GEIK_02
Szakirányú továbbképzés

Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök

Gépészmérnöki és Informatikai Kar által meghirdetett szakirányú továbbképzés.

A képzés megnevezése
Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök
Képzési terület
Műszaki
Képzés időtartama
2 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja olyan szakmérnökök képzése, akik alapszintű ismeretekkel rendelkeznek az atomerőmű technológiai folyamatairól (reaktortechnológia, gépészeti technológiák, vízelőkészítés, villamos technológiák, irányítástechnika, környezet- és sugárvédelem). Átlátják az atomerőmű fő technológiai rendszereit, az üzemeltetés folyamatát, tisztában vannak a nukleáris biztonság alapjaival és az atomerőmű egészséget és környezetet nem veszélyeztető, biztonságos működtetésével.

A képzést elvégző szakmérnökök – az erőműspecifikus ismeretek elsajátítása után – alkalmasak lesznek atomerőművi technológiai folyamatok üzemeltetése során fellépő egyszerűbb feladatok megoldására, az atomerőmű üzemeltetéséhez kapcsolódó, az emberi egészségre és biztonságra kiható hatásmechanizmusok felismerésére, egyszerűbb vezetési, irányítási, szervezési és hatósági feladatok ellátására.

A képzést elvégző szakmérnökök felkészültek az egészen életen át tartó tanulásra, ismereteik bővítésére.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • átfogóan ismeri az atomerőművi rendszerek és folyamatok, valamint az energiaátalakító gépek és technológiák alapvető működési elveit és módszereit;
 • ismeri az atomerőművekhez kötődő hőerőgépek és összetett energiaátalakító rendszerek működési elveit, lényeges szerkezeti egységeit;
 • ismeri az atomenergetikai szakterületen használatos alapvető mérési eljárásokat, azok eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit;
 • átfogó ismeretekkel rendelkezik az atomreaktorban lejátszódó maghasadási és termohidraulikai folyamatokról;
 • ismeri az atomerőművi szakterülethez szervesen kapcsolódó környezetvédelmi, minőségbiztosítási és jogi szakterületek alapjait, ezen ismeretek – atomerőművi üzemeltetéssel összefüggő – alkalmazási követelményeit;
 • átfogó ismeretekkel rendelkezik a reaktortechnikai és –fizikai folyamatok területén;
 • áttekintő ismeretekkel rendelkezik az atomenergetikában alkalmazott szerkezeti anyagokról;
 • ismeri az atomenergetikai minőségbiztosítás főbb elveit és módszereit;
 • ismeri a műszaki dokumentáció – atomerőmű specifikus – alapvető szabályait;
 • áttekintő ismeretekkel rendelkezik az atomerőművi vízüzemi technológia területén;
 • áttekintő ismeretekkel rendelkezik a karbantartástervezés területén;
 • átfogóan ismeri a nukleáris biztonsággal összefüggő folyamatokat és azok kezelési módját.
Képesség
 • képes az atomerőművi üzemeltetési szakterület legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor;
 • képes önálló tanulás és ismeretszerzés megtervezésére, megszervezésére és elvégzésére;
 • képes az atomerőmű üzemeltetése során gyakran előforduló, rutin szakmai problémák azonosítására, az azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és (standard műveletek gyakorlati alkalmazásával) megoldására;
 • alkalmazza az atomerőművi rendszerek és technológiák alapvető számítási, méretezési és modellezési elveit és módszereit;
 • képes értelmezni és jellemezni az atomerőművi rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát;
 • alkalmazza az atomerőművi rendszerek és folyamatok üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki, jogi és környezetvédelmi előírásokat;
 • irányítja és ellenőrzi az atomerőművi technológiai folyamatokat a minőségbiztosítás és minőségszabályozás elemeit szem előtt tartva;
 • képes az egyszerűbb meghibásodások diagnosztizálására, az elhárítási, karbantartási műveletek kiválasztására;
 • alkalmazza a rendszertechnikai és folyamatszabályozási ismereteket az atomerőművi technológiai folyamatok területén;
 • egyes gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással és monotóniatűréssel rendelkezik.
Attitűd
 • alkalmazza az energia-, egészség- és környezettudatos tervezési és üzemeltetési elveket és módszereket;
 • elkötelezett a nukleáris biztonság iránt;
 • elkötelezett a biztonsági kultúra iránt;
 • törekszik arra, hogy önképzése az atomenergetikai szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen;
 • feladatainak megoldását, vezetési döntéseit az irányító és irányított munkatársak véleményének megismerésével végzi, illetve hozza meg;
 • munkája során érvényesíti a hatékonyság, a fenntarthatóság, valamint a környezet és egészségtudatosság követelményeit;
 • munkája során a vonatkozó nukleáris biztonsági, egészségvédelmi, környezetvédelmi, illetve a minőségbiztosítási és ellenőrzési követelményrendszereket betartja és betartatja;
 • nyitottan áll a szakmai fejlődést szolgáló továbbképzésekhez;
 • folyamatos önművelést és önfejlesztést, valamint egészségfejlesztést folytat, megszerzett ismereteit bővíti, szemléletét formálja.
Autonómia és felelősség
 • váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi az átfogó, megalapozó szakmai kérdések végiggondolását és adott források, utasítások alapján történő kidolgozását;
 • figyelemmel kíséri az atomerőművi üzemeltetési szakterülettel kapcsolatos jogszabályi és adminisztrációs változásokat;
 • munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli az atomerőművi technológiai rendszerek üzemeltetését;
 • vállalja a felelősséget az irányítása alatt zajló részfolyamatokért;
 • működési területén önállóan hoz szakmai döntéseket, amelyeket felelősségteljesen képvisel.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés megnevezése:
  atomerőművi üzemeltetési szakmérnök szakirányú továbbképzési szak
 • A képzés kódja: TTOVAOU
 • A képzés helye: Miskolc
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés munkarendje: levelező
 • Szakirány(ok):
 • Specializáció(k):
 • Műveltségterület(ek):
 • A nyilvántartásba vétel ideje:
  FNYF/841-3/2019. számú határozat (2019. július 16.) szerint
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2019/2020. tanév I. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve: –
 • Képzési együttműködések: –
 • A képzés folytatásához szükséges határozatok adatai:
  ME 169/2019. számú szenátusi határozat (2019. május 30.)
pdf
pdf
Prof. Dr. Siménfalvi Zoltán
egyetemi tanár, dékán

Szakkal kapcsolatos kérdések, szakfelelős

A/3
épület, 205.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:

Atomenergetikai alapismeretek
18-24 kredit:

 • mag- és rektorfizika,
 • termohidraulika,
 • nukleáris üzemanyagciklus

Atomerőművi technológiai és üzemeltetési ismeretek
22-30 kredit:

 • atomerőművi gépészeti és villamos berendezések és folyamatok,
 • anyagtechnológia és karbantartási ismeretek,
 • atomerőművi vegyészeti ismeretek,
 • környezet- és sugárvédelmi ismeretek,
 • mérés és üzemeltetés

Nukleáris biztonsági ismeretek
6-10 kredit:

 • nukleáris biztonság,
 • nukleárisbaleset-elhárítás,
 • hatósági eljárási ismeretek

Szakdolgozat:
6 kredit

Idegennyelvi követelmények

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

60 kredit

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

Dékán, Gépészmérnöki és Informatikai Kar

dekan_geik_01

Hallgatóink büszkék lehetnek arra, hogy egy olyan karon szereztek diplomát, amelynek több tudományterületet átfogó és integráló, multidiszciplináris képzési profilja egyedülálló a magyar felsőoktatásban. Idén eddig soha nem látott arányban, csak a legkiválóbb hallgatókat megillető kitüntetéses oklevelet adhattunk át.

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

53216351792_4e09cf80dd_k
52428245612_0d75bbf261_k
62_0_983
DSC07330
A modern CNC milling machine makes a large cogwheel.
engineer-check-control-automation-robot
Close up of metalworking machine

Jövőkép

A szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 3151 Energetikai (erőművi) berendezés vezérlője
 • 2139: Egyéb, máshová nem sorolható mérnök
 • 3190: Egyéb műszaki foglalkozású

A szakot meghirdető kar

Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Korszerű és innovatív mérnökképzés, Általános mérnöktől a specialistáig. 

A több mint 70 éves oktatási tapasztalattal rendelkező Gépészmérnöki és Informatikai Kar vezető szerepet tölt be a műszaki és informatikai képzési területen. A Kar célja, hogy hallgatóinak gyakorlatorientált képzést és versenyképes tudást biztosítson. Mind a műszaki, mind az informatikai képzéseinket nemzetközi szinten is kiemelkedő szakmai színvonal jellemzi, az alapképzéstől egészen a már megszerzett szakmai tudást elmélyítő, mester- illetve szakképzéseinkig. A Gépészmérnöki és Informatikai Karon diplomát szerzett mérnökeinket kimagasló lehetőségekkel várják a cégek, ipari partnerek, mivel szakjaink olyan képzettségeket adnak, amelyek az ipar és a gazdaság szélesebb területein is használhatók (például: gépipar, logisztika, járműipar, hadipar, vegyipar, energetika, elektronika, IT szektor).  

Képzéseinket az ipari partnerek igényeihez igazodva korszerűsítettük, több projektszemléletű kurzusra alapozva. A legújabb technológiai és technikai követelményekhez, ipari trendekhez igazodó, modern eszközökkel felszerelt laboratóriumoka kiváló lehetőséget biztosítanak a gyakorlatorientált képzésekhez, a hallgatók valós ipari problémákra keresve a megoldást gyarapíthatják tudásukat, szerezhetnek új szakmai kompetenciákat, fejleszthetik készségeiket. 

A továbbtanulókat 12 alapszakon várjuk: energetikai mérnöki alapszak, gazdaságinformatikus alapszak, gépészmérnöki alapszak, ipari termék- és formatervező mérnöki alapszak, járműmérnöki alapszak, logisztikai mérnöki alapszak, mechatronikai mérnöki alapszak, mérnök informatikus alapszak, műszaki menedzser alapszak, programtervező informatikus alapszak, villamosmérnöki alapszak és üzemmérnök-informatikus BProf. 

Az alapképzést követően az energetikai mérnöki, a gépészmérnöki, a logisztikai mérnöki, a mechatronikai mérnöki, a mérnök informatikus és a villamosmérnöki mesterszakos programunkat választhatják az érdeklődők.  

A harmadik képzési szinten a tudományos fokozat megszerzésére a kar két doktori iskolájában (informatikai és gépészeti tudományok) hazai és nemzetközi elismertségű oktatók részvételével, irányításával van lehetőség.  

A kar széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, a gépészmérnöki és a mérnökinformatikus mesterképzési szakokon angol nyelvű képzés is folyik.  

A hallgatóknak lehetőségük van a duális képzésbe történő bekapcsolódásra is, melynek nagy előnye, hogy a hallgatók párhuzamosan részesülnek egyetemi oktatásban és tesznek szert komoly szakmai gyakorlatra. A Karral együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a kapcsolat kiterjed többek között a közös oktatásra és az ösztöndíjtámogatásokra is. Az együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a duális képzés keretében a Kar jelenleg több mint 100 céggel áll együttműködésben, melyek között nagy multinacionális cégek és kisebb hazai vállalkozások is megtalálhatóak. Az ipari partnerekkel közösen végzett kutatás-fejlesztési tevékenység lehetővé teszi a hallgatók ipari munkákba, projektekbe való bekapcsolódását.  

A hallgatók számos hallgatói-kutatói együttműködésben futó projekthez is csatlakozhatnak, melyekben a gépészeti, villamosmérnöki és informatikai szakterületek képviselői dolgoznak együtt, valamint a kar lehetőséget biztosít hazai és nemzetközi nyertes hallgatói csapatokmunkájába való bekapcsolódásra is. A kar kiemelt kutatás-fejlesztési fókuszterületei: adaptív adatbányászati rendszerek, erőműenergetikai szerkezetek és integritásuk, gyártó- és logisztikai hálózatok fejlesztése, integrált mérnöki rendszerek a digitális gyártásban, intelligens termelés-támogatási rendszerek, jármű hajtáslánc kutatások, robbanás-biztonságtechnika, szimulációra alapozott technológia- és termékfejlesztés.  

A hallgatói közösség igazi családként működik, felsőbb éves hallgatóink mentorként támogatják és bátorítják az alsóbb éveseket, hogy minél eredményesebben teljesítsék tanulmányaikat. A hallgatók gazdag szabadidős és kulturális programok közül választhatnak, amelyek nemcsak új, hosszú távú baráti és szakmai kapcsolatok kiépítésében lesznek segítségükre, de kiemelkedő lehetőséget biztosítanak kulturális, társadalmi és szakmai célú látókörük szélesítésében is.

Szakirányú továbbképzések

A diplomával rendelkezők részére a Gépészmérnöki és Informatikai Kar által meghirdetett szakirányú továbbképzések lehetőséget kínálnak a szakterület-specifikus ismeretek bővítésére, gyakorlatorientált elmélyítésére, melyek célja elsőlegesen a meglévő szakmai kompetenciák fejlesztése, a karrierben való előrelépés esélyének növelése, vagy egy új szakma elsajátítása. Képzési kínálatunkban jelenleg több mint 20 szakirányú továbbképzés érhető el.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír