uj_munkavallaloknak_02
Munkatársaknak

Új munkatársaknak

Információk a Miskolci Egyetem új munkavállalói számára

Tisztelt Munkatársunk! Kedves Kollégánk!

Ön a Miskolci Egyetem (ME) munkatársává vált. Üdvözöljük ebből az alkalomból.

Kérjük, tanulmányozza át figyelmesen jelen tájékoztatónkat, mely az Ön beilleszkedését hivatott támogatni.

Mindennapi munkánk során nem csak a gyorsan változó jogszabályoknak kell megfelelnünk, de az Egyetemmel és egymással szemben is be kell tartanunk a munkavégzés alapvető szabályait, mindezt annak érdekében, hogy a Miskolci Egyetem mindannyiunk számára hosszútávon megbízható, egyben kellemes és szerethető munkahely legyen.

A tartalomban előfordulhat módosítás vagy kiegészítés, ezért mindig kövesse figyelemmel a változásról szóló értesítőket. Ha valami nem egyértelmű, kérdése van, esetleg szeretne javaslatot tenni, kérem, forduljon bizalommal közvetlen vezetőjéhez.

A Miskolci Egyetem bemutatása

A Miskolci Egyetem az Észak-magyarországi régió vezető felsőoktatási intézménye, szellemi központja. Nagy fejlődési lehetőségekkel rendelkező intézmény, amelynek történetét 1735-ig, a világ első műszaki felsőoktatási intézménye, a Selmecbányai Bányászati-Kohászati Tanintézet létrehozásáig vezetjük vissza. Az elmúlt majdnem háromszáz év alatt természetesen sokat változott az Egyetem – amelynek útja Selmecbányától Sopronon át vezetett Miskolcra –, de az alapfilozófia változatlan maradt. A Magyar Országgyűlés 1949. évi XXIII. törvényében elrendelte, hogy „a felsőfokú műszaki szakképzés fokozása céljából Miskolcon Nehézipari Műszaki Egyetemet kell létesíteni”. Így 1949-ben létrejött Miskolcon az az egyetem, amely a Sopronból áttelepült Bánya- és Kohómérnöki Karból, valamint a frissen alapított Gépészmérnöki Karból állt.

Egyetemünk rendkívül sokszínű és kiváló oktatási, kutatási és nevelési intézmény. A Miskolci Egyetemnek azonban van még egy, különleges rendeltetése, hivatása is. Nevezetesen az, hogy az Észak-magyarországi régiónak szellemi tudásközpontja legyen.

2020. augusztus 1-jével a felsőoktatási modellváltás jegyében vagyonkezelői alapítvány fenntartásába került.

Universitas Miskolcinensis Alapítvány

Az Alapítvány a Miskolci Egyetem fenntartójaként a tevékenységével kapcsolatos feladatait a működésére irányadó jogszabályoknak megfelelően, az Egyetemmel és az egyetemi polgársággal kölcsönös együttműködésben látja el. Az Alapítvány feladata a Miskolci Egyetem alapítói, fenntartói jogainak gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása – elsősorban az Egyetem finanszírozására irányuló rövid-, közép- és hosszútávú megállapodás révén -, a fenntartott intézmény(ek) számára rendelkezésre álló források folyamatos bővítése, melynek érdekében gazdasági tevékenysége keretében az alapító által vagy egyéb módon a javára rendelt, általa megszerzett, valamint az Alapítványhoz csatlakozók által nyújtott vagyont kezeli.

Az Alapítvány a magyar felsőoktatás gazdasági, társadalmi és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése érdekében oktatási, tudományos kutatási, hallgatói, tanulói, oktatói, kutatói, tanári támogatási programot működtet; rászorultsági alapú támogatást biztosít; tehetséggondozó programok működését támogatja. Az Alapítvány tevékenységét a Felügyelőbizottság és a Vagyonellenőr felügyeli. Az adminisztratív és operatív jellegű feladatok ellátásában az Alapítvány tevékenységét a Titkárság támogatja.

Javadalmazások

Munkabér

A havi bruttó alapbért a munkaszerződés tartalmazza. A munkavállalók munkabérének kifizetését a munkáltató havonta utólag, legkésőbb a tárgyhót követő 5. napjáig teljesíti.

Bérjegyzék elérhetősége

2021. január hónaptól a bérjegyzékek csak és kizárólag elektronikusan kerülnek megküldésre a munkavállalók részére. Kivételt képez, ha a munkavállaló írásban nyilatkozik arról, hogy továbbra is papíralapú bérjegyzéket kér.

A NEPTUN HR Portál felületén intézményi e-mail-cím és a személyügyi törzsszám segítségével minden munkatárs számára elérhető. Ezen a felületen megtekinthetők a személyes adatok, továbbá a havi bérjegyzék. Kérjük, a bérjegyzéket minden hónapban tekintse meg és bármilyen kérdése van ezzel kapcsolatban, keresse a Humánerőforrás és Jogi Osztály munkatársait.

Munkabérelőleg

A munkáltató a munkavállaló írásbeli kérelmére kamatmentes munkabér előleget nyújthat. Munkabérelőlegben részesülhet a határozatlan időre, valamint a határozott időre kinevezett főfoglalkozású munkavállaló, feltéve, hogy a határozott idejű munkaszerződéséből a munkabérelőleg-igény benyújtásának időpontjában még legalább egy év hátra van. Ha az egy éves időtartamnál kevesebb van hátra, munkabérelőleg csak az érintett szervezeti egység vezetőjének a szerződés meghosszabbítására tett írásos javaslata alapján adható.

A munkabérelőleg a munkavállalónak évente egy alkalommal folyósítható, feltéve, hogy az esetleges előző munkabérelőleget már visszafizette. A munkabérelőleget 6 hónap alatt egyenlő részletekben a Munkáltató a munkavállaló munkabéréből – a munkabérből történő levonás szabályain túl is – levonja. Ha a munkavállaló munkaviszonya megszűnik, a munkabérelőleg le nem törlesztett részeit a munkavállaló egyösszegben köteles visszafizetni.

Fizetett szabadság

Minden munkavállaló a Munka Törvénykönyvében meghatározott mértékű fizetett szabadsággal rendelkezik. A minden hónapban átvett bérjegyzéken látszik, kinek mennyi szabadság áll még a rendelkezésére. Alapszabadság 20 nap, mely az életkor előrehaladtával növekszik:

 • 25. életévtől 21 munkanap
 • 28. életévtől 22 munkanap
 • 31. életévtől 23 munkanap
 • 33. életévtől 24 munkanap
 • 35. életévtől 25 munkanap
 • 37. életévtől 26 munkanap
 • 39. életévtől 27 munkanap
 • 41. életévtől 28 munkanap
 • 43. életévtől 29 munkanap
 • 45. életévtől 30 munkanap

Az egyetemi oktató és tanár munkakörök esetében egységesen, életkortól függetlenül mindösszesen évi negyven (40) nap szabadság jár a munkavállalónak, amely tartalmazza az Mt. szerinti alapszabadságot, valamint az életkor szerint járó pótszabadságot is.

Pótszabadság

A munkavállalót vagy a gyermekét egyedül nevelő szülőt évenként a 16 évnél fiatalabb gyermek után pótszabadság illeti meg, hogy ki veszi igénybe, ezt a szülők dönthetik el. A pótszabadság napjainak száma gyermekek számától függően:

 • 1 gyermek után 2 pótszabadság nap
 • 2 gyermek után 4 pótszabadság nap
 • 3 + gyermek után 7 pótszabadság nap

A gyermek nevelése miatti pótszabadság (Mt.  118.  §) és a fogyatékossági támogatásra jogosult munkavállaló pótszabadsága (Mt. 120. §) az alapszabadságon felül illeti meg a munkavállalót.

A vezetői pótszabadság mértéke a Kollektív szerződés alapján évente öt (5) nap. A vezetői pótszabadság az egyetemi oktató és tanár munkakörökben dolgozókat nem illeti meg.

Az egyetem oktatói, kutatói számára az MTA doktori fokozat megszerzése érdekében kifejtett tudományos kutatás végzéséhez a munkaviszony időtartama alatt egy alkalommal alkotói szabadság adható. Az alkotói szabadság ideje legfeljebb egy év lehet. A szabadsághosszát a szervezeti egység vezetőjének felterjesztésére a gazdálkodási egységvezető javaslata alapján a rektor engedélyezi. A szabadság ideje alatt távolléti díj jár. Amennyiben nem teljesül az alkotói szabadság feltétele és nem szerez MTA tudományos fokozatot az egyetemi oktató, kutató, úgy a részére ezen célból kifizetett távolléti díj visszafizetésére köteles. Az alkotói szabadság feltételeit, szabályait a felek külön megállapodásban rögzítik.

Betegszabadság, táppénz

Ha a munkavállaló betegség miatt munkaképtelenné válik, haladéktalanul értesítenie kell a közvetlen felettesét, lehetőség szerint még a munkaidő, műszak kezdete előtt, hogy a pótlásáról idejében gondoskodni tudjon. Betegség esetén a munkavállalónak be kell szereznie az orvos által kiadott táppénzes igazolást, és azt az ismételt munkába állás első napján át kell adnia csoportvezetőjének. Igazolás hiányában a táppénz nem folyósítható.

Rendkívüli szabadság hozzátartozó halála esetén

Közeli hozzátartozó halála esetén a munkavállalónak 2 nap rendkívüli szabadságot kell biztosítani. Ebben az esetben a dokumentumtárban található kérelem mellé a halotti anyakönyvi kivonat másolatának csatolása kötelező.

Apasági szabadság

Az apáknak joguk van 5 nap rendkívüli fizetett szabadságra menni a gyermek megszületését követő 60 napon belül.  Igénybevételéhez szükséges igazolásokat be kell mutatni a Humánerőforrás Igazgatóságon.

Juttatások

Munkába járás

A Miskolci Egyetem munkavállalói számára a személyi jövedelemadóról szóló törvény 25. §-ában és a 39/2010. (II.26) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak megfelelő mértékben biztosítja a munkába járás költségtérítését, amely jövedelemnek nem számító költségtérítésnek minősül.

Éleslátást biztosító szemüveg hozzájárulás

Ha szemészeti szakvizsgálat eredményeként indokolt, és ezt a foglalkozás-egészségügyi szakorvos igazolja, illetve az alkalmazott által használt szemüveg vagy kontaktlencse a képernyő előtti munkavégzéshez nem megfelelő, az Egyetem maximum kétévente hozzájárul a munkavállaló – a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító – szemüveg beszerzésének költségeihez. A költségtérítés mértéke 30 000 Ft. Az éleslátást biztosító szemüveg hozzájárulást az adott szervezeti egység költséghelyére vonatkozóan lehet kezdeményezni. Az elbírált kérelmet követően nyújthatja be az alkalmazott az Egyetem nevére és címére kiállított számla ellenében a hozzájárulás kifizetését. A szemüveg-költségtérítés kifizetésének feltétele a látásvizsgálaton való részvétel.

Üdülési támogatás

A Miskolci Egyetemmel munkaviszonyban álló munkavállalók (és nyugdíjasok) jogosultak igénybe venni a Miskolci Egyetem által fenntartott üdülőket, illetve a Miskolci Egyetem számára szerződéses kapcsolatok révén biztosított üdülési lehetőségeket. Az üdülési támogatás részletszabályait a Munkáltató és a Szakszervezet között létrejött megállapodás tartalmazza.

Tanulmányi szerződés

A saját kezdeményezése alapján képzésben résztvevő munkavállaló tanulmányai megkezdése előtt vagy alatt pályázati rendszer alapján tanulmányi szerződés megkötése mellett részesülhet tanulmányainak támogatásában. A Szenátus a költségvetés megállapítása során évente határozza meg azt a költségvetési keretet, amely az adott évben a saját kezdeményezésen alapuló tanulmányok folytatásának támogatására fordítható. A bizottság minden év április 1. napjáig, valamint szeptember 15. napjáig pályázati felhívást tesz közzé, amely tartalmazza:

 • a Szenátus által meghatározott, tanulmányi támogatásra fordítható költségvetési keretet,
 • a tanulmányi támogatás igénylése érdekében benyújtandó pályázatok beadási határidejét,
 • a beadott pályázatok elbírálásának határidejét,
 • a pályázatok elbírálása során érvényesítendő alapvető szempontokat,
 • a pályázat tartalmi követelményeit.

A pályázatok elbírálása során érvényesítendő alapvető szempontok:

 • a megszerezni kívánt végzettség szükségessége a jelenlegi, illetve a tervezett munkakörhöz, beosztáshoz,
 • a szervezeti egység és a gazdálkodási egység vezetőjének támogató véleménye,
 • a tanulmányok időtartama, költségei, a pályázott támogatás viszonya az összes költséghez.

Nem támogatható az a pályázó, aki határozott időre kerül alkalmazásra, illetve már két alkalommal vett igénybe a Miskolci Egyetemtől tanulmányi támogatást.

Munkaruha

Munkaruha illeti meg az alábbiakban felsorolt munkakörben dolgozó munkavállalókat. Próbaidőre munkaruha nem biztosítható.

 • Testnevelő tanár (ideértve a gyógytornászt is), illetve azon oktatók, akik munkaköri leírásuk szerint testnevelés órát is tartanak:
  • Tréningöltöny, edzőcipő
   24 hó
 • Oktató (Szkt. alapján):
  • Munkaköpeny
   24 hó
 • Műszaki szolgáltató:
  • Kétrészes munkaruha
   24 hó
 • Takarító:
  • Munkaköpeny
   24 hó

A munkavállaló köteles a munkaruhát megőrizni és a rongálódásoktól megóvni. A munkaruha mosása, tisztítása a munkavállaló kötelessége. A munkaruhát a munkavállaló csak a munkahelyén használhatja, azt csak mosás vagy tisztítás céljából viheti haza. A munkavállalót a részére kiadott munkaruha értékének erejéig a juttatási idő alatt teljes anyagi felelősség terheli. Ha a munkavállaló jogviszonya a munkaruha kihordási ideje előtt – kivéve a nyugdíjazást, a munkavállaló halálát, illetve azt az esetet, ha az a munkavállaló önhibáján kívül (pl. rendkívüli lemondás stb.)  történik – megszűnik, a munkaruhát a munkavállalónak meg kell váltania.  A megváltási ár hónapokra kerekítve az időarányosan hátralévő érték.

Lakásépítés, lakásvásárlás, lakásbővítés, illetve lakáskorszerűsítés munkahelyi támogatása, bérlőkijelölési jog gyakorlása

Azok az oktatók és nem oktató munkavállalók vehetik igénybe a munkáltatói kamatmentes kölcsönt, akik munkájával kapcsolatban nem merült fel kifogás, és legalább egy éves egyetemi munkaviszonnyal rendelkeznek. Ettől eltérni csak indokolt esetben, rektori- szakszervezeti egyetértés mellett lehet. A kamatmentes kölcsön mértéke lakásépítés, -bővítés, -vásárlás esetén alapja az igénylő által építendő vagy megvásárlandó lakás bekerülési vagy vásárlási értéke. A kölcsöntámogatás alapösszege az értékhatár 15%-a, de maximum 1 500 000,- Ft. Időtartama 5-7 év. A kamatmentes kölcsön mértéke alapja lakáskorszerűsítés esetén a munkavállaló által megvalósított korszerűsítés szerződés szerinti értéke. A kölcsöntámogatás alapösszege az értékhatár 50%-a, de maximum 300 000,- Ft. Időtartama 3-4 év.

A kérelmeket a Gazdasági Vezetői Titkárságra az előírt nyomtatványon kell benyújtani a szükséges mellékletekkel. (A formanyomtatvány a Gazdasági Vezetői Titkárságtól szerezhető be.) A benyújtás határideje – a rendelkezésre álló összeg legjobb elosztása érdekében – a tárgyév február 28. napja. Az elbírálást a benyújtást követő 30. munkanapon belül be kell fejezni. Ez a határidő csak a szabályszerűen, határidőben benyújtott, hiánytalan kérelmekre vonatkozik. A február 28-a után benyújtott kölcsönkérelmekkel az LB csak akkor tud érdemben foglalkozni, ha a támogatásra a lakásépítési alapban megfelelő fedezet áll rendelkezésre. Ez esetben az elbírálás határideje a benyújtástól számított 50. munkanap. Ellenkező esetben a kérelmet a következő év elején, február 28-ig újra be kell nyújtani. A kérelem akkor támogatható, ha

 • lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződés tartalmazza, hogy a munkavállaló a Munkáltató által nyújtandó kölcsönből egyenlíti ki a vételár egy részét;
 • egyéb esetben a kölcsönigénylő a kölcsön felhasználását számlával, vagy más hitelt érdemlő módon igazolja (névre szóló tételes költségvetés és a fizetést követően benyújtott számla);
 • a kérelemhez mellékelnek hiteles, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot;
 • a kérelmező tudomásul veszi, hogy a kölcsönösszeg erejéig jelzálog kerül bejegyzésre az ingatlanra;
 • és a kérelem a jogszabályi előírásoknak megfelel.

A támogatásban részesülők a kérelem elbírálásáról írásban értesülnek.

Bérlőkijelölési jog gyakorlása

A Miskolci Egyetem a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által meghatározott lakáskeret erejéig egyszeres bérlőkijelölési joggal rendelkezik. A jog gyakorlásának célja a fiatal oktatók és doktoranduszok Miskolci Egyetemen való megbecsülése.

Önkormányzati bérlakás kiutalása iránti kérelem benyújtására jogosultak a Miskolci Egyetem munkavállalói, valamint doktorandusz hallgatói. A kérelmet az Egyetem rektorához címezve a tanulmányi rektorhelyettesi titkárságra kell benyújtani. A rektorhelyettes a nyomtatványokat havonta összesíti és megküldi véleményezésre a Lakásügyi Bizottság elnöke részére.

A kérelmező köteles feltüntetni az igénylő lapon, hogy milyen saját (rész)tulajdonú lakóingatlannal rendelkezik. Nem nyújthat be kérelmet az a személy, aki Miskolc város területén önkormányzati bérlakással vagy lakóingatlan egészének vagy részének tulajdonával rendelkezik. Előnyt élvez az a személy, aki nem rendelkezik saját (rész)tulajdonú lakóingatlannal.  A Lakásügyi Bizottság véleményezi a beérkezett kérelmeket.

A Lakásügyi Bizottság döntés-előkészítő tevékenysége alapján az önkormányzati bérlakások bérlőit a rektor jelöli ki.

A további részletek és a kamatmentes kölcsönigénylési lap a Kollektív szerződés 1. sz. mellékletében található.

Babaköszöntő vásárlási utalvány

A Miskolci Egyetem támogatni kívánja azokat a munkavállalókat, akiknek gyermekük születik, ezzel is kifejezve a gyermekvállalás fontosságát és megbecsülését.

Az Egyetem a Miskolc, Csabavezér út 51. szám alatti Figaró Bababoltban levásárolható, egyszeri 30 000 Ft – azaz harmincezer forint összegű vásárlási utalványt biztosít dolgozói részére.

Hírek munkatársaknak

Összes hír
Összes hír