MFK_02
Duális képzés

Olaj- és gázmérnöki duális mesterképzés

Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar által meghirdetett duális mesterképzés.

A képzés megnevezése
Olaj- és gázmérnök
Képzési terület
Műszaki
Képzés időtartama
4 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Okleveles olaj- és gázmérnök

Áttekintés

Duális képzés

Résztvevő partner cégek
 • Euroil Ipari és Kereskedelmi Kft.
 • MOL Nyrt.
 • MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.
 • MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.
 • Turbo Tech Hungary Kft.
 • VEGYTERV Zrt

A képzés célja

A képzés célja olaj- és gázmérnökök képzése, akik rendelkeznek a kőolaj-, földgáz- és geotermikus energiahordozó készletek feltárásához, kitermeléséhez, előkészítéséhez, szállításához, tárolásához, szolgáltatásához és felhasználásához szükséges technológiai ismeretekkel, továbbá infrastrukturális rendszerek tervezéséhez, létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges felkészültséggel, a mérnöki tevékenység végzéséhez elengedhetetlen ismeretekkel és készségekkel, továbbá elméleti tudásuk birtokában alkalmasak a szakterület kutatás-fejlesztési feladatainak végzésére és irányítására.

Szakmai gyakorlat után alkalmasak jogszabályban, illetve a mérnöki kamarai szabályok által meghatározott tervezői, vezető tervezői jogosultságra, szakértői jogosultságra a megfelelő mérnöki szakterületen. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Specializációk
 • olajmérnök
 • gázmérnök

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Ismeri a komplex gáztároló, földgázszállító rendszerek tervezéséhez és üzemeltetéséhez szükséges módszereket, eszközöket és folyamatokat.
 • Ismeri a földgázelosztó rendszerek tervezéséhez és üzemeltetéséhez szükséges módszereket, eszközöket és folyamatokat.
 • Ismeri a földgáz-kereskedelemmel és energiagazdálkodással kapcsolatos folyamatokat, törvényeket, szabályokat.
 • Ismeri a komplex szénhidrogénipari létesítmények tervezéséhez és irányításához alkalmazható módszereket, folyamatokat, berendezéseket.
 • Ismeri a fluidumtermelő (kőolaj, földgáz és víz) kutak létesítéséhez (fúrásához) szükséges berendezéseket, módszereket.
 • Ismeri a fluidumtermelő kutak üzemeltetése során használatos berendezéseket; a szükséges berendezések, eljárások megfelelő kiválasztását biztosító módszereket.
 • Ismeri a földalatti rezervoárok, a bennük található fluidumok, valamint a tároló kőzetek tulajdonságait, az ilyen telepekben történő szivárgás jellemzőit, a földalatti rezervoárok termelési mechanizmusait, az optimális kihozatalt biztosító elsődleges vagy fokozott kitermelési mechanizmusokat, a földalatti tárolók numerikus szimulációjának alapjait.
 • Ismeri a fluidumok csővezetéki szállításával kapcsolatos berendezéseket, eljárásokat, a távvezetéki szállítás tervezésének és üzemeltetésének alapjait.
 • Ismeri a szénhidrogén-ipari számítógépes tervezés és elemzés módszereit és eszközeit.
 • Ismeri a megújuló természeti erőforrásokból és maradékanyagokból történő energiahordozó előállítás folyamatait, módszereit, az előállított energiahordozó alkalmazhatóságának lehetőségeit, szabályait.
 • Megalapozott ismeretekkel rendelkezik a szénhidrogén-iparhoz kapcsolódó jogi, közgazdasági, közigazgatási, biztonságtechnikai, munka- és tűzvédelmi, környezetvédelmi követelményekről.
 • Ismeri a hatékony problémakezelésre, az összetett feladatok rugalmas megoldására, a csoportmunkában való együttműködésre vonatkozó szabályokat és módszereket.
Képesség
 • Képes komplex gáztároló, földgázszállító rendszerek tervezésére és üzemeltetésére.
 • Képes földgázelosztó rendszerek tervezésére és üzemeltetésére.
 • Képes földgáz-kereskedelemmel és energiagazdálkodással foglalkozó egységek irányítására, munkájukban való részvételre.
 • Képes szénhidrogénipari komplex tervezési munkák irányítására és projektmenedzseri feladatok ellátására, illetve azokban való részvételre.
 • Képes a szénhidrogénipari feladatokhoz kapcsolt szakterületi jogi és közgazdasági ismeretek és tevékenységek áttekintésére, a kapcsolódások optimalizálására.
 • Képes fluidumtermelő kutak létesítésének, fúrásának tervezésére, mélyfúrások lebonyolítására, a mélyfúrások költségeinek optimalizálására, mélyfúrás közben fellépő üzemzavarok elhárítására.
 • Képes fluidumtermelő kutak termelésének tervezésére, az optimális termelési viszonyok megvalósítására, a szükséges berendezések, eljárások célszerű kiválasztására, a maximális profitot biztosító megoldások megvalósítására.
 • Képes földalatti rezervoárok művelési mechanizmusainak célszerű megválasztására, a legkedvezőbb „reservoir management” megvalósítására.
 • Képes fluidumok szállításának tervezésére és a szállítóberendezések üzemeltetésére.
 • Képes az ismert szénhidrogén-ipari számítógépes tervezési módszereket alkalmazni.
 • Képes a megújuló természeti erőforrásokból és maradékanyagokból előállított energiahordozók energiaellátó rendszerbe történő felhasználását megtervezni, a kialakított rendszer üzemeltetését irányítani.
 • Képes a kreatív problémakezelésre és összetett feladatok rugalmas megoldására, csoportmunkában való együttműködésre, továbbá az élethosszig tartó tanulásra.
Attitűd
 • Törekszik a fenntarthatóság és energiahatékonyság követelményeinek érvényesítésére.
 • Munkája során a biztonsági egészségvédelmi, környezetvédelmi (SHE), illetve a minőségbiztosítási és ellenőrzési (QA/QC) követelményrendszereket betartja és betartatja.
 • Törekszik szakmailag magas szinten önállóan vagy munkacsoportban megtervezni és végrehajtani a feladatait.
 • Törekszik arra, hogy a munkáját rendszerszemléletű és folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex megközelítésben végezze.
 • Munkája során vizsgálja a kutatási, fejlesztési és innovációs célok kitűzésének lehetőségét és törekszik azok megvalósítására.
 • Nyitottan áll az önművelést, önfejlesztést szolgáló szakmai továbbképzésekhez.
 • Elkötelezett a magas színvonalú, minőségi munkavégzés iránt és törekszik e szemléletet munkatársai felé is közvetíteni.
 • Megfelelő motivációval rendelkezik a gyakran változó munka-, földrajzi és kulturális körülmények közötti tevékenységek végzésére.
 • Elkötelezett az olaj- és gázmérnöki, az energetikai területek új ismeretekkel, tudományos eredményekkel való gyarapítására.
 • Elkötelezett a sokszínűség és az értékalapúság mellett.
Autonómia és felelősség
 • Bekapcsolódik komplex gáztároló, földgázszállító rendszerek tervezésére létrehozott projektekbe. A projektcsoport munkáját autonóm módon irányítja vagy abban autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve vesz részt.
 • Önállóan képes földgázelosztó rendszerek tervezését és üzemeltetését végző csoportokat, szervezeteket irányítani, illetve azok munkájába autonóm módon képes bekapcsolódni.
 • Autonóm módon képes földgáz-kereskedelemmel és energiagazdálkodással foglalkozó egységek irányítására, munkájukban való részvételre.
 • Önállóan képes szénhidrogénipari komplex tervezési munkák irányítására és projektmenedzseri feladatok ellátására, illetve azokban való részvételre. Önállóan képes fluidumtermelő kutak létesítésének, fúrásának tervezésére, mélyfúrások lebonyolítására; a mélyfúrások költségeinek optimalizálására, mélyfúrás közben fellepő üzemzavarok elhárítására.
 • Autonóm módon képes fluidumtermelő kutak termelésének tervezésére, az optimális termelési viszonyok megvalósítására; a szükséges berendezések, eljárások célszerű kiválasztására; a maximális profitot biztosító megoldások megvalósítására.
 • Önállóan képes földalatti rezervoárok művelési mechanizmusainak célszerű megválasztására, a legkedvezőbb „reservoir management” megvalósítására.
 • -nállóan képes fluidumok szállításának tervezésére és a szállítóberendezések üzemeltetésére.
 • Autonóm módon képes a megújuló természeti erőforrásokból és maradékanyagokból előállított energiahordozók energiaellátó rendszerbe történő felhasználását megtervezni, a kialakított rendszer üzemeltetését irányítani.
 • Felelősséget vállal szakmai döntéseiért, az általa, illetve irányítása alatt végzett munkafolyamatokért.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés megnevezése: olaj- és gázmérnöki mesterképzési szak
 • A képzés kódja:
 • A képzés besorolása: műszaki képzési terület
 • Szakirány(ok):
 • Specializáció(k):
  olajmérnöki
  gázmérnöki
 • Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: mesterfokozat (ISCED 5A)
 • Megszerezhető szakképzettség: okleveles olaj- és gázmérnök
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés helye: székhelyen (Miskolc)
 • Képzési idő: 4 félév
 • A képzés során megszerzendő kreditek száma: 120 kredit
 • A nyilvántartásba vétel ideje:
  OH-FHF/740-4/2009. sz. határozat jogerőre emelkedése
  OH-FHF/142-2/2011. sz. határozat jogerőre emelkedése
  FNYF/254-1/2017. (2017. január 24.) szerint
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2009/2010. tanév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok:
 • Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója:
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  Szenátus 321/2008. számú határozata (2008. július 21.)
  MAB 2009/l/VIII/13. sz. határozat
  Szenátus 387/2010. számú határozata (2010. december 16.)
  ME 259/2014. számú szenátusi határozat (2014. május 29.)
  ME 373/2014. számú szenátusi határozat (2014. október 30.)
  ME 260/2016. számú szenátusi határozat (2016. november 24.)
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Szunyog István, 72131939002
pdf
pdf
Dr. Szalontai Lajos
oktatási dékánhelyettes

Szakkal kapcsolatos kérdések

A/4
épület, fsz., 28.
Gaszner Emília
dékáni referens

Szakkal kapcsolatos kérdések

A/4
épület, fsz., 25.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • természettudományi ismeretek 18-26 kredit;
 • gazdasági és humán ismeretek 6-14 kredit;
 • mélyfúrástechnológiai ismeretek 7-16 kredit;
 • szénhidrogéntermelési ismeretek 7-16 kredit;
 • rezervoármechanikai ismeretek 7-16 kredit;
 • szénhidrogénszállítási ismeretek 5-11 kredit;
 • fölgáz elosztási és felhasználási ismeretek 10-18 kredit.
Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat legalább négy hét időtartamú, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat, melynek további követelményeit a tanterv határozza meg. A szakmai gyakorlat kritériumkövetelmény.

Idegennyelvi követelmények

A fokozat megszerzéséhez legalább egy élő világnyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

120 kredit

Prof. Dr. Mucsi Gábor

dékán, Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar

dekan_mfk

Karunk több mint 300 éves múltra tekint vissza, amely bizonyítja a szakembereink iránti folyamatos igényt. A fejlődő gazdaság miatt nő a nyersanyag-, energia- és vízigény, ezért a bányászatnak is alkalmazkodnia kell. A közeljövőben olyan globális kihívásokat kell megoldani, mint az alacsony szén-dioxid kibocsátás, a körforgásos gazdaság, a vízbányászat vagy a környezetbarát bányászat. Karunk oktatói és kutatói ezen kihívásokra és azok megoldására készítik fel hallgatóinkat!

Prof. Dr. Mucsi Gábor

mfk_01
mfk_02
mfk_03
mfk_04
mfk_05
mfk_06
mfk_07

Jövőkép

A kőolaj és a földgáz Magyarország, az EU és az OECD országok primerenergia felhasználásának 2/3-ad részét fedezi. Az olaj- és gázmérnökök ennek a két, kiemelkedően fontos energiahordozónak a feltárásához, kitermeléséhez, előkészítéséhez, szállításához, tárolásához, szolgáltatásához és felhasználásához kapcsolódó tevékenységeket végzik. Az olajmérnöki szakirányon végző mérnökök elsősorban az olaj-, víz- és gázkutak mélyfúrással való létesítése, termelése, fluidumtároló rétegek művelése és rezervoármechanikája szakterületeken jelentkező mérnöki tevékenységek végzéséhez szükséges szakismeretekkel rendelkeznek. A gázmérnöki szakirányon végző mérnökök a földgáztermeléshez, szállításhoz és tároláshoz, továbbá a földgázellátáshoz és földgázfelhasználáshoz szükséges szakismereteket sajátítják el. A fejlődési trendek alapján látható, hogy a kőolaj és a földgáz a 21. század legfontosabb, mással nem helyettesíthető energiahordozói, ezért a kapcsolódó mérnöki szakismeretekre és tevékenységekre hosszú távon is szükség lesz.

A szakot meghirdető kar

Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar

„Fedezz fel többet FÖLDÜNKRŐL, amin élünk és amiből élünk!”
A földtudományok világa a 21. század legnagyobb környezeti, gazdasági, társadalmi problémáira, kihívásaira keres válaszokat és kínál megoldásokat. A természeti erőforrások, az ásványi nyersanyagok, az energiahordozók felkutatása, hosszú távú hasznosítása, megóvása és kezelése magas szintű mérnöki ismereteket igényel. Karunk a föld- és környezettudományok oktatásának legszélesebb spektrumát fogja át Magyarországon a bányászattól, a hulladékgazdálkodáson, a környezetvédelmen, az olaj- és gáziparon, valamint a földrajzon át egészen a geológiáig, geofizikáig és a hidrogeológiáig.

Dr. Turzó Zoltán
egyetemi docens

Szakfelelős

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír