ETK
Alapképzés (BSc / BA / BProf)

Ápolás és betegellátás – gyógytornász

Egészségtudományi Kar által meghirdetett alapszak

A képzés megnevezése
Ápolás és betegellátás (gyógytornász)
Képzési terület
Orvos- és egészségtudományi
Képzési ág
Egészségtudományi
Képzés időtartama
8 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Gyógytornász-fizioterapeuta
Képzési rend
Nappali

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja ápoló és betegellátó szakemberek képzése, akik az egyén, a család, a közösség és a társadalom egészségvédelméről és az egészség helyreállításáról, valamint az egészségügyi és szociális ellátásról szerzett ismereteik alapján képesek az egészségügyi és szociális ellátás szintjén a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkában önálló felelősséggel részt venni. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudása
 • Ismeri a fizioterápia tárgykörét, annak a képzési területébe tartozó és azzal tágabb kapcsolatban lévő területeit.
 • Részletesen ismeri a mozgásrendszer felépítését, anatómiai struktúráit, működését, a mozgás irányítási szabályozási folyamatait, azok fejlődési és működési zavarait.
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a mozgás biomechanikai törvényszerűségeiről, azok károsodásairól és következményeikről.
 • Alapvető ismeretei vannak a mozgás energetikai hátteréről, a mozgatórendszer és a kardiopulmonális rendszer fizikai teljesítményének fejlesztéséről, a fejlesztés módszereiről.
 • Átfogóan ismeri a mozgásfejlődés menetét, annak vizsgálatát és fejlődésének elősegítését befolyásoló tényezőket, és terápiás lehetőségeit.
 • Ismeri a fizikai aktivitás szerepét az egészség megőrzésében és a betegségek megelőzésében, illetve az inaktivitás kóros hatásait a különböző szervrendszerekre és életkorokban.
 • Részletes ismeretekkel rendelkezik az elektro- és mechanoterápiás kezelések elméleti alapjairól, hatásairól és a terápiás beavatkozások alkalmazásának feltételeiről.
 • Átfogóan ismeri a balneo-, hidro- termo-, és klimatoterápia elméleti hátterét, hatásait és a terápiás beavatkozások alkalmazásának feltételeit.
 • Részletesen ismeri a mozgató rendszer és az idegrendszer fizikális vizsgálatának menetét, módszereit, szabályait.
 • Ismeri az alapvető képalkotó vizsgálati eljárásokat, azok indikációit és szerepét a diagnosztikában.
 • Széleskörű ismeretekkel rendelkezik a leggyakoribb mozgásszervi, légzési, keringési, sebészeti, traumatológiai, neurológiai betegségek komplex fizioterápiás gyógyító eljárásairól, illetve azok megelőzésének lehetőségeiről, felnőtt és gyermekkorban.
 • Átfogóan ismeri a fizioterápiában használatos orvostechnikai berendezések, gyógyászati segédeszközök működési elvét és gyakorlati alkalmazását.
 • Ismeri a betegellátás kapcsán előforduló nosocomialis ártalmakat, azok megelőzésének, kiküszöbölésének módjait, valamint a kórházhigiéné előírásait.
Képességei
 • Képes a mozgásrendszer funkcionális vizsgálatára és elemzésére, a mozgásszervi státus felvételére, dokumentálására, az egészséges mozgásképesség kritériumainak és a megváltozott mozgásképesség okainak megállapítására.
 • Képes rövid és hosszú távú fizioterápiás terv elkészítésére és végrehajtására önálló formában és komplex rehabilitációs programba illeszkedően.
 • Képes megtervezni és végrehajtani a mozgásterápiás beavatkozásokat, aktív, passzív manuális, eszközös, egyéni vagy csoportos formában, szárazon és vízben.
 • Az orvosi dokumentáció és a saját betegvizsgálat alapján képes a kiegészítő elektro-, balneo-, hidro-, klimato-, és mechanoterápiás beavatkozások kiválasztására, és azok végrehajtására.
 • Képes a mozgásterjedelem növelésére, az ízületi stabilitás fokozására aktív és passzív mobilizációs és stabilizáló technikákkal.
 • Képes az izomtónus befolyásolására, izomerő egyensúly helyreállítására, az izomerő, és erő-állóképesség, fejlesztésére, dinamikus és statikus formában.
 • Képes a koordináció fejlesztésére, szenzoros és motoros képességek fejlesztésére, kompenzációs technikák tanítására és gyakoroltatására, ortézisek és protézisek, mozgást támogató segédeszközök használatának megtanítására és gyakoroltatására.
 • Képes terhestorna, gyermekágyi torna, műtéti beavatkozás utáni mozgásterápia, vizelet inkontinencia különböző formáinak konzervatív és műtét utáni fizioterápiájára.
 • Képes a fizikai képességek mérésére és azok fejlesztésére a hazai és nemzetközi gyakorlatban elfogadott módszerek szerint, egészséges és beteg egyéneken, különböző életkorokban.
 • Képes alkalmazni a kézi és gépi masszázs különböző formáit, az elektroterápiás kezeléseket (rövid, közép és magas frekvenciás), indirekt elektroterápiás kezeléseket, aerosol inhalációs, valamint termoterápiás kezeléseket.
 • Képes kiválasztani és végrehajtani a megfelelő expektorációt támogató technikát, mellkas mobilizálást, a ventiláció javítását, kardiopulmonális állóképesség növelését, szükség szerint oxigéntámogatással.
 • Képes a perifériás artériás keringés javítására, vénás keringés javítására, operált és nem operált szívbetegek mozgásterápiájának vezetésére, állóképességének fejlesztésére.
 • Képes a fizioterápiás beavatkozások hatásainak vizsgálatára, mérésére, az eredmények értékelésére, szükséges konzekvenciák levonására és a kezelés módosítására.
 • Képes szűrővizsgálatok tervezésére és elvégzésére önállóan, vagy csoportban dolgozva, saját szakterületének megfelelően.
 • Képes saját szakterületén az egészség megőrzésére, az állapot javítására, vagy a megváltozott képességekhez történő alkalmazkodásra vonatkozó tanácsadásra.
 • Képes szakmai véleményének megfogalmazására, dokumentálására, és közlésére laikusok és szakemberek számára.
Attitűdje
 • Igényesen fejleszti szakmai elméleti és gyakorlati tudását, az új ismeretek befogadására nyitott, azokat felelősséggel alkalmazza a mindennapi munkájában.
 • Szigorúan vett szakmai kompetenciái mellett törekszik a beteg, kliens állapotának holisztikus értékelésére és javítására.
 • A kezelés, gondozás során az érvényes eljárási protokollokat követi, de törekszik új megoldások keresésére.
 • Kritikusan értékeli a rendelkezésére álló ismereteket, és felelősséggel hoz döntéseket.
 • Nyitott az együttműködésre a beteggel, családtagjaival, kollégáival és más szakemberekkel.
 • Együttműködik szakmai csoportokkal és hatóságokkal.
 • Érzékeny a beteg, kliens jelzéseire, arra szakmai tudásának és hatáskörének megfelelően reagál.
 • Beavatkozásainak eredményét lemérve és a beteg reakcióját értékelve kész változtatni, módosítani, vagy továbbfejleszteni a végzett beavatkozást.
 • Segítő, a beteg méltóságának és autonómiájának tisztelete, partnerség, szociális és interkulturális érzékenység, valamint előítélet nélküli attitűd jellemzi.
 • Törekszik a legmagasabb színvonalú szakmai ellátás biztosítására minden páciens számára.
 • Törekszik az evidenciákon alapuló gyógyító-megelőző tevékenységre, de nyitott új eljárások beavatkozások tesztelésére, hatékonyságuk igazolására, vagy elvetésére.
 • Az egészséges életmódra, a fizikai erőnlét fejlesztésére és a fizikai aktivitásra ösztönző szemléletmóddal rendelkezik.
Autonómiája és felelőssége
 • Önállóan végzi az anamnézis felvételét, vizsgálja az ízületi tengelyállást, aktív és passzív ízületi mozgásterjedelmet, járulékos ízületi mozgásokat (transzláció, trakció, kompresszió), izomerőt, izom nyújthatóságot, ízületi instabilitást, speciális teszteket, érzőkört és myotatikus reflexeket.
 • Önállóan végzi a funkcionális vizsgálatokat (például. kéz funkciók, járás, testtartás mindennapi aktivitás, állóképesség stb.) minden klinikai területen.
 • Önállóan vizsgálja a statikus és dinamikus egyensúlyt, koordinációt.
 • Önállóan vizsgálja a kardiopulmonális állóképességet funkcionális tesztekkel (például 1000-2000 m futás, 6MWT).
 • Önállóan vizsgálja koraszülött, újszülött, csecsemő és kisded korban a mozgásfejlődést.
 • Köteles a mozgás, és kiegészítő fizioterápiás beavatkozások megkezdése előtt a betegvizsgálatot, valamint a kontroll vizsgálatokat elvégezni, a vizsgálatok eredményét dokumentálni.
 • Orvosi diagnózis, saját betegvizsgálata alapján dönt a fizioterápia hatáskörébe tartozó beavatkozásokról, azok sorrendjéről, felépítéséről, vagy a szükséges kiegészítő vizsgálatokról. A betegellátásért felelős személy (szakmai vezető) felé javaslatot tesz a szükséges beavatkozásokról, konzultál.
 • Önállóan kezel, felelősséget vállal szakmai tevékenységéért mozgásszervi, légzési-keringési, sebészeti-traumatológiai, neurológiai, betegségek komplex fizioterápiás gyógyító eljárásaiban, felnőtt és gyermekkorban, konzervatív, illetve pre- és posztoperatív ellátásban.
 • Elméleti ismereteire támaszkodva önállóan felelősséggel választja ki és alkalmazza a megelőző, terápiás beavatkozásokat a különböző klinikai területeken, a beteg állapotának, az orvosi véleménynek és a szakmai protokolloknak figyelembevételével.
 • Minőségi ellátást végez a szakmai irányelveknek megfelelően.
 • Szakmai fejlődésének tudatos és felelős irányítója, hozzájárul szakterületének fejlesztéséhez.
 • Részt vesz tudományos kutatási programokban, kutatási és fejlesztési tevékenységében etikai és jogi felelősséget vállal.
 • Felelősséggel alkalmazza a vizsgálatokhoz szükséges anyagokat, módszereket és eszközöket.
 • Szükség szerint kapcsolatot tart a hozzátartozókkal.
 • Fizioterápiás, rehabilitációs, beteg-(hozzátartozó-) tanácsadást tart egyéni és csoportos formában.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés megnevezése: ápolás és betegellátás alapképzési szak
 • A képzés kódja: BSZKAPB
 • A képzés besorolása: orvos- és egészségtudományi képzési terület
 • Szakirány(ok): gyógytornász
 • Specializáció(k):
 • Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 6
 • Megszerezhető szakképzettség(ek): gyógytornász-fizioterapeuta
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés helye: székhelyén (Miskolc)
 • Képzési idő: 8 félév
 • A képzés során megszerzendő kreditek száma: 240 kredit
 • Nyilvántartásba vétel ideje:
  OH-FRKP/17694-1/2007. sz. határozat jogerőre emelkedése
  FF/840-2/2013. számú határozat szerint
  FNYF/2247-3/2017. számú határozat (2017. december 13.) szerint
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2006/2007. tanév I. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A közös képzés keretében történő megvalósításra vonatkozó adatok:
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • A képzés folytatásához szükségeshatározat(ok) adatai:
  ME 118/2004. számú egyetemi tanácsi határozat (2004. december 16.)
  MAB 2005/7/IX/2/54. számú MAB határozat (2005. szeptember 30.)
  3692-9/2005. számú oktatási miniszteri határozat (2005. október 28.)
  ME 42/2013. számú szenátusi határozat (2013. február 18.)
  ME 203/2017. számú szenátusi határozat (2017. október 19.)
 • Szakfelelős oktató neve, oktatási azonosítója: Papp Miklós, 71525556892
 • Képzési és kimeneti követelmény: 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet
Guzi Barbara

Szakkal kapcsolatos kérdések

Stefánia
épület, I. em., 104.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szak orientációja, az elméleti és gyakorlati képzés aránya:
kiegyensúlyozott (40%-60%)

Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben:
350 óra

Részidős képzésben a szakmai gyakorlat: –

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • alapozó egészségtudományok 15-20 kredit;
 • alkalmazott egészségtudományok 30-35 kredit;
 • ápolástudományok 4-6 kredit;
 • táplálkozástudományok 2-5 kredit;
 • gyógyszertudományok 2-4 kredit;
 • természettudományok 6-8 kredit;
 • bölcsészettudományok 6-8 kredit;
 • társadalomtudományok 8-12 kredit.

A szakirány további tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya:

 • alkalmazott egészségtudományok 5-10 kredit,
 • elméleti- és klinikai orvostudományok 10-15 kredit,
 • fizioterápia és mozgástudományok 90-100 kredit.
Szakképzési modul

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat időtartama 350 óra. A szakmai gyakorlat további követelményeit a szak tanterve határozza meg.

Idegennyelvi követelmények

A szakon meghirdetett idegennyelvi tantárgyak teljesítése.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

240 kredit

Dr. Kiss-Tóth Emőke

dékán, Egészségtudományi Kar

dekan_etk

Kedves tanulni vágyó fiatalok! A középiskolai tanulmányok végeztével számos választható képzés, egyben életút áll Önök előtt. Döntsenek okosan, de bármelyik irányba veszik is útjukat, bármilyen pályát is választanak, a legfontosabb, hogy boldog, sikeres, elégedett emberek legyenek. Szerezzenek ehhez tudást, acélozzák, nemesítsék egyéniségüket, alakítsanak ki emberi kapcsolatokat, szerezzenek barátokat. A Miskolci Egyetemen Egészségtudományi Karának alapképzésein, mesterképzésein, szakirányú képzésein és felsőoktatási szakképzésén minderre megvan a lehetőségük!

Dr. Kiss-Tóth Emőke

etk_01
etk_02
etk_03
etk_04
etk_05
etk_06
etk_07
etk_08

Jövőkép

A gyógytornász mozgásterápiával foglalkozó felsőfokú végzettségű szakember, aki interdiszciplináris működésű preventív, kuratív és rehabilitációs tevékenységet egyaránt végez. A gyógytornászok kulcsfontosságú tagjai az együttműködő szakmaközi csoportoknak. Mind az evidenciaalapú gyógyításban, mind az egészség megőrzésében, fejlesztésében és helyreállításában kiemelt szerepet játszanak szakmai, gyakorlati tudásukat, gondolkodási és interakciós készségeiket alkalmazva. A fejlődő egészségügyi rendszer új, modernizált és fenntartható munkamódszereket igényel, amelyekhez igazodva a mozgásterápiában számos területen alkalmaznak innovatív, betegségspecifikus eszközöket, berendezéseket a vizsgálathoz és a kezeléshez is. Gyógytornászként egyre több lehetőség van kutatásba, fejlesztésbe bekapcsolódni. A tudományos tevékenységekről előadóként hazai és nemzetközi konferenciákon és szakmai folyóiratokban számolhatnak be. Specializációkat figyelembe véve lehetőség nyílik hazai és külföldi továbbképzéseken, tanfolyamokon való részvételre, amely által új technikák, módszerek elsajátítása történik fejlődési lehetőséggel, a szakmaelméleti ismeretek bővítésével. Kellő mélységű elméleti ismerettel és gyakorlati készséggel rendelkeznek tanulmányaik MSc képzés keretében történő folytatására.

Elhelyezkedési esélyek, lehetőségek
 • klinikákon
 • kórházakban
 • szanatóriumokban
 • rendelőintézetekben
 • háziorvosi szolgálatnál
 • rehabilitációs központokban
 • otthoni szakápoló szolgálatoknál
 • gyógyfürdőkben
 • oktatási-nevelési intézményekben
 • sportegyesületeknél
 • sportszövetségeknél
 • egészségturizmusban
 • magánpraxisban
 • valamint oktatóként és tanácsadóként is dolgozhat.
A képzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • FEOR-kód 2224 gyógytornász

A szakot meghirdető kar

Egészségtudományi Kar

A miskolci székhelyű egészségtudományi felsőoktatás több mint három évtizedes múltra tekint vissza. A jelenlegi képzés 2001-ben integrálódott a Miskolci Egyetem szervezeti rendszerébe, új fejezetet nyitva az Universitas kiteljesedésének folyamatában. Azóta az Egészségtudományi Kar az Egyetem többi karával együttműködve, a szinergiát erősítve, az interdiszciplináris határterületi kapcsolódás előnyeit hasznosítva az Észak-magyarországi Regionális Egészségügyi Tudásközpontként azonosítja magát, és képez diplomás szakembereket többek között a prevenció, a betegápolás a képalkotó diagnosztika, a rehabilitáció és az egészségturizmus területén 5 alapképzési, 4 mesterképzési, 1 felsőoktatási szakképzési és számos unikális másoddiplomás szak működtetésével. Küldetése régió megtartó erejének növelése a helyben képzett szakemberek regionális elhelyezkedésének elősegítése érdekében. Az oktatás színvonalát neves orvos-oktatók és az egészségtudományok, valamint az interdiszciplináris tudományterületek elismert szaktekintélyei garantálják a Miskolci Egyetem társkaraival, a kar oktató kórházával, a régió egészségügyi intézményeivel és szakmai szervezeteivel együttműködve, mindig igazodva a kor változó követelményeihez, a társadalmi igényekhez és a munkaerőpiaci elvárásokhoz. Az ETK hallgatói a Miskolci Egyetem campusán, kivételes infrastrukturális környezetben tanulhatnak és lehetnek részesei a többszáz éves hagyományokkal büszkélkedhető selmeci diákéletnek. Az egészségtudományi végzettség napjainkban piacképes, az egészségügyi diplomások iránt kifejezetten nagy a kereslet, emellett talán még fontosabb szempont, hogy az egészségügyi szakmák lélekemelő munkával járnak, hiszen mindegyik középpontjában a humánum áll. Az egészségtudományi képzés értékrendjét áthatja az emberek felé irányuló empatikus közelítés és holisztikus szemlélet, mely az embert testi-lelki és szociális mivoltának egységében látja. Ez az értékrend a Miskolci Egyetem selmeci hagyományaira épülő kari köszöntésben így jelenik meg:

“Egészséget a világnak!”

Dr. Papp Miklós
Szakfelelős

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír