GEIK_02
Szakirányú továbbképzés

Robbanásvédelmi szakember

Gépészmérnöki és Informatikai Kar által meghirdetett szakirányú továbbképzés.

A képzés megnevezése
Robbanásvédelmi szakember
Képzési terület
Műszaki
Képzés időtartama
2 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Robbanásvédelmi szakember

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja, hogy a résztvevők átfogó elméleti és gyakorlati tudást szerezzenek minden olyan kérdést illetően, amely a robbanásvédelem és a robbanásbiztonság-technika témaköréhez, valamint az ezekhez kapcsolódó tervezési, üzemeltetési, karbantartási, javítási és felülvizsgálati tevékenységekhez köthetők.

A képzés célja ennek érdekében egyrészt a robbanásvédelemre vonatkozó hatályos joganyag elsajátítása, értve ezalatt az Európai Uniós, valamint esetenként az Unión kívüli szabályozásokat is. A képzés célja továbbá a jellemzett műszaki területhez tartozó ipari gyakorlat megismerése, különös hangsúlyt fektetve a teljeskörű (elsődleges, másodlagos és harmadlagos) robbanásvédelmi módok működési elvének megismerésére, tervezési irányelveik elsajátítására, a berendezések megfelelő telepítésére, karbantartására, javítására és felülvizsgálatára.

A képzés során az iparban előforduló robbanási veszélyforrásokkal kapcsolatos ismeretek, tervezési irányelvek, jogszabályi és szabványi környezettel kapcsolatos ismeretek kerülnek átadásra. Ezt követően a megismert feltételeket kielégítő védelmi stratégiákat sajátítják el a hallgatók, ezen belül a robbanásvédelmi berendezések tervezésével, ellenőrzésével, karbantartásával, javításával és felülvizsgálatával ismerkednek meg mind a villamos, mind a nem villamos eszközök, gyártmányok és technológiák kapcsán. Továbbá a képzés során a robbanások következményeinek mérséklési eszközei, módszerei, irányelvei és ezek szabványos tervezésére, karbantartására, javítására és felülvizsgálatára vonatkozó ismeretek kerülnek átadásra. A képzés során több, önállóan elvégzendő projektfeladat segít a megszerzett ismeretek elmélyítésében.

A szakképzettség oklevélben történő angol nyelvű megjelölése:

 • Ex/Hazloc Professional.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás

A képzésben végző:

 • ismeri és megérti az ipari robbanásvédelemmel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket, a lejátszódó fizikai-kémiai folyamatok elméleti hátterét és gyakorlati előfordulását;
 • ismeri a robbanásveszélyes technológiák főbb típusait, az iparban előforduló gyújtóforrásokat és robbanásveszélyes közegeket, tereket;
 • ismeri a zónabesorolás alapjait;
 • ismeri a robbanásvédelemmel kapcsolatos Európai Uniós, hazai és Unión kívüli jogszabályi hátteret;
 • ismeri a villamos és nem villamos védelmi módokat, azok megfelelőségét, valamint azokat kiválasztási módját, tervezési irányelveit és felülvizsgálatát;
 • ismeri a teljeskörű robbanásvédelmi módok működési elvét, fajtáit;
 • ismeri a teljeskörű robbanásvédelem kiválasztásának, tervezésének, karbantartásának és javításának elméleti és hatályos szabványi hátterét;
 • ismeri az építmények és készülékek, berendezések szilárdsági méretezésének és harmadlagos robbanás elleni védelmének tervezési irányelveit.
Képesség

A képzés során megszerzett ismeretek, kompetenciák birtokában a végző képes lesz nemzetközi szinten is:

 • a robbanásvédelem és robbanásbiztonság-technika területével összefüggő feladatok felismerésére és kezelésére;
 • alkalmazni a terület jogszabályi hátterének legfontosabb terminológiáit, eljárásrendjét az azokkal összefüggő feladatok végrehajtása során;
 • gyakorlatban alkalmazni a megszerzett ismereteket a robbanásvédelmi tervezés, gyújtóforrás-elemzés, robbanásvédelmi megfeleltetés területén, valamint képes az ehhez kapcsolódó számítások elvégzésére;
 • robbanásvédelmi eszközök önálló méretezésére, védelmi rendszerek megtervezésére;
 • alkalmazni a robbanásvédelmi tervezéssel kapcsolatos tervezési irányelveket és szabványokat;
 • az elméleti, fizikai-kémiai és matematikai ismereteket konkrét ipari feladatokhoz kapcsolni és a gyakorlatban alkalmazni;
 • alkalmazni a zónabesorolási, gyújtóforrás-elemzési és robbanásvédelmi tervezési technikákat;
 • követni a tématerület szabványi és jogszabályi környezetének változását, a változásokhoz alkalmazkodni;
 • a hibakeresési és üzemzavar elhárítási feladatok önálló megoldására és irányítására.
Attitűd

A képzésben végzett hallgató:

 • nyitott a műszaki szakterület megalapozó általános és specifikus ismeretekre;
 • nyitott a folyamatos szakmai továbbképzésre és fejlődésre és ismereteinek naprakészen tartására;
 • betartja a munkavégzés és munkavállalás jogi szabályrendszerét;
 • törekszik arra, hogy döntéseit a jogszabályok és az etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg;
 • érzékeny a szakmai és ezzel összefüggésben a társadalmi problémákra;
 • a feladatok megoldását, döntéseit a munkatársak véleményének megismerésével végzi és hozza meg;
 • váratlan döntési helyzetekben is a jogszabályoknak és az etikai normáknak a teljes körű figyelembevételével hoz döntéseket;
 • elkötelezett az igényes és minőségi munka iránt.
Autonómia és felelősség

A képzésben végző:

 • a robbanásvédelmi eszközök tervezési, üzemeltetési és karbantartási területén önállóan képes döntések meghozatalára;
 • saját munkájának eredményeit reálisan értékeli;
 • váratlan döntési helyzetekben is önállóan képes a munkavégzésre, a szakmai döntések meghozatalára;
 • a szakterületét megalapozó nézeteket felelősséggel vállalja;
 • tudatosan törekszik az önfejlesztésre;
 • felelősséget vállal a közösség érdekében végzett munkáért;
 • elfogadja a szakmai együttműködés kereteit, a rá háruló szerepeket;
 • munkája során figyelemmel kíséri a kapcsolódó műszaki területek jogszabályi és technológiai változásait;
 • önállóan és pontosan végzi a munkáját;
 • felelősséget érez a fenntartható fejlődésért.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés megnevezése:
  robbanásvédelmi szakember szakirányú továbbképzési szak
 • A képzés kódja: TTOVRLM
 • A képzés besorolása: műszaki képzési terület
 • Szakirányok:
 • Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása:
  ISCED 1997 szerint: 5A szint
  ISCED 2011 szerint: EKKR és MKKR szerint: 6 szint
  az európai keretrendszer szerint: 6
  a magyar képesítési keretrendszer szerint: 6
 • Megszerezhető szakképzettségek:
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés helye: székhelyen (Miskolc)
 • Képzési idő: 2 félév
 • A képzés során szerezhető kreditek: 60 kredit
 • A nyilvántartásba vétel ideje: FNYF/323-3/2021. számú határozat szerint
 • A meghirdetés kezdetének ideje: 2021/2022. tanév I. félév
 • A meghirdetés végének ideje:
 • Képzési együttműködések:
 • Közös illetve affiliációs képzés: nem
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  ME 170/2020. számú szenátusi határozat (2020. július 30.)
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Prof. Dr. Siménfalvi Zoltán, 72133832954
pdf
pdf
Prof. Dr. Siménfalvi Zoltán
egyetemi tanár, dékán

Szakkal kapcsolatos kérdések, szakfelelős

A/3
épület, 205.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A képzés a következő ismeretköröket/ismereteket öleli fel:

Alapozóismeretek modul: 28 kredit

 • Por- és gázrobbanás veszélye és hatásmechanizmusa;
 • Robbanási jellemzők meghatározása, jelentősége;
 • Robbanásbiztos gyártmányok;
 • Robbanásvédelmi dokumentáció, megfelelőség igazolása.

Differenciált szakmai törzsanyag modul: 26 kredit

 • Villamos és nem villamos védelmi módok és berendezések
  (kiválasztás, szerelés, felülvizsgálat, karbantartás, javítás);
 • Megfelelőségértékelés és tanúsítás;
 • Zónabesorolás;
 • Por- és gázrobbanás elleni teljeskörű védelem (elsődleges, másodlagos, harmadlagos védelem).

Szakdolgozat kreditértéke: 6 kredit

Idegennyelvi követelmények

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

60 kredit

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

Dékán, Gépészmérnöki és Informatikai Kar

dekan_geik_01

Hallgatóink büszkék lehetnek arra, hogy egy olyan karon szereztek diplomát, amelynek több tudományterületet átfogó és integráló, multidiszciplináris képzési profilja egyedülálló a magyar felsőoktatásban. Idén eddig soha nem látott arányban, csak a legkiválóbb hallgatókat megillető kitüntetéses oklevelet adhattunk át.

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

53216351792_4e09cf80dd_k
52428245612_0d75bbf261_k
62_0_983
DSC07330
A modern CNC milling machine makes a large cogwheel.
engineer-check-control-automation-robot
Close up of metalworking machine

Jövőkép

A szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 3163: Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású
 • 2139: Egyéb, máshová nem sorolható mérnök
 • 3190: Egyéb műszaki foglalkozású

A szakot meghirdető kar

Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Korszerű és innovatív mérnökképzés, Általános mérnöktől a specialistáig. 

A több mint 70 éves oktatási tapasztalattal rendelkező Gépészmérnöki és Informatikai Kar vezető szerepet tölt be a műszaki és informatikai képzési területen. A Kar célja, hogy hallgatóinak gyakorlatorientált képzést és versenyképes tudást biztosítson. Mind a műszaki, mind az informatikai képzéseinket nemzetközi szinten is kiemelkedő szakmai színvonal jellemzi, az alapképzéstől egészen a már megszerzett szakmai tudást elmélyítő, mester- illetve szakképzéseinkig. A Gépészmérnöki és Informatikai Karon diplomát szerzett mérnökeinket kimagasló lehetőségekkel várják a cégek, ipari partnerek, mivel szakjaink olyan képzettségeket adnak, amelyek az ipar és a gazdaság szélesebb területein is használhatók (például: gépipar, logisztika, járműipar, hadipar, vegyipar, energetika, elektronika, IT szektor).  

Képzéseinket az ipari partnerek igényeihez igazodva korszerűsítettük, több projektszemléletű kurzusra alapozva. A legújabb technológiai és technikai követelményekhez, ipari trendekhez igazodó, modern eszközökkel felszerelt laboratóriumoka kiváló lehetőséget biztosítanak a gyakorlatorientált képzésekhez, a hallgatók valós ipari problémákra keresve a megoldást gyarapíthatják tudásukat, szerezhetnek új szakmai kompetenciákat, fejleszthetik készségeiket. 

A továbbtanulókat 12 alapszakon várjuk: energetikai mérnöki alapszak, gazdaságinformatikus alapszak, gépészmérnöki alapszak, ipari termék- és formatervező mérnöki alapszak, járműmérnöki alapszak, logisztikai mérnöki alapszak, mechatronikai mérnöki alapszak, mérnök informatikus alapszak, műszaki menedzser alapszak, programtervező informatikus alapszak, villamosmérnöki alapszak és üzemmérnök-informatikus BProf. 

Az alapképzést követően az energetikai mérnöki, a gépészmérnöki, a logisztikai mérnöki, a mechatronikai mérnöki, a mérnök informatikus és a villamosmérnöki mesterszakos programunkat választhatják az érdeklődők.  

A harmadik képzési szinten a tudományos fokozat megszerzésére a kar két doktori iskolájában (informatikai és gépészeti tudományok) hazai és nemzetközi elismertségű oktatók részvételével, irányításával van lehetőség.  

A kar széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, a gépészmérnöki és a mérnökinformatikus mesterképzési szakokon angol nyelvű képzés is folyik.  

A hallgatóknak lehetőségük van a duális képzésbe történő bekapcsolódásra is, melynek nagy előnye, hogy a hallgatók párhuzamosan részesülnek egyetemi oktatásban és tesznek szert komoly szakmai gyakorlatra. A Karral együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a kapcsolat kiterjed többek között a közös oktatásra és az ösztöndíjtámogatásokra is. Az együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a duális képzés keretében a Kar jelenleg több mint 100 céggel áll együttműködésben, melyek között nagy multinacionális cégek és kisebb hazai vállalkozások is megtalálhatóak. Az ipari partnerekkel közösen végzett kutatás-fejlesztési tevékenység lehetővé teszi a hallgatók ipari munkákba, projektekbe való bekapcsolódását.  

A hallgatók számos hallgatói-kutatói együttműködésben futó projekthez is csatlakozhatnak, melyekben a gépészeti, villamosmérnöki és informatikai szakterületek képviselői dolgoznak együtt, valamint a kar lehetőséget biztosít hazai és nemzetközi nyertes hallgatói csapatokmunkájába való bekapcsolódásra is. A kar kiemelt kutatás-fejlesztési fókuszterületei: adaptív adatbányászati rendszerek, erőműenergetikai szerkezetek és integritásuk, gyártó- és logisztikai hálózatok fejlesztése, integrált mérnöki rendszerek a digitális gyártásban, intelligens termelés-támogatási rendszerek, jármű hajtáslánc kutatások, robbanás-biztonságtechnika, szimulációra alapozott technológia- és termékfejlesztés.  

A hallgatói közösség igazi családként működik, felsőbb éves hallgatóink mentorként támogatják és bátorítják az alsóbb éveseket, hogy minél eredményesebben teljesítsék tanulmányaikat. A hallgatók gazdag szabadidős és kulturális programok közül választhatnak, amelyek nemcsak új, hosszú távú baráti és szakmai kapcsolatok kiépítésében lesznek segítségükre, de kiemelkedő lehetőséget biztosítanak kulturális, társadalmi és szakmai célú látókörük szélesítésében is.

Szakirányú továbbképzések

A diplomával rendelkezők részére a Gépészmérnöki és Informatikai Kar által meghirdetett szakirányú továbbképzések lehetőséget kínálnak a szakterület-specifikus ismeretek bővítésére, gyakorlatorientált elmélyítésére, melyek célja elsőlegesen a meglévő szakmai kompetenciák fejlesztése, a karrierben való előrelépés esélyének növelése, vagy egy új szakma elsajátítása. Képzési kínálatunkban jelenleg több mint 20 szakirányú továbbképzés érhető el.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír