AVK_01
Mesterképzés (MSc / MBA)

Kohómérnök

Anyag- és Vegyészmérnöki Kar által meghirdetett mesterszak.

A képzés megnevezése
Kohómérnöki (Metallurgical Engineering)
Képzési terület
Műszaki
Képzés időtartama
4 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Okleveles kohómérnök

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja kohómérnökök képzése, akik metallurgiai irányultságú természettudományos, műszaki, gazdasági ismereteik birtokában képesek a földkéregből bányászott ércek és fémtartalmú hulladékok fizikai és kémiai előkészítésére, dúsítására, ezekből fémek, ötvözetek, illetve vegyületeik gazdaságos, környezetvédelmi szempontokat figyelembe vevő kinyerését és tisztítását szolgáló eljárások, valamint a fémes anyagokból termékeket előállító formaöntészeti, képlékenyalakítási és hőkezelési eljárások technológiáinak kidolgozására, korszerűsítésére, berendezéseik tervezésére és azok fejlett technológiai színvonalú működtetésére, kohómérnöki célú kutatási, fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A szakképzettség oklevélben történő angol nyelvű megjelölése:
Metallurgical Engineer.

Specializációk
 • Öntészeti specializáció
  (Casting specialization)
 • Hőkezelő és képlékenyalakító specializáció
  (Heat-treatment and Metalforming specialization) – angolul is
 • Metallurgiai specializáció
  (Metallurgical specilaization)
 • Fenntartható energetikai specializáció
  (Sustainable Energetics specialization)
Kiegészítő specializációk
 • Anyagvizsgálati és nanotechnológiai kiegészítő specializáció
  (Materials Testing and Nanotechnology specialization)
 • Környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási kiegészítő specializáció
  (Environment Protection and Waste Management specialization)
 • Archeometallurgiai kiegészítő specializáció
  (Archeometallurgy specialization)
 • Minőségirányítási kiegészítő specializáció
  (Quality Control specialization)

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Részletes ismeretekkel rendelkezik a kohómérnöki szakmához, illetve kohászati technológiákhoz kapcsolódó természettudományos és műszaki elméletek és gyakorlati eljárások tekintetében.
 • Rendelkezik a megfelelő szintű manuális készségekkel.
 • Részletesen ismeri a specializációjának megfelelő fémek, ötvözetek, fémmátrixú kompozitok fontosabb tulajdonságait, alkalmazási területeit.
 • Részletesen ismeri a műszaki dokumentáció készítésének szabályait.
 • Áttekintő ismeretekkel rendelkezik a vezetéshez kapcsolódó szervezési eszközök és módszerek tekintetében.
 • Áttekintő ismeretekkel rendelkezik a szakmagyakorláshoz szükséges jogszabályokról.
 • Rendelkezik a területhez kapcsolódó méréstechnikai és méréselméleti ismeretekkel.
 • Alapvetően ismeri a szakmai tevékenységéhez kapcsolódó információs és kommunikációs technológiákat.
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a korszerű kohászati technológiák terén.
Képesség
 • Meg tudja fogalmazni a szakterülethez kapcsolódó problémákat a matematika nyelvén és analitikus vagy numerikus megoldást tud adni az adódó egyenletek (egyenletrendszerek) megoldásával.
 • Feldolgozza és rendszerezi a metallurgiai technológiák üzemeltetése során fellépő kémiai és fizikai jelenségek eredményeképp gyűjtött információkat, a folyamatokat modellezve következtetéseket von le.
 • Minőségbiztosítási, méréstechnikai és folyamatszabályozási feladatokat old meg metallurgiai rendszerek és kapcsolódó technológiák esetén.
 • Rendszerszemléletű, folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex rendszereket tervez.
 • Különböző fémek, ötvözetek és fémmátrixú kompozitok között lévő kapcsolatrendszerek alapján meghatározza ezen anyagok összetételét, szerkezetét és tulajdonságait, kiválasztja és kezeli a szükséges műszereket,
 • Laboratóriumi vizsgálatokat végez, a mérési eredményeket feldolgozza, kiértékeli és dokumentálja.
 • Működteti a specializációjának jellemző gépeket és berendezéseket.
 • Alkalmazza a specializációjának megfelelő jellemző kohászati technológiai eljárásokat.
 • Törekszik arra, hogy önképzése révén eredeti ötletekkel gazdagítsa a szakterület tudásbázisát.
 • Megtervezi és menedzseli a szükséges műszaki, gazdasági, környezeti, és humánerőforrások felhasználását.
 • Kohászati technológiákkal kapcsolatos kérdésekben megalapozott mérnöki állásfoglalást alakít ki és álláspontját mind magyarul, mind idegen nyelven kommunikálni tudja.
Attitűd
 • Törekszik arra, hogy szakterülete legújabb eredményeit saját fejlődése szolgálatába állítsa.
 • Törekszik a fenntarthatóság és energiahatékonyság követelményeinek érvényesítésére.
 • Törekszik szakmailag magas szinten önállóan vagy munkacsoportban megtervezni és végrehajtani a feladatait.
 • Törekszik arra, hogy a munkáját rendszerszemléletű és folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex megközelítésben végezze.
 • Munkája során vizsgálja a kutatási, fejlesztési és innovációs célok kitűzésének lehetőségét és törekszik azok megvalósítására.
 • Nyitottan áll az önművelést, önfejlesztést szolgáló szakmai továbbképzésekhez.
 • Elkötelezett a magas színvonalú, minőségi munkavégzés iránt és törekszik e szemléletet munkatársai felé is közvetíteni.
Autonómia és felelősség
 • A szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel.
 • Felelősséggel viseltetik a fenntarthatóság és környezettudatosság terén.
 • Döntéseit körültekintően, más szakterületek (elsősorban jogi, közgazdasági, energetikai és környezetvédelmi) képviselőivel konzultálva, önállóan hozza, melyekért felelősséget vállal.
 • Döntései során figyelemmel van a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elvére és alkalmazására, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásaira.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés megnevezése: kohómérnöki mesterképzési szak
 • A képzés kódja: MSZKKOH
 • A képzés besorolása: műszaki képzési terület
 • Megszerezhető szakképzettség(ek): okleveles kohómérnök
 • A képzés nyelve: magyar/angol
 • A képzés munkarendje: nappali /levelező (angolul csak nappali)
 • A képzés helye: Miskolc
 • A képzés során megszerzendő kreditek száma: 120 kredit
 • A meghirdetés kezdetének ideje: 2006/2007. tanév
Dr. Molnár Dániel
Szakkal kapcsolatos kérdések
B/1
épület, III., 307.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szak orientációja:
kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

 • természettudományi ismeretek
  25-30 kredit
  matematika, fizika, mechanika, kémia;
 • gazdasági és humán ismeretek
  10-20 kredit
  vezetési és menedzsment, kommunikációs, marketing, jogi és pénzügyi ismeretek, valamint szakmaspecifikus gazdasági és humán ismeretek
 • kohómérnöki szakmai ismeretek
  10-30 kredit
  fémelőállítási és hulladék-feldolgozási, fémipari hő- és felületkezelési, képlékenyalakító, öntészeti, energetikai, valamint szakma specifikus szakmai ismeretek

A választható specializációkat is figyelembe véve az kohómérnöki szakma igényeinek megfelelő szakterületeken szerezhető speciális ismeret. A választható ismeretek kreditértéke a diplomamunka készítésével együtt 40-60 kredit.

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

 • az anyagmérnöki alapképzési szak, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskola szintű anyagmérnöki alapképzési szak.

Az alábbiak szerint meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető:

 • a műszaki képzési terület alapképzési szakjai, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű műszaki alapképzési szakok, ebben az esetben a jelentkezőnek legalább 40 kredittel (ezen belül matematikából legalább 12, szakmai ismeretekből legalább 20 kredittel) kell rendelkezni.
 • a természettudomány és a gazdaságtudományok képzési területek alapképzési szakjai. Ebben az esetben a jelentkezőnek 60 kredittel kell rendelkezni az alábbi területekről:
 • természettudományi ismeretek (matematika, fizika, kémia) területéről 20 kredit;
 • gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtani és menedzsmentismeretek, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, jogi ismeretek) területéről 10 kredit;
 • szakmai ismeretek (metallurgia és öntészet, hőkezelés és képlékenyalakítás, felületkezelés, tüzeléstan – kemencék) területéről 15 kredit;
 • műszaki ismeretek (műszaki ábrázolás, géprajz, gépszerkezettan, informatika, elektrotechnika, mechanika, méréstechnika, műszerezés, automatizálás, energiagazdálkodás) területéről 15 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Szakmai gyakorlat

Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritériumfeltétel. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorló helyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél, vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő.

A hallgatók a képzés során egy 4 hetes nyári szakmai gyakorlaton vesznek részt.

Idegennyelvi követelmények

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

120 kredit

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence

Dékán, Anyag- és Vegyészmérnöki Kar

dekan_avk

Meggyőződésem, hogy a több évszázados történelmi hagyományokkal rendelkező karunkon a XXI. században elvárható minőségű tudást kínálunk, igy hallgatóink nagyszerű szakemberekké válhatnak. Ha ez a lehetőség vonzó, és érdekel az anyagtudomány vagy a vegyészet, jelentkezz az Anyag- és Vegyészmérnöki Karra, szeretettel várunk!

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence

avk_01
avk_02
avk_03
avk_04
avk_05
avk_06
avk_07
avk_08
avk_09

Jövőkép

A szakra többnyire megfelelő műszaki alapképzéssel jelentkeznek nagy arányban már meglévő munkahellyel rendelkező BSc mérnökök. Közöttük többségben vannak az anyagmérnöki alapképzés megfelelő specializációján végzett hallgatók. Egyéb műszaki területekről (gépészet, nyersanyagelőkészítés, bányászat, vegyipar, stb.) szintén előfordulnak jelentkezők változó arányban. A levelező képzési forma népszerűsége egyben a mérnöki munkahelyükön történő további alkalmazásukat és a feladataik magasabb szintű ellátásához és a szakmai előre menetelükhöz szükséges mesterszintű ismeretek és készségek megszerzése a fő cél. Emellett, megjelenik a kétszintű egyetemi képzés célzott lehetősége a képzési rugalmasság, ami lehetővé teszi a szakmai irányultság módosítását, illetve bővítését ezen a szinten.

A végzett MSc kohómérnökök elsősorban a fémelőállító  és fémalakító-feldolgozó vas-acél és alumíniumipari vállalatoknál, valamint a nagyszámú vas- illetve nemvas fémöntödéknél keresettek.  Ugyanakkor erős igényt képviselnek a modern hulladékfeldolgozó vállalatok is, ahol a fémtartalmú hulladékok kezelése, illetve különböző fokú feldolgozása történik. Mindezeken túl, a mesterfokon diplomát szerzett kohómérnökök között nem elhanyagolható azok aránya sem, akik egyéb ipari és gazdasági vállalkozásoknál elhelyezkedve bizonyították az itt megszerzett képességek általános hasznosságát is.

A szakot meghirdető kar

Anyag- és Vegyészmérnöki Kar

Az Anyag- és Vegyészmérnöki Kar története az egyetem ősének, a selmecbányai bányászati-kohászati iskolának megalapításáig, 1735-ig nyúlik vissza. Az egyetem átalakítása és az új társadalmi és szakmai kihívások miatt az oktatási struktúrát átalakították és újabb szakok, szakirányok indítása valósult meg. A célok megvalósítása érdekében a kar első lépésként megváltoztatta nevét: a Kohómérnöki Karból előbb Anyag- és Kohómérnöki Kar, majd Műszaki Anyagtudományi Kar lett, végül 2022-ben a kar elnevezése Anyag- és Vegyészmérnöki Karrá változott.

Karunkon jelenleg négy Intézetben, a Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézetben, a Kémiai Intézetben, Fémelőállítási és Öntészeti Intézetben, valamint az Energia-, Kerámia- és Polimertechnológiai Intézetben folyik az oktatás és a kutatás.

A képzés csúcsaként a PhD-képzést a Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola látja el karunkon. Emellett karunkon működik és végez jelentős kutatómunkát az ELKH-ME Anyagtudományi Kutatócsoport.

Az oktatás színvonala szempontjából kiemelkedő lehetőségekkel bír az Anyag- és Vegyészmérnöki kar. Sok, nemzetközileg is elismert, minősített, oktatónk mellett két akadémikus is aktívan részt vesz karunk életében, kutatásaiban és oktatásában.

Prof. Dr. Kékesi Tamás
egyetemi tanár, szakfelelős

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír