GTK
Alapképzés (BSc / BA / BProf)

Gazdálkodási és menedzsment

Gazdaságtudományi Kar által meghirdetett alapszak.

A képzés megnevezése
Emberi erőforrások (Human Resources)
Képzési terület
Gazdaságtudományok
Képzés időtartama
6+1 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapszakon

Áttekintés

A képzés célja

A megszerezhető ismeretekkel a hallgatók képesek a legkülönbözőbb szervezetek gazdálkodási, szervezési, irányítási rész- és összefüggő feladatok ellátására. A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és a specializációk keretében megszerzett tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények működési folyamatainak és gazdasági kapcsolatainak megismerésére, tervezésére, elemzésére. A gyakorlati tudás és tapasztalat megszerzését követően pedig képesek a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Szakirányok

Menedzsment

A menedzsment szakirány célja elméleti és gyakorlati területen egyaránt komplex menedzsment ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik megfelelő tapasztalatok megszerzésével alkalmasak profitorientált, illetve nonprofit szervezetekben menedzseri, vezetési és szervezési feladatok ellátására. Ennek megfelelően a kurzusok fókuszában a szervezeti folyamatok hatékony menedzselésére, rendszertani áttekintésére, a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás stratégiai és operatív szintű tervezésére és szervezésére irányuló ismeretek állnak. A szakirányhoz tartozó tárgyak esetében a hallgatók részt vehetnek többek között integrált döntéshozatali esettanulmányokon, szolgáltatásmenedzsmenten, közmenedzsmenten.

Vállalkozási

A vállalkozási szakirány célja elsősorban a mikro-, kis- és középvállalkozásokhoz kapcsolódó tervezési, pénzügyi, gazdálkodási ismeretek elmélyítése. A specializáción végzettek ennek megfelelően többletismeretet szereznek a kisvállalatok piacelemzéséről és piactervezéséről, a költségek és az áralakítás, a pénzügyi tervezés, az adózás, a készletgazdálkodás, a termelésirányítás, az információgazdálkodás speciális kisvállalati kérdéseiről. A szakirányhoz tartozó tárgyak esetében a hallgatók részt vehetnek többek között gazdálkodási esettanulmányok kurzusán, létesítménygazdálkodáson, energetikai gazdaságtanon.

A szak, illetve a menedzsment specializáció gazdája a Vezetéstudományi Intézet, a vállalkozási specializációt a Gazdálkodástani Intézet gondozza. A működési sajátosságokból adódóan a szak menedzselésében intézményi és kari közreműködők is megjelennek.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudása
 • Rendelkezik a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével, a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.
 •  Elsajátította a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek alapvető elméleteit és jellemzőit, birtokában van az alapvető információgyűjtési, matematikai és statisztikai elemzési módszereknek.
 •  Ismeri a projektben, teamben, munkaszervezetben való együttműködés, a projektvezetés szabályait és etikai normáit.
 •  Tisztában van a szervezetek és intézmények létrehozására, struktúrájuk, szervezeti magatartásuk kialakítására és változtatására vonatkozó alapelvekkel és módszerekkel.
 •  Ismeri és érti a gazdálkodási folyamatok irányításának, szervezésének és működtetésének alapelveit és módszereit, a gazdálkodási folyamatok elemzésének módszertanát, a döntés-előkészítés, döntéstámogatás módszertani alapjait.
 •  Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó más (műszaki, jogi, környezetvédelmi, minőségbiztosítási stb.) szakterületek alapjait.
 •  Rendelkezik alapvető vezetési és szervezési, valamint projekt, illetve kis- és közepes vállalkozások elindításának előkészítésére, elindítására és vezetésére vonatkozó ismeretekkel.
 •  Tisztában van a szervezetek működését, a gazdálkodási folyamatokat támogató informatikai és irodatechnikai eszközök használatával.
 •  Elsajátította a szakszerű és hatékony kommunikáció írásbeli és szóbeli formáit, az adatok bemutatásának táblázatos és grafikus módjait.
 •  Birtokában van a gazdaságtudomány alapvető szakmai szókincsének anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven.
Képességei
 • Gazdasági tevékenységet, projektet tervez, szervez, kisebb vállalkozást, gazdálkodó szervezetet irányít és ellenőriz.
 •  A tanult elméletek és módszerek alkalmazásával tényeket és alapvető összefüggéseket tár fel, rendszerez és elemez, önálló következtetéseket, kritikai észrevételeket fogalmaz meg, döntés-előkészítő javaslatokat készít, döntéseket hoz rutin- és részben ismeretlen – hazai, illetve nemzetközi – környezetben is.
 •  Követi és értelmezi a világgazdasági, nemzetközi üzleti folyamatokat, a gazdaságpolitika és a szakterület szerint releváns, kapcsolódó szakpolitikák, a jogszabályok változásait, azok hatásait, ezeket figyelembe veszi elemzései, javaslatai, döntései során.
 •  Képes a gazdasági folyamatok, szervezeti események komplex következményeinek meghatározására.
 •  Alkalmazni tudja a gazdasági problémák megoldásának technikáit, a problémamegoldási módszereket, ezek alkalmazási feltételeire és korlátaira tekintettel.
 •  Képes együttműködni más szakterületek képviselőivel.
 •  Projektben, csoportos feladatmegoldásban vesz részt, a gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően azokban vezetőként a tevékenységet vezeti, szervezi, értékeli, ellenőrzi.
 •  Képes a gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően kis- és közepes vállalkozást, illetve gazdálkodó szervezetben szervezeti egységet vezetni.
 •  A fogalmi és elméleti szempontból szakszerűen megfogalmazott szakmai javaslatot, álláspontot szóban és írásban, magyar és idegen nyelven, a szakmai kommunikáció szabályai szerint prezentálja.
 •  Középszinten szakmai idegen nyelv használatára képes.
Attitűdje
 • A minőségi munkavégzés érdekében problémaérzékeny, proaktív magatartást tanúsít, projektben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 • Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, felelősségek vállalására. Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, ebben munkatársaival való együttműködésre.
 •  Nyitott az adott munkakör, munkaszervezet, vállalkozás tágabb gazdasági, társadalmi környezetének változásai iránt, törekszik a változások követésére és megértésére.
 • Befogadó mások véleménye, az ágazati, regionális, nemzeti és európai értékek iránt (ideértve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is).
 • Elfogadja és elismeri az életpálya-tervezés fontosságát.
 • Törekszik az életen át tartó tanulásra a munka világában és azon kívül is.
Autonómiája és felelőssége
 • Általános szakmai felügyelet mellett, önállóan végzi és szervezi a munkaköri leírásban meghatározott feladatokat.
 • Az elemzésekért, következtetéseiért és döntéseiért felelősséget vállal.
 • Önállóan vezet, szervez, irányít gazdálkodó szervezetben szervezeti egységet, munkacsoportot, illetve vállalkozást, kisebb gazdálkodó szervezetet, felelősséget vállalva a szervezetért és a munkatársakért.
 • Gazdálkodó szervezetben, gazdasági munkakörben képesítése szerinti gazdasági tevékenységet szervez, irányít és ellenőriz.
 • Felelősséget vállal a munkával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi, etikai normák és szabályok betartása terén.
 • Projektek, csoportmunkák, szervezeti egységek tagjaként feladatait önállóan, felelősséggel végzi.
 • Előadásokat tart, vitavezetést önállóan végez. Önállóan és felelősséggel vesz részt a gazdálkodó szervezeten belüli és azon kívüli szakmai fórumok munkájában.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok

1.

 • A képzés megnevezése: gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak
 • A képzés kódja: BSZKGAM
 • A képzés besorolása: gazdaságtudományok képzési terület
 • Szakirány(ok):
 • Specializáció(k):
  közmenedzsment
  üzleti szakfordító
 • Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: alapfokozat, (ISCED 5B)
 • Megszerezhető szakképzettség: közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés helye: székhelyen (Miskolc)
 • A képzés munkarendje: nappali, levelező
 • Képzési idő: 7 félév
 • A képzés során megszerzendő kreditek száma: 180 + 30 kredit
 • A nyilvántartásba vétel ideje:
  OH-FRKP/17694-1/2007. sz. határozat jogerőre emelkedése
  OH-FHF/1163-4/2009. sz. határozat jogerőre emelkedése
  OH-FIF/1075-4-2011. sz. határozat jogerőre emelkedése
  FNYF/1110-3/2017. számú határozat (2017. június 28.) szerint
  FNYF/725-3/2018. számú határozat (2018. július 5. szerint
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2006/2007. tanév; 2018/2019. I. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok:
 • Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója:
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  Egyetemi Tanács 10/2005. sz. határozata (2005. március 9.)
  MAB 2005/6/X/2/69. sz. határozat (2005. július 1.)
  Oktatási miniszter 9.428-7/2005. sz. engedélye (2005. július 27.)
  Szenátus 159/2009. sz. határozata (2009. április 30.)
  Szenátus 285/2011. sz. határozata (2011. szeptember 22.)
  ME 47/2017. számú szenátusi határozat (2017. március 22.)
  ME 75/2018. számú szenátusi határozat (2018. április 26.)
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Veresné dr. Somosi Mariann, 72133802641
 • Képzési és kimeneti követelmény: 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet

2.

 • A képzés helye: Miskolc
 • A képzés nyelve: angol
 • A képzés munkarendje: nappali
 • Szakirány(ok):
 • Specializáció(k):
 • Műveltségi terület(ek):
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2022/2023. tanév II. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  ME 262/2022. számú szenátusi határozat (2022. november 17.)
Faludi Tamás
szakreferens
A/4
épület, III. em., 312.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei
 • Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
  180+30 kredit
 • A szak orientációja:
  gyakorlatorientált (60-70 százalék)
 • Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke:
  30 kredit, amelyből a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit,
 • A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték:
  10 kredit
 • Közgazdaságtani, módszertani és üzleti ismeretek (matematika, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, számvitel menedzsment, üzleti kommunikáció, szaknyelv, környezet-gazdaságtan, egyéb alapozó üzleti ismeretek) 80-90 kredit;
 • Társadalomtudományi ismeretek (európai uniós, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia) 10-20 kredit.
Szakképzési modul

Gazdálkodási és menedzsment szakmai ismeretek

 • vállalati pénzügyek
 • számvitelelemzés
 • emberi erőforrás gazdálkodás
 • marketing menedzsment
 • vezetés és szervezés
 • értékteremtő folyamatok menedzsmentje
 • döntéselmélet és módszertan
 • kontrolling
 • üzleti etika
 • stratégiai tervezés
 • termelésmenedzsment
 • folyamat- és minőségmenedzsment
 • humánerőforrás-menedzsment
 • team-menedzsment
 • közmenedzsment
 • szervezésmódszertan
 • információgazdálkodás
 • továbbá választható specializációk

70-90 kredit.

Szakmai gyakorlat

Az szakmai gyakorlatot a hallgató a 7. félévben teljesíti 12 összefüggő héten. Ennek sikeres elvégzésekor jár a 30 kredit. A szakmai gyakorlat célja a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen, munkakörben az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása, a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciák munkafolyamatokban történő fejlesztése; az anyag-, eszköz-, technológiaismeretek és gyakorlati jártasságok, valamint a munkafolyamatokban a személyi kapcsolatok és együttműködés, feladatmegoldásokban az értékelő és önértékelő magatartás és az innovációs készség fejlesztése. Az egyetem partnerei várják a szakmai gyakorlatra jelentkezőket, azonban ezen vállalatokon kívül is lehet szakmai gyakorlati helyet választani.

Idegennyelvi követelmények

A Gazdaságtudományi Kar a gazdálkodás és menedzsment alapszakja esetében a kimeneti követelményt legkésőbb a 6. félév végén egy nyelvből középfokú, komplex, szakmai intézményi nyelvi vizsgában vagy felsőfokú általános komplex intézményi nyelvi vizsgában határozza meg.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

210 kredit

Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann

dékán, Gazdaságtudományi Kar

dekan_gtk

Számos vállalati vezetőtől, humán menedzsertől hallottam már, hogy a munkaerő kiválasztás során előnybe részesíti a miskolci közgazdász gyűrűt viselő pályázót, mert biztos lehet abban, hogy felkészült és szorgalmas munkatársra számíthat személyében.

Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann

Two business people talking about graph and analysis about finan
gtk_02
gtk_03
Working environment and discussion of a new project. Concept picture of economy, and money

Jövőkép

A gazdálkodás és menedzsment alapszakon végzettek dolgozhatnak akár kis- és középvállalatnál, közszférában, multinacionális vállalatnál, legyen szó autóiparról, bankszféráról, médiáról. Alapvető vezetői készségekre tesznek szert, SAP vállalatirányítási szoftver ismereteket is kapnak a hallgatók a képzés során. A munkaerőpiac kompetencia elvárásainak megfelelően fejlesztik kommunikációs, problémamegoldó készségeiket a képzés során.

A képzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 2910 – Egyéb magasan képzett ügyintéző
 • 3611 – Pénzügyi ügyintéző
 • 3614 – Számviteli ügyintéző
 • 3622 – Kereskedelmi ügyintéző
 • 4121 – Könyvelő (analitikus)
 • 2514 – Kontroller
 • 1321 – Szállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folytató egység vezetője
 • 1334 – Üzleti szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője
 • 2522 – Üzletipolitikai elemző, szervező
 • 2624 – Elemző közgazdász
 • 4190 – Egyéb máshova nem sorolható irodai, ügyviteli foglalkozású

A szakot meghirdető kar

Gazdaságtudományi Kar

A Miskolci Egyetem jogelődjén a (Nehézipari Műszaki Egyetemen) 1987. szeptemberében indult el a főiskolai szintű közgazdász képzés. 1990. július 1-én a Közgazdaságtudományi Intézet Gazdaságtudományi Karrá alakult.

A napjainkban tapasztalható változások a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítják. Folyamatosan nőnek a munkaerő-piaci igények; legalább egy világnyelvet a szakma gyakorlásához szükséges színvonalon beszélő, az elméleti ismereteken túl gyakorlati felkészültséggel rendelkező közgazdászokat képzünk.

A Gazdaságtudományi Karon folyó négylépcsős képzés, a 4 féléves felsőoktatási szakképzés, a 7 vagy 8 féléves alap, a 2 vagy 4 féléves mesterképzés, valamint a 8 féléves doktori képzés a munkaerőpiaci elvárásoknak maximálisan eleget tesz!

Képzésünk gyakorlati háttere erős. Hallgatóink nem csak a szemináriumokon ismerkedhetnek meg a jövőbeni feladataikkal, hanem kapcsolatba kerülnek a szakmai gyakorlatok vagy gyakornoki állások során vállalkozásokkal és intézményekkel, ahol valós üzleti környezetben sajátíthatják el a szakma fogásait. Évek óta zajlik duális képzés a vállalati partnerekkel együttműködésben, valamint gyakornoki program is. A valós vállalati példák, élethelyzetek erősítik a Kar duális hallgatóinak tudását, ezáltal sokkal komplexebb szemlélettel rendelkeznek. A hallgatók olyan munkatapasztalattal, készségekkel és képességekkel gazdagodnak a képzés során, amelyek birtokában sikeresek a munkaerőpiacon.

A tehetséggondozásra is kiemelt figyelmet fordítunk évek óta működik a Hantos Elemér Közgazdász Szakkollégium. Kiemelkedő hallgatókat összefogó szakmai és szellemi közösség. Tagjai hasonló gondolkodású fiatalok, akik ambiciózusok, tele tervekkel és célokkal.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír