AVK_01
Mesterképzés (MSc / MBA)

Vegyészmérnök

Anyag- és Vegyészmérnöki Kar által meghirdetett mesterszak.

A képzés megnevezése
Vegyészmérnök (Chemical Engineering)
Képzési terület
Műszaki
Képzés időtartama
4 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Okleveles vegyészmérnök

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja vegyészmérnökök képzése a gazdaság és a munkaerőpiac igényeinek megfelelően, akik képesek a vegyipari és kémiai technológiai rendszerek és folyamatok koncepciójának kidolgozására, modellezésére, majd tervezésére, üzemeltetésére, irányítására és karbantartására; vegyipari és kémiai technológiák, eljárások és új anyagok kifejlesztésére, a technológiai folyamatok energiahatékony és környezettudatos alkalmazására; vezetési, irányítási és szervezési feladatok ellátására; a szakterület kutatási, fejlesztési, tervezési és innovációs feladatainak ellátására; hazai, illetve nemzetközi szintű mérnöki projektekhez való kapcsolódásra, azok irányítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A szakképzettség oklevélben történő angol nyelvű megjelölése:
Chemical Engineer.

Szakirányok
 • Anyagtudományi
  (Materials Science)
 • Vegyipari és folyamatmérnöki
  (Chemical Technology Specialization)

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Ismeri a vegyészmérnöki szakmához kapcsolódó matematikai, természettudományos (kémiai, fizikai) és műszaki elméletet és gyakorlatot.
 • Átfogóan ismeri a vegyiparban és a kémiai technológiákban alkalmazott és előállított fontosabb anyagok tulajdonságait, alkalmazási területeit.
 • Ismeri új anyagok és eljárások kifejlesztésének lehetőségeit, jellemző módszereit.
 • Ismeri a kémiai és vegyipari rendszerek fenntarthatóságával, biztonságosságával és környezeti hatásaival kapcsolatos elveket, módszereket és gyakorlatot, munkahelyi, egészségvédelmi egészségfejlesztési ismereteket.
 • Ismeri a szakterület műszaki dokumentációjának szabályait.
 • Ismeri a minőségirányítás vegyiparban jellemzően alkalmazott módszereit.
 • Ismeri a vezetéshez kapcsolódó vállalat-gazdaságtani, szervezési eszközöket és módszereket, a szakmagyakorláshoz szükséges jogi környezet alapjait.
 • Rendelkezik a vegyészmérnöki és kémiai technológiai területhez kapcsolódó méréselméleti, méréstechnikai, analitikai és anyagvizsgálati ismeretekkel.
 • Ismeri a vegyészmérnöki területhez kapcsolódó információs és kommunikációs technológiákat.
 • Ismeri a számítógépes modellezés és szimuláció vegyészmérnöki szakterülethez kapcsolódó eszközeit és módszereit.
 • Ismeri a kísérletek tervezésének és értékelésének módszereit.
 • Ismeri a technológiai folyamatok kapcsolásának és integrálásának elveit és módszereit.
 • Ismeri a technológiai fejlesztés legmodernebb eredményeit és megközelítéseit.
 • Tájékozott a modern szintetikus módszerek területén, különös tekintettel a zöld kémiai, katalitikus eljárásokra.

A választott specializációtól függően az alábbiak közül egy vagy néhány

 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik vegyipari és kémiai technológiai rendszerek elemzése, modellezése és tervezése területén.
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik vegyipari és kémiai technológiai folyamatok és rendszerek irányításáról.
 • A szakterülethez tartozó egy vagy több iparág fő műveleteit és technológiáit részleteiben ismeri és átlátja.
 • Az eljárások és technológiák kutatásához, fejlesztéséhez és működtetéséhez szükséges analitikai és szerkezetvizsgálati módszerek birtokában van.
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik az anyagtudomány és anyagtechnológia területén.
 • A kémiai és vegyipari rendszerek minőségbiztosításának elveit és módszereit átfogóan ismeri és alkalmazza.

 

Képesség
 • Alkotóan képes alkalmazni a vegyészmérnöki szakterülethez kapcsolódó matematikai és természettudományos elméleti és gyakorlati ismereteket feladatai megoldása során.
 • Rendelkezik a színvonalas kutató-fejlesztő tevékenységhez szükséges manuális készségekkel.
 • Képes a vegyészmérnöki, kémiai és kémiai technológiai területen alkalmazott elemzések és anyagvizsgálatok elvégzésére, értékelésére és dokumentálására, szükség esetén a vizsgálati módszerek továbbfejlesztésére, és új módszerek bevezetésére.
 • Képes a vegyipari és kémiai technológiai folyamatok üzemeltetése során gyűjtött információk feldolgozására és rendszerezésére, átfogó elemzésére, következtetések levonására.
 • Képes eredeti ötletekkel és eredményekkel gazdagítani a vegyészmérnöki és kémiai szakterület tudásbázisát.
 • Képes ismeretei integrált alkalmazására a kémiai technológiai folyamatok, berendezések és technológiai rendszerek fejlesztésében, irányításában, tervezésében és a kapcsolódó kutatásban.
 • Képes vegyipari rendszerek esetén a műszaki, gazdasági, környezeti, és humán erőforrások felhasználásának komplex tervezésére és menedzselésére.
 • Képes a vegyipari és kémiai technológiai rendszerek és folyamatok tervezésében, szervezésében és működtetésében használatos eljárások, modellek, információs technológiák alkalmazására és azok továbbfejlesztésére.
 • Képes a vegyipari és kémiai technológiai rendszerek, technológiák és folyamatok minőségbiztosítására, méréstechnikai és folyamatszabályozási feladatatok megoldására.
 • Felkészült vegyipari és más szakterületek kémiai, technológiai tevékenységének irányítására, csapatmunka összefogására.
 • Képes a kreatív problémakezelésre és összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá az élethosszig tartó tanulásra, a nyitottság és az értékalapúság megtartásával.
 • Képesek a technológiai rendszerek egészséget nem veszélyeztető és biztonságos működtetésére, az emberi egészségre kifejthető hatásainak felismerésére, a szükséges prevenciós tevékenység eszköztárának alkalmazására.
Attitűd
 • Törekszik a fenntarthatóság, a biztonság, a környezetvédelem és energiahatékonyság követelményeinek érvényesítésére és másokkal való megismertetésére.
 • Törekszik szakmailag magas szinten önállóan vagy munkacsoportban megtervezni és végrehajtani a feladatait.
 • A munkáját rendszerszemléletű és folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex megközelítésben végzi.
 • Munkája során vizsgálja a kutatási, fejlesztési és innovációs célok kitűzésének lehetőségét és törekszik azok elérésére, elkötelezett a szakterület új ismeretekkel, tudományos és műszaki eredményekkel való gyarapítására.
 • Ismeretei és készségei fejlesztésére folyamatosan törekszik.
 • Nyitottan áll a szakmai törekvéseinek megfelelő továbbképzésekhez.
 • Elkötelezett a magas színvonalú, minőségi munkavégzés iránt, és törekszik e szemléletet munkatársai felé is közvetíteni.
 • Vezetőként munkatársai véleményének és érveinek megismerése után hozza meg fontosabb döntéseit.
Autonómia és felelősség
 • Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel.
 • Felelősséggel viseltetik a fenntarthatóság és környezetvédelem terén.
 • Döntéseit körültekintően, megfelelő önállósággal, szükség szerint más (nemcsak műszaki) szakterületek képviselőivel konzultálva hozza, azokért felelősséget vállal.
 • Döntései során figyelemmel van a biztonságra, a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség szempontjaira.
 • Munkája során tekintettel van az egyenlő esélyű hozzáférés elvére és alkalmazására.
 • A munkavédelem, egészségfejlesztés, a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető útmutatásait érvényesíti szakmai és vezetői munkájában.
 • Törekszik kollégái, beosztott munkatársai szakmai fejlődésének elősegítésére.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés megnevezése: vegyészmérnöki mesterképzési szak
 • A képzés kódja: MSZKVEM
 • A képzés besorolása: műszaki képzési terület
 • Megszerezhető szakképzettség(ek): okleveles vegyészmérnök
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés munkarendje: nappali /levelező
 • A képzés helye: Miskolc
 • A képzés során megszerzendő kreditek száma: 120 kredit
 • A meghirdetés kezdetének ideje: 2020/2021. tanév
Dr. Muránszky Gábor
Szakkal kapcsolatos kérdések
A/2
épület, mfsz., A-4
Prof. Dr. Viskolcz Béla
egyetemi tanár

Szakkal kapcsolatos kérdések, szakfelelős

A/2
épület, mfsz.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szak orientációja:
kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • természettudományi ismeretek
  25-30 kredit
  ezen belül kémia legalább 8 kredit
 • gazdasági és humán ismeretek
  10-20 kredit
  gazdaságtudomány, vezetés és szervezés, minőségbiztosítás, jogi ismeretek
 • vegyészmérnöki szakmai ismeretek
  15-45 kredit
  kémiai technológiák, vegyipari művelettan, vegyipari és kémiai technológiai rendszerek folyamatirányítása és modellezése, anyagtechnológia, az analitika és a kémiai anyagszerkezet-vizsgálat modern módszerei

A választható specializációkat is figyelembe véve a vegyipari és kémiai technológiai rendszerek modellezése, tervezése, a vegyipari és kémiai technológiai folyamatok és rendszerek irányítása, a szakterülethez tartozó egy vagy több iparág fő műveletei és technológiái, az eljárások és technológiák kutatásához, fejlesztéséhez és működtetéséhez szükséges analitikai és szerkezetvizsgálati módszerek, az anyagtudomány és anyagtechnológia, a kémiai és vegyipari rendszerek minőségbiztosításának elveit és módszerei szakterületeken szerezhető speciális ismeret.

A választható ismeretek kreditértéke a diplomamunkával, önálló vagy csoportmunka feladattal együtt 40-60 kredit.

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a vegyészmérnöki és a biomérnöki alapképzési szak.

Az alábbiak szerint meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: az anyagmérnöki, a faipari mérnöki, a könnyűipari mérnöki, a gépészmérnöki, a környezetmérnöki, a kémia alapképzési szak, továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad:
a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján legalább 40 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 70 kreditből:

 • természettudományos alapismeretek [matematika, kémia (legalább 10 kredit), fizika, anyagtudomány, biológia] területén 20 kredit;
 • gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtani és menedzsmentismeretek, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány) területén 10 kredit;
 • vegyészmérnöki alapismeretek (művelettan, vegyipari méréstechnika és analitika, irányítástechnika, biztonságtechnika, minőségbiztosítás, kémiai és környezettechnológia, vegyipari ágazati technológiák) területén 40 kredit.
 • A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni
Szakmai gyakorlat

Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritériumfeltétel. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorló helyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél, vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő.

A hallgatók a képzés során egy 4 hetes nyári szakmai gyakorlaton vesznek részt.

Idegennyelvi követelmények

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

120 kredit

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence

Dékán, Anyag- és Vegyészmérnöki Kar

dekan_avk

Meggyőződésem, hogy a több évszázados történelmi hagyományokkal rendelkező karunkon a XXI. században elvárható minőségű tudást kínálunk, igy hallgatóink nagyszerű szakemberekké válhatnak. Ha ez a lehetőség vonzó, és érdekel az anyagtudomány vagy a vegyészet, jelentkezz az Anyag- és Vegyészmérnöki Karra, szeretettel várunk!

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence

avk_01
avk_02
avk_03
avk_04
avk_05
avk_06
avk_07
avk_08
avk_09

Jövőkép

A vegyészmérnök vegyipari és más kémiai eljárásokat is felhasználó ipari technológiák üzemeltetésével, fejlesztésével, alkalmazásával, új vegyületek laboratóriumi és ipari előállításával, analitikájával, tulajdonságainak felderítésével, mérnöki anyagtudományi problémák feltárásával és megoldásával foglalkozó szakember. Globális, helyi, iparágakon  átívelő környezetvédelmi problémák megoldása is a mindennapi feladatai közé tartozik. A végzettek műanyagokat, gyógyszereket, élelmiszereket, speciális vagy általános felhasználású vegyi anyagokat, cellulóz papírt, petrolkémiai anyagokat gyártó vállalatoknál helyezkedhetnek el.

A szakot meghirdető kar

Anyag- és Vegyészmérnöki Kar

Az Anyag- és Vegyészmérnöki Kar története az egyetem ősének, a selmecbányai bányászati-kohászati iskolának megalapításáig, 1735-ig nyúlik vissza. Az egyetem átalakítása és az új társadalmi és szakmai kihívások miatt az oktatási struktúrát átalakították és újabb szakok, szakirányok indítása valósult meg. A célok megvalósítása érdekében a kar első lépésként megváltoztatta nevét: a Kohómérnöki Karból előbb Anyag- és Kohómérnöki Kar, majd Műszaki Anyagtudományi Kar lett, végül 2022-ben a kar elnevezése Anyag- és Vegyészmérnöki Karrá változott.

Karunkon jelenleg négy Intézetben, a Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézetben, a Kémiai Intézetben, Fémelőállítási és Öntészeti Intézetben, valamint az Energia-, Kerámia- és Polimertechnológiai Intézetben folyik az oktatás és a kutatás.

A képzés csúcsaként a PhD-képzést a Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola látja el karunkon. Emellett karunkon működik és végez jelentős kutatómunkát az ELKH-ME Anyagtudományi Kutatócsoport.

Az oktatás színvonala szempontjából kiemelkedő lehetőségekkel bír az Anyag- és Vegyészmérnöki kar. Sok, nemzetközileg is elismert, minősített, oktatónk mellett két akadémikus is aktívan részt vesz karunk életében, kutatásaiban és oktatásában.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír