Közérdekű adatok

 

Adat

Rövid meg-nevezés

Elérhetőség

Frissítés

Megőrzés

I./

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

elérhetőségek

weboldal 1

weboldal 2

weboldal 3

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Szervezeti felépítés

PDF 1

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Vezetőség

weboldal

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

ügyfél-kapcsolat

weboldal 1

weboldal 2

weboldal 3

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Testületek / Rektori kabinet - Kollégiumi Biztosság - Szenátus

weboldal 1

weboldal 2

weboldal 3

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

szervezetek

Nem releváns

A változásokat követően azonnal

Az előző álla-pot 1 évig archívumban tartásával

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

szervezetek

PDF

A változásokat követően azonnal

Az előző álla-pot 1 évig archívumban tartásával

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

alapítványok

Nem releváns

A változásokat követően azonnal

Az előző álla-pot 1 évig archívumban tartásával

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

költségvetési szervek

Nem releváns

A változásokat követően azonnal

Az előző álla-pot 1 évig archívumban tartásával

10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Megazin

weboldal

A változásokat követően azonnal

Az előző álla-pot 1 évig archívumban tartásával

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hi-ányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

törvényességi ellenőrzés

weboldal

A változásokat követően azonnal

Az előző álla-pot 1 évig archívumban tartásával

II./

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Szabályzatok

weboldal

- Magyarország Alaptörvénye
- 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

A változásokat követően azonnal

Az előző álla-pot 1 évig archívumban tartásával

2.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

közszol-gáltatások

weboldal 1

weboldal 2

weboldal 3

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívum-ban tartásával

3.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Info tv. szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

adatbázisok

PDF

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívum-ban tartásával

4.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

kiadványok

weboldal

Negyedévente

Az előző álla-pot 1 évig archívumban tartásával

5.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Szenátusi ülés- és munkaterv

PDF

PDF

A változásokat követően azonnal

Az előző álla-pot 1 évig archívumban tartásával

6.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

hirdetmények, közlemények

weboldal

Folyamatosan

Az előző álla-pot 1 évig archívumban tartásával

7.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Pályázatok

weboldal

Folyamatosan

Az előző álla-pot 1 évig archívumban tartásával

8.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

vizsgálatok

PDF

A vizsgálatról szóló jelentés megismeré-sét követően haladéktalanul

Az előző álla-pot 1 évig archívumban tartásával

9.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

közérdekű adat

Illetékes szervezeti egység:  Humánerőforrás és Jogi Osztály, 

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Tóth Gergő József,
adatvedelem@uni-miskolc.hu

PDF

Negyedévente

Az előző állapot törlendő

10.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

statisztikai adatgyűjtés

weboldal

Negyedévente

Az előző álla-pot 1 évig archívumban tartásával

11.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

adat-szolgáltatás

Nem releváns

Negyedévente

Az előző álla-pot 1 évig archívumban tartásával

12.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

közérdekű adat hasznosítása

Nem releváns

Negyedévente

Az előző álla-pot 1 évig archívumban tartásával

13.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

közérdekű adat hasznosítása

Nem releváns

A változásokat követően azonnal

Az előző álla-pot 1 évig archívumban tartásával

14.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

egyedi 

Nem releváns

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

III./

III. Gazdálkodási adatok

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Költségvetés

PDF 1.1, PDF 1.2

PDF 2

A változásokat követően azonnal

A közzétételt követő 10 évig

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

létszám

felsővezetői bérek

PDF 1

PDF 2

Negyedévente

külön jogszabályban meghat. ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

támogatás

Nem releváns

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

A közzétételt követő 5 évig

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Szerződések

weboldal

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

A közzétételt követő 5 évig

5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

koncesszióval kapcsolatos nyilvános adat

Nem releváns

Negyedévente

külön jogsza-bályban meghat. ideig, de min. 1 évig archívumban tartásával.

6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

támogatás

Nem releváns

Negyedévente

külön jogsza-bályban meghat. ideig, de min. 1 évig archívumban tartásával

7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

nyertes pályázatok

weboldal

Negyedévente

Legalább 1 évig archívumban tartásával

8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Közbeszerzés

weboldal

Negyedévente

Legalább 1 évig archívumban tartásával

IV./

368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet 6. sz. melléklet szerinti közzétételi lista

 

Az előző listán nem szereplő előírások

1.

A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja

Közbeszerzés

weboldal

a kifizetést követő 8 napon belül

az előző állapot nem törölhető

2.

Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

Közbeszerzés

weboldal

a kifizetést követő 8 napon belül

az előző állapot nem törölhető

V./

2011. évi CVIII tv. (2015.06.30-ig hatályos Kbt ) 31. §  alapján közzéteendő dokumentumok

1.

 közbeszerzési terv, valamint annak módosítása (módosításait) 

Közbeszerzés

weboldal

terv vagy a terv módosításának elfogadását követően haladéktalanul 

tárgyévet köve-tő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzété-teléig 

2.

 a Kbt.  9. § (1) bekezdés k) pontja alkalmazásával megkötött szerződések

Közbeszerzés

Nem releváns

szerződéskötést követően haladéktalanul;

5 évig

3.

az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatok

Közbeszerzés

Nem releváns

az előzetes vitarendezési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul;

5 évig

4.

A KDB előtt indult jogorvoslati eljárásban a Kérelem e törvényben meghatározott adatai [137. § (9) bekezdés], és a Döntőbizottság szerződést engedélyező végzése.

Közbeszerzés

Nem releváns

kérelem/határozat kézhezvételét követően haladéktalanul;

5 évig a jogor-voslati eljárás lezárásától számítva

5.

a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések

Közbeszerzés

weboldal

szerződéskötést követően haladéktalanul;

a teljesítéstől számított 5 évig

6.

a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatok: hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezése, az, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja és a kifizetett ellenszolgáltatás értéke

Közbeszerzés

weboldal

 szerződés mind-egyik fél – támoga-tásból megvalósuló közbeszerzésnél szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – általi teljesítését követő tíz napon belül;

a teljesítéstől számított 5 évig

7.

a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés

Közbeszerzés

weboldal

a Közbeszerzési Hatóságnak való megküldéssel egyidejűleg.

5 évig