MFK_02
Duális képzés

Műszaki földtudományi duális alapképzés

Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar által meghirdetett duális alapképzés.

A képzés megnevezése
Műszaki földtudomány
Képzési terület
Műszaki
Képzés időtartama
7 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Földtudományi mérnök

Áttekintés

Duális képzés

Résztvevő partner cégek
 • CHINOIN Gyógyszer-és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt.
 • Colas Északkő Bányászati Kft.
 • KÖKA Kő- és Kavicsbányászati Kft.
 • LASSELSBERGER HUNGÁRIA Termelő és Kereskedelmi Kft.
 • VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt.

Olaj és gázmérnök specializáción továbbá:

 • Euroil Ipari és Kereskedelmi Kft.
 • Turbo Tech Hungary Kft.
 • VEGYTERV Zrt

A képzés célja

A képzés célja földtudományi mérnökök képzése, akik felkészültek egyszerűbb szakmai feladatok önálló megoldására és tervezési elvek alkalmazására a földtani közeg állapotvizsgálatánál, a természeti erőforrások – nyersanyagok, energiahordozók és a víz – készleteinek kutatásánál és feltárásánál, a készletek hatékony, gazdaságos és környezetkímélő módon történő kitermelésénél és előkészítésénél. Képesek e műszaki-gazdasági folyamatokhoz szükséges sajátos építmények és műtárgyak építésének, fenntartásának, üzemeltetésének irányításában való közreműködésre, illetve e tevékenységekhez kapcsolódó vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására. Képesek komplex mérési, adatfeldolgozási és tervezési munkákban való közreműködésre. Ismereteik alapján megfelelő szakmai gyakorlatot szerezve lehetőséget kaphatnak a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építmények esetében építési műszaki ellenőri feladatok ellátására, hites bányamérői tevékenység folyatására, illetve az előírt továbbképzést követően robbantómesteri, illetve robbantásvezetői feladatok ellátására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására.  

Specializációk

Bánya- és Geotechnika mérnök/Bánya- és Geotechnika specializáció

A specializáció képzési célja olyan földtudományi mérnökök képzése, akik rendelkeznek a bányászati vagy más földépítési technológiai folyamatok üzemeltetési és irányítási feladatainak megoldásához szükséges elméleti ismeretekkel és gyakorlati módszerekkel.

Nyersanyag-előkészítés mérnök/Nyersanyag-előkészítés specializáció

A specializáció képzési célja olyan műszaki földtudományi mérnökök képzése, akik rendelkeznek a nyersanyag-, valamint a környezeti eljárástechnikai és a hulladék-előkészítési folyamatok irányítási feladatainak megoldásához szükséges elméleti ismeretekkel és gyakorlati módszerekkel.

Olaj- és gázmérnök/Olaj- és gáz specializáció

A specializáció képzési célja olyan műszaki földtudományi mérnökök képzése, akik rendelkeznek a fluidumbányászati technológiai folyamatok üzemeltetési és irányítási feladatainak megoldásához szükséges elméleti ismeretekkel és gyakorlati módszerekkel. 

Víz- és nyersanyagkutató mérnök/Földtudomány specializáció

A specializáció célja olyan műszaki földtudományi mérnökök képzése, akik rendelkeznek a földkéreg felső zónájában található szilárd ásványi nyersanyag és fluidum előfordulások megismeréséhez, a mérnök-földtani, hidrogeológiai és mérnökgeofizikai tevékenységhez szükséges elméleti ismeretekkel és gyakorlati módszerekkel.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudása
 • Áttekintően ismeri a nyersanyag-kitermelő ágazat felépítését, az ásványi nyersanyagok és felszín alatti vízkészlet megkutatására, kitermelésére és előkészítésére alkalmazott munkafolyamatokat, ezek sorrendiségét, a szakterületet érintő alapvető tervezési elveket és módszereket. 
 • Ismeri a földtani közeget felépítő egységeket, ezeket rendszerbe tudja foglalni. 
 • Ismeri a főbb földtani és nyersanyagképződési folyamatokat, átlátja ezek ok- okozati sorrendiségét. 
 • Ismeri a térinformatikai adatkezelés módszereit és a geoinformatikai rendszerek alapjait. 
 • Ismeri a nyersanyagkutatás, -kitermelés és -feldolgozás során alkalmazott technológiákat és azok technikai eszközeit, az eszközök működési elveit, szerkezeti egységeit. 
 • Ismeri a földtani közeg vizsgálatához alkalmazott mérési eljárásokat, azok eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit. 
 • Ismeri szakterületén az üzemi mérési és szabályozó módszereket. 
 • Ismeri a terepi, bányaüzemi munkához kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai területek elvárásait, követelményeit, a környezetvédelem vonatkozó előírásait. 
 • Ismeri a műszaki földtudományi szakterülethez szervesen kapcsolódó menedzsment, környezetvédelmi, minőségbiztosítási, információtechnológiai, jogi, közgazdasági, szociológiai szakterületek alapjait, azok határait és követelményeit. 
 • Ismeri a szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit. 
 • Alapos ismeretekkel rendelkezik a földtani közeg alkotóinak kialakulásáról, átalakulásáról, a földtani folyamatok időbeli lefolyásáról, és ezen ismereteket alkalmazni tudja a természetes anyagok állapotának értelmezésénél, mérnöki létesítmények földtani szerkezetekben kialakított tervezése, kivitelezése során. 
 • Ismeri a térbeli földtani objektumok méretének, alakjának, anyagi összetételének és szerkezeti állapotának közvetlen vagy közvetett megismeréséhez alkalmazott ásvány-kőzettani, földtani, geofizikai, mintavételi, elemzési, matematikai, modellezési módszereket. 
 • Bánya- és geotechnika specializáción továbbá 
 • Ismeri a bányászat alapvető földtani, technológiai, gépészeti, biztonsági, robbantástechnikai, környezetvédelmi, jogi és gazdasági kérdéseit és azok alkalmazásában gyakorlatot szerez. 
 • Ismeri a külfejtéses bányaüzemekben és a hozzájuk kapcsolódó ásványelőkészítő művekben működő komplex rendszereket, azok irányításának módját. 
Képességei
 • Képes a műszaki földtudományi szakterület legfontosabb műszaki elméleteit, módszertani ismereteit az adott specializációhoz tartozó szakmai feladatok végrehajtásakor alkalmazni. 
 • Képes rendszerbe foglalva értelmezni a földtudományi szakterülethez kapcsolódóan megszerzett természettudományi elveket, összefüggéseket, ismeretanyagot. 
 • Képes a műszaki földtudományi szakterület adott specializációjának alapvető tervezési elveit, eljárásait rutinszerűen alkalmazni. 
 • Képes rutinszerű térinformatikai feladatok megoldására, geoinformatikai adatok rendszerbe illesztésére és kezelésére. 
 • Képes a műszaki földtudományi szakterület adott specializációjához köthető rutinfeladatok megoldási módját felismerni, valamint megtervezni a probléma megoldhatóságát a rendelkezésre álló eszközökkel. 
 • Képes a műszaki földtudományi szakterület adott specializációjához köthető egyszerű méréseket önállóan elvégezni. 
 • Képes a szakterületéhez kapcsolódóan műszaki folyamatokat szervezni és működtetni. 
 • Irányítás mellett képes érdemi mérnöki közreműködésre összetett tervezési munkákban, a műszaki földtudományi feladatok megoldásában. 
 • Képes a munkavédelmi és biztonságtechnikai feladatok megoldására. 
 • Képes feladatvégzése során a kapcsolódó szakterületekkel együttműködni. 
 • Képes szakterületének megfelelően, szakmailag adekvát módon, szóban és írásban kommunikálni anyanyelvén, és az adott szakterület egy élő idegen nyelvén. 
 • Képes a duális képzés során a gyakorlati képzőhelyen csoportban történő munkavégzésre, felelősségvállalásra, rutinszerű adatgyűjtési és üzemeltetési feladatok önálló elvégzésére. 

Földtudomány specializáción továbbá 

 • Képes olyan földtani modell megalkotására, mennyiségi és minőségi becslésre, amely gazdasági döntés, mérnöki tervezés, építés alapja lehet. 
 • Képes geológiai eredetű természetes anyagok (ásványok, kőzetek, fluidumok) felderítésére, megkutatására, ezek fizikai és kémiai állapotjellemzőinek mérésére. 

Bánya- és geotechnika specializáción továbbá 

 • Megszerzett tudása alkalmassá teszi a külfejtéses bányaüzemekben és a hozzájuk kapcsolódó ásvány-előkészítő művekben az üzemeltetés valamennyi gyakorlati feladatának ellátására és egyszerűbb tervezési feladatok megoldására. 

Nyersanyag-előkészítés specializáción továbbá 

 • Képes a nyersanyag- és alapanyag-feldolgozás eljárástechnikai feladatainak ellátására. 
 • Képes a nyersanyag-feldolgozás eljárásainak, gépeinek és berendezéseinek a feldolgozás céljával összhangban lévő kiválasztására, rendszerbe illesztésére és üzemeltetésére, a kapcsolódó környezetvédelmi eljárásokat és berendezéseket is beleértve. 
 • Képes a nyersanyag-előkészítésben alkalmazott alapvető mérési és adatgyűjtési folyamatok elvégzésére, az eredmények értékelésére, azok alapján önálló döntések meghozatalára. 

Olaj- és gáz specializáción továbbá 

 • Képes kőolaj- és földgázipari rendszerek egyszerűbb tervezési és üzemeltetési feladatainak ellátására. 
 • Képes a kőolaj- és földgáziparban alkalmazott alapvető mérési és adatgyűjtési folyamatok elvégzésére, az eredmények értékelésére, ez alapján önálló döntések meghozatalára.
Attitűdje
 • Törekszik a műszaki földtudományi szakterületen alkalmazott legjobb gyakorlatok, új szakmai ismeretek, módszerek megismerésére. 
 • Törekszik a kreatív megoldásokra feladatának megoldása során. 
 • Motivált a gyakran változó munka-, földrajzi és kulturális körülmények közötti tevékenységek végzésére. 
 • Betartja és betartatja a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, környezetvédelmi, valamint biztonságtechnikai követelményeket, felismeri a kockázatokat és a havária helyzeteket. 
 • Betartja a munkavégzés és munkavállalás jogi szabályrendszerét, törekszik annak időszerű ismeretére. 
 • Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, döntései a munkatársak véleményének megismerésével együttműködésben történjen meg. 
 • Komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is törekszik a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével meghozni döntését. 
Autonómiája és felelőssége
 • Munkáját a fenntartható természeti erőforrás gazdálkodás elveinek tiszteletben tartásával végzi. 
 • Önálló véleménnyel rendelkezik a földtudományi szakterület adott specializációját érintő szakmai kérdésekről. 
 • Felelősséget vállal a szakvéleményében közölt megállapításokért és szakmai döntéseiért, az általa, illetve irányítása alatt végzett munkafolyamatokért. 
 • Képesítésének megfelelően képes az önálló munkavégzésre és a beosztottak irányítására. 
 • Figyel beosztottjai szakmai fejlődésének előmozdítására, ilyen irányú törekvéseik kezelésére és segítésére. 
 • Képes a különböző társadalmi csoportok tagjaival együttműködést kialakítani. 
 • Az ágazati biztonsági szabályok ismeretében hozza meg döntéseit. 

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok

Magyar nyelvű képzés

 • A képzés megnevezése: műszaki földtudományi alapképzési szak
 • A képzés kódja:
 • A képzés besorolása: műszaki képzési terület
 • Szakirányok:
  földtudományi,
  bánya- és geotechnikai,
  olaj- és gázmérnöki,
  nyersanyag előkészítés-technikai
 • Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: alapfokozat
 • Megszerezhető szakképzettség(ek): földtudományi mérnök (megjelölve a szakirányt)
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés helye: székhelyen (Miskolc)
 • Képzési idő: 7 félév
 • A képzés során megszerzendő kreditek száma: 210 kredit
 • A nyilvántartásba vétel ideje: OH-FRKP/17694-1/2007. sz. határozat jogerőre emelkedése
 • A meghirdetés kezdetének ideje: 2006/2007. tanév
 • A meghirdetés végének ideje:
 • Képzési együttműködések:
 • Közös illetve affiliációs képzés: nem
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  Egyetemi Tanács 7/2005. sz. határozata (2005. március 9.)
  MAB 2005/6/IX/2/39. sz. határozat (2005. július 1.)
  oktatási miniszter 19.527-2/2005. sz. engedélye (2005. július 27.)
  ME 370/2014. számú szenátusi határozat (2014. október 30.)
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Szűcs Péter, 72132371039
 • Képzési és kimeneti követelmény: 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet

Angol nyelvű képzés

 • A képzés megnevezése: műszaki földtudományi alapképzési szak
 • A képzés kódja: BSZKMFO
 • A képzés besorolása: műszaki képzési terület
 • Szakirányok:
 • Specializáció(k): olaj- és gázmérnöki
 • Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: alapfokozat (ISCED 6)
 • Megszerezhető szakképzettség(ek): földtudományi mérnök
 • A képzés nyelve: angol
 • A képzés helye: székhelyen (Miskolc)
 • Képzési idő: 7 félév
 • A képzés során megszerzendő kreditek száma: 210 kredit
 • A nyilvántartásba vétel ideje: FF/325-1/2015. számú határozat szerint
 • A meghirdetés kezdetének ideje: 2015/2016. tanév I. félév
 • A meghirdetés végének ideje:
 • Képzési együttműködések:
 • Közös illetve affiliációs képzés: nem
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  ME 414/2014. számú szenátusi határozat (2014. november 27.)
  MAB 2005/6/IX/2/39. számú MAB határozat (2005. július 1.)
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Szűcs Péter, 72132371039
 • Képzési és kimeneti követelmény: 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet
pdf
pdf
Dr. Szalontai Lajos
oktatási dékánhelyettes

Szakkal kapcsolatos kérdések

A/4
épület, fsz., 28.
Gaszner Emília
dékáni referens

Szakkal kapcsolatos kérdések

A/4
épület, fsz., 28.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: 

Természettudományi ismeretek

 • matematika, mérnöki fizika, kémia, informatika, mérnöki ábrázolás
 • 30-40 kredit; 

Gazdasági és humán ismeretek

 • közgazdaságtan, vállalkozás-gazdaságtan, menedzsment, jogi ismeretek, szociológia, szakterületi jog és gazdálkodástan, európai uniós ismeretek
 • 16-25 kredit; 

Földtudományi alapozó ismeretek

 • ásvány- és kőzettan, geológia, geofizika, geodézia és térinformatika
 • 20-25 kredit; 

Mérnöki alapozó ismeretek

 • mechanika, áramlástan, anyagismeret, építőanyagok, gépészeti alapok, elektrotechnika
 • 25-30 kredit; 

Műszaki földtudományi ismeretek

 • nyersanyagkutatás, geoinformatika, geomechanika, geotechnika, környezetvédelem
 • 15-20 kredit. 

 A műszaki földtudományi alapképzési szakon választható specializációk és azokhoz tartozó speciális ismeretkörök: 

Földtudomány

 • kőzettan-geokémia 6-8 kredit,
 • földtan-teleptan 8-10 kredit,
 • geofizikai kutatómódszerek 14-16 kredit,
 • hidrogeológia 12-15 kredit,
 • mérnökgeológia 5-8 kredit; 

Bánya- és geotechnika

 • bányaművelési és -gazdálkodási módszerek 18-22 kredit,
 • bányászati kiegészítő műveletek és eljárások 16-18 kredit,
 • termelő- és szállítógépek 5-7 kredit,
 • geotechnikai módszerek 4-8 kredit,
 • ásványelőkészítés 6-8 kredit; 

Nyersanyag-előkészítés

 • nyersanyag-előkészítéshez és környezetvédelemhez kapcsolódó eljárások és technológiák 20-28 kredit,
 • eljárástechnikai berendezések 4- 7 kredit,
 • hulladékgazdálkodás 8-12 kredit,
 • bányászati ismeretek 5-8 kredit,
 • mintavételezés 3-6 kredit; 

Olaj és gáz

 • a szénhidrogén-termelés alapjai 6 kredit,
 • a mélyfúrás alapjai 6 kredit,
 • a rezervoármechanika alapjai 6 kredit,
 • a szénhidrogén-szállítás alapjai 6 kredit,
 • a földgáztárolás alapjai 6 kredit,
 • a földgázelosztás és -felhasználás alapjai 12 kredit,
 • speciális fluidum mechanika 9 kredit. 
Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat legalább hat hét időtartamú, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat. A szakmai gyakorlat kritérium követelmény. 

Idegennyelvi követelmények

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

210 kredit

Prof. Dr. Mucsi Gábor

dékán, Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar

dekan_mfk

Karunk több mint 300 éves múltra tekint vissza, amely bizonyítja a szakembereink iránti folyamatos igényt. A fejlődő gazdaság miatt nő a nyersanyag-, energia- és vízigény, ezért a bányászatnak is alkalmazkodnia kell. A közeljövőben olyan globális kihívásokat kell megoldani, mint az alacsony szén-dioxid kibocsátás, a körforgásos gazdaság, a vízbányászat vagy a környezetbarát bányászat. Karunk oktatói és kutatói ezen kihívásokra és azok megoldására készítik fel hallgatóinkat!

Prof. Dr. Mucsi Gábor

mfk_01
mfk_02
mfk_03
mfk_04
mfk_05
mfk_06
mfk_07

Jövőkép

A műszaki földtudományi alapszakon a természeti erőforrások (ásványi nyersanyagok, energiahordozók, vízkészleteink) hatékony, gazdaságos és környezetkímélő kutatásához, kitermeléséhez, szállításához, feldolgozásához szükséges mérnöki területeken lehet elhelyezkedni. 

Hazai és külföldi bányászati vállalkozások, nyersanyagkutató cégek, szénhidrogén-ipar, gázszolgáltatók, környezetipar, szakhatóságok, útépítő és mélyépítő vállalkozások, olajipari és geofizikai szolgáltató cégek, startup vállalkozások a nyersanyag szektorban, környezettechnikai-újrahasznosító vállalkozások egyaránt foglalkoztatják a szakon végzett mérnököket. 

A szakot meghirdető kar

Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar

„Fedezz fel többet FÖLDÜNKRŐL, amin élünk és amiből élünk!”
A földtudományok világa a 21. század legnagyobb környezeti, gazdasági, társadalmi problémáira, kihívásaira keres válaszokat és kínál megoldásokat. A természeti erőforrások, az ásványi nyersanyagok, az energiahordozók felkutatása, hosszú távú hasznosítása, megóvása és kezelése magas szintű mérnöki ismereteket igényel. Karunk a föld- és környezettudományok oktatásának legszélesebb spektrumát fogja át Magyarországon a bányászattól, a hulladékgazdálkodáson, a környezetvédelmen, az olaj- és gáziparon, valamint a földrajzon át egészen a geológiáig, geofizikáig és a hidrogeológiáig.

Dr. Móricz Ferenc
egyetemi docens

Szakfelelős

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír