GEIK_02
Szakirányú továbbképzés

Ipari beruházási szakmérnök

Gépészmérnöki és Informatikai Kar által meghirdetett szakirányú továbbképzés.

A képzés megnevezése
Ipari beruházási szakmérnök
Képzési terület
Műszaki
Képzés időtartama
2 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Ipari beruházási szakmérnök

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja, hogy a résztvevők átfogó elméleti és gyakorlati tudást szerezzenek minden olyan kérdésben, amelyek az ipari beruházási projektek műszaki és gazdasági témaköréhez, valamint az ezekhez kapcsolódó előkészítési, tervezési, projekt megvalósítási, üzemeltetési és karbantartási tevékenységekhez köthetők.
Cél ennek érdekében egyrészt a vonatkozó hatályos szabályozások, továbbá a szakterülethez tartozó ipari gyakorlat megismerése, különös hangsúlyt fektetve a beruházási projektek teljeskörű folyamatára. További cél, hogy a hallgatók megismerkedjenek a kapcsolódó informatikai szoftverek felhasználási és alkalmazási lehetőségeivel, ezzel is megteremtve az informatika, a műszaki és gazdasági szakterületek szerves kapcsolatát.
A képzés során a technológia iparban megvalósuló beruházások alapvető műszaki (villamos, anyagismeret, anyagtechnológia, építészet, szerelés, alapműveletek, készüléktervezés, biztonságtechnika, környezetvédelem stb.), beruházási projekt megvalósítási (projekt előkészítés, beruházás menedzsment, költségbecslés, projektkontrolling, projekt beszerzés, szerződés menedzsment stb.), továbbá az interdiszciplináris terület átfogó elemeként a digitalizáció (adatgyűjtés és -kezelés, hardver és szoftver alkalmazás, szabályozás) ismereteinek elmélyítése valósul meg vállalati szereplők bevonásával.

A szakképzettség oklevélben történő angol nyelvű megjelölése:
Industrial project engineer

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudása
 • ismeri a beruházásokhoz kapcsolódó villamosenergia rendszereket;
 • ismeri az épületek és készülékek építéséhez szükséges anyagokat, azok technológiáit;
 • ismeri a beruházások építészeti folyamatait;
 • ismeri a helyszíni szerelés lépéseit, folyamatait;
 • ismeri a környezetmenedzsmenthez kapcsolódói diszciplínákat;
 • ismeri a technológiákban lejátszódó alapvető műveleteket;
 • ismeri a biztonságtechnika és környezetvédelem alapvető folyamatait;
 • ismeri az ipari beruházások folyamatait, a beruházásmenedzsment lépéseit;
 • ismeri a beruházási projekt előkészítését, költségbecslés és projekt nyomonkövetés eszközeit;
 • ismeri a beruházási projekt tervezési folyamatát, beszerzési tevékenységeit és ezek kivitelezésre gyakorolt hatását;
 • ismeri az beruházási projektek és üzleti tervezés kapcsolatát, a portfóliómenedzsmentet.
Képességei
 • a beruházások teljes folyamatát áttekinteni;
 • a beruházások műszaki, projektmenedzselési és gazdasági területén részt venni a beruházási projekt előkészítésében, üzleti döntéselőkészítésben és döntéshozatalban;
 • a beruházások műszaki vonatkozású megalapozása, végrehajtása és üzemeltetése során – műszaki ismeretek birtokában – villamos, gépészeti, építészeti területen tervezési eljárás dokumentumainak véleményezésére, értékelésére;
 • a beruházások gazdasági vonatkozású megalapozása, végrehajtása és üzemeltetése során – gazdasági ismeretek birtokában – költségbecslési, beszerzési, beruházási projekt támogatási folyamatot véleményezni, értékelni, megvalósítani;
 • gyakorlatban alkalmazni a beruházási projektek teljes projekt-kontrolling, beruházás menedzsment és portfólió menedzsment folyamatait;
 • követni a tématerület szabványi és jogszabályi környezetének változását, a változásokhoz alkalmazkodni.
Attitűdje
 • nyitott a műszaki szakterület megalapozó általános és specifikus ismeretekre;
 • nyitott a folyamatos szakmai továbbképzésre és fejlődésre és ismereteinek naprakészen tartására;
 • betartja a munkavégzés és munkavállalás jogi szabályrendszerét;
 • törekszik arra, hogy döntéseit a jogszabályok és az etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg;
 • érzékeny a szakmai és ezzel összefüggésben a társadalmi problémákra;
 • a feladatok megoldását, döntéseit a munkatársak véleményének megismerésével végzi és hozza meg;
 • váratlan döntési helyzetekben is a jogszabályoknak és az etikai normáknak a teljes körű figyelembevételével hoz döntéseket;
 • a projekteket összefüggésében látja és kezeli, teljes projekt életciklusban gondolkodik;
Autonómiája és felelőssége
 • saját munkájának eredményeit reálisan értékeli;
 • váratlan döntési helyzetekben is önállóan képes a munkavégzésre, a szakmai döntések meghozatalára;
 • a szakterületét megalapozó nézeteket felelősséggel vállalja;
 • tudatosan törekszik az önfejlesztésre;
 • felelősséget vállal a közösség érdekében végzett munkáért;
 • elfogadja a szakmai együttműködés kereteit, a rá háruló szerepeket;
 • munkája során figyelemmel kíséri a kapcsolódó műszaki területek jogszabályi és technológiai változásait;
 • önállóan és pontosan végzi a munkáját;
 • felelősséget érez a fenntartható fejlődésért.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés kódja: TTOVIUA
 • A képzés helye: Miskolc
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés munkarendje: levelező
 • Szakirány(ok):
 • Specializáció(k):
 • Műveltségterület(ek):
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2022/2023. tanév II. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  ME 239/2022. számú szenátusi határozat (2022. október 5.)
pdf
pdf
Prof. Dr. Siménfalvi Zoltán
egyetemi tanár, dékán

Szakkal kapcsolatos kérdések, szakfelelős

A/3
épület, 205.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

Műszaki ismeretek modul:
23 kredit

 • Villamosenergia rendszerek, anyagok és technológiájuk,
 • beruházások építészeti folyamata,
 • gyárépítés,
 • helyszíni szerelési ismeretek,
 • környezetmenedzsment,
 • technológiai alapművelete és berendezéseik ismerete,
 • biztonságtechnika,
 • környezetvédelem

Beruházási projekt ismeretek modul:
32 kredit

 • Ipari beruházások folyamata,
 • ipari beruházásmenedzsment,
 • költségbecslés,
 • beruházástámogatás és nyomonkövetés,
 • modern létesítménytervezés,
 • beruházási projektkontrolling,
 • beruházási szerződésmenedzsment,
 • iparági ismeretek portfólió menedzsment és üzleti tervezés

Szakdolgozat:
5 kredit

Idegennyelvi követelmények

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

60 kredit

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

Dékán, Gépészmérnöki és Informatikai Kar

dekan_geik_01

Hallgatóink büszkék lehetnek arra, hogy egy olyan karon szereztek diplomát, amelynek több tudományterületet átfogó és integráló, multidiszciplináris képzési profilja egyedülálló a magyar felsőoktatásban. Idén eddig soha nem látott arányban, csak a legkiválóbb hallgatókat megillető kitüntetéses oklevelet adhattunk át.

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

53216351792_4e09cf80dd_k
52428245612_0d75bbf261_k
62_0_983
DSC07330
A modern CNC milling machine makes a large cogwheel.
engineer-check-control-automation-robot
Close up of metalworking machine

Jövőkép

A szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 2137: Minőségbiztosítási mérnök
 • 2139: Egyéb, máshová nem sorolható mérnök
 • 3190: Egyéb műszaki foglalkozású
 • 3622: Kereskedelmi ügyintéző
 • 3623: Anyaggazdálkodó, felvásárló

A szakot meghirdető kar

Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Korszerű és innovatív mérnökképzés, Általános mérnöktől a specialistáig. 

A több mint 70 éves oktatási tapasztalattal rendelkező Gépészmérnöki és Informatikai Kar vezető szerepet tölt be a műszaki és informatikai képzési területen. A Kar célja, hogy hallgatóinak gyakorlatorientált képzést és versenyképes tudást biztosítson. Mind a műszaki, mind az informatikai képzéseinket nemzetközi szinten is kiemelkedő szakmai színvonal jellemzi, az alapképzéstől egészen a már megszerzett szakmai tudást elmélyítő, mester- illetve szakképzéseinkig. A Gépészmérnöki és Informatikai Karon diplomát szerzett mérnökeinket kimagasló lehetőségekkel várják a cégek, ipari partnerek, mivel szakjaink olyan képzettségeket adnak, amelyek az ipar és a gazdaság szélesebb területein is használhatók (például: gépipar, logisztika, járműipar, hadipar, vegyipar, energetika, elektronika, IT szektor).  

Képzéseinket az ipari partnerek igényeihez igazodva korszerűsítettük, több projektszemléletű kurzusra alapozva. A legújabb technológiai és technikai követelményekhez, ipari trendekhez igazodó, modern eszközökkel felszerelt laboratóriumoka kiváló lehetőséget biztosítanak a gyakorlatorientált képzésekhez, a hallgatók valós ipari problémákra keresve a megoldást gyarapíthatják tudásukat, szerezhetnek új szakmai kompetenciákat, fejleszthetik készségeiket. 

A továbbtanulókat 12 alapszakon várjuk: energetikai mérnöki alapszak, gazdaságinformatikus alapszak, gépészmérnöki alapszak, ipari termék- és formatervező mérnöki alapszak, járműmérnöki alapszak, logisztikai mérnöki alapszak, mechatronikai mérnöki alapszak, mérnök informatikus alapszak, műszaki menedzser alapszak, programtervező informatikus alapszak, villamosmérnöki alapszak és üzemmérnök-informatikus BProf. 

Az alapképzést követően az energetikai mérnöki, a gépészmérnöki, a logisztikai mérnöki, a mechatronikai mérnöki, a mérnök informatikus és a villamosmérnöki mesterszakos programunkat választhatják az érdeklődők.  

A harmadik képzési szinten a tudományos fokozat megszerzésére a kar két doktori iskolájában (informatikai és gépészeti tudományok) hazai és nemzetközi elismertségű oktatók részvételével, irányításával van lehetőség.  

A kar széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, a gépészmérnöki és a mérnökinformatikus mesterképzési szakokon angol nyelvű képzés is folyik.  

A hallgatóknak lehetőségük van a duális képzésbe történő bekapcsolódásra is, melynek nagy előnye, hogy a hallgatók párhuzamosan részesülnek egyetemi oktatásban és tesznek szert komoly szakmai gyakorlatra. A Karral együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a kapcsolat kiterjed többek között a közös oktatásra és az ösztöndíjtámogatásokra is. Az együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a duális képzés keretében a Kar jelenleg több mint 100 céggel áll együttműködésben, melyek között nagy multinacionális cégek és kisebb hazai vállalkozások is megtalálhatóak. Az ipari partnerekkel közösen végzett kutatás-fejlesztési tevékenység lehetővé teszi a hallgatók ipari munkákba, projektekbe való bekapcsolódását.  

A hallgatók számos hallgatói-kutatói együttműködésben futó projekthez is csatlakozhatnak, melyekben a gépészeti, villamosmérnöki és informatikai szakterületek képviselői dolgoznak együtt, valamint a kar lehetőséget biztosít hazai és nemzetközi nyertes hallgatói csapatokmunkájába való bekapcsolódásra is. A kar kiemelt kutatás-fejlesztési fókuszterületei: adaptív adatbányászati rendszerek, erőműenergetikai szerkezetek és integritásuk, gyártó- és logisztikai hálózatok fejlesztése, integrált mérnöki rendszerek a digitális gyártásban, intelligens termelés-támogatási rendszerek, jármű hajtáslánc kutatások, robbanás-biztonságtechnika, szimulációra alapozott technológia- és termékfejlesztés.  

A hallgatói közösség igazi családként működik, felsőbb éves hallgatóink mentorként támogatják és bátorítják az alsóbb éveseket, hogy minél eredményesebben teljesítsék tanulmányaikat. A hallgatók gazdag szabadidős és kulturális programok közül választhatnak, amelyek nemcsak új, hosszú távú baráti és szakmai kapcsolatok kiépítésében lesznek segítségükre, de kiemelkedő lehetőséget biztosítanak kulturális, társadalmi és szakmai célú látókörük szélesítésében is.

Szakirányú továbbképzések

A diplomával rendelkezők részére a Gépészmérnöki és Informatikai Kar által meghirdetett szakirányú továbbképzések lehetőséget kínálnak a szakterület-specifikus ismeretek bővítésére, gyakorlatorientált elmélyítésére, melyek célja elsőlegesen a meglévő szakmai kompetenciák fejlesztése, a karrierben való előrelépés esélyének növelése, vagy egy új szakma elsajátítása. Képzési kínálatunkban jelenleg több mint 20 szakirányú továbbképzés érhető el.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír