MFK_02
Mesterképzés (MSc / MBA)

Környezetmérnök

Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar által meghirdetett mesterszak.

A képzés megnevezése
Környezetmérnök
Képzési terület
Műszaki
Képzés időtartama
4 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Okleveles környezetmérnök

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja környezetmérnökök képzése, akik korszerű természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági és irányítási ismeretek birtokában képesek a meglévő és potenciális környezeti veszélyek azonosítására, felmérésére, a környezeti károk megelőzésére, illetve csökkentésére, továbbá kárelhárítási projektek tervezésére és irányítására. Korszerű informatikai ismeretek alapján képesek tervező, modellező és szimulációs szoftverek segítségével összetett mérnöki és tudományos tervező és elemző feladatok ellátására. Megfelelő technológiai megoldásokat dolgoznak ki és alkalmaznak a környezeti szennyezések megelőzésére, valamint a hulladékfeldolgozás és -hasznosítás (recycling) területén mérnöki tervező, irányító feladatot látnak el. Képesek a környezetvédelmi technológiákat és a környezethasználatokat optimalizálni. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Specializációk
 • hulladékgazdálkodás
 • kármentesítés és környezeti geotechnika

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Ismeri és alkalmazza a környezetmérnöki szakmához kötött természettudományos és műszaki elméletet és gyakorlatot.
 • Rendelkezik a környezetmérnöki szakterülethez kapcsolódó méréstechnikai és méréselméleti átfogó ismeretekkel.
 • Ismeri és alkalmazza a környezetvédelmi és kármentesítési eljárásokat (műveletek, berendezések, készülékek), a környezetvédelmi kárelhárítási módszereket.
 • Ismeri a környezetvédelmi létesítmények (különösen víz- és szennyvíztisztító telepek, veszélyes és kommunális hulladéklerakó, hulladékégetőmű) üzemvitelét, műtárgyait, valamint azok fejlesztésének lehetőségeit.
 • Ismeri és alkalmazza a környezeti hatásvizsgálat, a környezetvédelmi műszaki dokumentáció készítésének szabályait.
 • Ismeri a vezetéshez kapcsolódó szervezési és motivációs eszközöket, valamint módszereket, a szakma gyakorlásához szükséges jogszabályokat.
 • Ismeri és komplex módon alkalmazza a környezetinformatika és modellezés módszertanát, eszközeit.
 • Ismeri a környezetmérnöki tevékenységhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai, információtechnológiai, jogi, közgazdasági és gazdálkodási szakterületek alapjait, azok határait és követelményeit.
 • Ismeri a környezetmérnöki tevékenységhez kapcsolódó népszerűsítő és véleményformáló módszereket.
Képesség
 • Környezetvédelmi szakterületen felmerülő problémák megoldásában képes alkalmazni a megszerzett általános és specifikus matematikai, természet‐ és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat.
 • Képes arra, hogy szakterületén anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven publikációs tevékenységet és tárgyalásokat folytasson.
 • Képes környezetvédelmi vezetői feladatok ellátására.
 • Képes nemzetközi vagy határokon átnyúló projektekben felmerülő feladatok ellátására és képes vizsgálati eredményei, kidolgozott tervdokumentációi társadalmi és szakmai fórumokon történő bemutatására.
 • Munkája során vizsgálja a kutatási, fejlesztési és innovációs célok kitűzésének lehetőségét és törekszik azok megvalósítására.
 • Képes a talaj-, földtani közeg-, víz-, levegő-, zaj és rezgésvédelmi, élővilágvédelmi, remediációs, valamint a hulladékcsökkentés, -kezelés és -feldolgozás szakterületeken jelentkező mérnöki beavatkozások összetett tervezésére, megvalósítására és fenntartására.
 • Képes a környezeti minták vételének tervezésére és lebonyolítására, átfogó laboratóriumi vizsgálatára és elemzésére, monitoring rendszerek alkalmazására, a vizsgálati eredmények értékelésére és dokumentálására.
 • Képes környezetvédelmi kárelhárítási módszerek összetett alkalmazására, kárelhárítás előkészítésére és a kárelhárítás koordinációjára.
 • Képes környezeti hatásvizsgálatok tervezésére, végzésére és hatástanulmányok kivitelezésének megtervezésére és irányítására.
 • Képes integrált ismeretek alkalmazására a környezetvédelmi berendezések, folyamatok, technológiák, valamint a kapcsolódó elektronika és informatika szakterületeiről.
 • Képes környezetvédelmi műszaki rendszerek és folyamatok modellezésére, üzemeltetésére és irányítására.
 • Képes környezetközpontú irányítási rendszerek tervezésére, bevezetésére és működtetésére.
 • Képes energiahatékonysági elemzések, felmérések, auditok végzésére,
 • intézkedések meghatározására és megvalósításuk támogatására.
 • Képes komplex (környezeti-gazdasági-társadalmi) munkák megtervezésére és lebonyolításának támogatására.
Attitűd
 • Nyitott és fogékony a környezetvédelmi szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére.
 • Felvállalja a környezetvédelmi szakterülethez kapcsolódó szakmai és erkölcsi értékrendet.
 • Törekszik szakmailag magas szinten önállóan vagy munkacsoportban megtervezni és végrehajtani a feladatait.
 • Törekszik arra, hogy a munkáját rendszerszemléletű és folyamatorientált gondolkodásmód alapján, összetett megközelítésben végezze.
 • Törekszik arra, hogy mind saját, mind munkatársai tudását folyamatos továbbképzéssel fejlessze.
 • Elkötelezett a magas színvonalú, minőségi munkavégzés iránt és törekszik e szemléletet munkatársai felé is közvetíteni.
 • Megosztja tapasztalatait munkatársaival, így segítve fejlődésüket.
Autonómia és felelősség
 • Önállóan képes környezetmérnöki feladatok megoldására, döntéseit körültekintően, más (elsősorban jogi, közgazdasági, energetikai) szakterületek képviselőivel tanácskozva, önállóan hozza, melyért felelősséget vállal.
 • Döntései során figyelemmel van a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásaira.
 • Kezdeményező szerepet vállal a környezetvédelmi problémák megoldásában, feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.
 • Megszerzett tudását és tapasztalatait formális, nem formális és informális információátadási formákban megosztja szakterülete művelőivel.
 • Értékeli beosztottjai munkáját, kritikai észrevételeinek megosztásával elősegíti szakmai fejlődésüket, munkatársait és beosztottjait felelős és erkölcsös szakmagyakorlásra neveli.
 • Figyelemmel kíséri a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok

Levelező

 • A képzés megnevezése: környezetmérnöki mesterképzési szak
 • A képzés kódja: MSZKKKOR
 • A képzés besorolása: műszaki képzési terület
 • Szakirányok:
 • Specializáció(k):
  hulladékgazdálkodás
  kármentesítés és környezeti geotechnikai
 • Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: mesterfokozat (ISCED 5A)
 • Megszerezhető szakképzettség: okleveles környezetmérnök
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés munkarendje: nappali/levelező
 • A képzés helye: székhelyen (Miskolc)
 • Képzési idő: 4 félév
 • A képzés során megszerzendő kreditek száma: 120 kredit
 • A nyilvántartásba vétel ideje:
  OH-FHF/2271-4/2009. sz. határozat jogerőre emelkedése
  FNYF/1113-3/2017. számú határozat (2017. június 28.) szerint
  FNYF/337-3/2018. számú határozat (2018. április 10.) szerint
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2017/2018. tanév I. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok:
 • Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója:
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  ME Szenátus 175/2009. sz. határozata (2009. április 30.)
  MAB 2009/7/XII/44. sz. határozat
  ME 371/2014. számú szenátusi határozat (2014. október 30.)
  ME 47/2017. számú szenátusi határozat (2017. március 22.)
  ME 172/2017. számú szenátusi határozat (2017. június 15.)
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Madarász Tamás, 72132390769
 • Képzési és kimeneti követelmény: 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet

Nappali

 • A képzés megnevezése: környezetmérnöki mesterképzési szak
 • A képzés kódja: MSZKKOR
 • A képzés besorolása: műszaki képzési terület
 • Szakirányok:
 • Specializáció(k):
  hulladékgazdálkodás
  kármentesítés és környezeti geotechnikai
 • Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: mesterfokozat (ISCED 7)
 • Megszerezhető szakképzettség:
  okleveles környezetmérnök
 • A képzés nyelve: angol
 • A képzés munkarendje: nappali
 • A képzés helye: székhelyen (Miskolc)
 • Képzési idő: 4 félév
 • A képzés során megszerzendő kreditek száma: 120 kredit
 • A nyilvántartásba vétel ideje:
  FF/323-1/2005. számú határozat szerint
  FNYF/337-3/2018. számú határozat (2018. április 10.) szerint
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2017/2018. tanév I. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok:
 • Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója:
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  ME 416/2014. számú szenátusi határozat (2014. november 27.)
  2009/7/XII/44. számú MAB határozat (2009. október 1.)
  ME 172/2017. számú szenátusi határozat (2017. június 15.)
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Madarász Tamás, 72132390769
 • Képzési és kimeneti követelmény: 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet
pdf
pdf
Dr. Szalontai Lajos
oktatási dékánhelyettes

Szakkal kapcsolatos kérdések

A/4
épület, fsz., 28.
Gaszner Emília
dékáni referens

Szakkal kapcsolatos kérdések

A/4
épület, fsz., 28.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • természettudományi ismeretek: 10-40 kredit;
 • gazdasági és humán ismeretek: 10-20 kredit;
 • környezetmérnöki szakmai ismeretek: 10-35 kredit

A választható specializációkat is figyelembe véve a környezetvédelmi technológiai tervezés és kivitelezés, az épített környezet kapcsán felmerülő környezetvédelmi problémák, a vízminőségvédelmi szakterület, a korszerű zaj- és rezgésmérés, a korszerű zaj- és rezgésvédelem, a levegőtisztaságvédelmi szakterület, a korszerű hulladékkezelés és – hasznosítás, az egészségvédelem és munkabiztonság, a talaj- és földtani közegvédelem, a megújuló energia, a környezet- és hatáselemzés, környezet- és minőségmenedzsment rendszerek tervezése és üzemeltetése szakterületekről szerezhető speciális ismeret.

A választható ismeretek kreditértéke a diplomamunka készítésével együtt 50-60 kredit, ezen belül környezetmérnöki projektgyakorlat legalább 6 kredit.

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat négy hét időtartamú gyakorlat. A szakmai gyakorlat kritériumkövetelmény.

Idegennyelvi követelmények

A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

120 kredit

Prof. Dr. Mucsi Gábor

dékán, Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar

dekan_mfk

Karunk több mint 300 éves múltra tekint vissza, amely bizonyítja a szakembereink iránti folyamatos igényt. A fejlődő gazdaság miatt nő a nyersanyag-, energia- és vízigény, ezért a bányászatnak is alkalmazkodnia kell. A közeljövőben olyan globális kihívásokat kell megoldani, mint az alacsony szén-dioxid kibocsátás, a körforgásos gazdaság, a vízbányászat vagy a környezetbarát bányászat. Karunk oktatói és kutatói ezen kihívásokra és azok megoldására készítik fel hallgatóinkat!

Prof. Dr. Mucsi Gábor

mfk_01
mfk_02
mfk_03
mfk_04
mfk_05
mfk_06
mfk_07

Jövőkép

A szakirányú alapképzéshez illeszkedő mesterprogram a környezetvédelem két hazai vonatkozásban is jelentős és dinamikusan fejlődő területével foglalkozó szakemberek képzését célozza meg. Az egyik hangsúlyos terület a hulladékok keletkezésének, hasznosításának, kezelésének és ártalmatlanításának gyorsan fejlődő mérnöki ismereteket igénylő területe. Ide tartoznak a hazánkban egyre nagyobb teret kapó hulladékégetési és ellenőrzött hulladéklebontó eljárások, a biogáz hasznosítás, a hulladéklerakó üzemeltetés, utógondozás, monitorozás, valamint a környezetvédelemi hatások. A másik a felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos hidrogeológiai, műszaki és technológiai ismeretek magas színvonalú – tervezői feladatokra is felkészítő – programja, az alkalmazott hidrogeológia és az erre szorosan épülő szennyezett területek kármentesítésének kérdése.

A szakot meghirdető kar

Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar

„Fedezz fel többet FÖLDÜNKRŐL, amin élünk és amiből élünk!”
A földtudományok világa a 21. század legnagyobb környezeti, gazdasági, társadalmi problémáira, kihívásaira keres válaszokat és kínál megoldásokat. A természeti erőforrások, az ásványi nyersanyagok, az energiahordozók felkutatása, hosszú távú hasznosítása, megóvása és kezelése magas szintű mérnöki ismereteket igényel. Karunk a föld- és környezettudományok oktatásának legszélesebb spektrumát fogja át Magyarországon a bányászattól, a hulladékgazdálkodáson, a környezetvédelmen, az olaj- és gáziparon, valamint a földrajzon át egészen a geológiáig, geofizikáig és a hidrogeológiáig.

Dr. Madarász Tamás
egyetemi docens

Szakfelelős

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír