MFK_02
Mesterképzés (MSc / MBA)

Szénhidrogén-kutató földtudományi mérnök (angol nyelvű)

Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar által meghirdetett mesterszak.

A képzés megnevezése
Szénhidrogén-kutató földtudományi mérnök
Képzési terület
Műszaki
Képzés időtartama
4 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Okleveles szénhidrogén-kutató földtudományi mérnök
Képzés nyelve
Angol

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja szénhidrogén-kutató földtudományi mérnökök képzése angol nyelven, akik rendelkeznek a kőolaj- és földgáz vagyonok felkutatásához, feltárásához és kitermeléséhez szükséges földtudományi mérnöki tevékenység végzéséhez elengedhetetlen ismeretekkel és készségekkel, továbbá a megfelelő elméleti és gyakorlati tudásanyag birtokában alkalmasak nemzetközi szinten megfelelni a szakterület kutatás-fejlesztési feladatainak végzésére, illetve irányítására. Szakmai gyakorlat után alkalmasak jogszabályban, illetve a mérnöki kamarai szabályok által meghatározott tervezői, vezető tervezői jogosultságra, szakértői jogosultságra a megfelelő mérnöki szakterületen. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Behatóan ismeri a kutatáshoz és a tudományos munkához szükséges, műszaki és természettudományi területen alkalmazható problémamegoldó technikákat.
 • Átfogóan ismeri a szénhidrogénkitermelő ipar műszaki, gazdasági, társadalmi komplex folyamatait.
 • Átfogóan ismeri a földtani-geofizikai kutatás helyét a szénhidrogénkitermelő ipar minőségirányítási rendszerében.
 • Részleteiben is ismeri a kőolaj- és földgáz nyersanyagtelepek felkutatására alkalmas geológiai és geofizikai módszereket.
 • Rendelkezik a kőolaj- és földgáz nyersanyagtelepek felkutatásához szükséges mélyreható földtani, geofizikai és természettudományos ismeretekkel.
 • Jól megalapozott ismeretekkel rendelkezik a kőolaj- és földgázvagyonok feltárásának módszereiről.
 • Ismeri a szénhidrogénvagyon mennyiségi és minőségi becslésének, gazdaságossági kiértékelésének módszereit.
 • Ismeri a szénhidrogénvagyon és -készlet kategorizálás alapelveit.
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a kőolaj- és földgázvagyonok kitermelésére alkalmas módszerekről.
 • Alkalmazói szinten ismeri a számítógépes tervezés és elemzés módszereit.
 • Alkalmazói szinten ismeri a geoinformatikai rendszereket.
 • Birtokában van a tudományos kutatómunkában (beleértve a PhD képzésbe történő belépést) való részvételhez szükséges ismereteknek.
Képesség
 • Képes a törvényszerűségek, összefüggések megértésére, a megszerzett tudás alkalmazására, ezek hiteles közvetítésére (pl. prezentációk, írásos dokumentumok elkészítése).
 • Képes korszerű ismeretszerzési és adatgyűjtési módszerek alkalmazására.
 • Elméletben és gyakorlatban képes az innovatív képességet igénylő műszaki problémák megoldására.
 • Képes a szénhidrogénkutatási komplex tervezési és kivitelezési munkák irányítására és projektmenedzseri feladatok ellátására, illetve azokban való részvételre.
 • Képes rendszerbe foglalva értelmezni a földtani folyamatokat.
 • Képes a szénhidrogéntároló földtani szerkezetek földtani és geofizikai viszonyainak elemzésére, szakszerű kutatására és a kitermelés tervezésére, kutatási- műszaki üzemi terveinek elkészítésére, a kutatás műszaki lebonyolítására és ennek ellenőrzésére, valamint a (záró) jelentések elkészítésére és véleményezésére.
 • Képes a szénhidrogénkutató felszíni és fúrási geofizikai kutatások tervezésére, a mérések végrehajtására és irányítására, a mérési adatok feldolgozására, kiértékelésére és földtani, geofizikai elemzésére, valamint ezeknek a tevékenységeknek a véleményezésére.
 • Képes a szénhidrogénvagyon mennyiségi és minőségi számbavételére, gazdaságossági kiértékelésére, koncessziós pályázati anyagok összeállítására, valamint ilyen típusú jelentések véleményezésére.
 • Képes a szénhidrogén-termelés során (tervezés, beruházás, üzemeltetés, bezárás) felmerülő földtani-geofizikai jellegű problémák megoldásában való közreműködésre és a megoldási lehetőségek elemzésére.
 • Képes a kutatási és termelési adatok feldolgozására és geoinformatikai adatbázisokba (rendszerekbe) való szervezésére.
 • Folyékony és szabatos szakmai kommunikációra képes szóban és írásban angol nyelven.
Attitűd
 • Nyitott és fogékony, aktív a műszaki földtudományi mérnöki szakterületeken zajló szakmai és technológiai módszertani fejlesztés (pl. új geofizikai mérési eljárások, módszerek, geokémiai elemzési módszerek, földtani modellezés) megismerésére, elfogadására, fejlesztésükben való közreműködésre.
 • Felvállalja és tevékenységével meggyőzően igazolja, hogy ismeri és betartja a szakmai és etikai értékrendet.
 • Motivált a gyakran változó munka-, földrajzi és kulturális körülmények közötti tevékenységek végzésére.
 • Hivatástudata, szakmai szolidaritása elmélyült.
 • Tiszteletben tartja és tevékenységében követi a munka- és szakmai kultúra etikai elveit és írott szabályait.
 • Munkája során elkötelezett a biztonsági egészségvédelmi, környezetvédelmi (SHE), illetve a minőségbiztosítási és ellenőrzési (QA/QC) követelményrendszerek betartása iránt.
 • Elkötelezett a fenntartható természeti erőforrás gazdálkodás gyakorlata mellett.
 • Elkötelezett az együttműködés, a csapatmunkában való részvétel mellett.
 • Munkájában elkötelezett az új ismeretek módszeres alkalmazása mellett.
Autonómia és felelősség
 • A szakmai problémák megoldása során kreatívan, önállóan és kezdeményezően lép fel.
 • Innovatív készségét és ismereteit aktívan alkalmazza a szénhidrogén-kutatás területén fellépő szakmai problémák megoldásában.
 • Felelősséget vállal az irányítása alatt végzett munkafolyamatokért.
 • Konstruktív a rábízott működési területen, szakmai döntésekre képes, autonóm szakember.
 • Felelősséget vállal a szakvéleményében közölt megállapításokért és szakmai döntéseiért.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés kódja: MSZKSOL
 • A képzés nyelve: angol
 • A képzés munkarendje: nappali
 • Szakirány(ok):
 • Specializáció(k):
 • Műveltségterület(ek):
 • A nyilvántartásba vétel ideje:
  FNYF/1716-1/2016. számú határozat (2016. szeptember 13.) szerint
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2017/2018. tanév I. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok:
 • Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója:
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • A képzés folytatásához szükséges határozatok adatai:
  ME 181/2014. számú szenátusi határozat (2014. április 14.)
  MAB 2014/9/XII/5. számú MAB határozat (2014. október 31.)
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Turai Endre, 72131888520
pdf
pdf
Dr. Szalontai Lajos
oktatási dékánhelyettes

Szakkal kapcsolatos kérdések

A/4
épület, fsz., 28.
Gaszner Emília
dékáni referens

Szakkal kapcsolatos kérdések

A/4
épület, fsz., 25.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, melyekből a szak felépül:

Természettudományi ismeretek

 • szerkezeti földtan, rétegtan, üledékföldtan, alkalmazott geofizika, alkalmazott kőzettan, kőzetfizika
 • 16-18 kredit,

Alkalmazott szénhidrogén-ipari geofizikai és petrofizikai ismeretek

 • szeizmikus kutató módszerek és értelmezés, petrofizika – mélyfúrási értelmezés, mezőbeli szeizmikus módszerek és értelmezés
 • 10-14 kredit,

Alkalmazott szénhidrogén-ipari geokémiai ismeretek

 • olajmezők geokémiája, a szénhidrogén kutatás geokémiája, alkalmazott anyagvizsgálati módszerek
 • 6-10 kredit,

Alkalmazott szénhidrogén-ipari geológiai ismeretek

 • mélyfúrási geológia és értelmezés, szedimentológiai medence-modellezés, tározók földtana és modellezése
 • 14-17 kredit,

Alkalmazott szénhidrogén-ipari hidrogeológiai ismeretek

 • olajmezők hidrogeológiája, porózus közegek áramlástana és transzport modellezés
 • 4-8 kredit,

Szénhidrogén-termelési ismeretek

 • mélyfúrási ismeretek, tározó-művelés
 • 4-8 kredit,

Szénhidrogén-ipari adatfeldolgozási és geostatisztikai ismeretek

 • geostatisztika, szénhidrogén készletek, reménybeli készletek becslése, olajmezők geofizikájának és petrofizikájának adatfeldolgozási módszerei
 • 6-10 kredit,

Gazdasági és humán ismeretek

 • olajipari gazdaságtan, proszpekt értékelés, kutatások és termelési projektek tervezése, megvalósítása és menedzselése, kommunikáció
 • 6-8 kredit,

Integrált projektmunka

 • 8 kredit.
Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat a képzés során két alkalommal szervezett, alkalmazott olajipari földtudományi terepgyakorlatból, valamint egy legalább négy hetes nyári szakmai gyakorlatból áll, ahol a hallgatók megismernek egy-egy adott törmelékes és karbonátos szénhidrogén-tároló megkutatásához kapcsolódó tevékenységet. A szakmai gyakorlat kritériumkövetelmény.

Idegennyelvi követelmények

A képzés teljes egészében angol nyelven folyik. A képzésbe való felvétel feltétele angol nyelvből legalább államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megléte.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

120 kredit

Prof. Dr. Mucsi Gábor

dékán, Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar

dekan_mfk

Karunk több mint 300 éves múltra tekint vissza, amely bizonyítja a szakembereink iránti folyamatos igényt. A fejlődő gazdaság miatt nő a nyersanyag-, energia- és vízigény, ezért a bányászatnak is alkalmazkodnia kell. A közeljövőben olyan globális kihívásokat kell megoldani, mint az alacsony szén-dioxid kibocsátás, a körforgásos gazdaság, a vízbányászat vagy a környezetbarát bányászat. Karunk oktatói és kutatói ezen kihívásokra és azok megoldására készítik fel hallgatóinkat!

Prof. Dr. Mucsi Gábor

mfk_01
mfk_02
mfk_03
mfk_04
mfk_05
mfk_06
mfk_07

Jövőkép

A kőolaj és a földgáz a XXI. században is az egyik meghatározó – mással nehezen helyettesíthető – energiahordozó marad, ezért a lelőhelyek felkutatásához és feltárásához kapcsolódó mérnöki szakismeretekre és tevékenységekre hosszú távon is szükség lesz. Látható továbbá az is, hogy a szénhidrogén-kutatásban jellemzően nemzetközi, angol munkanyelvű társaságok tevékenykednek, ennek megfelelően a szakterület angol nyelvű szakirodalmát kiválóan ismerő és angolul kiválóan beszélő földtudományi mérnökökre van szükség. A hazai olajipar által életre hívott angol nyelvű képzésben magasan kvalifikált mérnökök képzése folyik, akik elsajátítják a hagyományos és nem-konvencionális kőolaj- és földgáztelepek felkutatásához, feltárásához és hasznosításához szükséges földtudományi ismereteket, továbbá megfelelő elméleti és gyakorlati tudásanyag birtokában alkalmasak nemzetközi szinten megfelelni a szakterület kutatási feladatainak végzésére. A szénhidrogén-kutató földtudományi mérnökök hatékonyan alkalmazzák a kőolaj- és földgáztárolók felkutatására alkalmas földtani és geofizikai módszereket, jól megalapozott ismeretekkel rendelkeznek a kőolaj- és földgázvagyonok feltárásának módszereiről. E mellett elsajátítják a szénhidrogén-vagyon mennyiségi és minőségi becslésének, gazdaságossági kiértékelésének módszereit, valamint a szénhidrogénvagyon és -készlet kategorizálás alapelveit. A projekt szemléletű képzés lehetőséget teremt arra, hogy a különböző földtudományi szakterületek együttesen, egymást erősítve jelenjenek meg, és a szakemberek átfogó elméleti és gyakorlati tudással rendelkezzenek. A modern ipari szoftverrendszerek kezelésének birtokában komplex tervezési és elemzési feladatokat oldanak meg, melyek egyre inkább támaszkodnak a mesterséges intelligencia matematikai módszereire és a geoinformatika eszközeire. A végzett mérnökök hazai és nemzetközi olaj- és földgázkutató vállalatoknál és szolgáltató cégeknél helyezkedhetnek el. Szaktudásuk a jövőben elengedhetetlen lesz a nem-hagyományos szénhidrogének kitermelésénél, geotermikus tárolók azonosításánál és hasznosításánál, a hidrogén-tárolásnál, a széndioxid-elhelyezésnél, az EGS alapú geotermikus rendszerek kialakításánál is. Az angol nyelven folytatott felsőfokú szénhidrogén-kutató földtudományi mérnöki képzésben résztvevők jelentős előnnyel indulnak a hazai és a nemzetközi munkaerőpiacon. Az angol nyelven tárgyalóképes mérnökök keresettek egyrészt a magyar szénhidrogén-kutatás számára, másrészt biztosítják sikeres részvételünket a nemzetközi szénhidrogén-kutató projektekben.

A szakot meghirdető kar

Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar

„Fedezz fel többet FÖLDÜNKRŐL, amin élünk és amiből élünk!”
A földtudományok világa a 21. század legnagyobb környezeti, gazdasági, társadalmi problémáira, kihívásaira keres válaszokat és kínál megoldásokat. A természeti erőforrások, az ásványi nyersanyagok, az energiahordozók felkutatása, hosszú távú hasznosítása, megóvása és kezelése magas szintű mérnöki ismereteket igényel. Karunk a föld- és környezettudományok oktatásának legszélesebb spektrumát fogja át Magyarországon a bányászattól, a hulladékgazdálkodáson, a környezetvédelmen, az olaj- és gáziparon, valamint a földrajzon át egészen a geológiáig, geofizikáig és a hidrogeológiáig.

Prof. Dr. Szabó Norbert Péter
egyetemi tanár

Szakfelelős

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír