MFK_02
Mesterképzés (MSc / MBA)

Alapanyaggyártási folyamatmérnök

Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar által meghirdetett alapszak.

A képzés megnevezése
Alapanyaggyártási folyamatmérnök
Képzési terület
Műszaki
Képzés időtartama
4 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Okleveles alapanyaggyártási folyamatmérnök

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja alapanyaggyártási folyamatmérnökök képzése, akik ismerik az alapanyaggyártás és -feldolgozás műveleteit, eljárásait, gépi berendezéseit és a technológiai folyamatok kialakításához szükséges tervezési, anyagmozgatási megoldásokat. Ismerik továbbá az alapanyaggyártás folyamatának ellenőrzését szolgáló anyagvizsgálati módszereket és az összetett technológiai folyamatok tervezési módszereit, az anyag- és energiamérleg számítását, valamint a kapcsolódó minősítési rendszereket. Képesek az alapanyaggyártás eljárásainak modellezésére, a gyártási folyamatok tervezésére, irányítására, a gyártó berendezések működésének ellenőrzésére, azok üzemparamétereinek mérésére és szabályozására, továbbá képesek szakterületükön kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Ismeri az anyagok, kiemelten a szilárd anyagok, valamint a szilárd-gáz, szilárdfolyadék, folyadék-gáz keverékrendszerek tulajdonságait, viselkedését és felhasználás szempontjából fontos anyagtulajdonságokat, azaz az alkalmazástechnikai anyagjellemzők széles körét.
 • Széleskörűen ismeri a többfázisú anyag keverékrendszerekben (szilárd többkomponensű, szilárd-gáz, szilárd-folyadék, folyadék-gáz) a különböző erőterek hatására végbemenő alapjelenségeket és ezek célzott alkalmazását megvalósító eljárásokat és azok gépi berendezéseit.
 • Ismeri és alkalmazza a részecsketechnológia (szemcsetervezés) legmodernebb eljárásait.
 • Széleskörűen ismeri az egyes, speciális iparági igényekkel rendelkező feldolgozóipari alapanyag (építőipari, finom kerámiaipari, vegyipari, gyógyszeripari, festékipari, élelmiszeripari alapanyagok, nano- és mikro méretű anyagok, szemcsekompozitok, mikroelektronikai, a papír-, műanyag- és gumi-, kozmetikai ipar, az ásványos és biológiai eredetű nyersanyagokból származó alapanyag-termékek) gyártási technológiákat, ezek gyártását célzó részecsketechnológiákat.
 • Ismeri az előkészítéstechnika, különös tekintettel a szemcsetervezés, sajátos folyamattervezési és optimalizálási módszereit, eszköztárát, amelyet a fenti iparágakhoz kapcsolódó termelési folyamatokban tud hasznosítani.
 • Széleskörűen ismeri az összetett technológiai folyamatok tervezési, anyag- és energiamérlegének számítási módszereit, valamint rendelkezik alapvető energetikai ismeretekkel.
 • Jártas az alapanyagok minősítési rendszereiben, valamint az alapanyaggyártás folyamatának ellenőrzését szolgáló anyagvizsgálati módszerekben.
 • Ismeri az alapanyag-gyártási eljárások modellezésének módszereit és a gyártástechnológiák számítógépes szimulálására és optimálására használható alkalmazásokat.
 • Behatóan ismeri az anyagátalakítási folyamatok vezérlése, működtetése során alkalmazott mérnöki megoldásokat.
 • Alkalmazói szintű ismeretekkel rendelkezik a számítógépes tervezésben és elemzésben.
 • Ismeri a műszaki és gazdasági jogi szabályozás, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elvét, a környezetvédelem, munkahelyi egészség és biztonság, valamint a mérnöketika alapvető előírásait.
 • Rendelkezik a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikák ismeretével.
 • Rendelkezik általános és szakterületi kommunikációs és menedzsment ismeretekkel összetett tervezési munkálatok irányításához.
 • Kellő ismeretekkel rendelkezik ahhoz, hogy a képzést követően beléphessen doktori képzésbe.
Képesség
 • Képes az anyagok tulajdonságainak meghatározására alkalmas laboratóriumi vizsgálati és műszeres analitikai módszereket céljai szerint kiválasztani, használni és a vizsgálat eredményeit szintetizálva, összefüggésükben értékelni.
 • Képes az egyes anyagtulajdonságok megváltoztatását célzó technológiák szakszerű és többoldalú megközelítéssel megalapozott kiválasztására és alkalmazására.
 • Képes az alapanyag-gyártási technológiák eljárásainak modellezésére, számítógépi szimulálására, optimálására.
 • Képes az anyagfeldolgozási komplex technológiák kialakítására és tervezésére.
 • Képes az anyagfeldolgozási technológiák anyag-, víz- és energiamérlegének kiszámítására.
 • Képes az alapanyag-gyártási folyamatokban alkalmazott méréstechnikai és vezérlési folyamatok komplex értékeléssel megalapozott kiválasztására, beüzemelésére és folyamatszemléletű alkalmazására.
 • Képes az alapanyaggyártás gépeinek és berendezéseinek eljárástechnikai tervezésére.
 • Képes komplex alapanyag-feldolgozó rendszerek összeállítására és tervezésére.
 • Képes az előkészítéstechnika, kiemelten a szemcsetervezés sajátos eszköztárának, módszereinek alkalmazására a termelési folyamatok tervezése és optimalizálása érdekében.
 • Felkészült az alapanyag-előkészítési folyamatokban az anyagminőség ingadozásából adódó problémák felismerésében és a feldolgozási cél érdekében történő módosítások meghatározására és végrehajtására.
 • Felkészült az alapanyag-feldolgozás területét érintő esetleges technológiai méretnöveléssel összefüggő kihívásokra való hatékony, innovatív reagálásra.
 • Felkészült a vonatkozó hazai és európai szakmai, környezetvédelmi és minőségirányítási jogi szabályozás hatékony alkalmazására.
 • Önállóan képes kutatási-fejlesztési és szakértői feladatokban való részvételre, összefoglalók, jelentések készítésére az alapanyag-feldolgozás szakterületen.
 • Felkészült komplex tervezési munkák irányítására és projektmenedzseri feladatok ellátására, illetve azokban való részvételre alapanyag-feldolgozási szakterületeken, együttműködni a kapcsolódó szakterületek képviselőivel.
 • Kreatív problémakezeléssel összetett feladatok rugalmas megoldására képes, alkalmas csoportmunkában való helytállásra, a megoldandó problémákkal foglalkozó egyéb szakterületek (környezetvédelem, a minőségügy, építőipar, vegyipar, gépipar) képviselőivel való együttgondolkozásra és hatékony közös munkára, együttműködésre.
 • Képes a szakterület magyar és idegen nyelvű információforrásait szakszerűen használni és feldolgozni.
Attitűd
 • Nyitott és fogékony, aktív a műszaki mérnöki szakterületeken zajló szakmai és technológiai módszertani fejlesztés megismerésére, a munkája során felmerülő problémák mérnöki szemléletű megoldására, fejlesztésükben való közreműködésére.
 • Nyitott és érzékeny a környezettel és a környezeti elemekkel kapcsolatban felmerülő problémákra és a fenntarthatósági kérdésekre.
 • Hivatástudata, szakmai szolidaritása, szociális érzékenysége elmélyült.
 • Elkötelezett az élethosszig tartó tanulás, a sokszínűség és az értékalapúság mellett.
 • Tiszteletben tartja és tevékenységében követi a munka- és szakmai kultúra etikai elveit és írott szabályait, és döntési helyzetben képes ezek betartására is kisebb munkacsoportok irányítása során.
 • Munkája során a biztonsági egészségvédelmi, környezetvédelmi, illetve a minőségbiztosítási és ellenőrzési követelményrendszereket betartja és betartatja.
 • Munkája során jellemzi az intuíció, módszeresség és tanulási készség, kezdeményező készség.
 • A műszaki, mérnöki beállítottság mellett természettudományos érdeklődést is mutat, és ezeket hitelesen közvetíti.
Autonómia és felelősség
 • Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel.
 • Munkája során, különösen döntési helyzetekben felelősséggel viseltetik a környezettudatosság terén.
 • Döntéseit körültekintően, más szakterületek (elsősorban jogi, közgazdasági, energetikai, gépészeti és vegyészmérnöki) képviselőivel konzultálva, önállóan hozza, melyért felelősséget vállal.
 • Döntései során figyelemmel van a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elvére és alkalmazására, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásaira.
 • Elkötelezett a fenntartható természeti erőforrás gazdálkodás gyakorlata mellett.
 • Felelősséget vállal a szakvéleményében közölt megállapításokért és szakmai döntéseiért, az általa, illetve irányítása alatt végzett munkafolyamatokért.
 • Tudásának és képességeinek birtokában képes és motivált arra, hogy kutatási, fejlesztési vagy innovációs projektekben részt vegyen.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok

A képzés kódja: MSZKAGY

Nappali tagozat, magyar nyelv

 • A képzés helye: Miskolc
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés munkarendje: nappali
 • Szakirány(ok):
 • Specializáció(k):
 • Műveltségterület(ek):
 • A nyilvántartásba vétel ideje:
  FNYF/1412-7/2021. számú határozat szerint
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2022/2023. tanév I. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  ME 146/2021. számú szenátusi határozat (2021. július 22.)
  MAB 2021/9/VI/3. számú MAB határozat (2021. október 15.)

Nappali tagozat, angol nyelv

 • A képzés helye: Miskolc
 • A képzés nyelve: angol
 • A képzés munkarendje: nappali
 • Szakirány(ok):
 • Specializáció(k):
 • Műveltségterület(ek):
 • A nyilvántartásba vétel ideje:
  FNYF/1412-7/2021. számú határozat szerint
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2022/2023. tanév I. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  ME 146/2021. számú szenátusi határozat (2021. július 22.)
  MAB 2021/9/VI/3. számú MAB határozat (2021. október 15.)

Levelező tagozat, magyar nyelv

 • A képzés helye: Miskolc
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés munkarendje: levelező
 • Szakirány(ok):
 • Specializáció(k):
 • Műveltségterület(ek):
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2022/2023. tanév II. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  ME 266/2022. számú szenátusi határozat (2022. november 17.)
Dr. Szalontai Lajos
oktatási dékánhelyettes

Szakkal kapcsolatos kérdések

A/4
épület, fsz., 28.
Gaszner Emília
dékáni referens

Szakkal kapcsolatos kérdések

A/4
épület, fsz., 28.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

Természettudományos ismeretek
10-15 kredit

 • alkalmazott fizikai kémia,
 • anyagismeret,
 • anyagvizsgálati analitikai módszerek

Általános műszaki szakismeretek
12-20 kredit

 • műszaki hőtan,
 • áramlástan,
 • elektrotechnika,
 • műszaki tervezési módszertani ismeretek,
 • energetika,
 • géptan

Alkalmazott műszaki szakismeretek
7-12 kredit

 • anyagmozgatás és tárolás,
 • mintavételezés,
 • mérés és automatizálás

Általános eljárástechnikai ismeretek
20-34 kredit

 • alapanyag-előkészítési és -feldolgozási eljárások és modellezésük,
 • részecsketechnológiák eljárásai és ezek különleges eljárásai

Alkalmazott előkészítéstechnikai szakismeretek
12-18 kredit

 • feldolgozóipari alapanyagelőkészítési és -feldolgozási technológiák, nevezetesen
  az építőipari, finom kerámiaipari, vegyipari, gyógyszeripari, festékipari, élelmiszeripari alapanyagok, nano- és mikro méretű anyagok, szemcsekompozitok, mikroelektronikai-, a papír-, műanyag- és gumi-, kozmetikai ipar, az ásványos és biológiai eredetű nyersanyagokból származó alapanyag-termékek

Környezetvédelemi ismeretek
3-6 kredit

 • minőség és környezetirányítás,
 • vízkezelés és vízgazdálkodás

Gazdasági és humán ismeretek
4-8 kredit

 • menedzsment és üzemi gazdaságtan,
 • HSE ismeretek,
 • szakterületi jogi és gazdasági ismeretek,
 • kommunikáció
Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat legalább négy hét időtartamú, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat, melynek további követelményeit a tanterv határozza meg. A szakmai gyakorlat kritériumkövetelmény.

Idegennyelvi követelmények

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

120 kredit

Prof. Dr. Mucsi Gábor

dékán, Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar

dekan_mfk

Karunk több mint 300 éves múltra tekint vissza, amely bizonyítja a szakembereink iránti folyamatos igényt. A fejlődő gazdaság miatt nő a nyersanyag-, energia- és vízigény, ezért a bányászatnak is alkalmazkodnia kell. A közeljövőben olyan globális kihívásokat kell megoldani, mint az alacsony szén-dioxid kibocsátás, a körforgásos gazdaság, a vízbányászat vagy a környezetbarát bányászat. Karunk oktatói és kutatói ezen kihívásokra és azok megoldására készítik fel hallgatóinkat!

Prof. Dr. Mucsi Gábor

mfk_01
mfk_02
mfk_03
mfk_04
mfk_05
mfk_06
mfk_07

Jövőkép

Minőségi alapanyagok nélkül nincs korszerű, versenyképes feldolgozóipar és késztermék-gyártás, amely a magas életszínvonalat biztosítja. Ha ismered a szemcsés anyagokat és a berendezésekben az anyagon végbemenő fizikai-mechanikai és kémiai átalakulási folyamatokat, amelyek révén az ásványi és természetes szerves anyagokból, hulladékokból nagyfinomságú és különleges tisztaságú alapanyag lesz, akkor ki tudod venni a részed a jelenkor kihívásainak (klímavédelem, fenntarthatóság stb…) a megoldásában. Ez a tudás hatalmas iparágakat szolgál ki, vagy azok szerves része, mint az ásványfeldolgozó-ipar, a vegyipar, a gyógyszeripar, az élelmiszeripar, a kozmetikaipar, valamint a high-tech iparágak. Mindez a szemcsés anyagok átalakításának tudásával rendelkező, az eljárás- és folyamattervezésre, folyamatszabályozásra és technológiai folyamatok működtetésére képes alapanyag-gyártási folyamatmérnökök számára biztos elhelyezkedési lehetőséget kínál!

A szakot meghirdető kar

Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar

„Fedezz fel többet FÖLDÜNKRŐL, amin élünk és amiből élünk!”
A földtudományok világa a 21. század legnagyobb környezeti, gazdasági, társadalmi problémáira, kihívásaira keres válaszokat és kínál megoldásokat. A természeti erőforrások, az ásványi nyersanyagok, az energiahordozók felkutatása, hosszú távú hasznosítása, megóvása és kezelése magas szintű mérnöki ismereteket igényel. Karunk a föld- és környezettudományok oktatásának legszélesebb spektrumát fogja át Magyarországon a bányászattól, a hulladékgazdálkodáson, a környezetvédelmen, az olaj- és gáziparon, valamint a földrajzon át egészen a geológiáig, geofizikáig és a hidrogeológiáig.

Prof. Dr. Faitli József
egyetemi tanár, szakfelelős

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír