AJK
Mesterképzés (MSc / MBA)

Jogász

Állam- és Jogtudományi Kar által meghirdetett mesterszak.

A képzés megnevezése
Európai és nemzetközi üzleti jog
Képzési terület
Jogi és igazgatási
Képzés időtartama
10 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Okleveles jogász

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja jogász képzettségű szakemberek képzése, akik az állam- és jogtudomány, valamint a jogászi tevékenységekhez kapcsolódó más társadalomtudományok alapjainak birtokában, a jogrendszer főbb jogterületeinek és jogintézményeinek, az állam működésének, a jogalkotás és a jogalkalmazás módszereinek ismeretében, korszerű szakismereteikre és jogászi műveltségükre tekintettel alkalmasak az állami és magánszférában jogászi tevékenységre, gyakorlati tapasztalatok megszerzésével, szakmai továbbképzéssel a jogi szakvizsgához kötött munkakörök betöltésére. Részt tudnak venni a nemzetközi- és különösen az európai térben a gazdasági, társadalmi, államközi és civil szféra problémáinak megoldásában és szervezésében. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Az oklevél doktori címet tanúsít, rövidített jelölése: dr. jur.

A szakképzettség oklevélben történő angol nyelvű megjelölése:
Jurist.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Ismeri és érti a jogász szakmához kötött, az államra és a jogrendszerre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket, a jogintézmények elvi hátterét és gyakorlati működési módjait.
 • Ismeri a tudományos munkához, kutatáshoz szükséges problémamegoldó módszereket.
 • Ismeri a társadalomtudományok fogalmi készletének, elméletének, módszerének alapelemeit.
 • Ismeri a jogra és államra vonatkozó elméleti megközelítéseket, az állami irányítás jogi hátterét és működésének elveit.
 • Ismeri a történeti fejlődés logikáját, annak jelentőségét.
 • Ismeri a globális és hazai társadalmi, gazdasági, politikai, jogi folyamatok alapjellemezőit.
 • Történeti összefüggéseiben is ismeri az ember, az emberi méltóság, emberi jogok, demokrácia és a hatalom korlátozásának elméleti, gyakorlati jelentőségét, valamint intézményeit.
 • Ismeri az általános, valamint a jogász szakmák etikai normáit.
 • Felismeri az etikai dilemmákat és az új morális kihívásokat.
 • Ismeri az állam- és a jogrendszer alapjellemzőit és ezek alapján eligazodik a különböző jogfogalmak, paradigmák között.
 • Ismeri a hazai, az európai és nemzetközi jog legfontosabb tételes jogi szabályait, a meghatározó alkotmánybírósági, bírósági döntéseket.
 • Ismeri a jogrendszer tagolására vonatkozó főbb nézeteket, a jogértelmezési módszereket, ideértve a különböző (köz- és magánjogi, általános és speciális) jogterületek együttes alkalmazásának, rendszerszerű értelmezésének a módszereit is.
 • Ismeri a különböző jogágak főbb jogforrásait, speciális szabályozási és működési logikáit, a szakjogi terminológiákat.
 • Ismeri a speciális jogterületek sajátosságait.
 • Ismeri a jogesetmegoldás módszereit, az eset feltárásának, az érvek rendezésének gyakorlatát.
 • Ismeri az egyes jogászi hivatások alapvető szakmai sajátosságait.
 • Rendelkezik iratkezelési, szerkesztési ismeretekkel, a jogi, jogászi írás sajátos elemeivel, a jogi dokumentumok szerkesztésének szabályaival és technikáival.
 • Ismeri a szervezet, a szervezeti kultúra, szervezeti munka alapjellemzőit.
Képesség
 • Képes értékelő viszony kialakítására a jogra és államra vonatkozó nézetekkel, elméletekkel kapcsolatban és képes ezek jogi és társadalmi relevanciájának felismerésére.
 • Képes idegen nyelvű szakmai szöveg értelmezésére, feldolgozására.
 • Képes idegen nyelvű és az informatika legújabb eszközeit is alkalmazó kommunikációra.
 • Biztosan kezeli a szakjogi terminológiákat.
 • Képes a jogi elvek és értékek széles körű alkalmazására a törzsanyagon kívül is.
 • Képes a társadalmi problémák megértésére, új jelenségek feldolgozására, kritikus gondolkodásra.
 • Képes tudományos művek feldolgozására, értelmezésére, továbbgondolására és használatára.
 • Alkalmas a tudományos megközelítés, fogalmi készletek befogadására és használatára.
 • Rendelkezik tudományos, közéleti, szakmai íráskészséggel.
 • Képes az érvek tiszta, logikus felépítésére és használatára.
 • Ismeretei alapján képes a joggal, társadalmi jelenségekkel kapcsolatos viták, értelmezésére és vélemény kialakítására.
 • Érzékeli a környezeti (jogi, intézményi, gazdasági, politikai, társadalmi) változásokat és adaptív módon viszonyul ezekhez.
 • Képes a társadalmi és jogi problémákat felismerni és hajlandó azok megoldásait keresni.
 • Képes jogi, társadalmi kérdésekben saját vélemény kifejtésére, mások véleményének elfogadására, képes az érvek logikus, világos kifejtésére, közvetítésére, a meggyőzési eszközök használatára.
 • Képes a jogrendszer, a jogi módszerek történeti és elméleti alapjainak és használatának kritikus szemléletére.
 • Érzékelni képes a társadalmi, etikai, jogász szakmai dilemmákat és képes azok elemzésére, szintetizálására.
 • Képes a szakmai munka, döntések társadalmi és etikai következményeinek megértésére.
 • Alkalmas a jogszabályok lényeglátó, módszeres és kreatív értelmezésére a jogállami értékek keretei között.
 • Képes megalapozott döntések meghozatalára, világos motiváció és indoklás mellett.
 • Képes az állami és magánszervezetek irányításában való közreműködésre.
 • Képes az önkormányzási, önigazgatási, közhasznúsági és magánigazgatási viszonyok közötti eligazodásra.
 • Képes a jog alkotásával, értelmezésével, alkalmazásával kapcsolatos politikai, társadalmi, gazdasági, történeti, pszichológiai jelenségek észlelésére, értelmezésére.
 • Képes a jogági szabályozások logikáinak önálló és kritikus használatára.
 • Képes a jogtudományok területén az ismeretek rendszerezett megértésére, elsajátítására, alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a változó tételes jog önálló megismerésére és értelmezésére, a megszerzett szakmai tapasztalat alapján új problémák, új jelenségek feldolgozására.
 • Képes a jogi konfliktusok jelentőségének felmérésére, a különböző jogi megoldások megtalálására, a következmények számbavételére, alternatívák mérlegelésére.
 • Képes az általános ismeretek, fogalmi készletek kreatív alkalmazására az új területeken.
 • Képes felismerni a hagyományos jogágakon túli szabályozási területeket, az új kihívásokat, azonosítja a problémákat.
 • Képes a jogi terminológia világos és szakszerű használatára és bonyolult jogi kérdések érthető megfogalmazására.
 • Képes a jog forrásainak tudatos és biztos használatára, a jogászi módszerek lehetőségeinek és korlátainak felismerésére.
 • Képes nagyobb mennyiségű és bonyolultságú joganyag feldolgozására, szelektálására, a lényeg kiemelésére és összefoglalására.
 • Felismeri a jogilag releváns információkat.
 • Jártas az információtechnológiai kérdésekben, képes az adatbázisok, online rendszerek használatára.
 • Képes szakmai feladatok csoportmunkában való végzésére.
 • Képes egy szakmai közösség munkájának irányítására.
Attitűd
 • Nyitott a szakmai továbbképzésben való részvételre.
 • Kész folytonos önálló tanulásra és új ismeretek megszerzésére.
 • Hajlandó önművelésre, önfejlesztésre, tudásának magasabb szintre emelésére.
 • Igénye van széles körű műveltség megszerzésére.
 • Igénye van a szaktudományos megközelítések értelmezésére.
 • Érzékeny a szakmai, társadalmi problémákra.
 • Hajlandó nem jogi szempontrendszerek bevonására, alkalmazására.
 • Nyitott az új jogi területek befogadására, megoldások keresésére ismeretlen problémákra.
 • Tiszteli Magyarország alkotmányos rendjét, a humanizmus, emberi jogok, demokrácia, jogállam értékeit.
 • Kritikusan viszonyul azokhoz a jelenségekhez, amelyek nem egyeztethetők össze a jogállami és demokratikus értékekkel.
 • Elutasítja a humánus eljárásokat, az emberi méltóságot a demokratikus és jogállami értékeket, az emberi jogokat kétségbe vonó jelenségeket, és keresi a megoldásokat és eszközöket ezek kezeléséhez.
 • Nyíltan vállalja és képviseli a jogászi szakmához kötődő jogállami és demokratikus értékeket és a közjó szolgálatát.
 • Nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika és a gazdaság területén dolgozó szakértőkkel.
 • Elkötelezett az egyenlő bánásmód elve és gyakorlata mellett.
 • Elkötelezett a jogászi munka egészét átható értékek, azok kialakítása, terjesztése mellett.
 • Elkötelezett a jogsegély, a pro bono jogászi munka, közérdekű kötelezettségvállalás és a civil aktivitásban való részvétel mellett.
 • Nyitott a mediációra, konfliktusban álló felek közötti közvetítésre.
 • Elkötelezett az igényes és minőségi munkára.
 • Elkötelezett a közérdek és a közérdekű jogászi munka iránt.
 • Nyitott a nemzetközi környezetben való együttműködésre.
Autonómia és felelősség
 • Tudatosan és önállóan törekszik az önfejlesztésre, a szakmai identitás alakítására, fellép a jogászi szakma értékeinek fejlesztése érdekében.
 • Szakmai és közügyekben kezdeményező szerepet vállal, hajlandó azokért személyes felelősségvállalásra és döntéshozatalra.
 • Reflektív módon viszonyul a saját munkájához és azok következményeihez, elfogadja és beépíti a visszacsatolásokat, igénye van azokra.
 • Értékelkötelezett módon használja az érdekérvényesítés eszközeit.
 • Önállóan, pontosan végzi munkáját, törekszik a formai világosságra az írott és verbális feladatteljesítés során.
 • Vállalja az önálló kezdeményezéseket a jogrendszer befolyásolására és ezekkel kapcsolatban vállalja a felelősséget.
 • Felelősséget vállal a köz érdekében végzett munkáért.
 • Elfogadja a szakmai együttműködés kereteit, a rá háruló szerepeket és funkciókat, a közös munkából származó felelősséget.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés megnevezése: jogász mesterképzésiszak osztatlan, egységes képzés
 • A képzés kódja:
 • A képzés besorolása: jogi és igazgatási képzési terület
 • Szakirány(ok):
 • Specializáció(k):
 • Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: mesterfokozat (ISCED 5A)
 • Megszerezhető szakképzettség(ek): jogász
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés helye: székhelyen (Miskolc)
 • Képzési idő: 10 félév
 • A képzés során megszerzendő kreditek száma: 300 kredit
 • A nyilvántartásba vétel ideje:
  OH-FRKP/17694-1/2007. sz. határozat jogerőre emelkedése
  FF/550-3/2013. sz. határozat szerint
  FNYF/1424-3/2017. számú határozat (2017. augusztus 14.) szerint
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2006/2007. tanév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok:
 • Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója:
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  MAB 2006/4/IV/2. számú MAB határozat
  ME 411/2012. számú szenátusi határozat (2012. november 29.)
  ME 174/2017. számú szenátusi határozat (2017. június 15.)
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Csák Csilla Gabriella, 72131909451
 • Képzési és kimeneti követelmény: 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet
Dr. Jámbor Adrienn
Szakkal kapcsolatos kérdések
A/6
épület, II., 205.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül a képzéshez kapcsolódó társadalomtudományi alapismeretek:
70-110 kredit, amelyből

 • Általános értelmiségi hivatást szolgáló, a társadalomtudományi műveltséget megalapozó ismeretek
  25-40 kredit
  jogászi etika, jogi információtechnológia és adatbáziskezelés, valamint sajátos idegen szaknyelvi ismeretek
 • Jogelmélet és jogtörténet
  50-70 kredit
  propedeutikai, jog- és állambölcseleti, jogszociológiai, magyar és egyetemes állam- és jogtörténeti, római jogi
 • Jogász szakterület-specifikus szakmai ismeretek
  115-150 kredit
  ágazati állam- és jogtudományok főbb területei: magánjog (polgári jog, kereskedelmi jog, munkajog), államtudomány, közjog (alkotmányjog, közigazgatási jog, pénzügyi jog), büntetőjog, valamint nemzetközi és európai jog, nemzetközi magánjog, a környezetjog, szakterületi eljárásjog, összehasonlító jog
 • Az alapvető szakmai ismeretekhez kapcsolódó választható ismeretkörök
  35-50 kredit
  jogintézmények és működésük, a jogászi érvelés és a joggyakorlat, a jogintézmények gazdasági, társadalmi, politikai, kulturális környezete és kapcsolatrendszerének elemzése, a jog alkalmazása és jogalkotás
Szakképzési modul

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
300 kredit

A szak orientációja:
kiemelten elméletigényes (70-80 százalék)

A diplomamunka elkészítéséhez rendelt kreditérték:
30 kredit

A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték:
15 kredit

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat a képzés tantervben meghatározott, a jogalkalmazói és jogalkotói készség kialakítását elősegítő legalább kétszer három hetes vagy hat hetes egybefüggő igazságszolgáltatási, közigazgatási vagy egyéb jogalkalmazási szakmai gyakorlat.

Idegennyelvi követelmények

A felsőoktatási törvény módosítása révén a nyelvvizsga kikerült a diplomaszerzési követelmények közül. A hallgatók nyelvi kompetenciáinak fejlesztése érdekében mesterfokozat megszerzéséhez az Állam- és Jogtudományi Kar idegen nyelven meghirdetett szabadon választható tárgyak, vagy idegen nyelven választható kötelező gyakorlatok meghirdetésével biztosítja a nyelvi készségek fejlesztését.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

300 kredit

Prof. Dr. Csák Csilla

Dékán, Állami és Jogtudományi Kar

dekan_ajk

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara – az ország negyedik jogi karaként – 1981-ben indult. Az évtizedek során bizonyítottan előkelő helyet vívott ki a jogi karok között magas színvonalú, széles palettájú képzéseivel. Aki egyszer hallgatóként belépett a campus területére és tagja lett az évszázados diákhagyományokat ápoló közösségnek, az sohasem felejti el a kart és a Miskolci Egyetemet. Karunk szlogenjével várjuk a miskolci jogi karon: „Karriered kapuja nyitva áll!”

Prof. Dr. Csák Csilla

ajk_01
ajk_02
ajk_03
ajk_04
ajk_05
ajk_06
ajk_07

Jövőkép

A képzés során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy magas színvonalú, komplex elméleti tudást biztosítsunk a hallatóknak. Mindezek mellett a képzési program gyakorlat-orientált, lehetővé téve a végzettek számára az elméleti ismeretek hatékony alkalmazását. Célunk, hogy a hallgatók olyan készségeket szerezzenek, amelyek lehetővé teszik számukra a gyors és sikeres elhelyezkedést a munkaerőpiacon, megfelelve a munkaerőpiaci igényeknek. A célunk az, hogy a végzettek sikeresen integrálódjanak a munka világába, és megfeleljenek a változó kihívásoknak. A jogász képzettségű szakemberek részt tudnak venni a nemzetközi- és különösen az európai térben a gazdasági, társadalmi, államközi és civil szféra problémáinak megoldásában és szervezésében is, valamint felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A képzésünk célja, hogy a hallgatóink számára olyan alapot teremtsünk, amely lehetővé teszi a hosszútávú és sikeres pályafutásukat a jogi területen.

A szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • Gazdasági, költségvetési szervezet, vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató)
 • Egyetemi, főiskolai oktató, tanár
 • Jogász, jogtanácsos
 • Ügyvéd
 • Bíró
 • Ügyész
 • Közjegyző
 • Végrehajtó
 • Egyéb jogi foglalkozású
 • Egyéb magasan képzett ügyintéző
 • Egyéb hatósági ügyintéző
 • Egyéb ügyintéző

A szakot meghirdető kar

Állam- és Jogtudományi Kar

Az Állam- és Jogtudományi Kar az ország negyedik jogi karaként jött létre és 1981-ben indította el az állam- és jogtudományi képzését. Az évtizedek során bizonyítottan előkelő helyet vívott ki a jogi karok között magas színvonalú, széles palettájú képzéseivel. A magas szintű oktatást hazai és nemzetközi szinten is elismert professzoraink garantálják. Büszkék vagyunk hallgatóinkra is. Végzett hallgatóink magas posztot töltenek be az igazságszolgáltatás, a közigazgatás, az egyetemi oktatás, a köz-, és magánszféra különböző területein, hazánkban és külföldön egyaránt.

A jogi oktatás hagyományai azonban sokkal régebb múltra tekintenek vissza, hiszen a kar továbbörökítette az 1667-ben alapított eperjesi jogakadémia hagyományait és szellemi örökségét, ahol a nemzet kiválóságai tanultak (Thököly Imre, Kossuth Lajos stb.) és országos hírű professzorok oktattak.

A jelen korban csodálatos természeti környezetben, különleges Egyetemvárosban tölthetik el napjaikat a hallgatók, ahol megtalálható szinte minden sportolási és szórakozási lehetőség, amit csak tovább erősít Miskolctapolca és a Bükk hegység közelsége. Aki egyszer hallgatóként belépett a campus területére és tagja lett az évszázados diákhagyományokat ápoló közösségnek, az sohasem felejti el a kart és a Miskolci Egyetemet.

Prof. Dr. Csák Csilla Gabriella
szakfelelős

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír