ETK
Alapképzés (BSc / BA / BProf)

Egészségügyi szervező

Egészségtudományi Kar által meghirdetett alapszak

A képzés megnevezése
Egészségügyi szervező
Képzési terület
Orvos- és egészségtudományi
Képzési ág
Egészségtudományi
Képzés időtartama
7 félév
Tanrend
Nappali, levelező

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja: A képzés célja egészségügyi szervező szakemberek képzése, akik az egészségügy, az egészségturizmus, valamint a társadalom- és humánbiztosítás működésének törvényszerűségeit felismerve és átlátva képesek magas színvonalon ellátni a felsorolt területek informatikai, adatszolgáltatási, gazdálkodási, tervezési és elemzési, valamint szervezési feladatait. Képesek az egészségügy működéséhez szükséges és működése során keletkezett információk rögzítésére, tárolására, visszakeresésére, hatékony kiértékelésére, valamint az informatikai rendszerek üzemeltetésére. Képesek továbbá az egészségturisztikai piacban rejlő lehetőségek felismerésére, kiaknázására, ugyanakkor komplex egészségturisztikai projektek megtervezésére és kivitelezésére. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudása
 • Ismeri a számítógép működését, szoftver és hardver elemeit, valamint felhasználói szintű kezelését, ismeri az alapvető irodai (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, prezentációkészítő, adatbázis-kezelő) programok működését, valamint a számítógépes hálózatok működésének elveit.
 • Klinikai ismereteinek birtokában megérti az egyes betegségek természetét, ismeri az egészségügyi ellátórendszer felépítését, és képes rendszerbe foglalni a betegeket és az egészségügyi ellátásokat.
 • Széleskörűen ismeri a jogi alapfogalmakat, a jogszerű betegellátás jellemzőit, hazai viszonylatban az egészségügyi rendszerben előforduló jogi problémákat és azok lehetséges megoldási lehetőségeit, alternatíváit, valamint a kliensek és az ellátást végzők jogait és kötelezettségeit.
 • Ismeri az etikai alapfogalmakat, az etikus betegellátás jellemzőit, hazai viszonylatban az egészségügyi rendszerben előforduló etikai problémákat és azok lehetséges megoldási lehetőségeit, alternatíváit.
 • Matematikai és statisztikai ismereteinek birtokában képes statisztikák, jelentések és beszámolók elkészítésére, az adatok elemzésére, és az adatszolgáltatások teljesítésére.
 • Részletesen ismeri a kommunikáció alapelemeit, formáit, irányait, csatornáit, az életkornak megfelelő kommunikációs stratégiákat.
 • Széleskörűen ismeri a problémafeltáró és problémamegoldó, valamint ösztönző kommunikáció jellegzetességeit.
 • Ismeri a közgazdaságtan alapvető összefüggéseit, az intézményi gazdálkodás szabályait, valamint rendelkezik feladatai ellátásához szükséges pénzügyi és számviteli ismertekkel.
 • Ismeri az egészségügyi intézmények finanszírozási alapelveit, módszereit, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségeket.
 • Elemzi és értelmezi a kontrolling rendszer működését és az abban szereplő adatokat.
 • Ismeri a társadalom-, és a humánbiztosítás rendszerét, megérti működésüket, a releváns elszámolási és adatszolgáltatási rendszerek működési metódusait.
 • Ismeri a menedzsment tudomány alapelveit, megérti az egészségügyi menedzsment sajátosságait, felismeri alkalmazásuk feltételeit a gyakorlatban.
 • Ismeri az adatvédelem legfontosabb előírásait és az egészségügyi adatok kezelésének sajátosságait.
 • Ismeri az elektronikus szolgáltatások működését, egészségügyi alkalmazásuk lehetőségeit.
 • Ismeri a bizonyítékokon alapuló ápolás, orvoslás szemléletét, a kutatás, irodalomkutatás folyamatát, az adatgyűjtési módszereket, az adatbázis készítésének menetét, a statisztikai programokat, az egyváltozós statisztikai eljárásokat, az eredmények értelmezésének, értékelésének menetét.
 • Ismeri a legfontosabb életmentési feladatokat, a leggyakrabban előforduló egészségkárosodások esetén szükséges teendőket a mindenkor hatályos ajánlásoknak megfelelően, az alapszintű életmentő beavatkozásokat (BLS) és eszközöket.
 • Ismeri az egészségtudományi szakterület szakmai szókincsét anyanyelvén, valamint latin nyelven (orvosi latin).
 • Ismeri a munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelményeket, tűzvédelmi előírásokat, a mindenkori hatályos törvényi előírásokat, és az uniós szabályokat.
 • Ismeri a munkavállaló egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, valamint a munkaeszközök biztonságos használatát.
Képességei
 • Készség szinten alkalmazza a számítógépeken működő operációs rendszereket és irodai programokat.
 • Megérti a számítógépes hálózatok működési elveit, képes azonosítani a leggyakoribb számítástechnikai problémák lehetséges okait.
 • Klinikai és egészségügyi szervezési ismereteit felhasználva képes megszervezni a páciens komplex egészségügyi ellátását.
 • Képes átlátni az egészségügyet meghatározó etikai normák és jogforrások rendszerét, azok alkalmazásának szabályait, valamint megfelelően alkalmazza a releváns jogi szakkifejezéseket.
 • Kompetenciahatárainak megfelelően képes tájékoztatást nyújtani a betegjogokról és azok érvényre juttatásának lehetőségeiről.
 • Matematikai és statisztikai ismereteit felhasználva statisztikákat, jelentéseket és beszámolókat készít, adatokat elemez, és az adatszolgáltatások készít elő és teljesít.
 • Képes adekvát, a partnerhez igazított szakmai kommunikáció folytatására, szóban és írásban is.
 • Képes hatékonyan kommunikálni a pácienssel, családdal, közösséggel.
 • Az interperszonális készségek révén képes a bizalom kialakítására a pácienssel, családdal, közösséggel.
 • Képes szakmai kommunikációra a szakterületén vagy az egészségügy más területén dolgozó szakemberekkel.
 • Alkalmazza közgazdasági ismereteit a szakmai munka során, felhasználja pénzügyi és számviteli tudását a feladatai ellátásához, részt vesz az intézmények gazdálkodási folyamatainak megvalósításában.
 • Munkája során alkalmazza az egészségügyi finanszírozás alapelveit és módszereit, működteti az intézmény kontrolling rendszerét.
 • Képes a társadalom-, és humánbiztosítás folyamatainak áttekintésére és értelmezésére, megoldja a munkakörébe tartozó elszámolási és adatszolgáltatási feladatokat.
 • Munkája során alkalmazza az egészségügyi menedzsment elméleteit, felhasználja a menedzsment gyakorlati módszereit munkateljesítményének hatékonyabbá tétele és beosztottjainak irányítása érdekében.
 • Munkája során alkalmazza az adatvédelem alapelveit, képes az adatkezelési és továbbítási feladatok jogszabályoknak megfelelő módon történő ellátására.
 • Megérti az elektronikus szolgáltatások működési elveit, képes azonosítani az ilyen rendszerek leggyakoribb hibáit, működési problémáit.
 • Képes közreműködni bizonyítékokon alapuló, kutatásmódszertani és biostatisztikai ismeretekre alapozott, releváns hazai és nemzetközi kutatások eredményeire támaszkodó, szakterületének megfelelő vizsgálatok elvégzésében és azok prezentálásában.
 • Képes az adatok kezelésére, feldolgozására, a kapott eredmények prezentálására.
 • Képes alkalmazni azokat az eszköz nélküli és esetenként eszközös beavatkozásokat, amelyek a hirtelen bekövetkezett egészségkárosodás esetén a beteg, sérült életét megmenthetik.
 • Jól használja a munkájához szükséges szakmai (orvosi latin) nyelvet.
 • Képes a munkavégzése során betartani és betartatni a munkavédelmi, a balesetvédelmi és a tűzvédelmi előírásokat.
Attitűdje
 • Nyitott a számítástechnika fejlődésének nyomon követésére, törekszik informatikai tudásának továbbfejlesztésére.
 • Érzékeny a páciensek valós egészségügyi szükségleteire, támogatja őket az egészségügyi ellátás során, és egészségi állapotuknak megfelelő empátiával kezeli a betegeket.
 • Fogékony az egészségügyi jog változásainak folyamatos internalizációjára, fontosnak érzi a jogszabályok és etikai szabályok betartását és betartatását szakmai munkája során.
 • Elfogadja a statisztikai adatgyűjtés szabályait, felismeri a valid adatszolgáltatás fontosságát.
 • Fontosnak tartja személyiségének fejlesztését a páciensekkel és munkatársakkal való hatékonyabb kommunikáció érdekében.
 • Nyitott a közgazdasági problémák megértésére.
 • Nyitott az egészségügyi finanszírozás módszereiben bekövetkező változásokra, törekszik az ebben rejlő gazdasági előnyök mind teljesebb kiaknázására.
 • Érdeklődik a társadalom-, és humánbiztosítás folyamatai iránt, törekszik a felmerülő elszámolási és adatszolgáltatási feladatok magas szintű ellátására.
 • Elfogadja az adatvédelmi szabályokat, fontosnak tartja azok maradéktalan érvényesülését, és támogatja az adatvédelmi felelős munkáját.
Autonómiája és felelőssége
 • Önállóan képes felhasználói szintű informatikai feladatok megoldására, együttműködik az informatikai rendszer üzemeltetését végző munkatársakkal.
 • Együttműködik az egészségügyi ellátórendszer szereplőivel a páciensek optimális ellátásának megteremtése érdekében.
 • Felelősséget érez a jogszabályok és a vonatkozó etikai elvek betartására vonatkozóan szakmai munkája során.
 • Önállóan készíti el a statisztikákat, jelentéseket, beszámolókat, felelősséget vállal azok tartalmáért és a statisztikai adatszolgáltatás szabályszerűségéért.
 • Együttműködik a páciensekkel és munkatársaival a kommunikációs folyamatban.
 • Kezdeményezi a közgazdasági szemlélet megerősítését a feladatellátásban.
 • Önállóan végzi az egészségügyi intézmények finanszírozásával kapcsolatos teendőit, felelősséget vállal a finanszírozás és kontrolling szervezeti egységben betöltött, munkakörébe tartozó feladatainak ellátásáért.
 • Felelősséget érez társadalom-, és humánbiztosítási ismereteinek naprakészsége tekintetében, önállóan látja el a munkakörébe tartozó elszámolási és adatszolgáltatási feladatokat.
 • Együttműködik munkatársaival, felkérésre vezető szerepet lát el munkacsoportjában, felelősséget vállal az általa vezetett munkatársak tevékenységéért a munkajogi szabályoknak megfelelően.
 • Együttműködik az adatvédelmi felelőssel, felelősséget vállal az adatok szabályszerű kezelésért és továbbításáért.
 • Munkája során betartja az egészségügyi dolgozókra vonatkozó etikai és jogi kötelezettségeket, és felismeri felelősségének határait.

Szakirányok

Egészségturizmus-szervező

A szakirányhoz kapcsolódó további kompetenciák

Tudása

 • Ismeri az egészségügyi és turisztikai intézmények rendszerét és működési módját, tevékenységeinek jogi, pénzügyi, számviteli, adózási folyamatait, az európai együttműködési lehetőségeket.
 • Ismeri a speciális egészségturisztikai szolgáltatások megszervezésének rendszereit, marketingmódszereit, a vendégekkel való bánásmód elméleti és gyakorlati hátterét.
 • Ismeri a turizmus általános elméletét, a speciális turisztikai menedzsmentek és stratégiák elemeit, a turisztikai piac nemzetközi működésének tendenciáit.
 • Ismeri a wellness termékcsoport összetevőit, a wellness és rekreációs központok felépítését és működését.
 • Ismeri a fizioterápia, balneo- és egyéb gyógyterápiák alkalmazási köreit, a különböző kezelési módok szerepét a rehabilitációban és a prevencióban, valamint az egészségturizmushoz kapcsolódó intézmények programszervezői feladatait.
 • Ismeri a természeti értékek és a környezetgazdálkodás kölcsönhatásait és turisztikai lehetőségeit, a falusi és ökoturizmusban rejlő rekreációs lehetőségeket.
 • Ismeri a nemzetközi turisztikai és egészségturisztikai trendeket, fejlesztési lehetőségeket és irányokat.
 • Ismeri a kutatásmódszertan alapvető eszköztárát, etikai és jogi kereteit, valamint az egészségügy, az egészségturizmus és a turizmus általános területeit érintő kutatások speciális módszereit.
 • Ismeri a pszichoszomatikus betegségek speciális stresszkezelési módszereit és alapvető eszköztárát.
 • Ismeri a legújabb gasztronómiai és reformtáplálkozási trendeket, ezek alkalmazhatóságát az egészségturisztikai szolgáltatásokban.

Képességei

 • Képes munkája során alkalmazni a turizmushoz kapcsolódó egészségügyi és turisztikai intézmények rendszeréről szerzett ismereteit, közreműködni a dokumentációs és informatikai rendszereik működtetésében, valamint adatszolgáltatási tevékenység végzésére.
 • Képes kliensre szabott egészségturisztikai programok készítésére.
 • Képes az egészségturisztikai programtervezés mellett az egyéb turisztikai területeken is programtervezésre és kivitelezésre.
 • Képes a wellness és rekreációs intézményekben személyre szabott rekreációs és wellness programok összeállítására és ismertetésére.
 • Képes a kezelőorvosi javaslat alapján a gyógyterápiás eljárások programszervezésére, ismertetésére és az esetleges egészségügyi ellenjavallatok tájékoztatásra.
 • Képes felismerni a szakterületében rejlő értékeket, lehetőségeket, ezáltal képes innovációs fejlesztési programok kidolgozására.
 • Képes turisztikai, statisztikai adatok elemzésére, valamint az alkalmazott elemzési technikák fejlesztésére, továbbá turisztikai, egészségturisztikai pályázati tevékenységek végzésére.
 • Képes egészségügyi, demográfiai, üzleti, statisztikai adatok elemzésére, a kutatások megtervezésére és kivitelezésére.
 • Képes az egészségturizmusban használható stresszkezelési eljárások, módszerek, adekvát alkalmazására.
 • Képes személyre szabott, az egészséges táplálkozás igényeit is kielégítő programok kidolgozására, szervezésére.
 • Képes wellness és rekreációs intézményekben team tagként vagy vezetőként programszervezésre.

Attitűdje

 • Törekszik az egészségügyi és turisztikai intézmények rendszeréről szerzett ismereteinek bővítésére, támogatja a dokumentációs és informatikai rendszerek működését és az adatszolgáltatási tevékenységet.
 • Képes elfogadni és megérteni az emberek közötti különbségeket és azonosságokat, ezáltal befogadóbbá, nyitottabbá, érzékenyebbé válni.
 • Érdeklődést mutat az egyéb turisztikai területek fejlesztési irányaira.
 • Elkötelezett az egészségmegőrzés elvei iránt.
 • A gyógyeljárások programtervezése során a kliensekkel segítőkész, etikus, empatikus magatartást tanúsít.
 • Elkötelezett a környezetvédelem ügye és a természeti értékek megőrzése iránt.
 • Nyitott a természet közeli és a vidékfejlesztést érintő egészségturisztikai területek fejlesztésére.
 • Fontosnak tartja az új egészségturisztikai trendek megismerését, valamint a hazai egészségturizmus fejlesztését.
 • Fontosnak tartja a demográfiai, a morbiditási és a turizmus általános területeit érintő statisztikai elemzések elvégzését. Kezdeményezi az elemzések módszertanának fejlesztését, elkötelezett a kitűzött célok megvalósítására.
 • Elkötelezett a stressz elleni módszerek megismerésére és alkalmazására.
 • Fontosnak tartja, hogy az egészségturisztikai programokban szerepet kapjon az egyénre szabott, egészséges táplálkozás követelménye.

Autonómiája és felelőssége

 • Képes együttműködni munkatársaival a turisztikai intézmények dokumentációs és informatikai rendszereinek működéséhez és adatszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó feladataik ellátásában, továbbá önálló munkavégzésre.
 • Egészségturisztikai ismereteire alapozva felelősséggel, megfelelő önképzéssel képes egyéb turisztikai területek menedzselésére.
 • Önállóan ellátja a wellness és rekreációs programokhoz kapcsolódó egészség-megőrzési és dokumentációs feladatokat.
 • A rendelkezésére álló, a kliensek egészségügyi adatait tartalmazó dokumentáció alapján, képes a javasolt gyógyeljárások önálló szervezésére.
 • Felelősséget érez a gyógykezelési program optimális megvalósítására és a kliensek gyógyulásának elősegítésére.
 • Képes innovatív módon felismerni a speciális turisztikai lehetőségeket a természeti értékek kiaknázásával.
 • Képes önállóan felismerni a nemzetközi lehetőségeket, irányokat és ezt átültetni a hazai gyakorlatba.
 • Felelősséget érez a demográfiai, a morbiditási, a turisztikai, valamint más statisztikai adatok magas színvonalú – az etikai és a jogi keretek figyelembevételével – elemzéséből levont következtetések helytállóságáért.
 • Önállóan és felelősséget érezve segíti klienseinek stressz elleni megküzdését az elsajátított stresszkezelési eljárások birtokában.
 • Képes önállóan, felelősségteljesen megszervezni a szakterületén, az egyéni igényeknek megfelelő gasztronómiai és reformtáplálkozási programokat kliensei számára.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés megnevezése: Egészségügyi szervező
 • A képzés kódja: BSZKEGS
 • A képzés besorolása: Orvos- és egészségtudományi képzési terület
 • Szakirány(ok): Egészségturizmus-szervező
 • Specializáció(k):
 • Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 5, alapfokozat
 • Megszerezhető szakképzettség(ek): Egészségügyi szervező (megjelölve a szakirányt)
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés helye: székhelyén (Miskolc)
 • Képzési idő: 7 félév
 • A képzés során megszerzendő kreditek száma: 210 kredit
 • Nyilvántartásba vétel ideje:
  OH-FRKP/17774-3/2007. sz. határozat jogerőre emelkedése (2007. 12. 17.)
  OH-FHF/1811-4/2010. sz. határozat jogerőre emelkedése
  FF/680-3/2015. számú határozat (2015. május 20.) szerint
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2008/2009 tanév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A közös képzés keretében történő megvalósításra vonatkozó adatok: –
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • A képzés folytatásához szükségeshatározat(ok) adatai:
  Szenátus 105/2007. sz. határozata (2007. június 14.)
  MAB 2007/8/XII/4/6. sz. határozat (2007. október 5.)
  Szenátus 318/2010. sz. határozata (2010. október 21.)
  ME/51/2015. számú szenátusi határozat (2015. március 19.)
 • Szakfelelős oktató neve, oktatási azonosítója: Dr. habil Dózsa Csaba, 71520170645
Pászk Norbert
Szakkal kapcsolatos kérdések
Stefánia
épület, 211.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

Alapozó ismeretek:
25-35 kredit

Egészségtudományi és társadalomtudományi alapozó ismeretek:

 • anatómia
 • élettani, kórélettani alapok
 • elsősegélynyújtás
 • népegészségtan
 • pszichológiai, jogi, közgazdasági, etikai ismeretek
 • társadalomismeret
 • informatikai alapozó ismeretek

Szakmai törzsanyag:
50-60 kredit

Egészségügyi informatikai ismeretek:

 • alapvető klinikai, matematikai ismeretek
 • orvosi latin nyelv
 • operációs rendszerek
 • szövegszerkesztés
 • táblázatkezelés
 • adatbáziskezelés
 • prezentáció
 • grafika
 • egészségügyben alkalmazott azonosítórendszerek
 • dokumentációs technikák
 • egészségügyhöz kapcsolódó adat- és titokvédelmi szabályok

Egészségügyi gazdasági és biztosítási ismeretek:

 • az egészségügyi ellátórendszer elemei
 • egészségügyi és betegbiztosítási rendszerek
 • az egészségügy finanszírozása
 • közgazdaságtan
 • mikro- és makroökonómiai összefüggései
 • szervezetek pénzügyeinek alapjai
 • számviteli előírások
 • könyvviteli rendszer
 • statisztikai eljárásmódok
 • az egészségügy jogi szabályozása
Szakképzési modul

Differenciált szakmai anyag:
90-110 kredit

Egészségturizmus-szervező szakirány

 • speciális egészségturisztikai szolgáltatások rendszerei, módszerei
 • a turizmus általános elmélete
 • a turisztikai piac nemzetközi működésének tendenciái
 • egészségturisztikai intézményrendszer
  (gyógyszállók, szanatóriumok, gyógy- és termálfürdők, gyógybarlangok)
 • a wellness termékcsoport összetevői
 • a vízgyógyászat és a fizioterápia alkalmazási körei
 • a stressz okai, következményei, az egészséges életmódot segítő preventív programok készítése
 • a természeti értékek és a környezetgazdálkodás kölcsönhatásai
Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat időtartama 8 hét. Ebből 4 hét egészségügyi ellátóintézmény területén, 4 hét pedig egészségturisztikai intézmény területén töltendő le.

Idegennyelvi követelmények

A szakon meghirdetett idegennyelvi tantárgyak teljesítése.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

210 kredit

Dr. Kiss-Tóth Emőke

dékán, Egészségtudományi Kar

dekan_etk

Kedves tanulni vágyó fiatalok! A középiskolai tanulmányok végeztével számos választható képzés, egyben életút áll Önök előtt. Döntsenek okosan, de bármelyik irányba veszik is útjukat, bármilyen pályát is választanak, a legfontosabb, hogy boldog, sikeres, elégedett emberek legyenek. Szerezzenek ehhez tudást, acélozzák, nemesítsék egyéniségüket, alakítsanak ki emberi kapcsolatokat, szerezzenek barátokat. A Miskolci Egyetemen Egészségtudományi Karának alapképzésein, mesterképzésein, szakirányú képzésein és felsőoktatási szakképzésén minderre megvan a lehetőségük!

Dr. Kiss-Tóth Emőke

etk_01
etk_02
etk_03
etk_04
etk_05
etk_06
etk_07
etk_08

Jövőkép

Az egészségturizmus-szervező szakemberek képesek egészségturisztikai programok elkészítésére, szervezésére, marketing tevékenység végzésére, nemzetközi egészségturisztikai projektekben való részvételre. Ismerik a rehabilitációban és prevencióban használatos kezelési módokat, tájékozottak az alternatív gyógyászatban és ismerik a rekreációs tevékenységekben rejlő lehetőségeket.

Napjainkban egyre inkább előtérbe kerül az egészségtudatosság, a prevenció, az alternatív kezelések és egyre több ember számára válik fontossá, akár már fiatalon is az egészségének megőrzése, mely az egészségturizmus szervezőknek is a fő feladata.

Összefoglalva tehát egy nagyon komplex szakmáról van szó, és a szakon végző hallgatók rendkívül széleskörű tudásanyaggal felvértezve kerülnek ki a munka világába.

Hazánk egészségturisztikai kínálata egyedülálló, hiszen bővelkedünk minősített gyógybarlangokban, gyógyvizekben, gyógyklímával rendelkező helyekben és gyógynövényekben is többek között.

A végzett egészségturizmus szervező szakemberek számos területen elhelyezkedhetnek, például a turisztikában és az egészségügyben is. Rekreációs központokban, gyógy- és termálfürdőkben, gyógyszállókban, rehabilitációs intézetekben. Az egészségturizmushoz kapcsolódó intézményekben is sok hallgatónk talált munkát vagy éppen külföldi egészségturisztikai központokban.

Az egészségturizmus szervezői alapképzést követően számos mesterképzésre lehet jelentkezni többféle tudományterületen. Egészségügyi vonalon továbbtanulhatnak egészségügyi menedzser szakon, rekreáció szakon vagy akár egészségügyi szociális munkás szakon is. Akit pedig a gazdaságtudományok vonzanak, közgazdász képzések közül is válogathat, például marketing vagy vezetés-szervezés szakon. Szakirányú továbbképzések közül a balneoterápia, klinikai kutatási munkatárs, indiai gyógyászat, gyógynövény tanácsadó vagy egészségfejlesztő mentálhigiénikus képzések is vonzóak lehetnek és keresettek a munkaerő piacon.

A képzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 2910 Egyéb magasan képzett ügyintéző
 • 3322 Egészségügyi dokumentátor
 • 3910 Egyéb ügyintéző
 • 4112 Általános irodai adminisztrátor
 • 4134 Humánpolitikai adminisztrátor
 • 4222 Recepciós
 • 4229 Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású

A szakot meghirdető kar

Egészségtudományi Kar

A miskolci székhelyű egészségtudományi felsőoktatás több mint három évtizedes múltra tekint vissza. A jelenlegi képzés 2001-ben integrálódott a Miskolci Egyetem szervezeti rendszerébe, új fejezetet nyitva az Universitas kiteljesedésének folyamatában. Azóta az Egészségtudományi Kar az Egyetem többi karával együttműködve, a szinergiát erősítve, az interdiszciplináris határterületi kapcsolódás előnyeit hasznosítva az Észak-magyarországi Regionális Egészségügyi Tudásközpontként azonosítja magát, és képez diplomás szakembereket többek között a prevenció, a betegápolás a képalkotó diagnosztika, a rehabilitáció és az egészségturizmus területén 5 alapképzési, 4 mesterképzési, 1 felsőoktatási szakképzési és számos unikális másoddiplomás szak működtetésével. Küldetése régió megtartó erejének növelése a helyben képzett szakemberek regionális elhelyezkedésének elősegítése érdekében. Az oktatás színvonalát neves orvos-oktatók és az egészségtudományok, valamint az interdiszciplináris tudományterületek elismert szaktekintélyei garantálják a Miskolci Egyetem társkaraival, a kar oktató kórházával, a régió egészségügyi intézményeivel és szakmai szervezeteivel együttműködve, mindig igazodva a kor változó követelményeihez, a társadalmi igényekhez és a munkaerőpiaci elvárásokhoz. Az ETK hallgatói a Miskolci Egyetem campusán, kivételes infrastrukturális környezetben tanulhatnak és lehetnek részesei a többszáz éves hagyományokkal büszkélkedhető selmeci diákéletnek. Az egészségtudományi végzettség napjainkban piacképes, az egészségügyi diplomások iránt kifejezetten nagy a kereslet, emellett talán még fontosabb szempont, hogy az egészségügyi szakmák lélekemelő munkával járnak, hiszen mindegyik középpontjában a humánum áll. Az egészségtudományi képzés értékrendjét áthatja az emberek felé irányuló empatikus közelítés és holisztikus szemlélet, mely az embert testi-lelki és szociális mivoltának egységében látja. Ez az értékrend a Miskolci Egyetem selmeci hagyományaira épülő kari köszöntésben így jelenik meg:

“Egészséget a világnak!”

Dr. habil Dózsa Csaba
Szakfelelős

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír