez kapcsolódó szervezési eszközöket és módszereket, a szakmagyakorláshoz szükséges szakterületi jogszabályokat.
 • Rendelkezik a gépészeti területhez kapcsolódó méréstechnikai és méréselméleti ismeretekkel.
 • Ismeri a gépészeti területhez kapcsolódó információs és kommunikációs technológiákat.
 • Ismeri és érti a számítógépes modellezés és szimuláció gépészeti szakterülethez kapcsolódó eszközeit és módszereit.
 • Széles körű elméleti és gyakorlati felkészültséggel, módszertani és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik az összetett gépészeti rendszerek és folyamatok tervezéséhez, gyártásához, modellezéséhez, üzemeltetéséhez és irányításához.
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a gépészeti terület gép-, rendszer- és folyamattervezési módszereiről.
Képesség
 • Műszaki szakterületen felmerülő problémák megoldásában képes alkalmazni a megszerzett általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat.
 • Képes az adott műszaki szakterület elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát a problémák megoldásakor innovatív módon alkalmazni.
 • Képes a szakterületén belül felmerülő speciális problémák sokoldalú interdiszciplináris megközelítésére és megoldására.
 • Probléma megoldása során képes megszervezni az együttműködést a kapcsolódó szakterületek szakértőivel.
 • Korszerű ismeretszerzési és adatgyűjtési módszerek felhasználásával innovatív módon képes megoldani a szakterületén felmerülő speciális műszaki problémákat.
 • Képes információs és kommunikációs technológiákat és módszereket alkalmazni műszaki problémák megoldására.
 • Felkészült, hogy szakterületén, anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven publikációs, prezentációs tevékenységet és tárgyalásokat folytasson.
 • Kellő gyakorlat után képes vezetői feladatok ellátására.
 • Képes a gépészeti területen alkalmazott anyagok laboratóriumi vizsgálatára és elemzésére, a vizsgálati eredmények értékelésére és dokumentálására.
 • Felkészült a gépészeti rendszerek és folyamatok üzemeltetése során gyűjtött információk feldolgozására és rendszerezésére, elemzésére, következtetések levonására.
 • Képes eredeti ötletekkel gazdagítani a gépészeti szakterület tudásbázisát.
 • Képes integrált ismeretek alkalmazására a gépek, a gépészeti berendezések, rendszerek és folyamatok, a gépipari anyagok és technológiák, valamint a kapcsolódó elektronika és informatika szakterületeiről.
 • Képes a rendszerszemléletű, folyamatorientált gondolkodásmód alapján a komplex rendszerek globális tervezésének elsajátítására.
 • Képes a műszaki, gazdasági, környezeti és humánerőforrások felhasználásának komplex tervezésére és menedzselésére.
 • Képes a gépészeti rendszerek és folyamatok tervezésében, szervezésében és működtetésében használatos eljárások, modellek, információs technológiák alkalmazására és azok továbbfejlesztésére.
 • Felkészült a gépészeti rendszerek, technológiák és folyamatok minőségbiztosítására, méréstechnikai és folyamatszabályozási feladatok megoldására.
 • Képes a kreatív problémakezelésre, az összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá az élethosszig tartó tanulásra és elkötelezettségre a sokszínűség és az értékalapúság mellett.
Attitűd
 • Nyitott és fogékony a műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére.
 • Felvállalja a műszaki szakterülethez kapcsolódó szakmai és etikai értékrendet.
 • Törekszik a műszaki szakterülettel összefüggő új módszerek és eszközök fejlesztésében való közreműködésre. Hivatástudata elmélyült.
 • Törekszik arra, hogy mind saját, mind munkatársai tudását folyamatos ön- és továbbképzéssel fejlessze.
 • Törekszik a munka- és szervezeti kultúra etikai elveinek betartására és betartatására.
 • Törekszik a minőségi követelmények betartására és betartatására.
 • Törekszik a környezettudatosság, az egészségtudatosság és fenntarthatóság elvárásainak megfelelően megszervezni és elvégezni feladatait.
 • Törekszik a széles körű, átfogó műveltség elsajátítására.
 • Törekszik a fenntarthatóság és energiahatékonyság követelményeinek érvényesítésére.
 • Törekszik szakmailag magas szinten önállóan vagy munkacsoportban megtervezni és végrehajtani a feladatait.
 • Törekszik arra, hogy a munkáját rendszerszemléletű és folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex megközelítésben végezze.
 • Munkája során vizsgálja a kutatási, fejlesztési és innovációs célok kitűzésének lehetőségét és törekszik azok megvalósítására.
 • Megszerzett műszaki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására.
 • Elkötelezett a magas színvonalú, minőségi munkavégzés iránt, példát mutat munkatársainak e szemlélet alkalmazásában.
 • Elkötelezett a gépészmérnöki terület új ismeretekkel, tudományos eredményekkel való gyarapítására.
 • Bekapcsolódik gépészeti témájú kutatási és fejlesztési projektekbe, a cél elérése érdekében, a fejlesztői csoport tagjaival együttműködve mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.
 • Elkötelezett az egészség- és biztonságkultúra, az egészségfejlesztés iránt.
Autonómia és felelősség
 • Megszerzett tudását és tapasztalatait formális, nem formális és informális információátadási formákban megosztja szakterülete művelőivel.
 • Értékeli beosztottjai munkáját, kritikai észrevételeinek megosztásával elősegíti szakmai fejlődésüket.
 • Önállóan képes mérnöki feladatok megoldására.
 • Kezdeményező szerepet vállal műszaki problémák megoldásában.
 • Vállalja a felelősséget az irányítása alatt zajló részfolyamatokért.
 • Működési területén önállóan hoz szakmai döntéseket.
 • Munkatársait és beosztottjait felelős és etikus szakmagyakorlásra ösztönzi.
 • Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel.
 • Felelősséggel viseltetik a fenntarthatóság, a munkahelyi egészség- és biztonságkultúra, valamint a környezettudatosság iránt.
 • Döntéseit körültekintően, más szakterületek (elsősorban jogi, közgazdasági, energetikai és környezetvédelmi) képviselőivel konzultálva, önállóan hozza, melyért felelősséget vállal.
 • Döntései során figyelemmel van a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elvére és alkalmazására, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásaira.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés kódja: MSZKGEP
 • A képzés nyelve: magyar és angol
 • A nyilvántartásba vétel ideje:
  OH-FHF/70/2008. számú határozat (2008. január 18.)
  FF/1425-4/2012. számú határozat jogerőre emelkedése (angol képzés)
  FNYF/1447-3/2016. számú határozat (2016. szeptember 2.)
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2008/2009 tanév (magyar), 2012/2013 tanév (angol)
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Bertóti Edgár, 72133809221
Prof. Dr. Bányai Tamás
egyetemi tanár

Képzéssel kapcsolatos kérdések

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

Természettudományi ismeretek:
20 kredit

Gazdasági és humán ismeretek:
10 kredit

Gépészmérnöki szakmai ismeretek:
25 kredit

Specializáción szerzett ismeretek:
29 kredit

Választható tárgyak:
6 kredit

Diplomatervezés:
30 kredit

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat legalább négy hét időtartamot elérő egybefüggő, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat.

Idegennyelvi követelmények

Az egyetem külön térítési díj nélkül a szakmai tárgyak idegen nyelvű, kötelező szakirodalmi előírásai, idegen nyelvű szakmai feladatai, illetve idegen nyelven hirdetett szakmai tantárgyak útján biztosítja a szakképzettség gyakorlásához szükséges szaknyelv fejlesztési lehetőségét és szinten tartását.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

120 kredit

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

Dékán, Gépészmérnöki és Informatikai Kar

dekan_geik_01

Hallgatóink büszkék lehetnek arra, hogy egy olyan karon szereztek diplomát, amelynek több tudományterületet átfogó és integráló, multidiszciplináris képzési profilja egyedülálló a magyar felsőoktatásban. Idén eddig soha nem látott arányban, csak a legkiválóbb hallgatókat megillető kitüntetéses oklevelet adhattunk át.

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

53216351792_4e09cf80dd_k
52428245612_0d75bbf261_k
62_0_983
DSC07330
A modern CNC milling machine makes a large cogwheel.
engineer-check-control-automation-robot
Close up of metalworking machine

Jövőkép

A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik képesek a gépek, gépészeti berendezések és folyamatok koncepciójának kidolgozására, modellezésére, majd tervezésére, üzemeltetésére és karbantartására. Felkészültek a gépipari technológiák, illetőleg új anyagok és gyártástechnológiák kifejlesztésére, környezetszempontú alkalmazására. Képesek az innováció feladatainak ellátására, hazai és/vagy nemzetközi szintű mérnöki projektekhez való kapcsolódásra.

Lehetséges munkakörök
 • anyag- és folyamatmérnök
 • fejlesztőmérnök
 • gyártástervező mérnök
 • gyártmányfejlesztő mérnök
 • gépész tervezőmérnök
 • gépészeti projektmenedzser
 • minőségügyi vezető
 • szerszámtervező gépészmérnök
 • szimulációs mérnök
 • termékfejlesztő mérnök
A legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 1312 – Ipari tevékenységet folytató egység vezetője
 • 2118 – Gépészmérnök
 • 2137 – Minőségbiztosítási mérnök
 • 2139 – Egyéb, máshova nem sorolható mérnök
 • 2410 – Egyetemi, főiskolai oktató, tanár
 • 2910 – Egyéb magasan képzett ügyintéző
 • 3161 – Munka- és termelésszervező
 • 3190 – Egyéb műszaki foglalkozású
 • 2122 – Villamosmérnök (elektronikai mérnök)
 • 2142 – Szoftverfejlesztő

A szakot meghirdető kar

Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Korszerű és innovatív mérnökképzés, Általános mérnöktől a specialistáig. 

A több mint 70 éves oktatási tapasztalattal rendelkező Gépészmérnöki és Informatikai Kar vezető szerepet tölt be a műszaki és informatikai képzési területen. A Kar célja, hogy hallgatóinak gyakorlatorientált képzést és versenyképes tudást biztosítson. Mind a műszaki, mind az informatikai képzéseinket nemzetközi szinten is kiemelkedő szakmai színvonal jellemzi, az alapképzéstől egészen a már megszerzett szakmai tudást elmélyítő, mester- illetve szakképzéseinkig. A Gépészmérnöki és Informatikai Karon diplomát szerzett mérnökeinket kimagasló lehetőségekkel várják a cégek, ipari partnerek, mivel szakjaink olyan képzettségeket adnak, amelyek az ipar és a gazdaság szélesebb területein is használhatók (például: gépipar, logisztika, járműipar, hadipar, vegyipar, energetika, elektronika, IT szektor).  

Képzéseinket az ipari partnerek igényeihez igazodva korszerűsítettük, több projektszemléletű kurzusra alapozva. A legújabb technológiai és technikai követelményekhez, ipari trendekhez igazodó, modern eszközökkel felszerelt laboratóriumoka kiváló lehetőséget biztosítanak a gyakorlatorientált képzésekhez, a hallgatók valós ipari problémákra keresve a megoldást gyarapíthatják tudásukat, szerezhetnek új szakmai kompetenciákat, fejleszthetik készségeiket. 

A továbbtanulókat 12 alapszakon várjuk: energetikai mérnöki alapszak, gazdaságinformatikus alapszak, gépészmérnöki alapszak, ipari termék- és formatervező mérnöki alapszak, járműmérnöki alapszak, logisztikai mérnöki alapszak, mechatronikai mérnöki alapszak, mérnök informatikus alapszak, műszaki menedzser alapszak, programtervező informatikus alapszak, villamosmérnöki alapszak és üzemmérnök-informatikus BProf. 

Az alapképzést követően az energetikai mérnöki, a gépészmérnöki, a logisztikai mérnöki, a mechatronikai mérnöki, a mérnök informatikus és a villamosmérnöki mesterszakos programunkat választhatják az érdeklődők.  

A harmadik képzési szinten a tudományos fokozat megszerzésére a kar két doktori iskolájában (informatikai és gépészeti tudományok) hazai és nemzetközi elismertségű oktatók részvételével, irányításával van lehetőség.  

A kar széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, a gépészmérnöki és a mérnökinformatikus mesterképzési szakokon angol nyelvű képzés is folyik.  

A hallgatóknak lehetőségük van a duális képzésbe történő bekapcsolódásra is, melynek nagy előnye, hogy a hallgatók párhuzamosan részesülnek egyetemi oktatásban és tesznek szert komoly szakmai gyakorlatra. A Karral együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a kapcsolat kiterjed többek között a közös oktatásra és az ösztöndíjtámogatásokra is. Az együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a duális képzés keretében a Kar jelenleg több mint 100 céggel áll együttműködésben, melyek között nagy multinacionális cégek és kisebb hazai vállalkozások is megtalálhatóak. Az ipari partnerekkel közösen végzett kutatás-fejlesztési tevékenység lehetővé teszi a hallgatók ipari munkákba, projektekbe való bekapcsolódását.  

A hallgatók számos hallgatói-kutatói együttműködésben futó projekthez is csatlakozhatnak, melyekben a gépészeti, villamosmérnöki és informatikai szakterületek képviselői dolgoznak együtt, valamint a kar lehetőséget biztosít hazai és nemzetközi nyertes hallgatói csapatokmunkájába való bekapcsolódásra is. A kar kiemelt kutatás-fejlesztési fókuszterületei: adaptív adatbányászati rendszerek, erőműenergetikai szerkezetek és integritásuk, gyártó- és logisztikai hálózatok fejlesztése, integrált mérnöki rendszerek a digitális gyártásban, intelligens termelés-támogatási rendszerek, jármű hajtáslánc kutatások, robbanás-biztonságtechnika, szimulációra alapozott technológia- és termékfejlesztés.  

A hallgatói közösség igazi családként működik, felsőbb éves hallgatóink mentorként támogatják és bátorítják az alsóbb éveseket, hogy minél eredményesebben teljesítsék tanulmányaikat. A hallgatók gazdag szabadidős és kulturális programok közül választhatnak, amelyek nemcsak új, hosszú távú baráti és szakmai kapcsolatok kiépítésében lesznek segítségükre, de kiemelkedő lehetőséget biztosítanak kulturális, társadalmi és szakmai célú látókörük szélesítésében is. 

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír