BTK_02
Alapképzés (BSc / BA / BProf)

Germanisztika (German Studies)

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar által meghirdetett alapszak

A képzés megnevezése
Germanisztika (German Studies)
Képzési terület
Bölcsészettudomány
Képzés időtartama
6 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Germanisztika, Német alapszakos bölcsész

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja olyan a német, holland, dán, svéd vagy norvég nyelvet magas szinten beszélő szakemberek képzése, akik germanisztikai, valamint általános bölcsész-, társadalom- és médiatudományi tájékozottságuk és ismereteik révén képesek választott szakmájuk sokoldalú, inter- és multidiszciplináris szemléletű gyakorlására. A végzettek átfogóan ismerik a választott szakiránynak megfelelő kultúrák földrajzi és geopolitikai adottságait, történelmi, társadalmi és gazdasági beágyazottságát. Ezen ismereteikre építve a Közös Európai Referenciakeret felsőfokú, C1 szintjén képesek a szakiránynak megfelelő (német, holland, dán, svéd vagy norvég) nyelven hétköznapi, kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi, valamint nyelv-, irodalom, kultúra- és médiatudományi tartalmakat felelősen értelmezni és az adott nyelvterület nyelvi és kommunikációs normáinak megfelelően írásban és szóban közvetíteni. Infokommunikációs ismereteik segítségével hatékonyan hangolják össze egyének és csoportok szakmai, közéleti és kulturális tevékenységeit. Az egyes szakirányokon végzettek így alsó- és középvezetői feladatokat is elláthatnak hazai és nemzetközi szervezetekben, gazdasági szervezetekben, vállalatoknál, önkormányzatoknál, a kulturális menedzsment, valamint az újságírás, média és a PR területén. A német nemzetiségi szakirányon végzettek behatóan ismerik a hazai németség nyelvét, történelmét, néprajzát, irodalmát, jog- és intézményrendszerét, speciális ismereteiket a hazai nemzetiségi szervezetek, önkormányzati és kulturális intézmények kötelékében hasznosíthatják. A germanisztika alapszakon végzettek felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A szakképzettség oklevélben történő angol nyelvű megjelölése:
Philologist in Germanic Studies, Specialized in German Studies

Szakirányok
 • Germanisztika, német

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudása
 • Tájékozott a választható szakirányoknak megfelelő nyelvek és kultúrák körében, ismeri azok történeti vonatkozásait, hasonlóságait és különbségeit.
 • Ismeri a szakiránynak megfelelő nyelvű ország, illetve országok földrajzi adottságainak, történelmi, politikai, társadalmi, gazdasági vonatkozásainak rendszerét.
 • Ismeri a szakiránynak megfelelő nyelvű kultúrák jellemző szellemi, művészeti irányzatait, megjelenési formáit és médiáit.
 • Ismeri a szakiránynak megfelelő nyelvű szövegek és kulturális jelenségek befogadásának bevett eljárásait, az értelmezés szakmailag és társadalmilag elfogadott kontextusait.
 • Ismeri a szakiránynak megfelelő nyelvű kultúrák jellemző írásbeli és szóbeli, tudományos és közéleti, népszerűsítő műfajait.
 • Ismeri a szakiránynak megfelelő nyelvű kultúra irodalomtudomány által meghatározott történeti korszakait, főbb irányzatait és fejlődési tendenciát, valamint legjelentősebb alkotóit és műveit.
 • Felismeri az irodalmi szövegek műfajait, gyakorlatban alkalmazza a szövegértelmezés és szövegelemzés tanult módszereit.
 • Ismeri a választott szakirány nyelvének fonetikai, fonológiai, morfológiai, lexikológiai, szintaktikai és szemantikai sajátosságait, szövegfajtáit, nyelvi változatait és pragmatikai beágyazottságát.
 • Ismeri a tudományos ismeretszerzés technikáit, a nyomtatott és digitális tudásbázisok eredményes és etikus használatának módszereit.
 • Az alapfokozatú diploma megszerzéséhez a választott szakirány célnyelvének a Közös Európai Referenciakeret C1-es szintű ismerete szükséges. A záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.
 • Ismeri a szakiránynak megfelelő germán nyelv beszélt és írott változatait, alkalmazásuk szabályait és kommunikációs normáit.
Képességei
 • Képes a szakiránynak megfelelő nyelv gördülékeny, helyes, magabiztos, a mindenkori kontextusba illő használatára, a szakmai közösségeken és társadalmi, gazdasági és kulturális szervezeteken belüli nyelvi közvetítésre.
 • Több stílusregiszterben, az adott műfaj szabályrendszerének megfelelően, közérthetően, választékos stílusban fogalmazza meg gondolatait, ír és beszél.
 • Az aktuálisan zajló kulturális, társadalmi, politikai és gazdasági folyamatokat a szakiránynak megfelelő országok földrajzi adottságainak, történelmi, politikai, társadalmi, gazdasági jellemzőinek és történeti beágyazottságának viszonylatában értelmezi.
 • A képzés folyamán elsajátított interkulturális kompetenciák birtokában képes a kultúrák közötti közvetítésre.
 • Képes műfajilag sokszínű, a szakiránynak megfelelő nyelvű szövegek és kulturális jelenségek történeti és jelenkori beágyazottságában történő értelmezésére.
 • Képes az irodalmi műveket, valamint a célnyelvi kultúra egyéb megjelenési formáit, az ezekről szóló szakirodalmat kritikusan, értően áttekinteni, értelmezni, az irodalmi és kulturális trendekben elhelyezni.
 • Képes a különböző szövegfajták, stílusrétegek és nyelvi változatok felismerésére és és gyakorlatban való alkalmazására, valamint a választott szakirány nyelvi jelenségeinek, vagy más nyelveknek kontrasztív szemléletére.
 • Képes a választott szakirány tudományterületeihez és tudományos diskurzusaihoz kapcsolódó szakkifejezések értő használatára.
 • Képes alapvető kutatási technikák és módszerek alkalmazására, szakmai kérdések megoldására a nyelv-, az irodalom-, kultúra-, és médiatudomány területén.
 • Az infokommunikációs eszközöket és hálózatokat tudásának bővítése, valamint a társadalmi és szakmai közösségekkel való kapcsolattartás céljából hatékonyan használja.
 • Képes tudását és ismereteit az egyéni és szervezeti erőforrásokkal tudatosan gazdálkodva, önállóan fejleszteni.
Attitűdje
 • Elkötelezetten vállalja szakképzettsége átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati normáinak hiteles közvetítését, ugyanakkor nyitott az új jelenségek és eredmények befogadására is.
 • Elkötelezett a szakiránynak megfelelő nyelv és kultúra megismertetése iránt, törekszik megszerzett tudása kreatív, a társadalmat szolgáló felhasználására.
 • Az élethossziglan való tanulás és a minőségre törekvés jegyében nyelvi tudásának és általános ismeretanyagának folyamatos fejlesztésére törekszik.
 • Nyitott más kultúrák megismerésére és elfogadására, a nyelvi, etnikai és kulturális sokszínűségben rejlő lehetőségek kiaknázására és képes ezt közvetíteni is.
 • Elfogadja a magyar és az európai identitások vallási és társadalmi, történeti és jelenkori sokszínűségét, és a kulturális jelenségek történeti és társadalmi beágyazottságát és értelmezésük változó kereteit.
 • Nyitott a problémák sokoldalú módszertani megközelítésének lehetősége irányába, és tudatosan törekszik a multidiszciplináris és interdiszciplináris szemléletmód kialakítására.
 • Tevékenységeit az egészségmegőrző szemlélet hatja át.
 • Minden tevékenységét az etikai normák figyelembevételével végzi.
Autonómiája és felelőssége
 • Szakterületi és gyakorlati ismereteire támaszkodva együttműködik a germanisztika területéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi kulturális közösségekkel, intézményekkel és szakmai szervezetekkel.
 • A képzés során szerzett ismereteit célzottan fejleszti és alkalmazza önművelésében, önismeretében, valamint a társadalmi szerepvállalásában.
 • Felkészülten, tudatosan alkalmazza a germanisztika szakterület általa ismert módszereit, törekszik módszertani felkészültsége fejlesztésére, más tudományágak eltérő módszertani sajátosságainak megismerésére.
 • Felelősséget vállal egyének és csoportok szakmai fejlődéséért.
 • Szakmai hivatástudata kialakítására és szaktudása folyamatos bővítésére törekszik.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • OH-FRKP/17694-1/2007.
 • MAB határozat:
  MAB2005/8/III/2/120. sz. határozata
Dr. Bikics Gabriella
egyetemi docens

Szakkal kapcsolatos kérdések, szakfelelős

A/6
épület, fsz., 27.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

Alapozó ismeretek:
12-16 kredit

 • filozófiatörténet
 • társadalmi ismeretek
 • kommunikáció
 • informatika
 • könyvtárismeret
 • alapozó elméleti tárgyak
  (bevezetés a nyelvtudományba, az irodalomtudományba; germán nyelvek és kultúrák)

Szakmai törzsanyag:
150-164 kredit

Szakmai alapozó modul (20-30 kredit):

 • nyelvgyakorlat: német, holland, svéd, norvég, illetve dán nyelvi ismeretek elmélyítése;
 • kulturális ismeretek.
 • A modul nyelvi záróvizsgával zárul.

Választott nyelv speciális ismeretei (80-84 kredit):

 • nyelvi ismeretek;
 • nyelvészeti ismeretek;
 • irodalmi ismeretek: kultúra és médiatudományi ismeretek.

Differenciált szakmai ismeretek (50 kredit):

 • az alapszak másik szakiránya vagy az alapszak adott szakirányának további szakterületi ismeretei,
 • a második szak szakterületi ismeretei.
Szakképzési modul

Fordítói specializáció:
50 kredit

Szakmai gyakorlat

Idegennyelvi követelmények

A záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

180 kredit

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

Dékán, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

dekan_btk

A Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara a 21. század emberének is korszerű, jól hasznosítható tudást nyújt. Képzési palettáján mindaz megtalálható, ami a klasszikus értelemben vett bölcsészet- és társadalomtudományok körébe tartozik, de bőséges a kínálat az osztatlan tanárképzés és a gyógypedagógus-képzés területén is. Karunkon minden hallgató számára elérhető a mai, felgyorsult tempójú élet nélkülözhetetlen kelléke, a gyakorlatorientált, alkalmazható tudás.

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

btk_01
btk_02
University student working in the library
btk_04
btk_05
btk_06

Jövőkép

A hallgatók Fordító és tolmács mesterszakon folytathatják tanulmányaikat, illetve szakirányú továbbképzéseink közül választhatnak. Az alapszakos diploma beszámítható az osztatlan tanárképzésbe is.

 • idegenforgalom: idegen nyelvű prospektusok szerkesztője, kapcsolattartó külföldi partnerekkel utazási ügynökségeknél ill. utazási irodákban
 • gazdasági élet: német nyelvű asszisztens külföldi vagy vegyes vállalatoknál
 • média és sajtó: idegen nyelvi korrektor a könyvkiadásban, idegen nyelvű sajtófigyelő, sajtóreferens
 • kultúra: nemzetközi kulturális projektek előkészítője, lebonyolítója
 • közigazgatás: önkormányzatok külügyi és kulturális kapcsolattartója
A képzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök

2492 Nyelvtanár (iskolarendszeren kívül)

3410 Oktatási asszisztens

2533 Kereskedelmi tervező, szervező:

 • Idegennyelvű levelező (felsőfokú végzettséggel)
 • Értékesítési referens
 • Exportfelelős
 • Importfelelős, importvezető
 • Kereskedelmi szervező
 • Kiemelt ügyfélkörös kapcsolattartó
 • Külgazdasági szervező
 • Külkereskedelmi szervező
 • Külkereskedelmi ügyintéző (diplomás)
 • Nemzetközi üzleti munkatárs

A szakot meghirdető kar

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar a nagy múltú, több évszázados gyökerű Miskolci Egyetem egyik fiatalabb fakultása, amelyet az a világos társadalmi igény hívott életre, hogy a humán tudományterületek is megjelenjenek az egyetem oktatási palettáján. A miskolci bölcsészképzés 1992-ben indult útjára, végzett hallgatóink azóta sikeresen helyt állnak akár az oktatás, a tudomány, a kultúra, illetve a média világában, akár a gazdaság szféráiban. Mi sem bizonyítja jobban az itt végzettek elismertségét, mint hogy egyetemünk rektora is a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon tanult.

Hosszú évek minőségfejlesztő munkájának az eredménye, hogy karunk előkelő helyet foglal el oktatói kiválósága alapján a hazai felsőoktatásban. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerünk folytán a hallgatók jelentős számban vehetnek részt külföldi egyetemek képzésein, továbbá mi is szép számmal fogadunk külföldi hallgatókat. A BTK-n diplomázottak elhelyezkedési esélyeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, ennek alapján határozottan állíthatjuk, hogy munkaerő-piaci helyzetük semmivel sem rosszabb, mint más tudományterületek esetén. A kar minősítését az is fémjelzi, hogy az anonim válaszadó hallgatók csaknem 90 %-a nyilatkozott úgy, hogy újra az ME BTK-t választaná. A jó nyelvtudás, a jó kommunikációs és prezentációs készség jelentősen javítja a bölcsészek, pedagógusok, társadalomtudósok lehetőségeit. Karunk a bölcsészet- és társadalomtudományok, valamint a tanárképzés regionális szellemi központjaként meghatározó oktatási és kutatási centrumként kívánja ellátni feladatait – a régió, a társadalom szolgálatában.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír