AJK
Mesterképzés (MSc / MBA)

Kriminológia

Állam- és Jogtudományi Kar által meghirdetett mesterszak.

A képzés megnevezése
Kriminológia
Képzési terület
Jogi
Képzés időtartama
4 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Okleveles kriminológus

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja jogi és társadalomtudományi felkészültséggel, interdiszciplináris ismeretekkel rendelkező kriminológus szakemberek képzése, akik képesek a bűnelkövetők társadalmi integrációját, illetve az áldozatsegítést szolgáló, felsőfokú végzettséget igénylő munkakörök betöltésére, a kriminálpolitika részterületein (büntetőpolitika, bűnmegelőzés, áldozati politika és a bűnözés elleni nemzetközi fellépés) a jogállami követelményeknek megfelelő és a társadalmi integrációt szolgáló döntéshozói, irányítási, tervezési, szervezési, elemzői, szakértői feladatok elvégzésére, valamint a bűnözés, annak megjelenési formái, a bűnelkövetővé, illetve áldozattá válás, bűnmegelőzés és a büntető igazságszolgáltatás működésének kutatására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Ismeri a magyar alkotmányos jogrendszer alapjait.
 • Ismeri a magyar igazságszolgáltatási rendszert, különös tekintettel a hagyományos büntető igazságszolgáltatásra és a helyreállító igazságszolgáltatásra.
 • Ismeri a globális társadalmi, politikai és jogi folyamatokat, melyek hozzásegítik a szakmailag adekvát válaszok megadásához egy-egy jelenség kapcsán.
 • Ismeri a társadalmi folyamatok és jelenségek egymásra hatásának mechanizmusait, melyek elengedhetetlenek a deviáns problémák kezelése folyamán.
 • Ismeri az emberi és az állampolgári jogokat, valamint a védelmüket és érvényesülésüket szolgáló hazai és nemzetközi intézményrendszert, a nemzetközi szervezeteknek (különösen: az Egyesült Nemzetek Szervezete, Európa Tanács, Európai Unió) a bűnözés visszaszorítását, megelőzését szolgáló tevékenységét és intézményes eszközeit.
 • Ismeri az integrált társadalomtudományi, statisztikai és tudományos kutatási módszereket, különös tekintettel a kriminológiában gyakorta használt kvalitatív és kvantitatív módszerekre.
 • Felismeri a bűnözés jelenségével és a kontroll intézményeivel kapcsolatos etikai dilemmákat, új kihívásokat.
Képesség
 • Képes a kriminológiai ismeretek alkalmazására a pártfogó felügyelői, az áldozatsegítői, a bűnmegelőzési és a büntetés-végrehajtási intézményrendszerben, a gyermek- és ifjúságvédelem intézményeiben, mediátorként a büntetőeljárásban és a bűnmegelőzésben, továbbá a személy- és vagyonvédelmi vállalkozásokban, valamint civil bűnmegelőzési programokban.
 • Képes a bűnüldözés, a büntető igazságszolgáltatás, a bűnmegelőzés és az áldozatsegítés intézményei közötti, jogállami követelményeknek megfelelő együttműködés tervezésére és kivitelezésére.
 • Képes az integrált ismeretei alkalmazására a bűnözéssel kapcsolatos szakpolitikák végrehajtása során.
 • Képes a kriminálpolitika egyes részterületein a jogállami követelményeknek megfelelő és a társadalmi integrációt szolgáló tervezés, döntés előkészítés és szakmai koncepciók, programok kidolgozására.
 • Alkalmas a kriminálpolitikai stratégiák, koncepciók, kriminálpolitikai tárgyú jogszabálytervezetek, stratégiák, programok és jogszabályok tekintetében szaktanácsadásra és véleményezésére.
 • Képes a bűnözés és részjelenségei elemzésére, értelmezésére, törvényszerűségeinek, társadalmi összefüggéseinek feltárására.
 • Képes a büntető igazságszolgáltatási rendszer és egyes intézményei működésének elemzésére, a büntető igazságszolgáltatás és kriminalitás jellemzői közötti összefüggések vizsgálatára.
 • Képes a kriminálstatisztikai adatok értékelésére.
 • Képes viktimizációs kutatások lefolytatására.
 • Képes kriminálpolitikai döntések és bűnmegelőzési programok értékelő vizsgálatára.
 • Képes az etikai, jogállami és hatékonysági szempontoknak egyaránt megfelelő problémamegoldásra.
 • Képes kriminológiai kutatási eredmények és ismeretek nyilvánosság előtti szakszerű kommunikációjára.
 • Képes megalapozott helyzetelemzésre és probléma-felismerésre.
Attitűd
 • Elkötelezett a segítő szakmákban szükséges objektivitás, diszkrimináció-mentesség, tolerancia és humánum iránt.
 • Innovatív és rugalmas problémakezelés, valamint kritikai attitűd jellemzi, mely során használja az erőszakmentes kommunikációs, továbbá alapvető tárgyalástechnikai és mediációs ismereteit.
 • Nyitott a szakmai továbbképzésben való részvételre.
 • Kész folytonos, önálló tanulásra és új ismeretek megszerzésére.
 • Igénye van a tudományos megközelítések értelmezésére, az újabb kriminológiai elméletek gyakorlati átültetésére.
 • Tiszteli a humanizmus, emberi jogok, demokrácia, jogállam értékeit.
 • Kritikusan viszonyul azokhoz a jelenségekhez, amelyek nem egyeztethetők össze a jogállami és demokratikus értékekkel.
 • Elutasítja a humánus eljárásokat, az emberi méltóságot, a demokratikus és jogállami értékeket, az emberi jogokat kétségbe vonó jelenségeket.
 • Nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika és a gazdaság területén dolgozó szakértőkkel, hiszen tisztában van azzal, hogy a bűnmegelőzés és a bűnüldözés terén sikereket csak széleskörű együttműködés keretében tud megvalósítani.
 • Elkötelezett az egyenlő bánásmód elve és gyakorlata mellett.
 • Nyitott a mediációra, konfliktusban álló felek közötti közvetítésre.
 • Elkötelezett az igényes és minőségi munkára.
 • Ismeri az általános, valamint szakmai etikai normákat.
 • Motivált a bűnelkövetővé válás kockázati tényezőinek vizsgálatára.
Autonómia és felelősség
 • Tudatosan és önállóan törekszik önfejlesztésre, a szakmai identitás alakítására, fellép a kriminológusi szakma értékeinek fejlesztése érdekében.
 • Reflektív módon viszonyul a saját munkájához és azok következményeihez, elfogadja és beépíti a visszacsatolásokat, igénye van azokra.
 • Értékelkötelezett módon használja a szakmai érdekérvényesítés eszközeit.
 • Önállóan, pontosan végzi munkáját, törekszik a formai világosságra az írott és verbális feladatteljesítés során, hangsúlyosan a hátrányos helyzetű ügyfelekkel való kapcsolattartás során.
 • Elfogadja a szakmai együttműködés kereteit, a kriminológus végzettségből fakadó rá háruló szerepeket és funkciókat, a közös munkából származó felelősséget.
 • Segít a munkamegosztás kialakításában, működtetésében.
 • Képes szakmai feladatok csoportmunkában való végzésére.
 • Képes az önálló szakmai álláspont kialakítására, beépítve a releváns kriminológiai elméleteket és kriminálpolitikai megközelítéseket.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok

Nappali

 • A képzés kódja: MSZKKRI
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés munkarendje: nappali
 • Szakirány(ok):
 • Specializáció(k):
 • Műveltségterület(ek):
 • A nyilvántartásba vétel ideje:
  FNYF/1316-5/2016. számú határozat (2016. november 24.) szerint
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2016/2017. tanév II. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok:
 • Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója:
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • A képzés folytatásához szükséges határozatok adatai:
  ME 201/2016. számú szenátusi határozat (2016. június 27.)
  MAB 2016/8/XII/7. számú MAB határozat (2016. október 28.)
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Csemáné Dr. Váradi Erika, 72131884657

Levelező

 • A képzés kódja: MSZKKRI
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés munkarendje: levelező
 • Szakirány(ok):
 • Specializáció(k):
 • Műveltségterület(ek):
 • A nyilvántartásba vétel ideje:
  FNYF/1316-5/2016. számú határozat (2016. november 24.) szerint
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2016/2017. tanév II. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok:
 • Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója:
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • A képzés folytatásához szükséges határozatok adatai:
  ME 201/2016. számú szenátusi határozat (2016. június 27.)
  MAB 2016/8/XII/7. számú MAB határozat (2016. október 28.)
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Csemáné Dr. Váradi Erika, 72131884657:
Dr. Udvarhelyi Bence
Szakkal kapcsolatos kérdések
A/6
épület, 122.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül

Kriminológiai alapismeretek
19-25 kredit

 • társadalomtudományi műveltséget megalapozó ismeretek,
 • kriminológiai irányzatok,
 • a társadalmi struktúra,
 • a deviancia
  (a bűnözés, a bűnözés társadalmi reprodukciója),
 • az egyetemes és a magyar kriminológia története,
 • alkalmazott kriminológiai és kutatási módszertani ismeretek

Kriminológiai szakmai ismeretek
45-55 kredit

 • alkotmányjog,
 • közigazgatás jog,
 • családjog,
 • jogszociológia,
 • gyermekjog,
 • gyámügy,
 • kriminálpszichológia,
 • szociálpolitika,
 • rendészet,
 • kriminálpolitika,
 • büntetőjog,
 • büntető-eljárásjog,
 • büntető igazságszolgáltatás,
 • a bűnözés tendenciái,
 • az emberi jogok,
 • szabálysértési jog,
 • viktimológia,
 • a helyreállító igazságszolgáltatás elméleti és gyakorlati kérdései a kriminálpolitikában,
 • szakkriminológiai, pönológiai és büntetés-végrehajtási ismeretek

A választható specializációkat is figyelembe véve a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásának működése, a családszociológia és szocializáció, a családon belüli erőszak fontosabb jellemzői és okai, az addiktológiai, gender (nem) és bűnözés, a kisebbségszociológia és romológia, a közpolitikai ismeretek, a pártfogó felügyelet, az áldozatsegítés, a bűnmegelőzés elmélete és gyakorlata, a szubkultúrák, a kulturális konfliktusok, a gyermekvédelem és reszocializáció, a bűnözés elleni fellépés nemzetközi szervezetei (ENSZ, Európa Tanács, Európai Unió), a kommunikáció területein szerezhető speciális ismeret.

A választható ismeretek kreditaránya a diplomamunkával együtt 27-45 kredit.

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat az első két félév követelményeinek teljesítését követően a bűnözéskontroll egyes intézményeinek (pártfogói szolgálat, áldozatsegítés, közvetítői eljárás, bűnmegelőzés, büntetés-végrehajtás, speciális gyermekvédelem) tevékenységében való közreműködésből álló 200 órás szakmai munka, feladatterv alapján, tanszéki koordinációval, tereptanárok közreműködésével. A szakmai gyakorlat helyszíne lehet minden olyan állami, önkormányzati vagy nem állami (NGO) hatóság, intézmény vagy szervezet, amely bűnözési kontroll feladatokat lát el. A hallgató – az intézmény döntése alapján – a gyakorlatnak legfeljebb az ötven százalékát teljesítheti saját munkahelyén.

Idegennyelvi követelmények

A felsőoktatási törvény módosítása révén a nyelvvizsga kikerült a diplomaszerzési követelmények közül. A hallgatók nyelvi kompetenciáinak fejlesztése érdekében az egyetem a mesterképzés során biztosítja a nyelvi készségek fejlesztése.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

120 kredit

Prof. Dr. Csák Csilla

Dékán, Állami és Jogtudományi Kar

dekan_ajk

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara – az ország negyedik jogi karaként – 1981-ben indult. Az évtizedek során bizonyítottan előkelő helyet vívott ki a jogi karok között magas színvonalú, széles palettájú képzéseivel. Aki egyszer hallgatóként belépett a campus területére és tagja lett az évszázados diákhagyományokat ápoló közösségnek, az sohasem felejti el a kart és a Miskolci Egyetemet. Karunk szlogenjével várjuk a miskolci jogi karon: „Karriered kapuja nyitva áll!”

Prof. Dr. Csák Csilla

ajk_01
ajk_02
ajk_03
ajk_04
ajk_05
ajk_06
ajk_07

Jövőkép

Magas színvonalú, komplex elméleti tudást biztosító képzés. A képzés gyakorlat-orientált, mely képessé teszi a képzést elvégzőket az elméleti ismeretek gyakorlatban történő alkalmazására. A képzés nagy hangsúlyt fektet rá, hogy a végzett hallgatók megfeleljenek a munkaerőpiaci igényeknek, ami hozzájárul gyors elhelyezkedésüket a munka világában. A képzés elvégzése révén a hallgatók képesek lesznek a bűnelkövetők társadalmi integrációját, illetve az áldozatsegítést szolgáló, felsőfokú végzettséget igénylő munkakörök betöltésére, a kriminálpolitika részterületein (büntetőpolitika, bűnmegelőzés, áldozati politika és a bűnözés elleni nemzetközi fellépés) a jogállami követelményeknek megfelelő és a társadalmi integrációt szolgáló döntéshozói, irányítási, tervezési, szervezési, elemzői, szakértői feladatok elvégzésére, valamint a bűnözés, annak megjelenési formái, a bűnelkövetővé, illetve áldozattá válás, bűnmegelőzés és a büntető igazságszolgáltatás működésének kutatására.

A szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • Adóeljárási feladatkör,
 • Adóhatósági járulék feladatkör,
 • Adóigazgatási feladatkör,
 • Pénzügyi nyomozói feladatkör,
 • Adóügyi csőd-, eljárási, felszámolási végrehajtási eljárás feladatkör,
 • Csődeljárási, felszámolási és végelszámolási feladatkör,
 • Hátralékkezelési és végrehajtási feladatkör,
 • Adóügyi ellenőrzési feladatkör,
 • Adóügyi előkészítő és adatszerzési feladatkör,
 • Adóügyi hatósági feladatkör,
 • Adóügyi tervezési feladatkör,
 • Anya- és gyermekvédelme szakmai (védőnői) felügyeleti feladatkör,
 • Állami bankfelügyeleti feladatkör,
 • Biztonságtechnikai feladatkör,
 • Családvédelmi szolgálat feladatkör,
 • Európai uniós feladatkör,
 • Felsőoktatási és tudományszervezési igazgatási feladatok,
 • Gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatkör,
 • Gyógyszerellátási és kábítószerekkel kapcsolatos szakmai felügyeleti és irányítási, illetve hatósági feladatkör,
 • Kárpótlással összefüggő feladatkörben,
 • Áldozatsegítési feladatkörben,
 • Áldozatsegítő szakreferens/ügyintéző,
 • Pártfogó felügyelői feladatkörben,
 • Képzéssel, továbbképzéssel kapcsolatos feladatkör,
 • Közoktatási és szakképzési igazgatási feladatok,
 • Központi közigazgatási szerv rendészeti, rendészettechnikai feladatköre,
 • Külügyi feladatkör,
 • Nemzetközi segélykoordinációs feladatkör,
 • Parlamenti és társadalmi kapcsolatok feladatkör,
 • Rendvédelmi (tűzvédelmi, polgári védelmi, rendészeti) feladatkör,
 • Sajtó- és tájékoztatási feladatkör,
 • Statisztikai elméleti, módszertani, fejlesztési feladatkör,
 • Statisztikai szervező, ellenőrző, tervező feladatkör,
 • Gazdaságstatisztikai munkaterületen,
 • Társadalomstatisztikai munkaterületen,
 • Statisztikai koordinátori feladatkör,
 • Statisztikai információs adatszolgáltató feladatkör,
 • Stratégiai feladatkör, Szakképzések, átképzések makroszintű fejlesztésével, irányításával összefüggő feladatkör,
 • Szociálpolitikai, rehabilitációs és gyermekvédelmi feladatkör,
 • Titkársági és igazgatási feladatkör,
 • Vámigazgatási feladatkör,
 • Szerencsejáték ellenőrzési feladatkör,
 • Szerencsejáték hatósági feladatkör,
 • Kormányzati döntés-előkészítési feladatkör,
 • Családtámogatási ellátásokkal összefüggő feladatkör,
 • Arcképelemzési, kiértékelési tevékenységet támogató feladatkör

A szakot meghirdető kar

Állam- és Jogtudományi Kar

Az Állam- és Jogtudományi Kar az ország negyedik jogi karaként jött létre és 1981-ben indította el az állam- és jogtudományi képzését. Az évtizedek során bizonyítottan előkelő helyet vívott ki a jogi karok között magas színvonalú, széles palettájú képzéseivel. A magas szintű oktatást hazai és nemzetközi szinten is elismert professzoraink garantálják. Büszkék vagyunk hallgatóinkra is. Végzett hallgatóink magas posztot töltenek be az igazságszolgáltatás, a közigazgatás, az egyetemi oktatás, a köz-, és magánszféra különböző területein, hazánkban és külföldön egyaránt.

A jogi oktatás hagyományai azonban sokkal régebb múltra tekintenek vissza, hiszen a kar továbbörökítette az 1667-ben alapított eperjesi jogakadémia hagyományait és szellemi örökségét, ahol a nemzet kiválóságai tanultak (Thököly Imre, Kossuth Lajos stb.) és országos hírű professzorok oktattak.

A jelen korban csodálatos természeti környezetben, különleges Egyetemvárosban tölthetik el napjaikat a hallgatók, ahol megtalálható szinte minden sportolási és szórakozási lehetőség, amit csak tovább erősít Miskolctapolca és a Bükk hegység közelsége. Aki egyszer hallgatóként belépett a campus területére és tagja lett az évszázados diákhagyományokat ápoló közösségnek, az sohasem felejti el a kart és a Miskolci Egyetemet.

Csemáné Dr. Váradi Erika
egyetemi docens, szakfelelős

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír