MFK_02
Duális képzés

Olajmérnöki duális mesterképzés

Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar által meghirdetett duális mesterképzés.

A képzés megnevezése
Olajmérnök
Képzési terület
Műszaki
Képzés időtartama
4 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Okleveles olajmérnök
Képzés nyelve
Angol

Áttekintés

Duális képzés

Résztvevő partner cégek
 • MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
 • Turbo Tech Hungary Kft.
 • VEGYTERV Zrt

A képzés célja

A képzés célja olajmérnökök képzése angol nyelven, akik rendelkeznek a kőolaj-, földgáz- és hévízkészletek feltárásához, kitermeléséhez, előkészítéséhez és szállításához szükséges technológiai és infrastrukturális rendszerek tervezésének, létesítésének és üzemeltetésének elméleti és gyakorlati ismereteivel, a mérnöki tevékenység végzéséhez elengedhetetlen készségekkel, képességekkel, továbbá alkalmasak nemzetközi szinten megfelelni a szakterület feladatainak végzésére és irányítására. Képesek a jogszabályokban, illetve a mérnöki kamarai szabályok által rögzített szakmai gyakorlat után tervezői, vezető tervezői, illetve szakértői jogosultság megszerzésére a végzettségnek megfelelő mérnöki szakterületen.
Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Specializációk
 • geotermikus mérnöki
 • olajmérnöki

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Ismeri a szénhidrogéniparral kapcsolatos gazdasági folyamatokat.
 • Ismeri a kőolaj-, földgáz- és vízkutak létesítéséhez (fúrásához) szükséges berendezéseket, módszereket és rendelkezik a fúrások megtervezéséhez szükséges ismeretekkel.
 • Ismeri a kőolaj-, földgáz- és vízkutak létesítésekor tipikusan előforduló üzemzavarokat és elhárításának módszereit.
 • Ismeri a kőolaj-, földgáz- és vízkutakban termelés során lejátszódó folyamatokat, jelenségeket.
 • Ismeri a (felszálló, mechanikus) termelés során használatos berendezéseket, a szükséges berendezések, eljárások megfelelő kiválasztását biztosító módszereket.
 • Ismeri a kőolaj-, földgáz- és hévíztelepekben található fluidumok, valamint a tároló kőzetek tulajdonságait; az ilyen telepekben történő szivárgás jellemzőit.
 • Ismeri a földalatti rezervoárok termelési mechanizmusait és az optimális kihozatalt biztosító elsődleges vagy fokozott kitermelési mechanizmusokat.
 • Ismeri a földalatti tárolók numerikus szimulációjának alapjait.
 • Ismeri a kőolaj-, földgáz- és víz csővezetéki szállításával kapcsolatos berendezéseket, eljárásokat.
 • Ismeri a mezőbeli és távvezetéki szállítás tervezésének és üzemeltetésének alapjait.
 • Ismeri a szénhidrogénipari számítógépes tervezés és elemzés módszereit és eszközeit.
Képesség
 • Képes a szénhidrogén-iparral kapcsolatos gazdasági folyamatokat értelmezni és azokra adekvát válaszokat adni.
 • Képes a kőolaj-, földgáz- és vízkutak létesítéséhez (fúrásához) szükséges berendezések üzemeltetését végző csoportokat irányítani és a fúrásokat megtervezni.
 • Képes a kőolaj-, földgáz- és vízkutak létesítésekor tipikusan előforduló üzemzavarokat elkerülni, elhárítani.
 • Képes a kőolaj-, földgáz- és vízkutakban lejátszódó folyamatokmnyomonkövetésére, előrejelzésére.
 • Képes az optimális termelési mód kiválasztására, a termelési berendezés megtervezésére és kiválasztására.
 • Képes a kőolaj-, földgáz- és hévíztelepekben található fluidumoknak, a tároló kőzetek tulajdonságainak és az ilyen telepekben történő szivárgás jellemzőinek a meghatározására, viselkedésének előrejelzésére.
 • Képes felismerni a földalatti rezervoárok termelési mechanizmusait és kiválasztani az optimális kihozatalt biztosító elsődleges vagy fokozott kitermelési mechanizmusokat.
 • Képes a földalatti tárolók numerikus szimulációjának elvégzésére.
 • Képes a kőolaj, földgáz és víz csővezetéki szállításával kapcsolatos berendezések felügyeletét, ellenőrzését elvégezni.
 • Képes a mezőbeli és távvezetéki szállítás berendezéseinek kiválasztására és a berendezés üzemeltetésének a felügyeletére, illetve a résztvevő csoportok irányítására.
 • Képes szénhidrogénipari számítógépes tervezésre és elemzésre.
Attitűd
 • Törekszik a fenntarthatóság és energiahatékonyság követelményeinek érvényesítésére.
 • Törekszik szakmailag magas szinten, önállóan vagy munkacsoportban megtervezni és végrehajtani a feladatait.
 • Törekszik arra, hogy a munkáját rendszerszemléletű és folyamatorientált gondolkodásmód alapján, komplex megközelítésben végezze.
 • Munkája során törekszik a kutatási, fejlesztési és innovációs célok megvalósítására.
 • Nyitottan áll az önművelést, önfejlesztést szolgáló szakmai továbbképzésekhez.
 • Elkötelezett a magas színvonalú, minőségi munkavégzés iránt és törekszik e szemléletet munkatársai felé is közvetíteni.
 • Megfelelő motivációval rendelkezik a gyakran változó munka-, földrajzi és kulturális körülmények közötti tevékenységek végzésére.
 • Munkája során az SHE (biztonsági egészségvédelmi, környezetvédelmi), illetve a QA/QC (minőségbiztosítási és ellenőrzési) követelményrendszereket betartja és betartatja.
Autonómia és felelősség
 • Önállóan képes szénhidrogén-ipari komplex tervezési munkák irányítására és projektmenedzseri feladatok ellátására, illetve azokban való részvételre.
 • Önállóan képes fluidumtermelő kutak létesítésének (fúrásának) tervezésére, mélyfúrások lebonyolítására; a mélyfúrások költségeinek optimalizálására; mélyfúrás közben fellépő üzemzavarok elhárítására.
 • Autonóm módon képes fluidumtermelő kutak termelésének tervezésére, az optimális termelési viszonyok megvalósítására; a szükséges berendezések, eljárások célszerű kiválasztására; a maximális profitot biztosító megoldások megvalósítására.
 • Önállóan képes földalatti rezervoárok művelési mechanizmusainak célszerű megválasztására; a legkedvezőbb „reservoir management” megvalósítására.
 • Önállóan képes fluidumok szállításának tervezésére és a szállítóberendezések üzemeltetésére.
 • Autonóm módon képes a megújuló természeti erőforrásokból és maradékanyagokból előállított energiahordozók energiaellátó rendszerbe történő felhasználását megtervezni, a kialakított rendszer üzemeltetését irányítani.
 • Felelősséget vállal szakmai döntéseiért, az általa, illetve irányítása alatt végzett munkafolyamatokért.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés megnevezése: olajmérnöki mesterképzési szak
 • A képzés kódja:
 • A képzés besorolása: műszaki képzési terület
 • Szakirányok:
 • Specializáció(k):
 • Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: mesterfokozat (ISCED 5A)
 • Megszerezhető szakképzettség(ek): okleveles olajmérnök
 • A képzés nyelve: angol
 • A képzés helye: székhelyen (Miskolc)
 • Képzési idő: 4 félév
 • A képzés során megszerzendő kreditek száma: 120 kredit
 • A nyilvántartásba vétel ideje:
  FF/774-1/2013. sz. határozat szerint
  FNYF/254-1/2017. számú határozat (2017. január 24.) szerint
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2011/2012. tanév I. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok:
 • Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója:
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  ME 71/2011. számú szenátusi határozat (2011. március 24.)
  MAB 2011/6/IX/21. számú MAB határozat
  ME 259/2016. számú szenátusi határozat (2016. november 24.)
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Turzó Zoltán, 72131940578
 • Képzési és kimeneti követelmény: az olajmérnöki mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei
pdf
pdf
Dr. Szalontai Lajos
oktatási dékánhelyettes

Szakkal kapcsolatos kérdések

A/4
épület, fsz., 28.
Gaszner Emília
dékáni referens

Szakkal kapcsolatos kérdések

A/4
épület, fsz., 25.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • természettudományi ismeretek 20-25 kredit;
 • gazdasági és humán ismeretek 6-10 kredit;
 • mélyfúrástechnológiai ismeretek 14-22 kredit;
 • szénhidrogéntermelési ismeretek 14-22 kredit;
 • rezervoármechanikai ismeretek 14-22 kredit;
 • szénhidrogénszállítási ismeretek 4-10 kredit.
Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat a második félévet követő legalább négy hetes, a diplomamunkához kapcsolódó nyári gyakorlat, amelyen a hallgató a feladat megoldásához szükséges ipari adatok összegyűjtését, a megoldási lehetőségek felderítését végzi. A szakmai gyakorlat kritériumkövetelmény.

Idegennyelvi követelmények

A fokozat megszerzéséhez legalább egy élő világnyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

120 kredit

Prof. Dr. Mucsi Gábor

dékán, Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar

dekan_mfk

Karunk több mint 300 éves múltra tekint vissza, amely bizonyítja a szakembereink iránti folyamatos igényt. A fejlődő gazdaság miatt nő a nyersanyag-, energia- és vízigény, ezért a bányászatnak is alkalmazkodnia kell. A közeljövőben olyan globális kihívásokat kell megoldani, mint az alacsony szén-dioxid kibocsátás, a körforgásos gazdaság, a vízbányászat vagy a környezetbarát bányászat. Karunk oktatói és kutatói ezen kihívásokra és azok megoldására készítik fel hallgatóinkat!

Prof. Dr. Mucsi Gábor

mfk_01
mfk_02
mfk_03
mfk_04
mfk_05
mfk_06
mfk_07

Jövőkép

A képzéshez kidolgozott tantervek nagymértékben támaszkodnak arra a több mint 5 évtizedes oktatási és kutatási tapasztalatra, amely a kőolaj- és földgázkutatás, -kitermelés, -szállítás és -felhasználás témaköreiben felhalmozódott a Miskolci Egyetemen.

A fejlődési trendek alapján látható, hogy a kőolaj és a földgáz a 21. század egyik legfontosabb, egyelőre mással nem helyettesíthető energiahordozói, ezért a kapcsolódó mérnöki szakismeretekre és tevékenységekre hosszú távon is szükség lesz. Mivel a világ olaj-, és gáziparának, nemzetközileg elfogadott, és általánosan használt nyelve az angol, ezért az angol nyelven folytatott olajmérnök-képzésben résztvevők jelentős előnnyel indulnak a nemzetközi munkaerő-piacon.

A szakot meghirdető kar

Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar

„Fedezz fel többet FÖLDÜNKRŐL, amin élünk és amiből élünk!”
A földtudományok világa a 21. század legnagyobb környezeti, gazdasági, társadalmi problémáira, kihívásaira keres válaszokat és kínál megoldásokat. A természeti erőforrások, az ásványi nyersanyagok, az energiahordozók felkutatása, hosszú távú hasznosítása, megóvása és kezelése magas szintű mérnöki ismereteket igényel. Karunk a föld- és környezettudományok oktatásának legszélesebb spektrumát fogja át Magyarországon a bányászattól, a hulladékgazdálkodáson, a környezetvédelmen, az olaj- és gáziparon, valamint a földrajzon át egészen a geológiáig, geofizikáig és a hidrogeológiáig.

Dr. Turzó Zoltán
egyetemi docens

Szakfelelős

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír