AJK
Szakirányú továbbképzés

Jogpszichológiai szakjogász

Állam- és Jogtudományi Kar által meghirdetett szakirányú továbbképzés.

A képzés megnevezése
Jogpszichológiai szakjogász
Képzési terület
Jogi
Képzés időtartama
2 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Jogpszichológiai szakjogász

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja, hogy átfogó elméleti és gyakorlati tudást nyújtson a jogpszichológia témakörében. Alapvető szemlélete, hogy felkészítse a résztvevőket a jogi munka során előforduló pszichológiai eredmények és emberi interakciók szakszerű kezelésére, valamint az emberi viselkedés mögött meghúzódó pszichológiai folyamatok megértésére.
A képzés célja ennek megfelelően egyrészt a jogtudomány és a pszichológia tudományának határterületén lévő elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése, másrészt a jogpszichológia egyes részterületeire vonatkozó ismeretek átadása, különös hangsúlyt fektetve a nemzetközi jogpszichológiai kutatási eredmények jogágak szerinti bővebb kifejtésére, jogági pszichológiai gyakorlatok átadására, valamint a jogi munka során a jogász saját tevékenységét érintő pszichológiai elméletekre és gyakorlatokra is.

A szakképzettség oklevélben történő angol nyelvű megjelölése:
Master in Law and Psychology (Master of Laws LL.M.).

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudása
 • ismeri és megérti a pszichológiai alapfogalmakat és a pszichológia négy fő részterületének meghatározó elméleteit;
 • elsajátítja a jogpszichológia tudományos kereteit és a hazai és nemzetközi kutatási eredmények elméleti értelmezéséhez szükséges ismereteket;
 • ismeri a büntetőjoggal és a magánjoggal összefüggő hazai és nemzetközi jogpszichológiai kutatások eredményeit, a kutatások elméleti hátterét;
 • ismeri a szakértői munka és az igazságügyi szakértő igénybevételének jogi kereteit;
 • ismeri a jogászi munka pszichológiai kereteit;
 • ismeri a jogpszichológiai kutatások eszközeit és módszertanát.
Képességei

A képzés során megszerzett ismeretek, kompetenciák birtokában a szakirányon végző képes lesz:

 • tájékozódni a pszichológiai alapfogalmak világában, nem esik nehezére egy alapszintű pszichológiai szakcikk feldolgozása;
 • tájékozódni a jogpszichológiai tudományos elméletek és alapkutatások világában, nem esik nehezére egy jogpszichológiai kutatási eredmény elméleti feldolgozása, valamint jogi relevanciájának megállapítása és gyakorlati alkalmazása;
 • alkalmazni a büntetőjoggal és a magánjoggal összefüggő hazai és nemzetközi jogpszichológiai kutatások eredményeit;
 • a hatályos jogi keretek között biztosan kezelni és értelmezni a konkrét jogi szakterülethez kapcsolódó pszichológiai szakértői véleményeket;
 • biztosan felismerni és kezelni a konkrét jogi szakterületen megjelenő ügyfelek pszichológiai alapszükségleteit;
 • felismerni saját mentál higiénés szükségleteit;
 • jogpszichológiai empirikus kutatás megtervezésére és szakmai csapatban való elvégzésére.
Attitűdje

A szakirányon végző:

 • nyitott a folyamatos szakmai továbbképzésre;
 • érzékeny a szakmai, a társadalmi és a pszichológiai problémákra;
 • a feladatok megoldását, a döntéseket az emberi tényező mélyebb megértése mellett végzi, és hozza meg;
 • munkája végzése során figyelembe veszi az emberi tényező jogérvényesüléssel összefüggő sajátságait és érvényesíti a jogpszichológia eredményeit;
 • váratlan döntési helyzetekben elsősorban a jogszabályoknak és az etikai normáknak, másodsorban pedig a pszichológiai sajátságoknak a figyelembevételével hoz döntéseket;
 • nyitott a jogpszichológia fejlődése által kínált új jogi és pszichológiai módszerek megismerésére, valamint lehetőségek keresésére az ismeretlen problémák megoldása esetén;
 • elkötelezett az igényes, az emberi sajátságokat is megjelenítő jogi munkára.
Autonómiája és felelőssége
 • tudatosan törekszik az önismeretre;
 • felelősséget vállal a köz és az egyén érdekében végzett munkáért;
 • elfogadja a szakmák közötti együttműködések kereteit és a rá háruló szerepeket;
 • munkája során figyelemmel kíséri a jogpszichológiai kutatási eredményeket;
 • munkája során környezete számára is elfogadható módon képviseli a jogpszichológiai szemléletet;
 • önállóan és körültekintően végzi a munkáját.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés megnevezése:
  jogpszichológiai szakjogász szakirányú továbbképzési szak
 • A képzés kódja: TTOVJOI
 • A képzés helye: Miskolc
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés munkarendje: levelező
 • Szakirány(ok):
 • Specializáció(k):
 • Műveltségterület(ek):
 • A nyilvántartásba vétel ideje: FNYF/712-3/2021. számú határozat szerint
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2021/2022. tanév I. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  ME 236/2020. számú szenátusi határozat (2020. november 26.)
pdf
pdf
Takács Rita
Szakkal kapcsolatos kérdések
A/6
épület, 15.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

Alapozó modul:
12 kredit

 • A pszichológia alapjai (4 kredit);
 • A jogpszichológia modern szemlélete és kutatási területei (4 kredit);
 • Szakértő igénybevétele jogi eljárásokban (4 kredit).

Szakdolgozat:
10 kredit

Szakképzési modul

Speciális szakismeretek modul:
30 kredit

 • Büntetőjog és pszichológia I. (6 kredit);
 • Gondnoksági ügyek és mentálisan sérült személyek pszichológiája és részvétele jogi eljárásokban (3 kredit);
 • Fogyasztók és vállalkozások magatartásának fogyasztóvédelmi, versenyjogi és pszichológiai háttere (3 kredit);
 • Büntetőjog és pszichológia II. (6 kredit);
 • Foglalkoztatás és pszichológia: diszkrimináció, zaklatás (3 kredit);
 • Családjog és családpszichológia (3 kredit);
 • Jogi döntések pszichológiája (6 kredit).

Speciális kompetenciák és gyakorlati ismeretek modul:
8 kredit

 • Jogi önismeret és mentálhigiéné I. (3 kredit);
 • Jogi önismeret és mentálhigiéné II. (2 kredit);
 • Jogpszichológiai kutatások módszertana és eszközei (3 kredit).
Idegennyelvi követelmények

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

60 kredit

Prof. Dr. Csák Csilla

Dékán, Állami és Jogtudományi Kar

dekan_ajk

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara – az ország negyedik jogi karaként – 1981-ben indult. Az évtizedek során bizonyítottan előkelő helyet vívott ki a jogi karok között magas színvonalú, széles palettájú képzéseivel. Aki egyszer hallgatóként belépett a campus területére és tagja lett az évszázados diákhagyományokat ápoló közösségnek, az sohasem felejti el a kart és a Miskolci Egyetemet. Karunk szlogenjével várjuk a miskolci jogi karon: „Karriered kapuja nyitva áll!”

Prof. Dr. Csák Csilla

ajk_01
ajk_02
ajk_03
ajk_04
ajk_05
ajk_06
ajk_07

Jövőkép

A pszichológiai alapismeretek, valamint a legmodernebb jogpszichológiai kutatási eredmények jogágak, jogi hivatások és jogi ügyek mentén való rendszerezése könnyebben átadhatóvá teszi ezen elméleteket, és a hallgatók számára azonnal hasznosítható és kézzelfogható ismereteket ad.

A szakképzettség a gyakorlatban minden olyan jogi területen alkalmazható, ahol a jogászi tevékenységet az általános emberi viselkedéssel – annak kezelésével, megítélésével, átalakításával, szankcionálásával, értékelésével, felmérésével stb. – összefüggésben látják el az igazságszolgáltatásban, a büntetőjogban, a magánjogban, a közigazgatásban, valamint az akadémiai területen.

A szakot meghirdető kar

Állam- és Jogtudományi Kar

Az Állam- és Jogtudományi Kar az ország negyedik jogi karaként jött létre és 1981-ben indította el az állam- és jogtudományi képzését. Az évtizedek során bizonyítottan előkelő helyet vívott ki a jogi karok között magas színvonalú, széles palettájú képzéseivel. A magas szintű oktatást hazai és nemzetközi szinten is elismert professzoraink garantálják. Büszkék vagyunk hallgatóinkra is. Végzett hallgatóink magas posztot töltenek be az igazságszolgáltatás, a közigazgatás, az egyetemi oktatás, a köz-, és magánszféra különböző területein, hazánkban és külföldön egyaránt.

A jogi oktatás hagyományai azonban sokkal régebb múltra tekintenek vissza, hiszen a kar továbbörökítette az 1667-ben alapított eperjesi jogakadémia hagyományait és szellemi örökségét, ahol a nemzet kiválóságai tanultak (Thököly Imre, Kossuth Lajos stb.) és országos hírű professzorok oktattak.

A jelen korban csodálatos természeti környezetben, különleges Egyetemvárosban tölthetik el napjaikat a hallgatók, ahol megtalálható szinte minden sportolási és szórakozási lehetőség, amit csak tovább erősít Miskolctapolca és a Bükk hegység közelsége. Aki egyszer hallgatóként belépett a campus területére és tagja lett az évszázados diákhagyományokat ápoló közösségnek, az sohasem felejti el a kart és a Miskolci Egyetemet.

Dr. Lehotay Veronika
egyetemi docens

Szakfelelős

A/6
épület, 218.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír