GEIK_02
Szakirányú továbbképzés

Logisztikai csomagolásfejlesztő szakmérnök

Gépészmérnöki és Informatikai Kar által meghirdetett szakirányú továbbképzés.

A képzés megnevezése
Logisztikai csomagolásfejlesztő szakmérnök
Képzési terület
Műszaki
Képzés időtartama
2 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Logisztikai csomagolásfejlesztő szakmérnök

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a már megszerzett műszaki képzési területhez tartozó ismereteiket elmélyítve a csomagolási követelmények és a logisztikai rendszerek átfogó ismeretében képesek késztermékek, alkatrészek, egyéb alap- és segédanyagok csomagolásának szakszerű megtervezésére, valamint a validációhoz szükséges releváns követelmények meghatározására és kiértékelésére.

A képzés angol nyelvű megnevezése:
Postgraduate specialist training course in packaging logistics.

A szakképzettség oklevélben történő angol nyelvű megjelölése:
Postgraduate specialist in packaging logistics.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Ismeri a korszerű csomagolóanyagok tulajdonságait, minőségi és gazdaságossági elvárásait.
 • Ismeri a csomagolási technológiákat, a csomagolási alapműveleteket, a csomagoló eszközöket.
 • Ismeri a csomagolástervezés elméleti alapjait és módszereit.
 • Ismeri a csomagolásvizsgálati szabványokat és módszereket.
 • Ismeri a csomagológépek feladatait, alapműveleteit, az egyes csomagolási formák gépesítési lehetőségeit.
 • Ismeri a csomagolás és környezetterhelés összefüggéseit.
 • Ismeri a csomagolóüzemek folyamattervezésének módszereit.
 • Ismeri a csomagolás marketingfeladatait.
 • Ismeri a csomagolásra vonatkozó jogszabályi feltételeket.
Képesség
 • Képes a logisztikai rendszerek üzemeltetése során felmerülő, a csomagolási tevékenységhez kapcsolódó logisztikai folyamatok összefüggéseinek, hatásmechanizmusainak felismerésére, ezek rendszerszemléletű értékelésére, kezelésére.
 • Képes rendszerszemléletű gondolkodásmód alapján a csomagolási tevékenységet végző üzem folyamatainak megtervezésére a csomagolási feladat jellegével összhangban.
 • Képes új csomagolások kvalifikációs, és szériában használt csomagolások időszakos tesztelésére.
 • Képes integrált ismeretek alkalmazására a csomagolási tevékenységhez kapcsolódó logisztikai folyamatok, a folyamatokat megvalósító gépek és berendezések, a folyamatelmélet, az ipari termelési folyamatok, valamint a kapcsolódó informatika szakterületeiről.
 • Képes csomagolási tevékenységet végző üzemek megtervezésére, a szervezet irányítására.
Attitűd
 • Nyitott és fogékony a csomagolástechnika szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére.
 • Törekszik a csomagolástechnika területén a fenntarthatóság, a környezettudatosság, az egészségvédelem és az energiahatékonyság követelményeinek érvényesítésére.
 • Törekszik arra, hogy a munkáját rendszerszemléletű és folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex megközelítésben végezze.
Autonómia és felelősség
 • Szakmai feladatainak megoldása során kezdeményezően lép fel, továbbá önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket.
 • Felelősséggel viseltetik a fenntarthatóság, az egészségvédelem és környezettudatosság terén.
 • Döntései során figyelemmel van a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elveire és alkalmazásukra, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásaira.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés megnevezése: Logisztikai csomagolásfejlesztő szakmérnök szakirányú továbbképzési szak
 • A képzés kódja: TTOVLSK
 • A képzés besorolása: műszaki képzési terület
 • Szakirány(ok):
 • Specializáció(k): –
 • Megszerezhető szakképzettség(ek): Logisztikai csomagolásfejlesztő szakmérnök
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés helye: székhelyen (Miskolc)
 • A képzés munkarendje: levelező
 • Képzési idő: 2 félév
 • A képzés során megszerzendő kreditek száma: 60 kredit
 • A nyilvántartásba vétel ideje:
  FNYF/426-3/2021. sz. határozat szerint
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2021/2022. tanév I. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok:
 • Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója:
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  ME 238/2020. számú szenátusi határozat (2020. december 04.)
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Tamás Péter, 71559757218
pdf
pdf
Prof. Dr. Tamás Péter
egyetemi tanár

Szakkal kapcsolatos kérdések, szakfelelős

A/5
épület, I., 107.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

Alapozó tantárgyak: 12-15 kredit:

 • Csomagolási anyagismeret;
 • Csomagolási rendszerek és követelmények;
 • Terméknyomkövetési rendszerek a logisztikában.

Szaktárgyak: 25-30 kredit:

 • Csomagológépek és berendezések működése;
 • Csomagolásvizsgálati szabványok és módszerek;
 • Számítógépes csomagolástervezés;
 • Csomagolóeszközök újrahasznosítása;
 • Csomagolásvizsgáló gépek és alkalmazásuk;
 • Csomagolási logisztikai folyamatok szimulációs vizsgálata;
 • Csomagoló eszközök optimalizálása az ellátási láncban.

Kiegészítő szakismeretek: 8-12 kredit:

 • Problémamegoldási módszerek a csomagolástechnikában;
 • Csomagolás design;
 • Jogszabályi értelmezések a logisztikában.

A szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit.

Idegennyelvi követelmények

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

60 kredit

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

Dékán, Gépészmérnöki és Informatikai Kar

dekan_geik_01

Hallgatóink büszkék lehetnek arra, hogy egy olyan karon szereztek diplomát, amelynek több tudományterületet átfogó és integráló, multidiszciplináris képzési profilja egyedülálló a magyar felsőoktatásban. Idén eddig soha nem látott arányban, csak a legkiválóbb hallgatókat megillető kitüntetéses oklevelet adhattunk át.

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

53216351792_4e09cf80dd_k
52428245612_0d75bbf261_k
62_0_983
DSC07330
A modern CNC milling machine makes a large cogwheel.
engineer-check-control-automation-robot
Close up of metalworking machine

Jövőkép

A végzett hallgatók képesek a csomagolási követelmények és a logisztikai rendszerek átfogó ismeretében:

 • a késztermékek, alkatrészek, egyéb alap- és segédanyagok csomagolásának szakszerűmegtervezésére;
 • a validációhoz szükséges releváns követelmények meghatározására és kiértékelésére

A hallgató a megszerzett szakképzettséggel alkalmas lesz a csomagolási tevékenységhez kapcsolódó logisztikai folyamatok költséghatékony kialakítására és működtetésére. A megszerzett tudást hasznosíthatják termelő és szolgáltató szervezetek egyaránt.

A szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 1312 Ipari tevékenységet folytató egység vezetője
 • 1321 Szállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folytató egység vezetője
 • 1333 Kereskedelmi tevékenységet folytató egység vezetője
 • 2118 Gépészmérnök
 • 2139 Egyéb, máshova nem sorolható mérnök
 • 2521 Szervezetirányítási elemző, szervező
 • 2533 Kereskedelmi tervező, szervező
 • 3161 Munka- és termelésszervező
 • 3190 Egyéb műszaki foglalkozású
 • 3623 Anyaggazdálkodó, felvásárló

A szakot meghirdető kar

Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Korszerű és innovatív mérnökképzés, Általános mérnöktől a specialistáig. 

A több mint 70 éves oktatási tapasztalattal rendelkező Gépészmérnöki és Informatikai Kar vezető szerepet tölt be a műszaki és informatikai képzési területen. A Kar célja, hogy hallgatóinak gyakorlatorientált képzést és versenyképes tudást biztosítson. Mind a műszaki, mind az informatikai képzéseinket nemzetközi szinten is kiemelkedő szakmai színvonal jellemzi, az alapképzéstől egészen a már megszerzett szakmai tudást elmélyítő, mester- illetve szakképzéseinkig. A Gépészmérnöki és Informatikai Karon diplomát szerzett mérnökeinket kimagasló lehetőségekkel várják a cégek, ipari partnerek, mivel szakjaink olyan képzettségeket adnak, amelyek az ipar és a gazdaság szélesebb területein is használhatók (például: gépipar, logisztika, járműipar, hadipar, vegyipar, energetika, elektronika, IT szektor).  

Képzéseinket az ipari partnerek igényeihez igazodva korszerűsítettük, több projektszemléletű kurzusra alapozva. A legújabb technológiai és technikai követelményekhez, ipari trendekhez igazodó, modern eszközökkel felszerelt laboratóriumoka kiváló lehetőséget biztosítanak a gyakorlatorientált képzésekhez, a hallgatók valós ipari problémákra keresve a megoldást gyarapíthatják tudásukat, szerezhetnek új szakmai kompetenciákat, fejleszthetik készségeiket. 

A továbbtanulókat 12 alapszakon várjuk: energetikai mérnöki alapszak, gazdaságinformatikus alapszak, gépészmérnöki alapszak, ipari termék- és formatervező mérnöki alapszak, járműmérnöki alapszak, logisztikai mérnöki alapszak, mechatronikai mérnöki alapszak, mérnök informatikus alapszak, műszaki menedzser alapszak, programtervező informatikus alapszak, villamosmérnöki alapszak és üzemmérnök-informatikus BProf. 

Az alapképzést követően az energetikai mérnöki, a gépészmérnöki, a logisztikai mérnöki, a mechatronikai mérnöki, a mérnök informatikus és a villamosmérnöki mesterszakos programunkat választhatják az érdeklődők.  

A harmadik képzési szinten a tudományos fokozat megszerzésére a kar két doktori iskolájában (informatikai és gépészeti tudományok) hazai és nemzetközi elismertségű oktatók részvételével, irányításával van lehetőség.  

A kar széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, a gépészmérnöki és a mérnökinformatikus mesterképzési szakokon angol nyelvű képzés is folyik.  

A hallgatóknak lehetőségük van a duális képzésbe történő bekapcsolódásra is, melynek nagy előnye, hogy a hallgatók párhuzamosan részesülnek egyetemi oktatásban és tesznek szert komoly szakmai gyakorlatra. A Karral együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a kapcsolat kiterjed többek között a közös oktatásra és az ösztöndíjtámogatásokra is. Az együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a duális képzés keretében a Kar jelenleg több mint 100 céggel áll együttműködésben, melyek között nagy multinacionális cégek és kisebb hazai vállalkozások is megtalálhatóak. Az ipari partnerekkel közösen végzett kutatás-fejlesztési tevékenység lehetővé teszi a hallgatók ipari munkákba, projektekbe való bekapcsolódását.  

A hallgatók számos hallgatói-kutatói együttműködésben futó projekthez is csatlakozhatnak, melyekben a gépészeti, villamosmérnöki és informatikai szakterületek képviselői dolgoznak együtt, valamint a kar lehetőséget biztosít hazai és nemzetközi nyertes hallgatói csapatokmunkájába való bekapcsolódásra is. A kar kiemelt kutatás-fejlesztési fókuszterületei: adaptív adatbányászati rendszerek, erőműenergetikai szerkezetek és integritásuk, gyártó- és logisztikai hálózatok fejlesztése, integrált mérnöki rendszerek a digitális gyártásban, intelligens termelés-támogatási rendszerek, jármű hajtáslánc kutatások, robbanás-biztonságtechnika, szimulációra alapozott technológia- és termékfejlesztés.  

A hallgatói közösség igazi családként működik, felsőbb éves hallgatóink mentorként támogatják és bátorítják az alsóbb éveseket, hogy minél eredményesebben teljesítsék tanulmányaikat. A hallgatók gazdag szabadidős és kulturális programok közül választhatnak, amelyek nemcsak új, hosszú távú baráti és szakmai kapcsolatok kiépítésében lesznek segítségükre, de kiemelkedő lehetőséget biztosítanak kulturális, társadalmi és szakmai célú látókörük szélesítésében is.

Szakirányú továbbképzések

A diplomával rendelkezők részére a Gépészmérnöki és Informatikai Kar által meghirdetett szakirányú továbbképzések lehetőséget kínálnak a szakterület-specifikus ismeretek bővítésére, gyakorlatorientált elmélyítésére, melyek célja elsőlegesen a meglévő szakmai kompetenciák fejlesztése, a karrierben való előrelépés esélyének növelése, vagy egy új szakma elsajátítása. Képzési kínálatunkban jelenleg több mint 20 szakirányú továbbképzés érhető el.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír