AJK
Szakirányú továbbképzés

Jogi szaknyelvi fordító szakjogász

Állam- és Jogtudományi Kar által meghirdetett szakirányú továbbképzés.

A képzés megnevezése
Jogi szaknyelvi fordító szakjogász
Képzési terület
Jogi
Képzés időtartama
2 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Jogi szaknyelvi fordító szakjogász

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja, hogy a jogi szakképzettséggel rendelkező szakemberek számára olyan képzést biztosítson, amely segíti a jogi munka során felmerülő elméleti és gyakorlati problémák megoldásához nélkülözhetetlen idegen nyelvi készségek fejlesztését, valamint olyan nyelvi ismeretek elsajátítását, amelyek a résztvevőket képessé teszik arra, hogy idegen nyelvi környezetben is maradéktalanul meg tudják oldani szakmai feladataikat és képesek legyenek átültetni anyanyelvükre a célnyelvi szakmai szövegeket. A szakirányú továbbképzés hozzásegít azon idegen nyelvi ismeretek és készségek megszerzéséhez is, amelyek szükségesek az Európai Uniós jog értelmezéséhez és alkalmazásához.

A képzés angol nyelvű megnevezése:
Specialist lawyer – linquist translator postgraduate specialisation programme.

A szakképzettség oklevélben történő angol nyelvű megjelölése:
(native language) anad (foreign language) specialist lawyer linquist translator.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudása
 • ismeri a jog nyelvhasználatát és terminológiáját mindkét nyelven;
 • ismeri a fordítási, prezentációs és tolmácsolási stratégiákat és technikákat;
 • megérti a forrásnyelvi szövegeket és megfelelő fordítást tud létrehozni;
 • helyesen tudja alkalmazni az intertextuális konvenciókat;
 • ismeri és tudja alkalmazni a jogi terminológia fogalmait.
Képességei
 • számos fordítási modellt és módszert átlát, ismeri a fordítási stratégiákat és technikákat (fordítási kompetencia);
 • tisztában van a forrásnyelv és a célnyelv nyelvi és intertextuális konvencióival, érti az olvasott/hallott szöveget, képes a szakmai elvárásoknak megfelelő írásbeli és szóbeli szövegalkotásra (nyelvi kompetencia);
 • ismeri a kultúrák alapelveit és tisztában van azok konvencióival (interkulturális kompetencia);
 • tisztában van az egyes szakterületek nyelvi és intertextuális konvencióival, eligazodik az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában (szakterületi kompetencia);
 • ismeri és hatékonyan használja az elérhető fordítási és kommunikációs technológiákat (technológiai kompetencia);
 • képes megoldani a jogi szakterületekhez kapcsolódó írásbeli és szóbeli kommunikációs feladatokat, helyesen alkalmazva az idegen nyelvi stratégiákat és technikákat;
 • képes az írásbeli és szóbeli kommunikációban alkalmazni az interkulturális alapelveket és konvenciókat;
 • képes megfelelően használni a fordítási és kommunikációs technológiákat;
 • képes automatikusan alkalmazni a nyelvhelyességi szabályokat.
Attitűdje
 • figyelemmel kíséri a forrásnyelv, a célnyelv, a kultúrák, valamint az egyes szakterületek változásait és fejlődését;
 • nyitott a szakmai újdonságok iránt;
 • rugalmasan alkalmazkodik a változó szakmai környezethez;
 • kreatív problémamegoldás jellemzi.
Autonómiája és felelőssége
 • munkáját képes önállóan és körültekintően végezni;
 • betartja a szakmai és etikai szabályokat, felelősségteljesen kezeli a bitokába jutott információkat;
 • munkája során figyelemmel kíséri az adott idegen nyelv szakterületein bekövetkező terminológiai változásokat.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés megnevezése: jogi szaknyelvi fordító szakjogász szakirányú továbbképzési szak A képzés kódja: TTOVJYR
 • A képzés helye: Miskolc
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés munkarendje: levelező
 • Szakirány(ok):
 • Specializáció(k):
 • Műveltségterület(ek):
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2022/2023. tanév I. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  ME 169/2021. számú szenátusi határozat (2021. október 21.)
Takács Rita
Szakkal kapcsolatos kérdések
A/6
épület, 15.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

Alapozó modul:
15 kredit

 • Kontrasztív és funkcionális nyelvtan;
 • latinitás a jogi terminológiában.

Speciális szakismeretek modul:
27 kredit

 • Fordítástechnika;
 • szaknyelvi kommunikáció.

Speciális kompetenciák és gyakorlati ismeretek modul:
8 kredit

 • Bevezetés a tolmácsolásba.

Szakdolgozat:
10 kredit

Szakképzési modul

Idegennyelvi követelmények

Legalább középszintű (B2 szintű) államilag elismert nyelvvizsga, és vagy ennek megfelelő szintű nyelvtudás.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

60 kredit

Prof. Dr. Csák Csilla

Dékán, Állami és Jogtudományi Kar

dekan_ajk

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara – az ország negyedik jogi karaként – 1981-ben indult. Az évtizedek során bizonyítottan előkelő helyet vívott ki a jogi karok között magas színvonalú, széles palettájú képzéseivel. Aki egyszer hallgatóként belépett a campus területére és tagja lett az évszázados diákhagyományokat ápoló közösségnek, az sohasem felejti el a kart és a Miskolci Egyetemet. Karunk szlogenjével várjuk a miskolci jogi karon: „Karriered kapuja nyitva áll!”

Prof. Dr. Csák Csilla

ajk_01
ajk_02
ajk_03
ajk_04
ajk_05
ajk_06
ajk_07

Jövőkép

A képzés idegen nyelvi jogi területeken biztosít magas szintű, komplex elméleti és gyakorlati tudást jogi szakképzettséggel rendelkező szakemberek számára. Olyan idegen nyelvi készségek fejlesztésére fektet hangsúlyt, amelyek alkalmassá teszik a képzésben résztvevőket arra, hogy hatékonyan kommunikáljanak idegen nyelven a jogi területen. Biztosítja azokat a szükséges nyelvi ismereteket, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy precízen és pontosan fordítsanak jogi szakszövegeket. Képesek lesznek szakmai feladataikat megoldani idegennyelvi környezetben, jogi szakmai szövegeket átültetni anyanyelvükre. A képzés hozzájárul az Európai Uniós jog értelmezéséhez és alkalmazásához szükséges idegennyelvi ismeretek és készségek megszerzéséhez.

A szakot meghirdető kar

Állam- és Jogtudományi Kar

Az Állam- és Jogtudományi Kar az ország negyedik jogi karaként jött létre és 1981-ben indította el az állam- és jogtudományi képzését. Az évtizedek során bizonyítottan előkelő helyet vívott ki a jogi karok között magas színvonalú, széles palettájú képzéseivel. A magas szintű oktatást hazai és nemzetközi szinten is elismert professzoraink garantálják. Büszkék vagyunk hallgatóinkra is. Végzett hallgatóink magas posztot töltenek be az igazságszolgáltatás, a közigazgatás, az egyetemi oktatás, a köz-, és magánszféra különböző területein, hazánkban és külföldön egyaránt.

A jogi oktatás hagyományai azonban sokkal régebb múltra tekintenek vissza, hiszen a kar továbbörökítette az 1667-ben alapított eperjesi jogakadémia hagyományait és szellemi örökségét, ahol a nemzet kiválóságai tanultak (Thököly Imre, Kossuth Lajos stb.) és országos hírű professzorok oktattak.

A jelen korban csodálatos természeti környezetben, különleges Egyetemvárosban tölthetik el napjaikat a hallgatók, ahol megtalálható szinte minden sportolási és szórakozási lehetőség, amit csak tovább erősít Miskolctapolca és a Bükk hegység közelsége. Aki egyszer hallgatóként belépett a campus területére és tagja lett az évszázados diákhagyományokat ápoló közösségnek, az sohasem felejti el a kart és a Miskolci Egyetemet.

Dr. Petrasovszky Anna
Szakfelelős

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír