MFK_02
Mesterképzés (MSc / MBA)

Geoinformatika

Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar által meghirdetett mesterszak.

A képzés megnevezése
Geoinformatika
Képzési terület
Természettudományi
Képzés időtartama
4 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Okleveles geoinformatikus

Áttekintés

A képzés célja

A geoinformatika mesterképzés célja olyan geoinformatikus kutatók, elemzők képzése, akik természettudományos, matematikai, informatikai és angol nyelvi alap- és gyakorlati ismereteikre alapozva képesek a geoinformatika tudomány alkotó művelésére. Felkészültségük alapján a geoinformatikusok képesek a földrajzi helyhez kötődő, térbeli jelenségek, folyamatok és információk értelmezésére, valamint képesek problémamegoldási, tervezési, fejlesztési, üzemeltetési, irányítási és tanácsadási feladatok ellátására a geoinformatikai rendszerek, a döntéstámogató rendszerek és a szakértői rendszerek működtetésében. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Komplex ismeretekkel rendelkezik a geoinformatika tudomány szakterületének műveléséhez szükséges általános geográfiai, térképészeti, tervezési, matematikai és informatikai elvek, szabályok, összefüggések terén, különösen a következő témakörökben: különböző léptékű földrajzi, térbeli adatgyűjtés, térképészeti eljárások használata, földrajzi, térbeli folyamatok ismerete, térbeli adatok gyűjtése, szerkesztése és elemzése, távérzékelés, fotogrammetria, geostatisztika, modellezés, vizualizáció, geoinformatikai rendszerépítés.
 • Ismeri a geoinformatika tudomány tudományos eredményeken alapuló aktuális elméleteit, modelljeit és szakirodalmát. Tisztában van a geoinformatika szakterületének lehetséges fejlődési irányaival és határaival.
 • Átfogóan ismeri és érti a geoinformatika szakterületének legfontosabb összefüggéseit és fogalmait, különösen az alábbi területeken: a földrajzi helyhez kapcsolódó adatgyűjtési technológiák, 2 és 3 dimenziós térinformatikai modellezés, geovizualizáció, térbeli adatinfrastruktúrák, geoinformatikai programozás és alkalmazásfejlesztés, vektoros térinformatika, raszteres térinformatika, digitális képfeldolgozás, webes térinformatikai megoldások, geoinformatikai adatbázisok, alkalmazott térinformatikai rendszerek.
 • Átfogóan ismeri a geoinformatikai szakterület tervezési, fejlesztési, működtetési folyamatainak feladatmegoldási elveit, módszertanát és eljárásait, különösen a következő területeken: adatbázis-kezelés, Big Data – adatbányászat, elsődleges és másodlagos adatgyűjtés, földmegfigyelés, tér- és időbeli adatok elemzése, folyamatok modellezése és szimulációja, hálózatelemzés, 3 dimenziós modellezés, geovizualizáció, geostatisztikai megoldások, webes geoinformatikai szolgáltatások, térbeli szolgáltatások fejlesztése, geoinformatikai programozás, térinformatikai alkalmazások fejlesztése, nyílt forráskódú térinformatika.
 • Rendelkezik a geoinformatikai szakterület specifikus eszközeinek ismeretével, képes a terepi felmérési eljárások, az adatkezelés és -elemzés, illetve az ábrázolási megoldások alkalmazására. Ismeri és használja a térbeli adatgyűjtési technológiákat, az elérhető adatbázisokat és térinformatikai szoftvereket, valamint a nyílt forráskódú és kereskedelmi geoinformatikai szoftvereket, felhőalapú geoinformatikai megoldásokat.
 • Átlátja, ismeri és alkalmazza a geoinformatika mobil terepi, laboratóriumi és gyakorlati anyagait, eszközeit és módszereit.
 • Alapvető menedzselési és vezetői ismeretekkel rendelkezik, melyek segítségével szakterületéhez kapcsolódó feladatokat láthat el.
 • Ismeri a geoinformatika állami (e-közigazgatási) és piaci célú alkalmazásának lehetőségeit, alapelveit és problémáit.
 • Ismeretekkel rendelkezik az Ipar 4.0 alapú működés és technológiai tudás, a kiber-fizikai rendszerek, önszervező mechanizmusok, valamint a digitalizáció és automatizáció munkaerőpiacon strukturális változásokat indukáló következményeiről a gyártásban és beszerzési láncokban, a termelési folyamatok szervezésében.
 • Anyanyelvén magabiztosan használja a természeti folyamatokat leíró fogalomrendszert és terminológiát és azt illeszteni tudja a geoinformatika fogalomrendszeréhez.
 • Ismeretekkel rendelkezik a környezet-, baleset-, munka- és fogyasztóvédelemről.
Képesség
 • Képes a geoinformatika szakterületén felmerülő komplex szakmai problémák értelmezésére, a szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására és a problémák megoldására.
 • Képes a földrajzi helyhez kötődő/térbeli jelenségek, folyamatok és információk értelmezésére, valamint a geoinformatikai szakterülethez tartozó folyamatok tervezésére, szervezésére, irányítására és ellenőrzésére.
 • Képes önálló adatgyűjtésre és a térbeli adatok adatbázisba rendezésére, illetve az adatok rendszerezésére a geoinformatika eszköztárával. Az önállóan rendezett adatbázisokkal képes műveletek végzésére és modellalkotásra.
 • Képes hozzáadott érték alapú szolgáltatások tervezésére, különös tekintettel a földmegfigyelésre.
 • Képes a mérési eredmények kreatív és módszeres feldolgozására, kiértékelésére, értelmezésére, elemzésére és az ezekből fakadó következtetések levonására.
 • Képes kezdeményező együttműködésre, projektmunkára és csoportmunkára a társtudományok és más rokon szakterületek szakembereivel (geológia, geográfia, geodézia, térképészet, meteorológia, környezettudomány, földtudomány, informatika, matematika, statisztika, régészet).
 • Képes kezdeményező együttműködésre a tervező és fejlesztő szakemberekkel és a geoinformatikai eredmények végfelhasználóival.
 • Képes felmérni a tervezett és megvalósított geoinformatikai rendszerek üzleti, piaci és innovatív értékét, valamint a felhasználói, társadalmi igényeknek való megfelelését.
 • Képes felismerni és alkalmazni szakterületének új problémamegoldási módszereit és eljárásait és a tanultakat alkalmazni változatos, multidiszciplináris környezetben.
 • Képes a geoinformatika szakterületéhez tartozó projektszintű feladatok minőségirányítási rendszerének megértésére, tervezésére és kivitelezésére.
 • Képes geoinformatikai alkalmazásokkal kapcsolatos tanácsadásra és ilyen vállalkozás működtetésére.
 • Képes a geoinformatika szakmai szókincsét anyanyelvén és angol nyelven használni.
 • Képes a döntéshozókat támogató, segítő geoinformatikai rendszerek létrehozására.
 • Képes a geoinformatikai szakterülethez kapcsolódó folyamatok, projektek vezetői szintű irányítására.
 • Képes problémamegoldási, tervezési, fejlesztési, üzemeltetési, irányítási és tanácsadási feladatok ellátására a térinformatikai rendszerek, a döntéstámogató rendszerek és a szakértői rendszerek működtetésében. Képes a döntéshozókkal való együttműködésre.
Attitűd
 • Figyelemmel kíséri a szakképesítésével, a geoinformatika szakterületével kapcsolatos szakmai, technológiai fejlődést és a munkaerőpiaci trendeket.
 • Nyitott és elkötelezett az önvizsgálaton alapuló kritikai visszacsatolásra és értékelésre.
 • Terepi és laboratóriumi tevékenysége során elkötelezett a környezettudatos viselkedés iránt.
 • Elfogadja és munkatársaival is betartatja a munka- és szervezeti kultúra etikai elveit, különös tekintettel a térinformatikához kapcsolódó szerzői jogi környezetre.
 • Megosztja tudását, fontosnak tartja a geoinformatikai szakmai eredmények közvetítését.
 • Nyitott a szakmai együttműködésre a rokon területeken dolgozó szakemberekkel.
 • Fontosnak tartja a környezettudatos magatartás közvetítését, a fenntartható fejlődés támogatását és azt a geoinformatika eszközeivel segíti.
 • Elkötelezett a minőségi követelmények betartására és betartatására.
Autonómia és felelősség
 • Önálló a szakmai kérdések és folyamatok végiggondolását, kidolgozását illetően.
 • Felelősséget érez a határidők betartására és betartatására. Felelősséget vállal a saját és az irányítása alatt dolgozó, illetve a vele együtt (egy projektben tevékenykedő) munkatársai munkájáért.
 • Geoinformatikai tudása és képességei birtokában felelősséggel működik együtt más szakterületek szakembereivel.
 • A geoinformatikai rendszerek üzemeltetésében szakmai kompetenciáinak megfelelő fejlesztési-üzemeltetési felelősséggel ruházható fel.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés megnevezése: geoinformatika mesterképzési szak
 • A képzés kódja: MSZKGNO
 • A képzés helye: Miskolc
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés munkarendje: nappali
 • Szakirány(ok):
 • Specializáció(k):
 • Műveltségterület(ek):
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2022/2023. tanév I. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  ME 201/2021. számú szenátusi határozat (2021. december 16.)
  MAB 2022/3/VI/3. számú MAB határozat (2022. március 25.)
pdf
pdf
Dr. Szalontai Lajos
oktatási dékánhelyettes

Szakkal kapcsolatos kérdések

A/4
épület, fsz., 28.
Gaszner Emília
dékáni referens

Szakkal kapcsolatos kérdések

A/4
épület, fsz., 28.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül

Természettudományi alapismeretek
8-12 kredit

 • környezeti rendszerek és térbeli folyamatok modellezése és szimulációja,
 • geomatematika,
 • geostatisztika

Gazdasági, jogi és humán ismeretek
6-10 kredit

 • közgazdasági ismeretek,
 • adatvédelem,
 • tér és társadalom

Geoinformatikai szakmai ismeretek
75-80 kredit

 • térbeli adatbázisok,
 • térbeli adatgyűjtési technológiák,
 • adatbányászat,
 • felhő alapú adatok kezelése,
 • geoinformatikai programozás,
 • geoinformatikai projektmenedzsment,
 • távérzékelés elmélete és gyakorlata,
 • műholdas és légi földmegfigyelés,
 • magas szintű térbeli adatelemzés,
 • Web és nyílt forráskódú geoinformatika,
 • geoinformatikai rendszerek programozása,
 • geoinformatika alkalmazása,
 • digitális domborzatmodellezés,
 • digitális fotogrammetria
Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat hat hét időtartamot felölelő egybefüggő gyakorlat, amely terepi geoinformatikai feladat megoldása intézményen kívüli szakmai gyakorlóhelyen (terepi adatgyűjtés, felmérést követő kiértékelés és feldolgozás).

Idegennyelvi követelmények

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

120 kredit

Prof. Dr. Mucsi Gábor

dékán, Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar

dekan_mfk

Karunk több mint 300 éves múltra tekint vissza, amely bizonyítja a szakembereink iránti folyamatos igényt. A fejlődő gazdaság miatt nő a nyersanyag-, energia- és vízigény, ezért a bányászatnak is alkalmazkodnia kell. A közeljövőben olyan globális kihívásokat kell megoldani, mint az alacsony szén-dioxid kibocsátás, a körforgásos gazdaság, a vízbányászat vagy a környezetbarát bányászat. Karunk oktatói és kutatói ezen kihívásokra és azok megoldására készítik fel hallgatóinkat!

Prof. Dr. Mucsi Gábor

mfk_01
mfk_02
mfk_03
mfk_04
mfk_05
mfk_06
mfk_07

Jövőkép

A XXI. században egyre nagyobb mennyiségben rendelkezésre álló adatok feldolgozása, megértése kulcsfontosságú feladat. A geoinformatikus végzettséggel rendelkező kutatók, elemző szakemberek magas szinten képesek e térbeli vonatkozással rendelkező adatok gyűjtésére, kezelésére, elemzésére és megjelenítésére. Tisztában vannak világukban lejátszódó legfontosabb természeti, gazdasági, társadalmi folyamatokkal, képesek e folyamatok térbeli összefüggéseinek feltárására, megértésére és modellezésére. Átfogóan ismerik a földmegfigyelési, adatgyűjtési, adatbányászati, legfontosabb térképészeti és távérzékelési technológiákat, képesek terepi geodéziai felvételezésre. Tudásuk az adatkezelés és az alkalmazott térinformatikai technikák jogi hátterére és szabályozására is kiterjed. Tisztában vannak az adatmodellezés elveivel, a relációs modellekkel és azok problémáival, képesek geoinformatikai adatbázisok építésére, tudnak azon lekérdezéseket végezni. Programozási készségekkel is rendelkeznek a GIS területén. Képesek vektoros adatok, műholdképek, drónfelvételek, digitális domborzatmodellek,stb. feldolgozásával döntéstámogató feladatok ellátására, más szakterületek szakembereivel együttműködve problémamegoldási, tervezési, fejlesztési, üzemeltetési, irányítási és tanácsadási feladatok ellátására a geoinformatikai és a szakértői rendszerek működtetésében.

A szakot meghirdető kar

Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar

„Fedezz fel többet FÖLDÜNKRŐL, amin élünk és amiből élünk!”
A földtudományok világa a 21. század legnagyobb környezeti, gazdasági, társadalmi problémáira, kihívásaira keres válaszokat és kínál megoldásokat. A természeti erőforrások, az ásványi nyersanyagok, az energiahordozók felkutatása, hosszú távú hasznosítása, megóvása és kezelése magas szintű mérnöki ismereteket igényel. Karunk a föld- és környezettudományok oktatásának legszélesebb spektrumát fogja át Magyarországon a bányászattól, a hulladékgazdálkodáson, a környezetvédelmen, az olaj- és gáziparon, valamint a földrajzon át egészen a geológiáig, geofizikáig és a hidrogeológiáig.

Prof. Dr. Dobos Endre
egyetemi tanár

Szakfelelős

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír