AJK
Mesterképzés (MSc / MBA)

Európai és nemzetközi üzleti jog

Állam- és Jogtudományi Kar által meghirdetett mesterszak.

A képzés megnevezése
Európai és nemzetközi üzleti jog
Képzési terület
Jogi
Képzés időtartama
2 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Európai és nemzetközi üzleti mesterjogász
A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szak
Jogász osztatlan

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja olyan jogászok képzése, akik a már meglévő elméleti és gyakorlati jogi tudásukra épülően ismerik az európai és nemzetközi üzleti-gazdasági joganyagot, értik az európai uniós jog működési mechanizmusát, ismerik az európai integráción kívüli gazdasági folyamatok komplex jogi szabályozását. Felismerik, hogy meghatározott, nemzetközi vonatkozású gazdasági viszonyok között mely szabályozók alkalmazhatók, valamint munkanyelvként alkalmazható angol nyelvű szaknyelvi ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek. Felkészültek tanulmányok doktori képzés keretében való folytatására.

A képzés angol nyelvű megnevezése:
European and International Business Law.

A szakképzettség oklevélben történő angol nyelvű megjelölése:
European and International Business Lawyer.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Ismeri és használja az európai és nemzetközi üzleti jog különböző szabályozási eszközeit és érti ezeknek egymáshoz való viszonyát.
 • Érti az európai és nemzetközi üzleti jogi szabályozók mögöttes gazdasági okait, illetve ezek gazdasági következményeit.
 • Ismeri az Európai Unió belső piacának működési mechanizmusát, a vonatkozó szabályozási eszközöket és a belső piac egyes részterületeinek sajátosságait.
 • Ismeri az európai gazdasági jog érvényesülési, érvényesítési mechanizmusait.
 • Ismeri a vonatkozó európai bírósági esetjogot, annak gyakorlati jelentőségét.
 • Ismeri a nemzetközi gazdasági jogi problémákhoz rendelhető jogforrások (nemzetközi, európai, nemzeti: kötelező és soft law) azonosításának módját, a speciális jogforrásokat feldolgozó (jogszabályokat, esetjogot, jogirodalmi műveket vagy azok adatait tartalmazó) adatbázisok kezelését.
 • Rendelkezik a nemzetközi üzleti jogviszonyok komplex magánjogi intézéséhez szükséges ismeretekkel.
 • Rendelkezik a nemzetközi üzleti jogviszonyok komplex közjogi értékeléséhez szükséges ismeretekkel.
 • Ismeri az angol jogi szaknyelv európai és nemzetközi gazdasági jogi szakterminológiáját.
Képesség
 • Képes felismerni azokat a gazdasági viszonyokat, melyekben európai vagy nemzetközi szabályozókat kell alkalmazni és képes az irányadó szabályrendszer azonosítására és értelmezésére.
 • Képes komplex, nemzetközi jogi problémák felismerésére, elemzésére.
 • Képes egy nemzetközi vonatkozású jogi kérdés jogérvényesítési mechanizmusainak igénybevételére.
 • Képes az eltérő szabályozási módok és tartalom megértéséből és elsajátításából fakadó toleráns és rugalmas, megoldásközpontú problémakezelésre, a nemzetközi viszonylatok tanulmányozásából fakadó együttműködési készségre és nyitottságra, a problémamegoldás során összehasonlító szemlélet alkalmazására.
 • Képes nemzetközi viszonylatban a magas szintű szakmai kommunikációra és az ehhez szükséges fogalmi rendszer használatára.
 • Képes nemzetközi viszonylatokban érveléstechnikák alkalmazására.
 • Képes angol nyelven a vonatkozó szabályozók megértésére, értelmezésére, a jogi probléma kezelése szempontjából releváns dokumentumok megszerkesztésére.
 • Képes az érintett gazdasági és üzleti jogviszonyok gazdasági, társadalmi, környezeti vonatkozásainak felismerésére.
Attitűd
 • Nyitott a komplex megközelítést igénylő, nemzetközi vonatkozású jogi problémák megoldása iránt.
 • Elkötelezett az alapos, magas színvonalú munka iránt.
 • Nyitott új ismeretek, más jogrendszerek, nemzetközi szabályozók működési mechanizmusának megértése iránt.
 • Elkötelezett ismereteinek idegen nyelven történő bővítése mellett.
 • Elkötelezett az érintett jogterület fejlődésének folyamatos nyomon követése mellett.
 • Nyitott a szakmai együttműködésre nemzetközi környezetben.
Autonómia és felelősség
 • Tudatosan és önállóan törekszik önfejlesztésre, figyelemmel kíséri az európai és nemzetközi gazdasági viszonyok szabályozóinak változásait.
 • Figyelemmel kíséri a vonatkozó szakirodalmat.
 • Reflektív módon viszonyul saját munkájához.
 • Komplex, nemzetközi elemet tartalmazó üzleti jogi problémák esetében önállóan azonosítja a releváns nemzeti, nemzetközi, uniós szabályozókat.
 • Képes önállóan megoldani a nemzetközi elemet tartalmazó üzleti jogi problémákat, felismeri az ehhez kapcsolódó olyan részkérdéseket, melyek megoldása speciális, más ország jogának ismeretét igénylő tudást tesznek szükségessé.
 • Felelősséget vállal az általa készített jogi szakvélemény, jogi értékelés megfelelőségéért.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok

Nappali

 • A képzés megnevezése: európai és nemzetközi üzleti jog mesterképzési szak
 • A képzés kódja: MSZKEUJ
 • A képzés helye: Miskolc
 • A képzés nyelve: angol
 • A képzés munkarendje: nappali
 • Szakirány(ok):
 • Specializáció(k):
 • Műveltségterület(ek):
 • A nyilvántartásba vétel ideje:
  FNYF/1718-9/2017. számú határozat (2017. december 13.) szerint
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2018/2019. tanév I. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  MAB 2017/9/VII/3. számú MAB határozat (2017. november 24.)
  ME 169/2017. számú szenátusi határozat (2017. június 15.)
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Jakab Nóra, 71521587700

Levelező

 • A képzés megnevezése: európai és nemzetközi üzleti jog mesterképzési szak
 • A képzés kódja: MSZKEUJ
 • A képzés helye: Miskolc
 • A képzés nyelve: angol
 • A képzés munkarendje: levelező
 • Szakirány(ok):
 • Specializáció(k):
 • Műveltségterület(ek):
 • A nyilvántartásba vétel ideje:
  FNYF/1718-9/2017. számú határozat (2017. december 13.) szerint
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2018/2019. tanév I. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  MAB 2017/9/VII/3. számú MAB határozat (2017. november 24.)
  ME 169/2017. számú szenátusi határozat (2017. június 15.)
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Jakab Nóra, 71521587700
Dr. Kovács-Berényi Laura
Szakkal kapcsolatos kérdések
A/6
épület, I., 103.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

Európai uniós jogi és nemzetközi üzleti jogi alapismeretek
3-6 kredit:

Európai és nemzetközi üzleti jogi szakmai ismeretek
25-30 kredit:

 • Európai Unió belső piaca,
 • az Európai Bíróság eljárási joga,
 • nemzetközi magánjog uniós, nemzetközi és nemzeti szabályozása,
 • szerződési jog európai és nemzetközi szabályozói,
 • multinacionális vállalatok működése,
 • a nemzetközi kereskedelemi választott bíráskodás,
 • a szellemi tulajdon védelmének szabályozása

Az európai uniós jog üzleti jog szempontjából releváns szakterületei
16-20 kredit:

 • fogyasztóvédelmi jog,
 • társasági jog,
 • szociális jog,
 • versenyjog a transznacionális kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó részterületeken
  (nemzetközi fizetési ügyletek, árufuvarozás)

A képzés angol nyelven folyik.

Szakképzési modul

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
60 kredit

A szak orientációja:
gyakorlatorientált (60-70 százalék)

A diplomamunka elkészítéséhez rendelt kreditérték:
5 kredit

A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték:
4 kredit

Idegennyelvi követelmények

A képzés angol nyelven folyik.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

60 kredit

Prof. Dr. Csák Csilla

Dékán, Állami és Jogtudományi Kar

dekan_ajk

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara – az ország negyedik jogi karaként – 1981-ben indult. Az évtizedek során bizonyítottan előkelő helyet vívott ki a jogi karok között magas színvonalú, széles palettájú képzéseivel. Aki egyszer hallgatóként belépett a campus területére és tagja lett az évszázados diákhagyományokat ápoló közösségnek, az sohasem felejti el a kart és a Miskolci Egyetemet. Karunk szlogenjével várjuk a miskolci jogi karon: „Karriered kapuja nyitva áll!”

Prof. Dr. Csák Csilla

ajk_01
ajk_02
ajk_03
ajk_04
ajk_05
ajk_06
ajk_07

Jövőkép

Gyakorló, illetve frissen végzett jogászok képzése, akik a már meglévő elméleti és gyakorlati jogi tudásukra épülően további ismereteket szerezhetnek az európai uniós jog működési mechanizmusa, valamint az európai integráción kívüli gazdasági folyamatok komplex jogi szabályozását illetően. Gyakorlatorientált képzés, amely képessé teszi a végzetteket az elsajátított, magas szintű elméleti ismeretek gyakorlatban történő alkalmazására. A munkaerőpiaci igényeknek való megfelelés érdekében a mesterképzés olyan, komplex tudásanyag elsajátítását teszi lehetővé, amely jelentős mértékben hozzájárulhat az eredményesebb munkaerőpiaci elhelyezkedéshez.

A szakot meghirdető kar

Állam- és Jogtudományi Kar

Az Állam- és Jogtudományi Kar az ország negyedik jogi karaként jött létre és 1981-ben indította el az állam- és jogtudományi képzését. Az évtizedek során bizonyítottan előkelő helyet vívott ki a jogi karok között magas színvonalú, széles palettájú képzéseivel. A magas szintű oktatást hazai és nemzetközi szinten is elismert professzoraink garantálják. Büszkék vagyunk hallgatóinkra is. Végzett hallgatóink magas posztot töltenek be az igazságszolgáltatás, a közigazgatás, az egyetemi oktatás, a köz-, és magánszféra különböző területein, hazánkban és külföldön egyaránt.

A jogi oktatás hagyományai azonban sokkal régebb múltra tekintenek vissza, hiszen a kar továbbörökítette az 1667-ben alapított eperjesi jogakadémia hagyományait és szellemi örökségét, ahol a nemzet kiválóságai tanultak (Thököly Imre, Kossuth Lajos stb.) és országos hírű professzorok oktattak.

A jelen korban csodálatos természeti környezetben, különleges Egyetemvárosban tölthetik el napjaikat a hallgatók, ahol megtalálható szinte minden sportolási és szórakozási lehetőség, amit csak tovább erősít Miskolctapolca és a Bükk hegység közelsége. Aki egyszer hallgatóként belépett a campus területére és tagja lett az évszázados diákhagyományokat ápoló közösségnek, az sohasem felejti el a kart és a Miskolci Egyetemet.

Prof. Dr. Jakab Nóra
egyetemi tanár, szakfelelős

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír