GEIK_02
Duális képzés

Logisztikai mérnöki duális alapképzés

Gépészmérnöki és Informatikai Kar által meghirdetett alapszak.

A képzés megnevezése
Logisztikai mérnöki (Logistics Engineering)
Képzési terület
Műszaki
Képzési ág
Gépész-, közlekedés-, mechatronikai mérnöki
Képzés időtartama
7 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Logisztikai mérnök

Áttekintés

Duális képzés

Résztvevő partner cégek
 • Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Alapítvány
 • Emerson Automation FCP Kft.
 • Guardian Orosháza Kft.
 • Jabil Circuit Magyarország Kft.
 • ZalaZONE Ipari Park Szolgáltató Zrt.

A képzés célja

A képzés célja olyan logisztikai mérnökök képzése, akik a szakterülethez kapcsolódó természettudományos, specifikus műszaki, gazdasági, menedzsment, informatikai, ipari, kereskedelmi és szolgáltatási, valamint logisztikai technológiai ismereteik birtokában alkalmasak a vállalatokon belüli és a vállalatok közötti komplex értékteremtő rendszerekben zajló anyagáramlást, valamint az ahhoz kapcsolódó információáramlást megvalósító logisztikai (áruszállítási, anyagmozgatási, raktározási, komissiózási, rakodási, anyagellátási, beszerzési, áruelosztási, hulladékkezelési) folyamatok és rendszerek alapszintű elemzésére, szervezésére és üzemeltetésére. Alkalmasak továbbá a logisztikai rendszerek elemeit képező logisztikai gépek, eszközök, berendezések optimális megválasztására, valamint üzemeltetésük irányítására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
Logistics Engineer.

Specializációk

 • Termelési folyamatmérnök
 • Szolgáltatási folyamatmérnök

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait.
 • Ismeri a logisztikai folyamatokat, azok lebonyolításának módjait, technikai lehetőségeit.
 • Ismeri az alapvető logisztikai igények felmérésének módszereit és megvalósítási lehetőségeit, gyakorlatát.
 • Ismeri a logisztikai folyamatok megvalósítására alkalmas járművek és géprendszerek működési elveit, szerkezeti jellemzőit.
 • Ismeri a logisztikai folyamatokat megvalósító járművek és mobil gépek üzemeltetési, fenntartási rendszereit.
 • Ismeri a logisztikában használatos mérési eljárásokat, azok eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit.
 • Ismeri a logisztika szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai területek elvárásait, követelményeit, a környezetvédelem vonatkozó előírásait.
 • Ismeri a közlekedés és szállítás szakterülethez szervesen kapcsolódó logisztikai, menedzsment, környezetvédelmi, minőségbiztosítási, információtechnológiai, jogi, közgazdasági szakterületek alapjait, azok határait és követelményeit.
 • Ismeri a logisztikai szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit.
 • Ismeri a számítógépes kommunikációt, a szakterület fontosabb alkalmazói szoftvereit.
 • Ismeri a szervezési, irányítási és kommunikációs technikákat.
Képesség
 • Képes a műszaki szakterület ismeretrendszerét alkotó diszciplínák alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre.
 • Képes alkalmazni a logisztikai folyamatokkal kapcsolatosan megismert számítási, modellezési elveket és módszereket.
 • Képes értelmezni és jellemezni a logisztikai folyamatok elemeit, azok kapcsolatát, szerepét és jelentőségét a teljes folyamatban.
 • Képes felismerni az ipari termelési és gazdasági rendszerekben a közlekedési, szállítási, anyagmozgatási folyamatot, a logisztikai rendszer megvalósításához szükséges eszközigényeket.
 • Képes a logisztikai rendszerek üzemeltetésének megszervezésére, lebonyolítására, irányítására.
 • Képes a logisztikai rendszerek egyes részleteinek tervezésével, gyártásával és javításával, illetve ezek szervezésével kapcsolatos mérnöki alapfeladatok elvégzésére.
 • Képes integrált ismeretek alkalmazására a közlekedés, a mobilgépek, a folyamatelmélet, az ipari termelési folyamatok, az elektronika, és informatika szakterületeiről.
 • Képes a logisztikai rendszerek részfolyamatainak, és azok fizikai realizálását végző részegységek (anyagmozgatógépek, szenzorok, aktuátorok, irányítórendszerek, adatbázis-rendszerek stb.) összekapcsolására.
 • Képes irányítani és ellenőrizni a logisztikai folyamatokat a minőségbiztosítás és minőségszabályozás elemeit szem előtt tartva.
 • Képes a logisztikai folyamatban fellépő hibák feltárására, az elhárítási műveletek kiválasztására.
 • Képes önálló tanulás megtervezésére, megszervezésére és végzésére.
 • épes megérteni és használni a logisztika szakterület jellemző szakirodalmát, számítástechnikai, könyvtári forrásait.
 • Képes a megszerzett informatikai ismereteket a közlekedés és szállítás szakterületén adódó feladatok megoldásában alkalmazni.
 • Képes ismereteit alkotó módon használva munkahelye erőforrásaival hatékonyan gazdálkodni.
 • Képes arra, hogy szakterületének megfelelően, szakmailag adekvát módon, szóban és írásban kommunikáljon anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven.
 • Komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is képes a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével meghozni döntéseit.
Attitűd
 • Vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.
 • Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket.
 • Figyelemmel kíséri a logisztikával kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat.
 • Nyitott a logisztika szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére.
 • Törekszik arra, hogy hogy önképzése a logisztika szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.
 • Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjen.
 • Munkájában elkötelezett az egészség- és környezetvédelem szempontjainak széles körű érvényesítésére.
 • Figyel beosztottjai szakmai fejlődésének előmozdítására, ilyen irányú törekvéseik kezelésére és segítésére.
 • Megosztja tapasztalatait munkatársaival így segítve fejlődésüket.
Autonómia és felelősség
 • Váratlan döntési helyzetekben is önálló, szakmailag megalapozott döntéseket hoz.
 • Szakmai feladatainak elvégzése során felelősségteljesen együttműködik más (elsődlegesen gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is.
 • Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.
 • Tudatában van munkájának és döntéseinek jogi, gazdasági, biztonsági, társadalmi, egészségvédelmi és környezeti következményeivel.
 • Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli a folyamatok, járművek üzemeltetését.
 • Értékeli a beosztottak munkavégzésének hatékonyságát, eredményességét és biztonságosságát.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés kódja: BSZKLOM
 • A képzés nyelve: magyar és angol
 • Szakirány(ok):
 • Specializáció(k):
  termelési folyamatmérnök
  szolgáltatási folyamatmérnök
 • A nyilvántartásba vétel ideje:
  FF/682-2/2013. sz. határozat szerint
  FF/1155-3/2015. számú határozat (2015. július 21.) szerint
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2013/2014. tanév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok:
 • Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója:
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  ME 381/2012. számú szenátusi határozat (2012. október 25.)
  MAB 2013/2/VIII/1. számú MAB határozat (2013. február 1.)
  ME 151/2015. számú szenátusi határozat (2015. május 21.)
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Illés Béla László, 71520402196
Dr. Bányainé Dr. habil Tóth Ágota
egyetemi docens

Képzéssel kapcsolatos kérdések

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

Természettudományi ismeretek (alapozó ismeretek):
40-50 kredit;

Gazdasági és humán ismeretek (alapozó ismeretek):
14-30 kredit;

Logisztikai mérnöki szakmai ismeretek (szakmai törzsanyag):
70-105 kredit;

Szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték:
10 kredit.

Differenciált szakmai ismeretek

A választható specializációk valamelyikén szerezhető speciális ismeretek kreditértéke:
43-47 kredit, amiből a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit.

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat legalább hat hét időtartamú, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat. A szakmai gyakorlat kritérium követelmény.

Idegennyelvi követelmények

A képzés mintatantervi hálójában előírt kompetenciafejlesztő általános idegennyelvi, illetve szaknyelvi tárgyak teljesítése.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

210 kredit

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

Dékán, Gépészmérnöki és Informatikai Kar

dekan_geik_01

Hallgatóink büszkék lehetnek arra, hogy egy olyan karon szereztek diplomát, amelynek több tudományterületet átfogó és integráló, multidiszciplináris képzési profilja egyedülálló a magyar felsőoktatásban. Idén eddig soha nem látott arányban, csak a legkiválóbb hallgatókat megillető kitüntetéses oklevelet adhattunk át.

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

53216351792_4e09cf80dd_k
52428245612_0d75bbf261_k
62_0_983
DSC07330
A modern CNC milling machine makes a large cogwheel.
engineer-check-control-automation-robot
Close up of metalworking machine

Jövőkép

A logisztika az elmúlt évtizedben a globális gazdaság egyik legfontosabb ágazatává vált, amely a digitalizáció térnyerése miatt további dinamikus fejlődés előtt áll. A logisztikai mérnökök iránti vállalati kereslet a termelési és szolgáltatási szektorban egyaránt jelentős, így a végzettségnek megfelelő pozícióban történő elhelyezkedés garantálható. A képzés célja olyan logisztikai mérnökök képzése, akik rendelkeznek a logisztika szakterületéhez szükséges műszaki és természettudományos, informatikai, valamint gazdaságtudományi ismeretekkel. A hallgatók érdeklődési területüktől függően a termelési- vagy a szolgáltatási logisztikai folyamatmérnök specializációk közül választhatnak, melynek keretében megismerhetik az adott terület jellegzetes logisztikai rendszereinek működését, valamint elsajátíthatják a legkülönfélébb tervezési, fejlesztési, optimalizálási, valamint folyamatmenedzsment módszereket.

A képzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 1312 Ipari tevékenységet folytató egység vezetője
 • 1321 Szállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folytató egység vezetője
 • 1333 Kereskedelmi tevékenységet folytató egység vezetője
 • 2118 Gépészmérnök
 • 2139 Egyéb, máshova nem sorolható mérnök
 • 2521 Szervezetirányítási elemző, szervező
 • 2533 Kereskedelmi tervező, szervező
 • 3161 Munka- és termelésszervező
 • 3190 Egyéb műszaki foglalkozású
 • 3623 Anyaggazdálkodó, felvásárló

A szakot meghirdető kar

Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Korszerű és innovatív mérnökképzés, Általános mérnöktől a specialistáig. 

A több mint 70 éves oktatási tapasztalattal rendelkező Gépészmérnöki és Informatikai Kar vezető szerepet tölt be a műszaki és informatikai képzési területen. A Kar célja, hogy hallgatóinak gyakorlatorientált képzést és versenyképes tudást biztosítson. Mind a műszaki, mind az informatikai képzéseinket nemzetközi szinten is kiemelkedő szakmai színvonal jellemzi, az alapképzéstől egészen a már megszerzett szakmai tudást elmélyítő, mester- illetve szakképzéseinkig. A Gépészmérnöki és Informatikai Karon diplomát szerzett mérnökeinket kimagasló lehetőségekkel várják a cégek, ipari partnerek, mivel szakjaink olyan képzettségeket adnak, amelyek az ipar és a gazdaság szélesebb területein is használhatók (például: gépipar, logisztika, járműipar, hadipar, vegyipar, energetika, elektronika, IT szektor).  

Képzéseinket az ipari partnerek igényeihez igazodva korszerűsítettük, több projektszemléletű kurzusra alapozva. A legújabb technológiai és technikai követelményekhez, ipari trendekhez igazodó, modern eszközökkel felszerelt laboratóriumoka kiváló lehetőséget biztosítanak a gyakorlatorientált képzésekhez, a hallgatók valós ipari problémákra keresve a megoldást gyarapíthatják tudásukat, szerezhetnek új szakmai kompetenciákat, fejleszthetik készségeiket. 

A továbbtanulókat 12 alapszakon várjuk: energetikai mérnöki alapszak, gazdaságinformatikus alapszak, gépészmérnöki alapszak, ipari termék- és formatervező mérnöki alapszak, járműmérnöki alapszak, logisztikai mérnöki alapszak, mechatronikai mérnöki alapszak, mérnök informatikus alapszak, műszaki menedzser alapszak, programtervező informatikus alapszak, villamosmérnöki alapszak és üzemmérnök-informatikus BProf. 

Az alapképzést követően az energetikai mérnöki, a gépészmérnöki, a logisztikai mérnöki, a mechatronikai mérnöki, a mérnök informatikus és a villamosmérnöki mesterszakos programunkat választhatják az érdeklődők.  

A harmadik képzési szinten a tudományos fokozat megszerzésére a kar két doktori iskolájában (informatikai és gépészeti tudományok) hazai és nemzetközi elismertségű oktatók részvételével, irányításával van lehetőség.  

A kar széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, a gépészmérnöki és a mérnökinformatikus mesterképzési szakokon angol nyelvű képzés is folyik.  

A hallgatóknak lehetőségük van a duális képzésbe történő bekapcsolódásra is, melynek nagy előnye, hogy a hallgatók párhuzamosan részesülnek egyetemi oktatásban és tesznek szert komoly szakmai gyakorlatra. A Karral együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a kapcsolat kiterjed többek között a közös oktatásra és az ösztöndíjtámogatásokra is. Az együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a duális képzés keretében a Kar jelenleg több mint 100 céggel áll együttműködésben, melyek között nagy multinacionális cégek és kisebb hazai vállalkozások is megtalálhatóak. Az ipari partnerekkel közösen végzett kutatás-fejlesztési tevékenység lehetővé teszi a hallgatók ipari munkákba, projektekbe való bekapcsolódását.  

A hallgatók számos hallgatói-kutatói együttműködésben futó projekthez is csatlakozhatnak, melyekben a gépészeti, villamosmérnöki és informatikai szakterületek képviselői dolgoznak együtt, valamint a kar lehetőséget biztosít hazai és nemzetközi nyertes hallgatói csapatokmunkájába való bekapcsolódásra is. A kar kiemelt kutatás-fejlesztési fókuszterületei: adaptív adatbányászati rendszerek, erőműenergetikai szerkezetek és integritásuk, gyártó- és logisztikai hálózatok fejlesztése, integrált mérnöki rendszerek a digitális gyártásban, intelligens termelés-támogatási rendszerek, jármű hajtáslánc kutatások, robbanás-biztonságtechnika, szimulációra alapozott technológia- és termékfejlesztés.  

A hallgatói közösség igazi családként működik, felsőbb éves hallgatóink mentorként támogatják és bátorítják az alsóbb éveseket, hogy minél eredményesebben teljesítsék tanulmányaikat. A hallgatók gazdag szabadidős és kulturális programok közül választhatnak, amelyek nemcsak új, hosszú távú baráti és szakmai kapcsolatok kiépítésében lesznek segítségükre, de kiemelkedő lehetőséget biztosítanak kulturális, társadalmi és szakmai célú látókörük szélesítésében is. 

Dr. Bertóti Edgár
egyetemi tanár

Szakfelelős

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír