alapitvany_hero
Az Alapítvány szervezete

Kuratórium

Az Universitas Miskolcinensis Alapítvány Kuratóriuma

Kuratórium

Az Alapítvány döntéshozó, képviselő és ügyvezető szerve a Kuratórium, amely gyakorolja mindazon jogköröket, amelyek nem tartoznak más alapítványi szervezet, szerv hatáskörébe. A Kuratórium öt természetes személyből áll, akik az alapítvány vezető tisztségviselői. A Kuratórium tagjai a kuratórium elnöke és a kuratóriumi tagok.

A Kuratórium működése

A Kuratórium testületként jár el.

A Kuratórium szükség szerinti gyakorisággal, de havonta legalább egyszer ülésezik. Határozatait a jogszabályban meghatározott eseteken kívül a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

A Kuratórium feladatköre számos területre kiterjed, beletartozik például az alapítványi célok folyamatos megvalósításának biztosítása, az ehhez szükséges eszköz és feltételrendszer megteremtése, gazdálkodás az Alapítvány vagyonával, a vagyon kezelése, befektetési döntések meghozatala, valamint az Egyetem Alapító Okiratának elfogadása, kiadása és módosítása.

A Kuratórium elnöke

A Kuratórium elnöke többek közt az Alapító Okiratban meghatározottak szerint önállóan képviseli a Kuratóriumot és az Alapítványt, valamint előkészíti, összehívja, levezeti a Kuratórium üléseit.

A Kuratórium ügyrendje