GEIK_02
Alapképzés (BSc / BA / BProf)

Ipari termék- és formatervezői mérnöki (Industrial Design Engineering) 

Gépészmérnöki és Informatikai Kar által meghirdetett alapszak.

A képzés megnevezése
Ipari termék- és formatervezői mérnöki (Industrial Design Engineering)
Képzési terület
Műszaki
Képzési ág
Építészmérnöki, ipari termék és formatervezői
Képzés időtartama
7 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Ipari termék- és formatervező mérnök (Industrial Design Engineer)

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja ipari termék- és formatervező mérnökök képzése, akik alkalmasak ipari termékek tervezésére, gyártására és forgalmazására, elsősorban kis- és középvállalkozások keretein belül. A képzést elvégző ipari termék- és formatervező mérnökök olyan kreatívan gondolkodó műszaki szakemberek, aki elsősorban a tartós fogyasztói termékek és használati tárgyak tervezése, gyártása és forgalmazása területén tevékenykednek. Képesek műszaki, esztétikai, humán, valamint gazdasági ismereteik és készségeik birtokában a termékfejlesztés valamennyi fázisában önálló, alkotómunkára, továbbá ismerik a termékfejlesztés innovációs folyamatát, a termékfejlesztéshez szükséges tárgyi, szervezeti és emberi erőforrásokat, képesek a termék életpályaciklusait menedzselni. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Ismeri a terméktervezői szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természettudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. 
 • Ismeri az alapvető tervezési elveket és módszereket, a fontosabb gyártástechnológiai eljárásokat és működési folyamatokat. 
 • Ismeri a terméktervezői szakterületen alkalmazott legfontosabb alapanyagokat, azok előállítását és alkalmazásuk feltételeit. 
 • Ismeri az alapvető konstrukciós kialakításokat és azok méretezésének alapjait. 
 • Ismeri az ipari termékek tervezéséhez szükséges alapvető ergonómiai és pszichológiai módszereket, szabályokat és szabványokat. 
 • Ismeri a termékek formaadásának, a tartalom és a forma összhang megtalálásának alapvető szabályait és technológiai korlátait. 
 • Ismeri a természeti és a műszaki rendszerek közötti fontosabb analógiákat, és azok alkalmazásának lehetőségeit a tervezésben. 
 • Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai, valamint munka-egészségügyi területek elvárásait, követelményeit, a környezetvédelem vonatkozó előírásait. 
 • Ismeri a terméktervezői szakterülethez szervesen kapcsolódó marketing, menedzsment, környezetvédelmi, minőségbiztosítási, információtechnológiai, jogi, közgazdasági szakterületek alapjait, azok határait és követelményeit. 
 • Ismeri a terméktervezői szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit. 
Képesség
 • Képes egyszerűbb termékek formai és konstrukciós tervezésére a gyártástechnológiai korlátok, az elvárt költségek, a környezetre gyakorolt hatások figyelembevételével. 
 • Képes a termékkoncepciók, vázlatok rajzi prezentálására hagyományos kézi technikákkal. 
 • Képes háromdimenziós számítógépes tervezőrendszerek alkalmazásával a termékkoncepciók, illetve termékek virtuális modellezésére és műszaki dokumentációjuk elkészítésére. 
 • Képes hagyományos, illetve háromdimenziós termékmodellen alapuló közvetlen digitális gyártástechnológiákkal valós modellek, prototípusok elkészítésére, vizsgálatára és tesztelésére. 
 • Képes gyakorlati problémák tapasztalati úton való megoldásán keresztül új ismeretek elsajátítására. 
 • Képes a természetben kifejlődött megoldások műszaki gyakorlatba való átültetésére. 
 • Tudja alkalmazni az ipari terméktervezéshez kapcsolódó szakirodalom számítási, modellezési elveit és módszereit. 
 • Képes értelmezni és jellemezni az egyszerűbb műszaki rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát. 
 • Képes meghibásodások okainak feltárására, azok elhárítására irányuló intézkedések kiválasztására. 
 • Megérti és használja szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmát magyar és legalább egy idegen nyelven. 
 • Magyarul és legalább egy idegen nyelven ismeri és alkalmazza szakmaterületének nyelvezetét, speciális kifejezéseit. 
 • Gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással és monotóniatűréssel rendelkezik. 
 • Képes csoportmunkában részt venni, illetve azt irányítani. 
 • Képes projektek kezdeményezésére, összeállítására és kivitelezésére team munkában, elsősorban multidiszciplináris környezetben. 
 • Képes az ipari tervezés és termékfejlesztés folyamatában a történelmi, kulturális, társadalmi-gazdasági és az ipari környezet aspektusait figyelembe venni. 
Attitűd
 • Törekszik arra, hogy önképzése az ipari termék- és formatervező mérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen. 
 • Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjen meg. 
 • Igénye van arra, hogy megismerje szakterületének legújabb fejlesztési irányait, megoldásait, innovációit. 
 • Piac-, környezet- és vevőorientált. 
 • Elkötelezett a terméktervezéshez, fejlesztéshez tartozó minőségi követelmények betartására és betartatására. 
 • Nyitott saját tudásának a munkatársai felé való átadására. 
 • Munkája során jogkövető magatartásra és a mérnöki etikai szabályok figyelembevételére törekszik. 
 • Figyel beosztottjai szakmai fejlődésének előmozdítására, ilyen irányú törekvéseik kezelésére és segítésére. 
 • A problémamegoldás során ügyel az egyenlő esélyű hozzáférés elvének biztosítására. 
 • Munkája során a vonatkozó biztonsági egészségvédelmi, környezetvédelmi, minőségbiztosítási és ellenőrzési követelményrendszereket betartja és betartatja.
Autonómia és felelősség
 • Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését. 
 • Értékeli a beosztottak munkavégzésének hatékonyságát, eredményességét és biztonságosságát. 
 • Felkészült az innovációs és terméktervezési folyamatok koordinálására. 
 • A workshopokon, meetingeken felmerülő ötleteket közös eredményként értékeli és használja fel. 
 • Felkészült a terméktervező szakterületen való munkavállalásra vagy vállalkozás alapítására. 

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés kódja: BSZKITF 
 • A képzés nyelve: magyar  
 • Szakirányok: –  
 • Specializációk: 
 • A nyilvántartásba vétel ideje:
  OH-FHF/42-5/2008. sz. határozat (2008. március 31.)
  FNYF/164-3/2016. számú határozat (2016. február 18.) szerint  
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2008/2009. tanév  
 • A meghirdetés utolsó tanéve: –  
 • Képzési együttműködések: –  
 • A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok: –  
 • Az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: –  
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem  
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  Szenátus 106/2007. sz. határozata (2007. június 14.) 
  MAB 2007/10/XII/1/2. sz. határozat (2007. december 7.) 
  ME 333/2015. számú szenátusi határozat (2015. december 17.)  
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Dömötör Csaba István, 72131825718
Dr. Dömötör Csaba
Egyetemi docens, Gép- és Terméktervezési Intézet

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

Természettudományos alapismeretek:
40–50 kredit
 

 • matematika (min.12 kredit),
 • mechanika,
 • mérnöki fizika,
 • elektronika/elektrotechnika,
 • hő- és áramlástan,
 • kémia;  

Gazdasági és humán ismeretek:
6–30 kredit  

 • közgazdaságtan,
 • innováció menedzsment,
 • iparjog/szellemi tulajdon védelem,
 • marketing,
 • humán ismeretek;  

Szakmai törzsanyag:
70–103 kredit
 

 • műszaki tervezési ismeretek (anyagtudomány, ipari technológiák, gépszerkezetek, informatika),
 • formatervezési (design) ismeretek (rajz/ábrázolás, formatan/modellezés),
 • menedzsment- ergonómiai ismeretek (minőségirányítás, fogyasztóvédelem)
Szakképzési modul

Szakmai gyakorlat

Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritériumfeltétel. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorló helyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél, vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő, legalább 6 hétig tartó gyakorlat.

Idegennyelvi követelmények

A képzés mintatantervi hálójában előírt kompetenciafejlesztő általános idegennyelvi, illetve szaknyelvi tárgyak teljesítése. 

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

210 kredit

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

Dékán, Gépészmérnöki és Informatikai Kar

dekan_geik_01

Hallgatóink büszkék lehetnek arra, hogy egy olyan karon szereztek diplomát, amelynek több tudományterületet átfogó és integráló, multidiszciplináris képzési profilja egyedülálló a magyar felsőoktatásban. Idén eddig soha nem látott arányban, csak a legkiválóbb hallgatókat megillető kitüntetéses oklevelet adhattunk át.

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

53216351792_4e09cf80dd_k
52428245612_0d75bbf261_k
62_0_983
DSC07330
A modern CNC milling machine makes a large cogwheel.
engineer-check-control-automation-robot
Close up of metalworking machine

Jövőkép

A szakon végzett mérnökök képesek a hatékony piaci válaszadásra, képesek termékek fejlesztésére az esztétikum, a használat, a gyártás, a forgalmazás és a gazdaságosság szem előtt tartásával. Műszaki, esztétikai, humán, valamint gazdasági ismereteik és készségeik birtokában a termékfejlesztés valamennyi fázisában alkalmazhatók. Alkalmasak az alkotó, az irányított vagy önálló feladatmegoldásra, a szervező vagy irányító munkára. Ismerik a termékfejlesztés fázisait, a termékfejlesztéshez szükséges tárgyi, szervezeti és emberi erőforrásokat.

A képzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • Terméktervező mérnök 
 • Gépészmérnök  
 • Arculattervező 
 • Autóipari konstruktőr 
 • Csomagolásfejlesztő 
 • Bútortervező 
 • Fa- és könnyűipari mérnök 
 • Grafikus és multimédia-tervező 
 • Műszaki rajzoló, szerkesztő 

A szakot meghirdető kar

Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Korszerű és innovatív mérnökképzés, Általános mérnöktől a specialistáig. 

A több mint 70 éves oktatási tapasztalattal rendelkező Gépészmérnöki és Informatikai Kar vezető szerepet tölt be a műszaki és informatikai képzési területen. A Kar célja, hogy hallgatóinak gyakorlatorientált képzést és versenyképes tudást biztosítson. Mind a műszaki, mind az informatikai képzéseinket nemzetközi szinten is kiemelkedő szakmai színvonal jellemzi, az alapképzéstől egészen a már megszerzett szakmai tudást elmélyítő, mester- illetve szakképzéseinkig. A Gépészmérnöki és Informatikai Karon diplomát szerzett mérnökeinket kimagasló lehetőségekkel várják a cégek, ipari partnerek, mivel szakjaink olyan képzettségeket adnak, amelyek az ipar és a gazdaság szélesebb területein is használhatók (például: gépipar, logisztika, járműipar, hadipar, vegyipar, energetika, elektronika, IT szektor).  

Képzéseinket az ipari partnerek igényeihez igazodva korszerűsítettük, több projektszemléletű kurzusra alapozva. A legújabb technológiai és technikai követelményekhez, ipari trendekhez igazodó, modern eszközökkel felszerelt laboratóriumoka kiváló lehetőséget biztosítanak a gyakorlatorientált képzésekhez, a hallgatók valós ipari problémákra keresve a megoldást gyarapíthatják tudásukat, szerezhetnek új szakmai kompetenciákat, fejleszthetik készségeiket. 

A továbbtanulókat 12 alapszakon várjuk: energetikai mérnöki alapszak, gazdaságinformatikus alapszak, gépészmérnöki alapszak, ipari termék- és formatervező mérnöki alapszak, járműmérnöki alapszak, logisztikai mérnöki alapszak, mechatronikai mérnöki alapszak, mérnök informatikus alapszak, műszaki menedzser alapszak, programtervező informatikus alapszak, villamosmérnöki alapszak és üzemmérnök-informatikus BProf. 

Az alapképzést követően az energetikai mérnöki, a gépészmérnöki, a logisztikai mérnöki, a mechatronikai mérnöki, a mérnök informatikus és a villamosmérnöki mesterszakos programunkat választhatják az érdeklődők.  

A harmadik képzési szinten a tudományos fokozat megszerzésére a kar két doktori iskolájában (informatikai és gépészeti tudományok) hazai és nemzetközi elismertségű oktatók részvételével, irányításával van lehetőség.  

A kar széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, a gépészmérnöki és a mérnökinformatikus mesterképzési szakokon angol nyelvű képzés is folyik.  

A hallgatóknak lehetőségük van a duális képzésbe történő bekapcsolódásra is, melynek nagy előnye, hogy a hallgatók párhuzamosan részesülnek egyetemi oktatásban és tesznek szert komoly szakmai gyakorlatra. A Karral együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a kapcsolat kiterjed többek között a közös oktatásra és az ösztöndíjtámogatásokra is. Az együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a duális képzés keretében a Kar jelenleg több mint 100 céggel áll együttműködésben, melyek között nagy multinacionális cégek és kisebb hazai vállalkozások is megtalálhatóak. Az ipari partnerekkel közösen végzett kutatás-fejlesztési tevékenység lehetővé teszi a hallgatók ipari munkákba, projektekbe való bekapcsolódását.  

A hallgatók számos hallgatói-kutatói együttműködésben futó projekthez is csatlakozhatnak, melyekben a gépészeti, villamosmérnöki és informatikai szakterületek képviselői dolgoznak együtt, valamint a kar lehetőséget biztosít hazai és nemzetközi nyertes hallgatói csapatokmunkájába való bekapcsolódásra is. A kar kiemelt kutatás-fejlesztési fókuszterületei: adaptív adatbányászati rendszerek, erőműenergetikai szerkezetek és integritásuk, gyártó- és logisztikai hálózatok fejlesztése, integrált mérnöki rendszerek a digitális gyártásban, intelligens termelés-támogatási rendszerek, jármű hajtáslánc kutatások, robbanás-biztonságtechnika, szimulációra alapozott technológia- és termékfejlesztés.  

A hallgatói közösség igazi családként működik, felsőbb éves hallgatóink mentorként támogatják és bátorítják az alsóbb éveseket, hogy minél eredményesebben teljesítsék tanulmányaikat. A hallgatók gazdag szabadidős és kulturális programok közül választhatnak, amelyek nemcsak új, hosszú távú baráti és szakmai kapcsolatok kiépítésében lesznek segítségükre, de kiemelkedő lehetőséget biztosítanak kulturális, társadalmi és szakmai célú látókörük szélesítésében is. 

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír