GTK
Alapképzés (BSc / BA / BProf)

Emberi erőforrások (Human Resources)

Gazdaságtudományi Kar által meghirdetett alapszak.

A képzés megnevezése
Emberi erőforrások (Human Resources)
Képzési terület
Gazdaságtudományok
Képzési ág
Üzleti
Képzés időtartama
7 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja a gazdaságtudományokban jártas, módszertanilag felkészült, megfelelő szakmai és általános műveltséggel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik társadalomtudományi, közgazdasági, üzleti és menedzsment ismereteikre támaszkodva képesek az emberierőforrás-gazdálkodás funkcionális területeinek ellátására, a munkaerőpiacok elemzésére, az érdekegyeztetési folyamatok koordinálására. Képesek az érintett területeken tervezési, szervezési, elemzési, döntés-előkészítési és szolgáltatási feladatok megoldására, kisebb gazdálkodó szervezetek emberierőforrás-gazdálkodásának irányítására, illetve nagyobb szervezetek esetében egy-egy részterület önálló ellátására, irányítására, valamint projektekben való hatékony közreműködésre. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudása
 • Rendelkezik a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével, a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.
 • Elsajátította a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek alapvető elméleteit és jellemzőit, birtokában van az alapvető információgyűjtési, matematikai és statisztikai elemzési módszereknek. Ismeri a projektben, teamben, munkaszervezetben való együttműködés, a projekt vezetés szabályait és etikai normáit.
 • Ismeri az erőforrásokkal, ezen belül az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás fogalmait, összefüggéseit, korszerű eljárásait, tervezési, elemzési és értékelési módszereit.
 • Ismeri az emberierőforrás-gazdálkodás szervezeti és információs rendszerét, azok működését, döntés-előkészítésben játszott szerepét és kapcsolódását a többi funkcionális területhez.
 • Ismeri a kompetenciák fejlesztésének az egyéni és szervezeti képességekre gyakorolt hatását, az emberi tőkebefektetések és hozamok vizsgálatát.
 • Ismeri és érti a gazdaságpolitika és az emberierőforrás-gazdálkodáshoz kapcsolódó szakpolitikák alapvető céljait, funkcióit és összefüggéseit.
 • Ismeri a munkaerő-piaci, érdekegyeztetési és emberierőforrás-fejlesztési folyamatok elemzését és koordinálását, az ezzel kapcsolatos döntés-előkészítési feladatok megoldását a gazdaság minden területén.
 • Ismeri az emberierőforrás-gazdálkodással kapcsolatos jogszabályokat, azok változásait, ezeket figyelembe veszi elemzései, javaslatai, döntései során.
Képességei
 • Gazdasági tevékenységet, projektet tervez, szervez, kisebb vállalkozást, gazdálkodó szervezetet irányít és ellenőriz. A tanult elméletek és módszerek alkalmazásával tényeket és alapvető összefüggéseket tár fel, rendszerez és elemez, önálló következtetéseket, kritikai észrevételeket fogalmaz meg, döntés-előkészítő javaslatokat készít, döntéseket hoz rutin- és részben ismeretlen – hazai, illetve nemzetközi – környezetben is.
 • Követi és értelmezi a világgazdasági, nemzetközi üzleti folyamatokat, a gazdaságpolitika és a szakterület szerint releváns, kapcsolódó szakpolitikák, jogszabályok változásait, azok hatásait, ezeket figyelembe veszi elemzései, javaslatai, döntései során.
 • Képes az emberierőforrás-gazdálkodás legújabb szakmai ismereteit önállóan megérteni és munkája során alkalmazni.
 • Képes a gazdaság különböző területein működő szervezetekben, illetve vállalkozásokban az emberi erőforrások alkalmazásával és fejlesztésével kapcsolatos tervezési, szervezési, irányítási és ellenőrzési feladatok ellátására.
 • Képes arra, hogy szakmailag adekvát módon szóban és írásban – anyanyelven és idegen nyelven – kommunikáljon, prezentáljon.
Attitűdje
 • A minőségi munkavégzés érdekében problémaérzékeny, proaktív magatartást tanúsít, projektben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 • Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, felelősségek vállalására. Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, ebben munkatársaival való együttműködésre.
 • Nyitott és befogadó az emberierőforrás-gazdálkodással kapcsolatos új ismeretek és változások iránt.
 • Döntéseinél – a jogszabályi előírások betartásán túl – figyelembe veszi ez etikai normákat, empatikusan jár el, és szem előtt tarja a társadalmi felelősségvállalás szempontjait.
 • Elkötelezett multikulturális környezetben történő megbízható, minőségi munkavégzés iránt.
 • Törekszik a szakmai és személyes kompetenciáinak fejlődését szolgáló önképzésre.
Autonómiája és felelőssége
 • Általános szakmai felügyelet mellett önállóan végzi és szervezi a munkaköri leírásban meghatározott feladatokat. Önállóan szervezi meg a gazdasági folyamatok elemzését, az adatok gyűjtését, rendszerezését, értékelését. Az elemzésekért, következtetéseiért és döntéseiért felelősséget vállal.
 • Önállóan vezet, szervez, irányít gazdálkodó szervezetben szervezeti egységet, munkacsoportot, illetve vállalkozást, kisebb gazdálkodó szervezetet, felelősséget vállalva a szervezetért és a munkatársakért.
 • Szakmai feladatai megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a megfelelő módszereket.
 • Kapcsolatát szakterületének képzett szakembereivel és a többi szervezeti egység vezetőivel, tagjaival együttműködés és felelősség jellemzi.
 • Önállóan azonosítja képzési, fejlődési igényeit, szervezi szakmai és általános fejlődését.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok

A képzés megnevezése: emberi erőforrások alapképzési szak

A képzés kódja: BSZKEMB

A képzés besorolása: gazdaságtudományok képzési terület

Szakirány(ok):

Specializáció(k):

Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: alapfokozat (ISCED 5A)

Megszerezhető szakképzettség(ek): közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon

A képzés nyelve: magyar

A képzés helye: székhelyen (Miskolc)

A képzés munkarendje: nappali, levelező

Képzési idő: 7 félév

A képzés során megszerzendő kreditek száma: 180+30 kredit

A nyilvántartásba vétel ideje: FF/532-4/2013. sz. határozat szerint

A meghirdetés kezdő tanéve: 2013/2014. tanév I. félév

A meghirdetés utolsó tanéve:

Képzési együttműködések:

A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok:

Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója:

Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem

A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
ME 418/2012. számú szenátusi határozat (2012. november 29.)
MAB 2013/4/IX/5. számú MAB határozat (2013. április 5.)

Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Lipták Katalin, 71693686715

Képzési és kimeneti követelmény: 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet

Dr. Lipták Katalin
egyetemi docens

Törzsanyag

A törzsanyag részletei
 • A szak orientációja:
  kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
 • Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke:
  30 kredit, amelyből a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit
 • A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték:
  10 kredit

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • közgazdaságtani, módszertani és üzleti ismeretek (matematika, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, számvitel menedzsment, üzleti kommunikáció, szaknyelv, környezet-gazdaságtan, egyéb alapozó üzleti ismeretek) 80-90 kredit;
 • társadalomtudományi ismeretek (filozófia, szociológia, pszichológia, politológia, jog, gazdaságtörténet, demográfia, gazdaságpolitika, európai uniós ismeretek, egyéb szakmai és társadalomtudományi ismeretek) 10-20 kredit;
 • emberierőforrás-gazdálkodás szakmai ismeretei (munkaerő-piaci ismeretek, szervezet- és munkaszociológia, munkahelyi és munkaerő-piaci képzés, munkaügyi kapcsolatok rendszere, munkajog, kompetencia- és ösztönzésmenedzsment, üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika, személyügyi tevékenység, személyügyi informatika, személyügyi kontrolling, szervezeti magatartás, szociálpszichológia, szervezeti kommunikáció, területfejlesztés, oktatáspolitika, emberierőforrás-gazdálkodási esettanulmányok, munkavédelem és ergonómia, regionális munkaerő-gazdálkodás, projektvezetés, továbbá választható specializációk) 70-90 kredit.
Szakképzési modul

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat egy félév, minimum tizenkettő hét összefüggő gyakorlat a felsőoktatási intézmény tantervében meghatározottak szerint.

Idegennyelvi követelmények

A Gazdaságtudományi Kar az emberi erőforrások alapszakja esetében a kimeneti követelményt legkésőbb a 6. félév végén egy nyelvből középfokú, komplex, szakmai intézményi nyelvi vizsgában vagy felsőfokú általános komplex intézményi nyelvi vizsgában határozza meg.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

210 kredit

Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann

dékán, Gazdaságtudományi Kar

dekan_gtk

Számos vállalati vezetőtől, humán menedzsertől hallottam már, hogy a munkaerő kiválasztás során előnybe részesíti a miskolci közgazdász gyűrűt viselő pályázót, mert biztos lehet abban, hogy felkészült és szorgalmas munkatársra számíthat személyében.

Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann

Two business people talking about graph and analysis about finan
gtk_02
gtk_03
Working environment and discussion of a new project. Concept picture of economy, and money

Jövőkép

Az emberi erőforrások alapszakon végzettek képessé válnak a közgazdasági, vezetési, szociológiai, jogi és kommunikációs ismereteikre támaszkodva a munkaerőpiacok elemzésére, az emberierőforrás-gazdálkodás funkcióinak ellátására, tervezési, döntés-előkészítési, személyügyi feladatok elvégzésére, érdekképviseleti szervezetekben feladatok ellátására. Továbbá az emberierőforrás-fejlesztési és hasznosítási döntéseket előkészítő módszerek és technikák alkalmazására, az elemzésekhez szükséges információk megszerzésére, jelentések elkészítésére.

A képzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 2523 Személyzeti és pályaválasztási szakértő
 • 2910 Egyéb magasan képzett ügyintéző
 • 3520 Munkaerő-piaci szolgáltatási ügyintéző
 • 4112 Általános irodai adminisztrátor
 • 4134 Humánpolitikai adminisztrátor
 • 4190 Egyéb máshová nem sorolható irodai, ügyviteli foglalkozású

A szakot meghirdető kar

Gazdaságtudományi Kar

A Miskolci Egyetem jogelődjén a (Nehézipari Műszaki Egyetemen) 1987. szeptemberében indult el a főiskolai szintű közgazdász képzés. 1990. július 1-én a Közgazdaságtudományi Intézet Gazdaságtudományi Karrá alakult.

A napjainkban tapasztalható változások a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítják. Folyamatosan nőnek a munkaerő-piaci igények; legalább egy világnyelvet a szakma gyakorlásához szükséges színvonalon beszélő, az elméleti ismereteken túl gyakorlati felkészültséggel rendelkező közgazdászokat képzünk.

A Gazdaságtudományi Karon folyó négylépcsős képzés, a 4 féléves felsőoktatási szakképzés, a 7 vagy 8 féléves alap, a 2 vagy 4 féléves mesterképzés, valamint a 8 féléves doktori képzés a munkaerőpiaci elvárásoknak maximálisan eleget tesz!

Képzésünk gyakorlati háttere erős. Hallgatóink nem csak a szemináriumokon ismerkedhetnek meg a jövőbeni feladataikkal, hanem kapcsolatba kerülnek a szakmai gyakorlatok vagy gyakornoki állások során vállalkozásokkal és intézményekkel, ahol valós üzleti környezetben sajátíthatják el a szakma fogásait. Évek óta zajlik duális képzés a vállalati partnerekkel együttműködésben, valamint gyakornoki program is. A valós vállalati példák, élethelyzetek erősítik a Kar duális hallgatóinak tudását, ezáltal sokkal komplexebb szemlélettel rendelkeznek. A hallgatók olyan munkatapasztalattal, készségekkel és képességekkel gazdagodnak a képzés során, amelyek birtokában sikeresek a munkaerőpiacon.

A tehetséggondozásra is kiemelt figyelmet fordítunk évek óta működik a Hantos Elemér Közgazdász Szakkollégium. Kiemelkedő hallgatókat összefogó szakmai és szellemi közösség. Tagjai hasonló gondolkodású fiatalok, akik ambiciózusok, tele tervekkel és célokkal.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír