MFK_02
Mesterképzés (MSc / MBA)

Bánya- és geotechnikai mérnök

Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar által meghirdetett mesterszak.

A képzés megnevezése
Bánya- és geotechnika mérnök
Képzési terület
Műszaki
Képzés időtartama
4 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Oklevelesbánya- és geotechnikai mérnök

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja bánya és geotechnikai mérnökök képzése, akik korszerű természettudományos, műszaki, közgazdasági, menedzsment és jogi (bányajog) ismeretekkel rendelkeznek és képesek az ásványi nyersanyag kitermelése és feldolgozása során jelentkező műszaki és gazdasági feladatok megoldására. Célja továbbá ezen műveletekből következő természeti veszélyek és környezeti problémák felismerése, kezelése. A szakon végzettek alkalmasak a bányászati tevékenység, speciális felszín közeli földmunkák, valamint bányászati jellegű földalatti térségek létesítése és alagútépítés során jelentkező geotechnikai feladatok ellátására. Szakmai gyakorlat után jogosultságot szerezhetnek a szilárdásvány bányákban és ásványelőkészítő üzemekben felelős műszaki vezetői, vezető helyettesi feladatkör, továbbá hites bányamérői feladatok ellátására, a robbantástechnikai tanulmányokra alapozva és a jogszabályban előírt továbbképzést sikeresen elvégezve robbantómesteri, illetve robbantás vezetői feladatok ellátására, bányászati létesítmények tervezésére, valamint a létesítményekkel és a műveletekkel kapcsolatos eljárásokban való részvételre. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Specializációk
 • Bányászat és geotechnika
 • Nyersanyag-előkészítés

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Ismeri a bányászat természetes közegét, a földkéregben lévő ásványi nyersanyag lelőhelyek főbb típusait és jellemzőit.
 • Készségszinten ismeri a bányászatban előforduló természeti eredetű elemi bányaveszélyeket és az ellenük való védekezés módjait.
 • Ismeri a kőzettömegek mechanikai tulajdonságait, viselkedését és szerepét a biztonságos bányászati műveletek végzésében.
 • Jól ismeri a szilárd kőzetek jövesztésének robbantásos módszerét és a robbantás anyagait, eszközeit.
 • Ismeri a bányamérésben alkalmazott módszereket, a bányászati tervezéshez használt térinformatikai alkalmazásokat
 • Átfogó ismeretei vannak az ásványi anyagok kitermelésének és előkészítésének elméletéről és gyakorlatáról, a technológiáról és az alkalmazott eszközökről egyaránt.
 • Ismeri a bánya- és az előkészítő művi berendezések várható meghibásodásainak időben való felismeréséhez és e berendezések karbantartásához alkalmas főbb módszereket.
 • Jól ismeri a bányászatban a kitermelési és az ásvány-előkészítési folyamatok ellenőrzésének, irányításának módszereit és berendezéseit.
 • Részletesen ismeri a bányászati és az előkészítési hulladékok, maradékanyagok kezelésének, elhelyezésének, esetleges hasznosításának módját.
 • Ismeri a bányászat és az előkészítő művek által használt területek rekultivációjának módszereit.
Képesség
 • Képes arra, hogy a tanulmányok során szerzett ismereteit és problémafelismerő, -elemző és – megoldó készségeit alkalmazva megtervezze a bányászat és az ásványelőkészítés létesítményeit, műveleteit, továbbá a bányatelepítést és a bányanyitást is.
 • Képes különféle ásványi anyagok (energiahordozók, ércek, nemfémes szilárd ásványok) előkészítésére, a kitermelés és feldolgozás során keletkező maradékanyagok elhelyezési, kezelési és hasznosítási feladatainak megoldására.
 • Képes termelésirányítói, tervezői, szakértői, hatósági feladatok ellátására, nemzetközi szinten a szakterület kutatási és fejlesztési feladatainak végzésére és irányítására.
 • Képes a szakmai tervező és szervező feladatait térinformatikai, geoinformatikai és más, speciális célú számítógépi szoftverek alkalmazásával megoldani.
 • Képes a bányászatban a kitermelés és az ásvány-előkészítés káros környezeti hatásainak felismerésére, értékelésére és az ellenük való védekezésre.
 • Képes a kitermelésben és az előkészítésben várható veszélyeket felismerni, elemezni és megválasztani az ellenük való védekezés optimális módját, illetve megtervezni annak biztonsági rendszerét.
 • Képes a bányászat létesítményeinek, műveleteinek és termékeinek gazdasági értékelésére.
 • Képes biztosítani az optimális ásványi anyag kihozatalt a termékek megfelelő minőségének biztosításával
 • Képes ásványvagyon- és nyersanyaggazdálkodási és hasznosítási feladatok megoldásában való közreműködésre.
 • Képes a bányaüzemek és ásvány-előkészítő művek komplex rendszereinek irányítására, mérnöki felkészültséget igénylő üzemi feladatok ellátására, tudásának és képességeinek a gyakorlatban való alkalmazására.
 • Képes a bányaüzemekben és ásvány-előkészítő művekben a munkafolyamatok megszervezésére és irányítására, szakmailag megalapozott döntések meghozatalára.
 • Képes a tanulmányai során megszerzett ismereteit alkalmazva az energiaiparban, az építőanyag-iparban és a szilikátiparban mérnöki feladatokat végezni.
 • Képes arra, hogy az ásványi nyersanyag kitermelésénél és feldolgozásánál keletkezett maradékanyagokra vonatkozóan hasznosítási koncepciót dolgozzon ki, annak bevezetését és végrehajtását megtervezze és irányítsa.
 • Képes ismeretei alapján bekapcsolódni a hazai és nemzetközi bányászati műszaki és tudományos közéleti tevékenységbe, abban alkotó módon közreműködni.
Attitűd
 • Ismeri, és minden körülmény között kész képviselni szakmája történelmi korokat átfogó tradícióit, etikai és jogi normáit.
 • Törekszik a fenntarthatóság és energiahatékonyság, környezet- és természetvédelem követelményeinek érvényesítésére.
 • Törekszik szakmailag magas szinten önállóan vagy munkacsoportban megtervezni és végrehajtani a feladatait.
 • Törekszik arra, hogy munkáját rendszerszemléletű és eredményorientált gondolkodásmód alapján, komplex megközelítésben végezze.
 • Munkája során vizsgálja a kutatási, fejlesztési és innovációs célok kitűzésének lehetőségét és önállóan vagy csapatmunkában törekszik azok megvalósítására, tudását és képességeit kamatoztatva.
 • A minőségi munkára irányuló elkötelezettség és igény jellemzi.
 • Képes önművelésre, önfejlesztésre, az egyéni tudás, ismeret bővítésére, elmélyítésére, szakmájában továbbképzi magát.
 • Kreatív, intuitív, rugalmas és módszeres.
 • Megfelelő motivációval rendelkezik a gyakran változó munka-, földrajzi és kulturális körülmények közötti tevékenységek végzésére.
Autonómia és felelősség
 • Önállóan képes szakmája mérnöki feladatainak megoldására, de képes az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, és kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására.
 • Szakmai véleményét a bányászatban rendszeresen jelentkező, előre látható és előre nem látható döntési helyzetekben kész és képes kifejezésre juttatni, képviselni.
 • Kezdeményező szerepet vállal a bányászat műszaki problémáinak felismerésében, feladatainak megfogalmazásában és megoldásában.
 • Vállalja a felelősséget a hatáskörébe rendelt, az irányítása alatt zajló folyamatokért a bányászat, a geotechnika és az ásványelőkészítés bármely területén.
 • Működési területén önállóan vagy csoport tagjaként, a probléma jellegének megfelelő, szakmai döntéseket hoz.
 • Elkötelezett a fenntartható természeti erőforrás gazdálkodás gyakorlata, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság elvei mellett.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés megnevezése: bánya- és geotechnika mérnöki mesterképzési szak
 • A képzés kódja:
 • A képzés besorolása: műszaki képzési terület
 • Szakirányok:
 • Specializációk:
  bányászat és geotechnika
  nyersanyagelőkészítés
 • Megszerezhető végzettség. szint és annak lSCED besorolása: mesterfokozat (ISCED 5A)
 • Megszerezhető szakképzettség: okleveles bánya- és geotechnika mérnök
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés helye: székhelyen (Miskolc)
 • Képzési idő: 4 félév
 • A képzés során megszerzendő kreditek száma: 120 kredit
 • A nyilvántartásba vétel ideje:
  OH-FHF/1538-4/2009. sz. határozat jogerőre emelkedése
  FNYF/2027-3/2016. számú határozat (2016. november 9.) szerint
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2009/2010. tanév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok:
 • Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója:
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  Szenátus 319/2008. számú határozata (2008. július 21.)
  MAB 2009/5/X/21 sz. határozat
  ME 210/2016. számú szenátusi határozat (2016. szeptember 28.)
 • Szaklelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Molnár József, 72131926022
 • Képzési és kimeneti követelmény: 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet
Dr. Szalontai Lajos
oktatási dékánhelyettes

Szakkal kapcsolatos kérdések

A/4
épület, fsz., 28.
Gaszner Emília
dékáni referens

Szakkal kapcsolatos kérdések

A/4
épület, fsz., 28.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak
felépül:

természettudományi ismeretek
18-25 kredit
matematika, számítástechnika, geológia, fizikai
kémia, méréselmélet és automatizálás, termodinamika, műszaki informatika

gazdasági és humán ismeretek
8-12 kredit
jogi, gazdálkodási, vállalkozási, menedzsment és szakterületi gazdasági ismeretek

bányaműveléstan
19-30 kredit
külfejtések nyitása és művelése, víznívó alóli kitermelés, alagút- és bányaépítés, mélyműveléses módszerek, bányaszellőztetés, bányászati mérnöki tervezés

a bányászat speciális kérdései
6-12 kredit
bányaméréstan, kutató szeminárium

bányagéptan
6-10 kredit
bányagépek, karbantartásuk és diagnosztikájuk

geotechnika, kőzetmechanika, robbantástechnika
5-12 kredit

nyersanyag-feldolgozási eljárások
3-6 kredit

előkészítési technológiai rendszerek
3-14 kredit
ásványi nyersanyagok előkészítésének technológiái, az építőanyag- és a szilikátipar egyes fontosabb nyersanyagainak előkészítése

a bányászat befejező műveletei
4-7 kredit
környezeti hatásvizsgálat, rekultiváció, a bányászati meddők és az ásványi nyersanyag feldolgozás szilárd maradványanyagainak elhelyezése, kezelése és hasznosítása

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat legalább négy hét időtartamú, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat, melynek további követelményeit a tanterv határozza meg. A szakmai gyakorlat kritériumkövetelmény.

Idegennyelvi követelmények

A fokozat megszerzéséhez egy élő világnyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

120 kredit

Prof. Dr. Mucsi Gábor

dékán, Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar

dekan_mfk

Karunk több mint 300 éves múltra tekint vissza, amely bizonyítja a szakembereink iránti folyamatos igényt. A fejlődő gazdaság miatt nő a nyersanyag-, energia- és vízigény, ezért a bányászatnak is alkalmazkodnia kell. A közeljövőben olyan globális kihívásokat kell megoldani, mint az alacsony szén-dioxid kibocsátás, a körforgásos gazdaság, a vízbányászat vagy a környezetbarát bányászat. Karunk oktatói és kutatói ezen kihívásokra és azok megoldására készítik fel hallgatóinkat!

Prof. Dr. Mucsi Gábor

mfk_01
mfk_02
mfk_03
mfk_04
mfk_05
mfk_06
mfk_07

Jövőkép

Az ipari igényeket követve a bányászati területen elsősorban a külfejtéses bányászathoz kapcsolódik az oktatás, de fontos ismereteket sajátíthatnak el a hallgatók a mélyműveléses bányászat és alagútépítés témaköréből is. Mindezek különleges feladatai közé sorolhatók az ipari robbantástechnikai, a bányamérési, a nyersanyagelőkészítési, valamint a geotechnikai feladatok, mely területeken az utánpótlásra folyamatosan szükség van. Az itt tanultakat nem csak a bányászatban lehet kamatoztatni, hiszen minden építkezés, út- és vasútépítés, közmű létesítés, vízrendezés, árvízvédelem, külfejtés, rekultiváció, stb. jelentős földmunkával, ezáltal geotechnikai feladatokkal is jár és emellett a települések geotechnikai okokra visszavezethető veszélyeztetése (pinceomlások, löszfalak és egyéb természetes rézsűk omlásai, suvadások, rogyások, lejtőcsúszások, sárfolyások, stb.) is mindennapi feladatok elé állítja végzett hallgatóinkat, ahol a bekövetkező károk megelőzésére, csökkentésére és helyreállítására, a problémák megoldására szintén jól képzett szakemberekre van szükség.

A szakot meghirdető kar

Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar

„Fedezz fel többet FÖLDÜNKRŐL, amin élünk és amiből élünk!”
A földtudományok világa a 21. század legnagyobb környezeti, gazdasági, társadalmi problémáira, kihívásaira keres válaszokat és kínál megoldásokat. A természeti erőforrások, az ásványi nyersanyagok, az energiahordozók felkutatása, hosszú távú hasznosítása, megóvása és kezelése magas szintű mérnöki ismereteket igényel. Karunk a föld- és környezettudományok oktatásának legszélesebb spektrumát fogja át Magyarországon a bányászattól, a hulladékgazdálkodáson, a környezetvédelmen, az olaj- és gáziparon, valamint a földrajzon át egészen a geológiáig, geofizikáig és a hidrogeológiáig.

Dr. Molnár József
egyetemi docens, szakfelelős

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír