GEIK_02
Mesterképzés (MSc / MBA)

Mechatronikai mérnöki

Gépészmérnöki és Informatikai Kar által meghirdetett mesterszak.

A képzés megnevezése
Mechatronikai mérnöki
Képzési terület
Műszaki
Képzés időtartama
4 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Okleveles mechatronikai mérnök

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja mechatronikai mérnökök képzése, akik képesek világszínvonalon a gépészetet az elektronikával/elektrotechnikával és számítógépes irányítással szinergikusan integrálni, alkalmasak mechatronikai berendezések, folyamatok és rendszerek, valamint intelligens gépek koncepciójának kidolgozására, modellezésére, majd tervezésére, gyártástervezésére, valamint üzemeltetésére és karbantartására. Képesek mechatronikai rendszerekhez szükséges új technológiák, eljárások, anyagok kifejlesztésére, bevezetésére; magasabb szintű vezetési, irányítási és szervezési feladatok ellátására; a műszaki fejlesztés, kutatás, tervezés és innováció feladatainak ellátására; hazai, és nemzetközi szintű mérnöki projektekhez való kapcsolódásra, azok irányítására. Felkészültek tanulmányaiknak doktori képzésben történő folytatására.

A szakképzettség oklevélben történő angol nyelvű megjelölése:
Mechatronical Engineer.

Specializációk
 • Gyártóeszköz mechatronika
  A Gyártóeszköz mechatronika szakirány épít a Mechatronikai mérnöki alapszakon megszerzett ismeretanyagra. A nevéből eredően a gyártóeszközökhöz kapcsolódó programozási-, illetve gépészeti tervezési feladatokkal foglalkozik mélyrehatóan. A képzést számos, jól felszerelt mechatronikai laboratórium támogatja: hidraulika-pneumatikai-, moduláris mechatronikai-, robot és hajtástechnikai-, szenzortechnikai laboratóriumok.

 

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Összefüggéseiben ismeri és alkalmazza a mechatronikai mérnöki szakmához kötött természettudományos és műszaki elméleti ismereteket és ok-okozati összefüggéseket.
 • Elsajátította az elméletileg megalapozott, rendszerszemléletű gyakorlatorientált mérnöki gondolkodásmódot.-
 • Ismeri a mechatronikai területen alkalmazott gépészeti és villamos szerkezeti anyagok fontosabb tulajdonságait, alkalmazási területeit.
 • Ismeri a hazai és nemzetközi szabványokat, előírásokat, azokat munkája során alkalmazza, ezt munkatársaitól is megköveteli.
 • Rendelkezik a mechatronikai területhez kapcsolódó gépészeti és villamos méréstechnikai, valamint matematikailag és informatikailag megalapozott méréselméleti ismeretekkel.
 • Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó információs és kommunikációs technológiákat.
 • Ismeri az integrált gépészeti, elektrotechnikai és irányítástechnikai rendszerek matematikai modellezésének és számítógépes szimulációjának eszközeit és módszereit a mechatronika különböző területein.
 • Elméleti és gyakorlati felkészültsége, módszertani és gyakorlati ismeretei alapján ért a gépészetet az elektronikával, elektrotechnikával és számítógépes irányítással szinergikusan integrált berendezések, folyamatok és rendszerek tervezéséhez, gyártásához, modellezéséhez, üzemeltetéséhez és irányításához.
 • Ismeri a műszaki dokumentáció készítésének szabályait és eszközeit.
 • Ismeri a vezetéshez kapcsolódó szervezési eszközöket és módszereket, a szakmagyakorláshoz szükséges jogszabályokat.
 • Elméleti és gyakorlati felkészültség, módszertani és gyakorlati ismeretek a gépészetet az elektronikával, elektrotechnikával és számítógépes irányítással szinergikusan integrált berendezések, folyamatok és rendszerek tervezéséhez, gyártásához, modellezéséhez, üzemeltetéséhez és irányításához.

A választott specializációtól függően az alábbiak közül egy vagy néhány tématerület ismerete az alábbi szakterületek közül legalább egy területen

 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik robottechnika és adaptív mechatronikai berendezések terén.
 • Ismeri az intelligens beágyazott rendszereket, rendelkezik a tervezésükhöz alkalmas ismeretekkel.
 • Ismeri a teljesítményelektronikai és mozgásszabályozási rendszereket, a mechatronikai berendezések energiaellátásának módszereit, eszközeit.
 • Ismeri az optomechatronikai rendszereket, azok tervezési, fejlesztési elveit, üzemeltetési, karbantartási módszereit.
 • Ismeri a biomechatronikai rendszereket, azok tervezési, fejlesztési elveit, üzemeltetési, karbantartási módszereit.
 • Ismeri a járműmechatronika rendszereket, azok tervezési, fejlesztési elveit, üzemeltetési, karbantartási módszereit.
 • Ismeri az épületmechatronika rendszereket, azok tervezési, fejlesztési elveit, üzemeltetési, karbantartási módszereit.
 • Ismeri a gyártórendszerek-automatizálása, és a robotizálás módszereit, fejlesztési elveit, üzemeltetési, karbantartási módszereit.
 • Ismeri az agro-mechatronika módszereit, fejlesztési elveit, üzemeltetési, karbantartási módszereit.
Képesség
 • Képes a mechatronikai területen alkalmazott anyagok laboratóriumi vizsgálatára, a vizsgálati eredmények statisztikai kiértékelésére, dokumentálására, és a kísérleti és elméleti eredmények összevetésére.
 • Képes a mechatronikai rendszerek és folyamatok üzemeltetése során gyűjtött információk feldolgozására és rendszerezésére, különböző módon történő elemzésére, elméleti és gyakorlati következtetések levonására.
 • Képes rendszerszemléletű, folyamatorientált, elméletileg megalapozott gondolkodásmód alapján komplex mechatronikai rendszerek globális tervezésére.
 • Képes átfogó elméleti ismereteit a gyakorlatban is alkalmazni a gépészetet az elektronikával, az elektrotechnikával és a számítógépes irányítással szinergikusan integráló berendezések, folyamatok és rendszerek területén.
 • Képes összetett mechatronikai tervezése során felmerülő nem szokványos problémák megoldásához az elméleti ismereteit önállóan bővíteni és az új elméletet a probléma gyakorlati megoldásában alkalmazni.
 • Képes eredeti ötletekkel gazdagítani a szakterület tudásbázisát.
 • Képes a műszaki-, gazdasági-, környezeti- és humánerőforrások felhasználásának komplex tervezésére, menedzselésére.
 • Képes a mechatronikai rendszerek és folyamatok tervezésében, szervezésében és működtetésében használatos eljárások és információs technológiák elméleti modelljének kidolgozására és továbbfejlesztésére.
 • Képes a mechatronikai rendszerek, technológiák és folyamatok minőségbiztosítására, méréstechnikai és folyamatszabályozási feladatok elméleti megfogalmazására és gyakorlati megoldására.
 • Képes a mechatronika területén felmerülő legújabb kutatási eredmények áttekintésére és megértésére, melyeket a munkájában alkalmaz.
 • Együttműködési képességet alakít ki a villamosmérnöki, gépészmérnöki, informatikai és élettudományi szakterületek specialistáival.
 • Képes a kreatív problémakezelésre és az összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá az élethosszig tartó tanulásra és elkötelezett a sokszínűség és az értékalapúság mellett.
 • Felkészült, hogy szakterületén, anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven publikációs, prezentációs tevékenységet és tárgyalásokat folytasson.
 • Elkötelezett az egészség-, és biztonságkultúra, valamint az egészségfejlesztés iránt.
Attitűd
 • Megszerzett ismereteire alapozva integrátori szerepet tölt be a műszaki (elsősorban gépészetmérnöki, villamosmérnöki, informatikai) tudományok integrált alkalmazásában, valamint minden olyan tudományterület műszaki támogatásában, ahol az adott szakterület szakemberei mérnöki alkalmazásokat, megoldásokat igényelnek.
 • Munkája során vizsgálja a kutatási, fejlesztési és innovációs célok kitűzésének lehetőségét, és törekszik azok megvalósítására; elkötelezett arra, hogy a mechatronikai mérnöki területet új ismeretekkel, tudományos eredményekkel gyarapítsa.
 • Törekszik arra, hogy a munkáját rendszerszemléletű és folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex megközelítésben végezze.
 • Törekszik a fenntarthatóság és energiahatékonyság követelményeinek érvényesítésére.
 • Törekszik a feladatait szakmailag magas szinten önállóan vagy munkacsoportban megtervezni és végrehajtani.
 • Törekszik szakmai kompetenciái fejlesztésére.
 • Törekszik az önművelésre, önfejlesztésre aktív, egyéni, autonóm tanulással.
 • Elkötelezett a magas színvonalú, minőségi munkavégzés iránt és törekszik e szemléletet munkatársai felé is közvetíteni.
 • Munkája és döntései során betartja a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika vonatkozó előírásait.
 • Szakmai munkájában megfelel a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség követelményeinek.
 • Tevékenysége során követi a környezetvédelem, a munkahelyi egészség és biztonság alapvető előírásait.
 • Megfelelően nyitott, ismeri és alkalmazza az egyenlő esélyű hozzáférés elvét.
Autonómia és felelősség
 • Megszerzett tudását és tapasztalatait formális, nem formális és informális információátadási formákban megosztja szakterülete művelőivel.
 • Értékeli beosztottjai munkáját, kritikai észrevételeinek megosztásával elősegíti szakmai fejlődésüket.
 • Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel.
 • Kezdeményező szerepet vállal műszaki problémák megoldásában.
 • Munkatársait és beosztottjait felelős és etikus szakmagyakorlásra neveli.
 • Felelősséggel viseltetik a fenntarthatóság, a munkahelyi egészség- és biztonságkultúra, valamint a környezettudatosság iránt.
 • Döntéseit körültekintően, más (elsősorban jogi, gazdasági, energetikai, villamosmérnöki, informatikai és orvosi) szakterületek képviselőivel konzultálva, önállóan hozza, amelyekért felelősséget vállal.
 • Új, komplex megközelítést kívánó, stratégiai döntési helyzetekben, illetve nem várt élethelyzetekben is törekszik a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével dönteni.
 • Döntései során figyelemmel van a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elvére és alkalmazására; a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki-, gazdasági- és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásaira.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés kódja: MSZKMEM
 • A képzés nyelve: magyar
 • Szakirányok:
 • Specializációk:
  gyártóeszköz mechatronika
 • A nyilvántartásba vétel ideje:
  OH-FHF/2818-4/2008. sz. határozat (2008. 11. 03.)
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2009/2010. tanév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok:
 • Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója:
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • A képzés folytatásához szükséges határozatok adatai:
  Szenátus 272/2008. sz. határozata (2008. június 12.)
  MAB 2008/7/XII/1/4. sz. határozat (2008. október 07.)
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Hegedűs György, 72854802900
Dr. Rónai László
Szakkal kapcsolatos kérdések
A/5
épület, III., 321.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • természettudományi ismeretek
  20-35 kredit,
 • gazdasági és humán ismeretek
  10-20 kredit,
 • mechatronikai szakmai ismeretek
  15-35 kredit.

A választható ismeretek kreditértéke a diplomamunkával együtt 40-60 kredit.

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat legalább négy hét időtartamot elérő egybefüggő, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat, melynek további követelményeit a tanterv határozza meg. A szakmai gyakorlat kritérium követelmény, szorosan kapcsolódik a diplomamunkához.

Idegennyelvi követelmények

Az egyetem külön térítési díj nélkül a szakmai tárgyak idegen nyelvű, kötelező szakirodalmi előírásai, idegen nyelvű szakmai feladatai, illetve idegen nyelven hirdetett szakmai tantárgyak útján biztosítja a szakképzettség gyakorlásához szükséges szaknyelv fejlesztési lehetőségét és szinten tartását.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

120 kredit

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

Dékán, Gépészmérnöki és Informatikai Kar

dekan_geik_01

Hallgatóink büszkék lehetnek arra, hogy egy olyan karon szereztek diplomát, amelynek több tudományterületet átfogó és integráló, multidiszciplináris képzési profilja egyedülálló a magyar felsőoktatásban. Idén eddig soha nem látott arányban, csak a legkiválóbb hallgatókat megillető kitüntetéses oklevelet adhattunk át.

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

53216351792_4e09cf80dd_k
52428245612_0d75bbf261_k
62_0_983
DSC07330
A modern CNC milling machine makes a large cogwheel.
engineer-check-control-automation-robot
Close up of metalworking machine

Jövőkép

A karon végzett okleveles mechatronikai mérnökök világszínvonalon képesek a gépészetet az elektronikával/elektrotechnikával és számítógépes irányítással szinergikusan integrálni. Alkalmasak mechatronikai berendezések, folyamatok és rendszerek és intelligens gépek koncepciójának kidolgozására, modellezésére, tervezésére és üzemeltetésére. Képesek mechatronikai rendszerekhez szükséges új technológiák, eljárások, anyagok kifejlesztésére, hazai és nemzetközi szintű mérnöki projektekhez való kapcsolódásra.

A szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 2118 Gépészmérnök
 • 2122 Villamosmérnök (elektronikai mérnök)
 • 2139 Egyéb, máshová nem sorolható mérnök
 • 2142 Szoftverfejlesztő
 • 3190 Egyéb műszaki foglalkozású
 • 1312 Ipari tevékenységet folytató egység vezetője
 • 2149 Egyéb szoftver- és alkalmazásfejlesztő, elemző
 • 2144 Alkalmazásprogramozó

A szakot meghirdető kar

Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Korszerű és innovatív mérnökképzés, Általános mérnöktől a specialistáig. 

A több mint 70 éves oktatási tapasztalattal rendelkező Gépészmérnöki és Informatikai Kar vezető szerepet tölt be a műszaki és informatikai képzési területen. A Kar célja, hogy hallgatóinak gyakorlatorientált képzést és versenyképes tudást biztosítson. Mind a műszaki, mind az informatikai képzéseinket nemzetközi szinten is kiemelkedő szakmai színvonal jellemzi, az alapképzéstől egészen a már megszerzett szakmai tudást elmélyítő, mester- illetve szakképzéseinkig. A Gépészmérnöki és Informatikai Karon diplomát szerzett mérnökeinket kimagasló lehetőségekkel várják a cégek, ipari partnerek, mivel szakjaink olyan képzettségeket adnak, amelyek az ipar és a gazdaság szélesebb területein is használhatók (például: gépipar, logisztika, járműipar, hadipar, vegyipar, energetika, elektronika, IT szektor).  

Képzéseinket az ipari partnerek igényeihez igazodva korszerűsítettük, több projektszemléletű kurzusra alapozva. A legújabb technológiai és technikai követelményekhez, ipari trendekhez igazodó, modern eszközökkel felszerelt laboratóriumoka kiváló lehetőséget biztosítanak a gyakorlatorientált képzésekhez, a hallgatók valós ipari problémákra keresve a megoldást gyarapíthatják tudásukat, szerezhetnek új szakmai kompetenciákat, fejleszthetik készségeiket. 

A továbbtanulókat 12 alapszakon várjuk: energetikai mérnöki alapszak, gazdaságinformatikus alapszak, gépészmérnöki alapszak, ipari termék- és formatervező mérnöki alapszak, járműmérnöki alapszak, logisztikai mérnöki alapszak, mechatronikai mérnöki alapszak, mérnök informatikus alapszak, műszaki menedzser alapszak, programtervező informatikus alapszak, villamosmérnöki alapszak és üzemmérnök-informatikus BProf. 

Az alapképzést követően az energetikai mérnöki, a gépészmérnöki, a logisztikai mérnöki, a mechatronikai mérnöki, a mérnök informatikus és a villamosmérnöki mesterszakos programunkat választhatják az érdeklődők.  

A harmadik képzési szinten a tudományos fokozat megszerzésére a kar két doktori iskolájában (informatikai és gépészeti tudományok) hazai és nemzetközi elismertségű oktatók részvételével, irányításával van lehetőség.  

A kar széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, a gépészmérnöki és a mérnökinformatikus mesterképzési szakokon angol nyelvű képzés is folyik.  

A hallgatóknak lehetőségük van a duális képzésbe történő bekapcsolódásra is, melynek nagy előnye, hogy a hallgatók párhuzamosan részesülnek egyetemi oktatásban és tesznek szert komoly szakmai gyakorlatra. A Karral együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a kapcsolat kiterjed többek között a közös oktatásra és az ösztöndíjtámogatásokra is. Az együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a duális képzés keretében a Kar jelenleg több mint 100 céggel áll együttműködésben, melyek között nagy multinacionális cégek és kisebb hazai vállalkozások is megtalálhatóak. Az ipari partnerekkel közösen végzett kutatás-fejlesztési tevékenység lehetővé teszi a hallgatók ipari munkákba, projektekbe való bekapcsolódását.  

A hallgatók számos hallgatói-kutatói együttműködésben futó projekthez is csatlakozhatnak, melyekben a gépészeti, villamosmérnöki és informatikai szakterületek képviselői dolgoznak együtt, valamint a kar lehetőséget biztosít hazai és nemzetközi nyertes hallgatói csapatokmunkájába való bekapcsolódásra is. A kar kiemelt kutatás-fejlesztési fókuszterületei: adaptív adatbányászati rendszerek, erőműenergetikai szerkezetek és integritásuk, gyártó- és logisztikai hálózatok fejlesztése, integrált mérnöki rendszerek a digitális gyártásban, intelligens termelés-támogatási rendszerek, jármű hajtáslánc kutatások, robbanás-biztonságtechnika, szimulációra alapozott technológia- és termékfejlesztés.  

A hallgatói közösség igazi családként működik, felsőbb éves hallgatóink mentorként támogatják és bátorítják az alsóbb éveseket, hogy minél eredményesebben teljesítsék tanulmányaikat. A hallgatók gazdag szabadidős és kulturális programok közül választhatnak, amelyek nemcsak új, hosszú távú baráti és szakmai kapcsolatok kiépítésében lesznek segítségükre, de kiemelkedő lehetőséget biztosítanak kulturális, társadalmi és szakmai célú látókörük szélesítésében is. 

Dr. Hegedűs György
egyetemi docens, szakfelelős

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír