BBZK
Alapképzés (BSc / BA / BProf)

Alkotóművészet és muzikológia

Bartók Béla Zeneművészeti Kar által meghirdetett alapszak

A képzés megnevezése
Alkotóművészet és muzikológia
Képzési terület
Művészeti
Képzés időtartama
6 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Alkotóművészet és muzikológia

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja zenész szakemberek képzése, akik képesek a szakképzettségük szerinti magas szintű zeneszerzői, elméleti vagy tudományos tevékenység végzésére a magyar és nemzetközi zenei, kulturális, illetve tudományos életben. Megszerzett gyakorlati és elméleti tudásuk birtokában kiművelt ízléssel gyarapítják a zenei alkotások és a zenéről szóló tudás repertóriumát. A zenei élet intézményeiben hasznos segítő szerepet tudnak vállalni és aktívan részt venni a zenei köztudat formálásában. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudása
 • Átfogó ismeretei vannak az egyetemes és a magyar zenetörténet korszakairól, a fontosabb szerzőkről, alkotásokról. 
 • Ismeri a zeneművészeti tevékenysége alapjául szolgáló zenei akusztikai hátteret. 
 • Átfogóan ismeri a magyar népzene elméleti hátterét, általános ismeretei vannak a népzenei repertoárról. 
 • Alapvető ismeretekkel rendelkezik a zeneművészet és más művészeti ágak, illetve kulturális tevékenységek közötti kapcsolódási pontokról, továbbá az alkotó- és előadó-művészeti területek közötti dinamikus kölcsönhatásról. 
 • Tisztában van a zenei előadóegyüttesek, a zenei és kulturális intézmények működésének és működtetésének tartalmi és formai kereteivel, valamint társadalmi-művelődési adottságaival. 
 • Tisztában van a tevékenységére vonatkozó etikai szabályokkal és a legalapvetőbb szerzői jogi kérdésekkel. 
 • Alapvető ismeretekkel rendelkezik a művészettörténet és más művészetelméleti tudományok világáról. 
Képességei
 • Képes zeneművek önálló értékelésére azok zenetörténeti, stiláris, kompozíciótechnikai, esztétikai kontextusában. 
 • Képes a különböző stíluskorszakok, műfajok zeneművei kottaképének helyes értelmezésére. 
 • Képes a zeneművek és zenei jelenségek tágabb összefüggésekben való megközelítésére. 
 • Aktív és hatékony együttműködésre képes a társművészetek és a zenei előadó-művészet szereplőivel. 
 • Képes zenei vagy kulturális intézményeket alkotó módon segíteni és azokban az egyszerűbb szervezési, koordinációs feladatokat elvégezni. 
 • Tevékenysége során képes alkalmazni a zeneművészet, illetve a zenetudomány etikai normáit. 
 • A művészet és más művészetelméleti terület történetével összefüggő alapvető kérdésekben képes adekvát módon megnyilatkozni, a helyes fogalmi rendszert használni. 
Attitűdje
 • Fontosnak tartja, hogy a zeneművészetből kiindulóan képes legyen tájékozódni a művészettörténeti, szellemtörténeti kérdésekben és a társművészetek világában, valamint a zeneművészet helyét és szerepét e körben meg tudja fogalmazni. 
 • Értő módon viszonyul a zeneirodalom történeti és kortárs alkotásaihoz, valamint a különböző zenei előadói gyakorlatokhoz, konkrét művészeti produkciókhoz. 
 • Törekszik a társművészetek ismeretében való elmélyülésre, valamint azok elemeinek a zeneművészeti tevékenységbe való beemelésére.  
 • Tudatosan gondolkodik zenei alkotótevékenységének társadalmi vonatkozásairól. 
 • Törekszik a zeneművészet, illetve a zenetudomány, a zenei közélet etikai normáinak betartására. 
Autonómiája és felelőssége
 • Tudatában van annak, hogy a társadalomban nem csupán önmagát, hanem művészi tevékenységével a zeneművészetet és annak értékeit is képviseli. 
 • Folyamatosan figyelemmel kíséri a zenei élet eseményeit, tájékozott a tevékenységéhez kapcsolódó írásos publikációk terén. 
 • Felismeri tevékenységének közösségi és társadalmi hatásait, szakmai tevékenységében törekszik ennek széleskörű és intenzív érvényesítésére. 
 • Szakmai tudása, zenei tapasztalatai birtokában kreatív és kommunikatív módon vesz részt projektek kialakításában és formálásában. 
 • Elfogadja és hitelesen közvetíti szakterületének társadalmi szerepét és értékeit. 

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés helye: Miskolc
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés munkarendje: nappali/esti
 • Szakirány(ok): fentebb
 • Specializáció(k):
 • Műveltségterület(ek):
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2007/2008. tanév I. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  ME 46/2006. számú szenátusi határozat (2006. május 9.)
  MAB 2006/6/VI/1/12. számú MAB határozat (2006. október 8.) 
Dr. Kaskötő Marietta
főiskolai docens

Szakkal kapcsolatos kérdések, szakfelelős

Zenepalota
310. iroda

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A törzsanyag az alábbi ismeretköröket érinti: 

 • A zeneművészet elméleti, történeti ismeretei 
 • A zeneművészethez kapcsolódó általános műveltségi elméleti ismeretek 
 • Hangszeres és vokális előadóművészet 
 • A zeneismerethez kapcsolódó elmélet és gyakorlati ismeretek 
Szakképzési modul

A szakon külön szakirány, vagy specializáció nem indul.

Szakmai gyakorlat

Félévente egy-egy intenzív felkészülési időszak (3-5 nap), melyet követően a szemeszter 

folyamán az elsajátított művek hangversenyeken kerülnek bemutatásra. A műsorválasztás folyamán elsődleges szempont, hogy minden szakirány minden hallgatója aktív résztvevője lehessen a műsor előadásának, melynek során tagja a zenekarnak, hangszeres együttesnek vagy énekkarnak (Szimfonikus Zenekar, Vonós Zenekar, Vegyeskar, Nőikar, Rézfúvós Együttes, Fúvós Zenekar, Gitár Zenekar, Cselló Együttes, Régizene Együttes) .

Esti és levelező képzésben részt vevő hallgatók minden szemeszterben, amikor szakmai gyakorlat kötelezettségük van, mindezt teljesíthetik legalább két napos szakmai kurzuson, konferencián vagy zenei versenyen történő részvétellel vagy legalább két alkalmas kórus vagy zenekari szerepléssel. Erről szóló hivatalos igazolást minden szemesztert lezáró vizsgaidőszak első hetében kötelesek leadni a Tanulmányi Osztályon, melyet előzetesen a tanszékvezető jóváhagyott.

Idegennyelvi követelmények

Az alkotóművészet és muzikológia alapképzési szakon bemeneti nyelvi követelmény nincs előírva. 

Az egyetem külön térítési díj nélkül kötelező szaknyelvi tantárgyak útján biztosítja a szakképzettség gyakorlásához szükséges szaknyelv fejlesztési lehetőségét és szinten tartását. 

Kimeneteli követelményként nyelvi követelmény nincs előírva. 

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

180 kredit

Dr. Papp Sándor

dékán, Bartók Béla Zeneművészeti Kar

dekan_bbzk

Intézetünk évtizedek óta meghatározó szerepet tölt be városunk, és a régió zenei életében, útjára bocsájtva a tanári munkát választókat, a zenekari és szólista előadóművészeket. Volt hallgatóinkkal nap, mint nap találkozhatunk a város szimfonikus és színházi zenekarában, kórusában, az alap- és középfokú művészetoktatás iskoláiban, emellett hazánk és a világ számos pontján élnek és alkotnak egykori tanítványaink.

Dr. Papp Sándor

bbzk_01
bbzk_02
bbzk_03
bbzk_04
bbzk_05
bbzk_06
bbzk_07
bbzk_08

Jövőkép

Növendékeink, hallgatóink elősorban Észak-Magyarország zeneiskoláiban, pedagógiai intézményeiben, zenekaraiban helyezkednek el, a kereslet az itt képzett szakemberek iránt jelentős, amit jól mutat az a tény is, hogy hallgatóink nagy része már tanulmányi ideje alatt is foglalkoztatott különböző iskolákban, zenekarokban. Új tendencia, hogy egyre többen helyezkednek el más, a zenével összefüggő területeken, például kulturális menedzserként, zenei szakkönyvtárakban stb. Hallgatóink egy része diplomája megszerzése után egyetemi szintű (MA) képzésben tanul tovább Magyarországon és külföldi intézményekben.

A képzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 1335 Kulturális tevékenységet folytató egység vezetője 
 • 2493 Zenetanár (iskolarendszeren kívül) 
 • 2494 Egyéb művészetek tanára (iskolarendszeren kívül) 
 • 2714 Kulturális szervező 
 • 2724 Zeneszerző, zenész, énekes 
 • 2728 Cirkuszi és hasonló előadóművész 
 • 3719 Egyéb művészeti és kulturális foglalkozású 

A szakot meghirdető kar

Bartók Béla Zeneművészeti Kar

Miskolc belvárosában lévő impozáns Zenepalota ad otthont iskolánknak, amely épület közel 100 éve áll a zenei képzés szolgálatában.

Az épület helyén a Szinva patak vizével működtetett Bükk-malom dolgozott a XIX. század első harmadáig, majd 1927-ben épült fel a Zenepalota, mely a második világháború után Egressy Béni Állami Zeneiskola néven működött. Később átszervezték, bővítették az oktatást, és az intézmény a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zene- és Énektanárképző miskolci tagozata néven működött tovább budapesti központtal. 1997. július 1-én integrálták a Miskolci Egyetemhez, az új neve Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézete lett. 2021. augusztus 1-től Intézetünk a Miskolci Egyetem nyolcadik karaként folytatja működését.

Az Egyetem Zeneművészeti Karán jelenleg vonós-, zongora-, fúvós-, zeneelméleti intézetekben zajlik művészeti, pedagógiai képzés, nemzetközileg is elismert, elhivatott, a legmagasabb zenei minősítéssel, tudományos fokozattal rendelkező művésztanárok irányításával.

Intézetünk évtizedek óta meghatározó szerepet tölt be városunk, és a régió zenei életében, útjára bocsájtva a tanári munkát választókat, a zenekari és szólista előadóművészeket. Volt hallgatóinkkal nap, mint nap találkozhatunk a város szimfonikus és színházi zenekarában, kórusában, az alap- és középfokú művészetoktatás iskoláiban, emellett hazánk és a világ számos pontján élnek és alkotnak egykori tanítványaink.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír