AVK_01
Duális képzés

Vegyészmérnöki duális alapképzés

Anyag- és Vegyészmérnöki Kar által meghirdetett alapszak

A képzés megnevezése
Vegyészmérnöki (Chemical Engineering)
Képzési terület
Műszaki
Képzés időtartama
7 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Vegyészmérnök (Chemical Engineer)
Képzési rend
Nappali

Áttekintés

Duális képzés

Résztvevő partner cégek
 • BorsodChem Zrt.
 • DUNAFERR LABOR Nonprofit Kft.
 • DYNEA HUNGARY Kft.
 • FAG magyarország Ipari Kft.
 • SPL Europe Kft
 • Ongropack Kft.

A képzés célja

A képzés célja vegyészmérnökök képzése, akik alkalmasak vegyipari folyamatok, berendezések üzemeltetésére és fenntartására, vegyipari technológiák bevezetésére, alkalmazására, a munka szervezésére és irányítására, a műszaki fejlesztés, kutatás és tervezés átlagos bonyolultságú feladatainak ellátására a technológiai rendszerek egészséget nem veszélyeztető és biztonságos működtetésére, az emberi egészségre kifejthető hatásainak felismerésére, a szükséges prevenciós tevékenység eszköztárának alkalmazására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudása
 • Ismeri a vegyipar és a kapcsolódó iparágak területén alkalmazott folyamatok matematikai és természettudományos (kémiai és fizikai) hátterét.
 • Ismeri a vegyiparban leggyakrabban használt anyagokat, előállításuk alapjait és alkalmazásuk feltételeit.
 • Ismeri a kémiai és vegyipari folyamatokra vonatkozó alapvető elveket, tervezési és irányítástechnológiai eljárásokat.
 • Ismeri a vegyiparban és a kémiai technológiákban és a kapcsolódó laboratóriumokban használt berendezések, eszközök működési elveit, szerkezeti egységeiket, tervezésük alapjait.
 • Ismeri a vegyiparban és általában a kémiai folyamatokban használatos mérési és elemzési módszereket, eszközöket és mérőberendezéseiket, és azok alkalmazhatósági körülményeit.
 • Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó biztonsági, egészségvédelmi és környezetvédelmi követelményeket.
 • Ismeri a vegyiparhoz, illetve a kémiai technológiákhoz szervesen kapcsolódó gazdasági, menedzsment, környezetvédelmi, minőségbiztosítási (QC/QA), információtechnológiai, szellemi tulajdon védelmi és egyéb jogi szabályok és eljárások alapjait.
 • Ismeri a vegyészmérnöki szakterület ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait.
Képességei
 • Képes alkalmazni a kémiai folyamatokhoz és kémiai technológiákhoz kapcsolódó elemzés és tervezés számítási, modellezési elveit és módszereit.
 • Képes értelmezni és jellemezni a vegyipari és kémiai technológiai rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát.
 • Képes alkalmazni a vegyipari és kémiai technológiai rendszerek egészséget nem veszélyeztető üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki és biztonsági előírásokat, a folyamatok és berendezések beállításának, üzemeltetésének elveit és gazdaságossági összefüggéseit.
 • Képes irányítani és ellenőrizni a vegyipari gyártási és egyéb technológiai folyamatokat, a minőségbiztosítás és minőségszabályozás szempontjait figyelembe véve.
 • Képes a meghibásodások, technológiai problémák diagnosztizálására, az elhárítási műveletek kiválasztására.
 • Képes megérteni és használni szakterületének jellemző online és nyomtatott műszaki dokumentációit, szakirodalmát magyar, és legalább egy idegen nyelven.
 • Képes a korábban nem ismert új folyamatok, termékek, rendszerek megismerésére, új módszerek
 • elsajátítására és bevezetésére, az emberi egészséggel kapcsolatos hatásmechanizmusuk felismerésére.
 • Képes laboratóriumi, félüzemi és üzemi szintű mérések elvégzésére, értékelésre és a fejlesztés részfeladatainak elvégzésére.
 • Képes alapszintű vegyészmérnöki vezetői feladatok ellátására.
 • Képes az egészségmegőrzéssel kapcsolatos információk értelmezésére, hasznosítására, a korszerű vezetői ismeretek és készségek alkalmazására az egészséget és hatékonyságot támogató munkahelyi környezet kialakítása érdekében.
Attitűdje
 • Törekszik arra, hogy önképzése a vegyészmérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.
 • Nyitott és fogékony a környezettudatos technológiákkal, gazdálkodással kapcsolatos új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására.
 • Munkájának végzésében, az új technológiai folyamatok, eljárások bevezetésében mindig szem előtt tartja a fenntarthatóság szempontjait.
 • Törekszik a szakterületén alkalmazott legjobb gyakorlatok, újabb szakmai ismeretek, módszerek megismerésére és alkalmazására.
 • Munkája végzésében mindig érvényesíti a minőségi szemléletet és alkalmazza egyúttal a korszerű minőségügyi eljárásokat.
 • Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjenek meg.
 • A technológiai és laboratóriumi feladatok végzése és megtervezése során érvényesíti a biztonság, az egészség- és környezetvédelem követelményeit és szempontjait.
Autonómiája és felelőssége
 • Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján önállóan, a minőség, a biztonság követelményeit betartva végzi szakmai munkáját.
 • Szükség, lehetőség esetén új szakmai megoldások kidolgozását, bevezetését kezdeményezi.
 • Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli a technológiai berendezések és mérőműszerek üzemeltetését.
 • Rendszeresen értékeli a beosztottak munkavégzésének hatékonyságát, eredményességét és biztonságosságát, az értékelés eredményei alapján adja ki a további feladatokat.
 • Figyelemmel kíséri és értékeli beosztottjai szakmai fejlődését, ösztönzi és segíti ilyen irányú törekvéseiket.
 • Megosztja tapasztalatait munkatársaival, így segítve fejlődésüket.
 • Hatáskörének megfelelően dönt, illetve tesz javaslatot munkatársai minősítésére, elismerésére, illetve előléptetésére

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • képzés megnevezése: vegyészmérnöki alapképzési szak
 • A képzés kódja: BSZKVEM
 • A képzés besorolása: műszaki képzési terület
 • Megszerezhető szakképzettség(ek): vegyészmérnök
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés munkarendje: nappali /levelező (Kazincbarcikán csak levelező)
 • A képzés helye: Miskolc/Kazincbarcika
 • A képzés során megszerzendő kreditek száma: 210 kredit
 • A meghirdetés kezdetének ideje: 2018/2019. tanév
Dr. Muránszky Gábor
Szakkal kapcsolatos kérdések
A/2
épület, mfsz., A-4.
Prof. Dr. Viskolcz Béla
Szakkal kapcsolatos kérdések
A/2
épület, mfsz.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szak orientációja:
kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül

Természettudományi ismeretek:

 • matematika (legalább 12 kredit)
 • kémia (legalább 15 kredit)
 • fizika, biokémia (40-50 kredit)

Gazdasági és humán ismeretek (14-30 kredit):

 • közgazdaságtan
 • vállalkozási és menedzsment ismeretek
 • minőségbiztosítás
 • államigazgatási-szakmagyakorlói jogi ismeretek
 • humán ismeretek

Vegyészmérnöki szakmai ismeretek (70-105 kredit):

 • általános műszaki és információtechnológiai ismeretek
 • fizikai kémia
 • analitikai kémia
 • anyagtudomány
 • kémiai és vegyipari méréstechnika
 • vegyipari géptan és művelettan
 • technológia
 • folyamatirányítási és szabályozástechnikai ismeretek
 • kémiai technológiai műveletek és folyamatok tervezése
Szakképzési modul

Szakmai gyakorlat

Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritériumfeltétel. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorló helyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél, vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő.

A hallgatók a képzés során kétszer 4-4 hetes nyári szakmai gyakorlaton vesznek részt, először a 4., majd a 6. félév végén.

Idegennyelvi követelmények

A középfokú nyelvvizsgával nem rendelkezők számára az Anyag- és Vegyészmérnöki Kar 4 féléven keresztül kötelezően választandó idegennyelv oktatást biztosít. Ezalól az kaphat felmentést, aki legalább középfokú C típusú állami nyelvvizsgával rendelkezik.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

210 kredit

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence

Dékán, Anyag- és Vegyészmérnöki Kar

dekan_avk

Meggyőződésem, hogy a több évszázados történelmi hagyományokkal rendelkező karunkon a XXI. században elvárható minőségű tudást kínálunk, igy hallgatóink nagyszerű szakemberekké válhatnak. Ha ez a lehetőség vonzó, és érdekel az anyagtudomány vagy a vegyészet, jelentkezz az Anyag- és Vegyészmérnöki Karra, szeretettel várunk!

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence

avk_01
avk_02
avk_03
avk_04
avk_05
avk_06
avk_07
avk_08
avk_09

Jövőkép

A vegyészmérnökök létfontosságú szerepet játszanak minden iparágban, a mai világban semmi sem lehetséges vegyi anyagok nélkül: például az autóiparban a színezés, a rozsdásodás elleni védelem; a szintetikus élelmiszerek gyártása; a kőolajszármazékok további vegyipari feldolgozása; az üvegházhatás elleni küzdelem mind-mind tevékenységi körükhöz tartozik. A vegyészmérnök képzést duális és hagyományos formában is indítjuk.

A vegyészmérnök vegyipari és más kémiai eljárásokat is használó ipari technológiák üzemeltetésével, fejlesztésével, alkalmazásával, új vegyületek laboratóriumi és ipari előállításával, analitikájával, tulajdonságainak felderítésével, mérnöki-anyagtudományi problémák feltárásával és megoldásával foglalkozó szakember. Globális és helyi, iparágakon is átívelő környezetvédelmi problémák megoldása is a mindennapi feladatai közé tartozik.

Ahol a vegyészmérnök elhelyezkedhet
 • vegyipari termék gyártás
 • gyógyszergyártás
 • járműipar
 • műanyaggyártás
 • tisztítószergyártás
 • környezetvédelmi vállalatok
 • kutatás-fejlesztési iparág

A szakot meghirdető kar

Anyag- és Vegyészmérnöki Kar

Az Anyag- és Vegyészmérnöki Kar története az egyetem ősének, a selmecbányai bányászati-kohászati iskolának megalapításáig, 1735-ig nyúlik vissza. Az egyetem átalakítása és az új társadalmi és szakmai kihívások miatt az oktatási struktúrát átalakították és újabb szakok, szakirányok indítása valósult meg. A célok megvalósítása érdekében a kar első lépésként megváltoztatta nevét: a Kohómérnöki Karból előbb Anyag- és Kohómérnöki Kar, majd Műszaki Anyagtudományi Kar lett, végül 2022-ben a kar elnevezése Anyag- és Vegyészmérnöki Karrá változott.

Karunkon jelenleg négy Intézetben, a Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézetben, a Kémiai Intézetben, Fémelőállítási és Öntészeti Intézetben, valamint az Energia-, Kerámia- és Polimertechnológiai Intézetben folyik az oktatás és a kutatás.

A képzés csúcsaként a PhD-képzést a Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola látja el karunkon. Emellett karunkon működik és végez jelentős kutatómunkát az ELKH-ME Anyagtudományi Kutatócsoport.

Az oktatás színvonala szempontjából kiemelkedő lehetőségekkel bír az Anyag- és Vegyészmérnöki kar. Sok, nemzetközileg is elismert, minősített, oktatónk mellett két akadémikus is aktívan részt vesz karunk életében, kutatásaiban és oktatásában.

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence
egyetemi tanár

Szakfelelős

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír