BTK_02
Alapképzés (BSc / BA / BProf)

Anglisztika – English and American Studies (magyar nyelvű) 

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar által meghirdetett alapszak

A képzés megnevezése
Anglisztika
Képzési terület
Bölcsészettudomány
Képzés időtartama
6 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Anglisztika alapszakos bölcsész
Képzés nyelve:
angol, magyar

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik jól ismerik az angol nyelvet, az angol nyelvű kultúrákat. Ismereteikre építve a Közös Európai Referenciakeret felsőfokú C1 szintjén képesek angol nyelvű mindennapi, kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi, valamint nyelv- és irodalomtudományi szövegeket felelősen értelmezni, közvetíteni és alkotni írásban és szóban. A képzésben három szakmai sáv választható: nyelvészet, amerikanisztika, angol irodalom és kultúra. A sávok mellett 50 kredit szerezhető a szintén kétéves interkulturális kommunikáció specializáció teljesítésével, amely megismerteti a hallgatókat az interkulturális kommunikáció elméletével és gyakorlatával, illetve, alternatívaként bármely más, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar által ajánlott minorprogram elvégzésével. Elláthatnak hazai és nemzetközi szervezetekben, vállalatoknál, önkormányzatoknál, a kulturális menedzsment, az oktatás, valamint az újságírás és a PR területén középvezetői szintű feladatokat is. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudása
 • A szakot elvégző hallgató tájékozott az angol nyelvű kulturális jelenségek történetiségének általánosan elfogadott jellemzői, adatai körében.
 • Ismeri a magyar és európai identitás szakterületileg legfontosabb kulturális objektumait, szövegeit, kontextusait, valamint legalább egy, Európán kívüli angol nyelvű kultúra legfontosabb vonásait.
 • Ismeri az angol nyelvű kultúrák jellemző írásbeli és szóbeli, szépirodalmi, tudományos és közéleti, népszerűsítő műfajait és azok szabályrendszerét.
 • Átlátja az angol szövegek és kulturális jelenségek befogadásának bevett eljárásait, az értelmezés szakmailag elfogadott kontextusait.
 • Tisztában van az anglisztika jellemző kutatási kérdéseivel, elemzési és értelmezési módszereivel.
 • Ismeri a szak egyes területeinek (irodalom-, nyelv- és kultúratudomány) angol nyelvű szakkifejezéseit.
 • Összefüggéseiben értelmezi az anglisztika szakhoz általában kapcsolódó, munkavállalással, vállalkozással kapcsolatos szabályokat, előírásokat.
 • Ismeri az egyénileg, illetve párban, csoportban szervezett tanulás, valamint a tanulóközösségek működésének kapcsolatát.
 • Ismeri, megkülönbözteti és alkalmazza az infokommunikációs eszközöket, hálózatokat és funkciókat a szakterületén folyó tanuláshoz, feladatainak hatékony és korszerű megoldásához.
Képességei
 • Értelmezi az angol nyelvű kulturális jelenségeket és azok történeti beágyazottságát, képes az angolt elhelyezni a világ nyelvei között. Képes azonosítani az angol nyelv főbb társadalmi és regionális változatait, és tisztában van az angol nyelv terjedését, terjesztését magyarázó legfontosabb elméletekkel.
 • Átlátja a nemzeti identitásképző diskurzusok felépítését, működését, és kulturális jelenségeket európai kontextusban értelmez.
 • Képes legalább egy, Európán kívüli angol nyelvű kultúra, eszmerendszer szempontjából az angol nyelvű kultúrák jelenségeit értelmezni.
 • Több stílusregiszterben, az adott műfaj szabályrendszerének megfelelően, közérthetően, választékos stílusban ír és beszél angolul, világos, részletes szövegeket alkot sokféle témában, különösen az angolszász kulturális témakörökkel kapcsolatosan.
 • Műfajilag sokszínű angol nyelvű szövegeket és kulturális jelenségeket értelmez.
 • Kiválasztja és alkalmazza a szakmai problémának megfelelő angol nyelv- vagy irodalomtudományi, vagy kultúratudományi módszert.
 • Világos, részletes szövegeket alkot sokféle témában, különösen az angolszász kulturális témakörökkel kapcsolatosan.
 • Folyamatos és természetes módon olyan interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélővel, amely egyik félnek sem megterhelő, valamint megérti az anglisztikához kapcsolódó szakmai szövegeket.
 • Későbbi munkahelyén a szakmai elvárásoknak megfelelően összetett feladatokat is elvégez, illetve később irányít.
 • Irányítás mellett képes a tanuló szervezet működtetésében való támogató részvételre.
 • Képes önállóan, önkritikára épülő tervet készíteni a pályafutásához szükséges tudások, képességek, attitűdök hiányainak a felszámolására, a szakma tanulásában elért eredményekre támaszkodva.
 • Képes a projektalapú munkavégzésre, rendelkezik a munkamegosztásra épülő együttműködési képességgel, látja a közös sikerhez való egyéni hozzájárulásokat.
 • Képes alkalmazói tudását az információs technológián alapuló írásbeli és szóbeli kommunikációban fejleszteni.
 • Értő módon képes idegen nyelvű szakirodalom olvasására, és legalább egy idegen nyelven megbízható szinten ismeri a saját szakterületére jellemző szakkifejezéseket, és alkalmazza azokat.
 • Képes önállóan írásos elemzések elkészítésére, elvégzett feladatainak szakmai közönség előtti bemutatására szóban és írásban
Attitűdje
 • Érti és elfogadja, hogy a kulturális jelenségek történetileg és társadalmilag meghatározottak és változóak.
 • Képviseli a magyar és az európai identitás vallási és társadalmi, történeti és jelenkori sokszínűségét. Más kultúrákat elfogad, törekszik azok megismerésére és megértésére.
 • Igénye van az európai és Európán kívüli kultúrák megismerésére.
 • Tudatosan képviseli az angol nyelvterület nyelvi és kommunikációs normáit.
 • Az angol nyelv-, irodalom- és kultúratudomány gondolkodásmódját hitelesen közvetíti.
 • Mérlegeli a problémák sokoldalú módszertani megközelítésének lehetőségét.
 • Törekszik angol szaknyelvi tudásának fejlesztésére.
 • Szakmai hivatástudata kialakítására és önképzésre törekszik.
 • Készen áll a támogató erőforrások folytonos keresésére, szakmai felelőssége és tudása folytonos fejlesztésére.
 • Feladatokhoz kapcsolódóan folyamatosan fejleszti szövegértési és szövegprodukciós készségét.
 • Érti és képviseli saját szakterülete, szaktudománya kritikai megközelítéseit.
 • Átlátja szakterülete legfontosabb problémáit, a nézőpontok közötti különbségeket. Nyitott a problémák kutatáson alapuló megoldása iránt.
 • Elfogadja és a gyakorlatban is megvalósítja az egészségmegőrző szemléletet és életvitelt.
 • Érti az erőforrásokkal való jó gazdálkodást, látja ennek fontosságát.
 • A nemzeti, illetve az Európán túli vonatkozásokhoz kötve elfogadja és képviseli, szakterülete legfontosabb kérdéseihez kapcsolja a történeti és jelenkori európai értékeket.
 • Rendelkezik azokkal a tudásokkal, képességekkel, attitűdökkel, amelyek szakmáját az állampolgári műveltség meghatározott köréhez kötik.
 • Folyamatos személyes tanulását a közjó szolgálatában értelmezi.
 • Ismeri szakterülete etikai normáit és szabályait, és ezeket a szakmai feladatok ellátásában, az emberi kapcsolatokban és a kommunikációban egyaránt képes betartani.
Autonómiája és felelőssége
 • Kialakít olyan történetileg koherens egyéni álláspontot, amely segíti önmaga és környezete fejlődését, tudatosodását.
 • Hatékonyan együttműködik az anglisztika területéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi kulturális közösségekkel.
 • Felelősséget vállal anyanyelvű és angol szövegeiért, tudatában van azok lehetséges következményeinek, plágiummentes ismeretközvetítést alkalmaz.
 • Az anglisztika területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében.
 • Tudatosan képviseli azon módszereket, amelyekkel az anglisztika területén dolgozik, és elfogadja más tudományágak eltérő módszertani sajátosságait.
 • Felelősséget vállal egyének és csoportok szakmai fejlődéséért.
 • Nyitott az angol nyelvű kultúrák hátterének megismerésére.
 • Döntési képességgel rendelkezik a szakterületi etikai dilemmákban, javaslattal él a szabályrendszer módosítására.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • OH-FRKP/17694-1/2007.
 • MAB határozat:
  MAB2005/8/III/2/107. sz. határozata
Magnuczné Dr. Godó Ágnes
A/6
épület, 8.
Láng Viktória
A/6
épület, 1.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szak orientációja:
gyakorlatorientált (60-70 százalék)

A szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték:
4 kredit

A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték:
10 kredit

A törzsanyag részletei

Az általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (8-12 kredit):

 • filozófiatörténet
 • társadalmi ismeretek
 • nyelvtudomány
 • irodalomtudomány
 • kommunikáció
 • informatika
 • könyvtárismeret

Angol nyelvfejlesztés 25-40 kredit;

Angol nyelvészet 15-40 kredit;

Angol nyelvű irodalmak 15-40 kredit;

Angol nyelvű kultúrák és társadalmak 15-40 kredit;

Választás szerinti szakmai-specifikus ismeretek legfeljebb 50 kredit.

Szakképzési modul

Kötelezően választható szakmai sávok

 • Nyelvészet
 • Brit irodalom
 • Amerikanisztika
Specializáció

Interkulturális kommunikáció

Szakmai gyakorlat

Idegennyelvi követelmények
 • Entry requirement:
  level B2 based on CEFR (successful advanced school leaving exam in English)
 • Exit requirement:
  level C1 based on CEFR
A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

180 kredit

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

Dékán, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

dekan_btk

A Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara a 21. század emberének is korszerű, jól hasznosítható tudást nyújt. Képzési palettáján mindaz megtalálható, ami a klasszikus értelemben vett bölcsészet- és társadalomtudományok körébe tartozik, de bőséges a kínálat az osztatlan tanárképzés és a gyógypedagógus-képzés területén is. Karunkon minden hallgató számára elérhető a mai, felgyorsult tempójú élet nélkülözhetetlen kelléke, a gyakorlatorientált, alkalmazható tudás.

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

btk_01
btk_02
University student working in the library
btk_04
btk_05
btk_06

Jövőkép

Az anglisztika alapszakos bölcsészdiploma elhelyezkedési lehetőséget biztosít:

 • Hazai és nemzetközi cégeknél
 • Fordítóként
 • Médiában és sajtóban
 • Önkormányzati és állami hivatalokban
 • Idegenforgalomban
 • Civil szervezeteknél
A képzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • Nyelvtanár
 • Ügyfélkapcsolati asszisztens
 • Asszisztens
 • Ügyintéző
 • Tanár
 • Adminisztrátor

A szakot meghirdető kar

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar a nagy múltú, több évszázados gyökerű Miskolci Egyetem egyik fiatalabb fakultása, amelyet az a világos társadalmi igény hívott életre, hogy a humán tudományterületek is megjelenjenek az egyetem oktatási palettáján. A miskolci bölcsészképzés 1992-ben indult útjára, végzett hallgatóink azóta sikeresen helyt állnak akár az oktatás, a tudomány, a kultúra, illetve a média világában, akár a gazdaság szféráiban. Mi sem bizonyítja jobban az itt végzettek elismertségét, mint hogy egyetemünk rektora is a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon tanult.

Hosszú évek minőségfejlesztő munkájának az eredménye, hogy karunk előkelő helyet foglal el oktatói kiválósága alapján a hazai felsőoktatásban. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerünk folytán a hallgatók jelentős számban vehetnek részt külföldi egyetemek képzésein, továbbá mi is szép számmal fogadunk külföldi hallgatókat. A BTK-n diplomázottak elhelyezkedési esélyeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, ennek alapján határozottan állíthatjuk, hogy munkaerő-piaci helyzetük semmivel sem rosszabb, mint más tudományterületek esetén. A kar minősítését az is fémjelzi, hogy az anonim válaszadó hallgatók csaknem 90 %-a nyilatkozott úgy, hogy újra az ME BTK-t választaná. A jó nyelvtudás, a jó kommunikációs és prezentációs készség jelentősen javítja a bölcsészek, pedagógusok, társadalomtudósok lehetőségeit. Karunk a bölcsészet- és társadalomtudományok, valamint a tanárképzés regionális szellemi központjaként meghatározó oktatási és kutatási centrumként kívánja ellátni feladatait – a régió, a társadalom szolgálatában.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír