MFK_02
Duális képzés

Környezetmérnöki duális alapképzés

Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar által meghirdetett duális alapképzés.

A képzés megnevezése
Környezetmérnök
Képzési terület
Műszaki
Képzés időtartama
7 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Környezetmérnök

Áttekintés

Duális képzés

A képzés célja

A képzés célja környezetmérnökök képzése, akik korszerű, alkalmazott természettudományos, ökológiai, műszaki, gazdasági és menedzsment ismeretekkel rendelkeznek. Képesek azonosítani a különböző területeken jelentkező környezeti veszélyeket, illetve szakmai tapasztalat birtokában képesek gazdaságosan és hatékonyan irányítani a megelőző, valamint a kárelhárítási tevékenységet. Szakmai ismereteik birtokában alkalmasak a környezeti ártalmak és károk megelőzésére, csökkentésére, illetve megszüntetésére, képesek a természeti erőforrások ésszerű felhasználására való törekvésben, hulladékszegény és energiahatékony technológiák működtetésében részt vállalni. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 

Résztvevő partner cégek
 • CHINOIN Gyógyszer-és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt.
 • HELL ENERGY Magyarország Kft.
 • Joyson Safety Systems Hungary Kft. (korábbi Takata Safety Systems Hungary Kft.)
 • KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.
 • VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt.

Specializációk

Természeti erőforrás és környezetbiztonság/Geokörnyezetmérnöki specializáció

A specializáción a felszíni- és talajvízzel, földtani kőzeggel kapcsolatos környezetvédelmi problémák kerülnek a képzési középpontba, különös hangsúlyt helyezve a szennyezések csökkentésére, megelőzésére, a bekövetkezett szennyezések kármentesítésére. A képzés súlyponti része az antropogén beavatkozások környezeti hatásainak az elemzése, a szennyezőanyag természeti és épített környezet elemei (különösen a víz és földtani közeg) kölcsönhatásainak, valamint a transzportfolyamatoknak a megismerése, elemzése, a várható kockázatok becslése, a kárcsökkentés, elhárítás, kármentesítés lehetőségeinek az elemzése, tervezése. 

Hulladékgazdálkodás/Környezettechnikai specializáció

A specializáció képzésének célja a mechanikai, fizikai-kémiai, termikus és biológiai eljárástechnikai alapismeretek (eljárásokat és berendezéseket); a települési és ipari hulladékok kezelését, ártalmatlanítását, hasznosítását, hasznos komponensei szelektív kinyerését, a környezet védelmét szolgáló sajátos technológiáik megismerése. A megszerzett tudással képesek lesznek az optimális technológiák eljárásainak és berendezéseinek kiválasztására, fő műszaki és gazdasági jellemzőinek meghatározására, valamint e technológiai rendszerek szakszerű üzemeltetésére – különös tekintettel szelektíven gyűjtött lakossági hulladékok, csomagolóanyagok, települési maradékanyagok, égetőműi salakok, elhasznált autók, háztartási gépek és más elektrotechnikai és elektronikai hulladékok, a gumi- és műanyaghulladékok, az építési hulladékok, a bányászati és kohászati melléktermékek (bányameddők, pernyék és salakok) feldolgozását, a levegő, víz és talaj tisztaságának megőrzését, ill. a szennyezett levegő-, víz és talaj tisztítását célzó üzemekre. 

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudása
 • Ismeri a környezetvédelmi szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet‐ és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket. 
 • Korszerű informatikai ismeretek birtokában használni tud szakmai adatbázisokat és specializációtól függően egyes tervező, modellező, szimulációs szoftvereket. 
 • Ismeri a környezetvédelmi szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit. 
 • Átfogóan ismeri a környezeti elemek és rendszerek alapvető jellemzőit, összefüggéseit és az azokra ható környezetkárosító anyagokat. 
 • Ismeri a közgazdaság- és környezet-gazdaságtan, projekt- és környezetmenedzsment fogalmát, eszközeit a környezetvédelem területén. 
 • Ismeri a főbb környezetvédelmi célú technológiákat, a technológiához kapcsolható berendezéseket, műtárgyakat és azok működését, üzemeltetését. 
 • Ismeri a környezeti elemek és rendszerek mennyiségi és minőségi jellemzőinek vizsgálatára alkalmas főbb módszereket, ezek jellemző mérőberendezéseit és azok  korlátait, valamint a mért adatok értékelésének módszereit. 
 • Ismeri az energiagazdálkodás alapjait, az energiatermelés lehetőségeit, annak  előnyeit és hátrányait, a fenntartható fejlődés fogalmát és megvalósítási lehetőségeit. 
 • Ismeri a környezeti hatásvizsgálatok végzésére és hatástanulmányok  összeállítására vonatkozó módszertant és jogi szabályozást. 
 • Ismeri a környezetvédelem területéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi,  biztonságtechnikai és kárelhárítási előírásokat és módszereket. 
Képességei
 • Képes a környezeti elemek és rendszerek korszerű mérőeszközökkel történő mennyiségi és minőségi jellemzőinek alapfokú vizsgálatára, mérési tervek összeállítására, azok kivitelezésére és az adatok értékelésére. 
 • Képes víz-, talaj-, levegő-, sugár- és zajvédelmi, valamint hulladékkezelési és – feldolgozási feladatok javaslat szintű megoldására, döntés előkészítésben való részvételre, hatósági ellenőrzésre és e technológiák üzemeltetésében részt venni. 
 • Képes környezeti hatásvizsgálatok végzésére és hatástanulmányok összeállításában történő részvételre. 
 • Képes környezetvédelmi kárelhárítási módszerek alkalmazására, kárelhárítás előkészítésére és a kárelhárításban való részvételre. 
 • Képes a gyakorlatban is alkalmazni a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai területek előírásait, követelményeit. 
 • Képes arra, hogy szakmailag szóban és írásban anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven kommunikáljon és szakmai tudását igény szerint folyamatosan fejlessze. 
 • Képes a számára kijelölt feladatkör megismerése után a környezetvédelemmel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására, hatósági feladatok elvégzésére. 
 • Gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással és monotóniatűréssel rendelkezik. 
 • Képes környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátására. 
 • Ismeretei alapján képes projektek, pályázatok megvalósításában illetve ellenőrzésében részt venni. 
 • Szakmai gyakorlatot követően képes vezetői feladatokat ellátni. 
 • A termelő és egyéb technológiák fejlesztése és alkalmazása során képes az adott technológiát fejlesztő és alkalmazó mérnökökkel az együttműködésre a technológia környezetvédelmi szempontú fejlesztése érdekében. 
 • Multidiszciplináris ismeretei révén alkalmas a mérnöki munkában való alkotó részvételre, képes alkalmazkodni a folyamatosan változó követelményekhez. 
 • Képes a technológia megismerése után feltárni az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét. 
 • Képes részt venni környezetvédelmi szakértői, tanácsadói, döntés‐előkészítési munkában. 
Attitűdje
 • Vállalja és hitelesen képviseli a környezetvédelem társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz. 
 • Együttműködik a környezetvédelemmel foglalkozó társadalmi szervezetekkel, de vitaképes az optimális megoldások kidolgozása érdekében. 
 • Nyitott a szakmájához kapcsolódó, de más területen tevékenykedő szakemberekkel való szakmai együttműködésre. 
 • Törekszik arra, hogy önképzéssel a tudását folyamatosan fejlessze és világról szerzett tudását frissen tartsa. 
 • Szervezett továbbképzésen való részvétellel a környezetvédelem területén tudását folyamatosan továbbfejleszti. 
 • Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjenek meg. 
 • Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket. 
 • Megosztja tapasztalatait munkatársaival, így segítve fejlődésüket. 
Autonómiája és felelőssége
 • Felelősséget vállal a társadalommal szemben a környezetvédelmi téren hozott döntéseiért. 
 • Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi környezetvédelmi feladatait, irányítja a környezetvédelmi szakmai munkát. 
 • Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is. 
 • Figyelemmel kíséri, és szakmai munkája során érvényesíti a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat. 

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés megnevezése: környezetmérnöki alapképzési szak
 • A képzés kódja:
 • A képzés besorolása: műszaki képzési terület
 • Szakirány(ok):
 • Specializáció(k):
  geokörnyezetmérnöki
  környezettechnikai
  környezet-menedzser
 • Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: alapfokozat (ISCED 5A)
 • Megszerezhető szakképzettség(ek): környezetmérnök
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés helye: székhelyen (Miskolc)
 • Képzési idő: 7 félév
 • A képzés során megszerzendő kreditek száma: 210 kredit
 • A nyilvántartásba vétel ideje:
  OH-FRKP/17694-1/2007. sz. határozat jogerőre emelkedése
  FF/506-4/2013. sz. határozat szerint
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2006/2007. tanév I. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok:
 • Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója:
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  ME 7/2005. számú egyetemi tanácsi határozat (2005. március 9.)
  MAB 2005/6/IX/2/24. számú MAB határozat (2005. július 1.)
  10.727-5/2005. számú oktatási miniszteri határozat (2005. november 25.)
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Madarász Tamás, 72132390769
 • Képzési és kimeneti követelmény: 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet
pdf
pdf
Dr. Szalontai Lajos
oktatási dékánhelyettes

Szakkal kapcsolatos kérdések

A/4
épület, fsz., 28.
Gaszner Emília
dékáni referens

Szakkal kapcsolatos kérdések

A/4
épület, fsz., 28.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: 

 • Természettudományi ismeretek
  matematika legalább 12 kredit, kémia legalább
   12 kredit, biológia és ökológia legalább 6 kredit, fizika legalább 6 kredit
  40-60
   kredit; 
 • Gazdasági és humán ismeretek
  10-30 kredit;
   
 • Műszaki mérnöki ismeretek
  20-50 kredit;
   
 • Környezeti elemek védelme
  30-70 kredit;
   
 • Környezetelemzés, környezetinformatika
  10-30 kredit;
   
 • Környezetmenedzsment
  10-30 kredit.
   

A választható specializációkat is figyelembe véve 

 • a projektmenedzsment, vállalati gazdaságtan, a döntés‐előkészítés eszközei, 
 • az alternatív környezetbarát technológiák, 
 • a környezetgazdálkodás, környezet‐gazdaságtan, környezetmenedzsment, 
 • a természetvédelmi feladatok megoldása, 
 • a környezetvédelmi szakértői, tanácsadói, döntés‐előkészítési munkában való részvétel, 
 • a közigazgatási, önkormányzati környezetvédelmi (település-környezetvédelmi) hatósági, ellenőri, szakértői tevékenység, 
 • a környezetvédelem szakterületéhez kapcsolódó minőségbiztosítás, informatika, jog, közgazdaságtan szakterületein szerezhető speciális ismeret. 

A képző intézmény által ajánlható specializáció a képzés egészén belül legalább 40 kredit. 

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat legalább hat hét időtartamú gyakorlat. A szakmai gyakorlat kritérium követelmény. 

Idegennyelvi követelmények

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

210 kredit

Prof. Dr. Mucsi Gábor

dékán, Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar

dekan_mfk

Karunk több mint 300 éves múltra tekint vissza, amely bizonyítja a szakembereink iránti folyamatos igényt. A fejlődő gazdaság miatt nő a nyersanyag-, energia- és vízigény, ezért a bányászatnak is alkalmazkodnia kell. A közeljövőben olyan globális kihívásokat kell megoldani, mint az alacsony szén-dioxid kibocsátás, a körforgásos gazdaság, a vízbányászat vagy a környezetbarát bányászat. Karunk oktatói és kutatói ezen kihívásokra és azok megoldására készítik fel hallgatóinkat!

Prof. Dr. Mucsi Gábor

mfk_01
mfk_02
mfk_03
mfk_04
mfk_05
mfk_06
mfk_07

Jövőkép

A környezetmérnöki alapszakon az ipari termelés és a település-üzemeltetés különböző területein jelentkező környezeti veszélyek felismeréséhez, kezeléséhez, hulladékok újrahasznosításához, ártalmatlanításához szükséges mérnöki területeket tanulhatod.

Környezetvédelmi szakhatóságoknál, különböző, akár speciális hulladékkezelő létesítményekben, környezetvédelmi témájú projektekben tanácsadói, döntéselőkészítői mérnöki szerepben, kárelhárítási tevékenységet végző munkahelyeken, közigazgatási területen helyezkedhetsz el.

A szakot meghirdető kar

Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar

„Fedezz fel többet FÖLDÜNKRŐL, amin élünk és amiből élünk!”
A földtudományok világa a 21. század legnagyobb környezeti, gazdasági, társadalmi problémáira, kihívásaira keres válaszokat és kínál megoldásokat. A természeti erőforrások, az ásványi nyersanyagok, az energiahordozók felkutatása, hosszú távú hasznosítása, megóvása és kezelése magas szintű mérnöki ismereteket igényel. Karunk a föld- és környezettudományok oktatásának legszélesebb spektrumát fogja át Magyarországon a bányászattól, a hulladékgazdálkodáson, a környezetvédelmen, az olaj- és gáziparon, valamint a földrajzon át egészen a geológiáig, geofizikáig és a hidrogeológiáig.

Dr. Madarász Tamás
egyetemi docens

Szakfelelős

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír