GTK
Alapképzés (BSc / BA / BProf)

Kereskedelem és marketing (Commerce and Marketing)

A Gazdaságtudományi Kar Marketing és Turizmus Intézete által meghirdetett szak

A képzés megnevezése
Kereskedelem és marketing (Commerce and Marketing)
Képzési terület
Gazdaságtudományok
Képzési ág
Üzleti
Képzés időtartama
7 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja olyan gazdasági és üzleti ismeretekkel, kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások keresletvezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására, továbbá kellő mélységű ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Szakirányok

Sales (értékesítési)

A sales (értékesítési) specializáció célja az értékesítéshez kapcsolódó ismeretek elmélyítése. A specializáción végzettek ennek megfelelően többletismeretet szereznek a nagy- és kiskereskedelmi értékesítés technikái, az értékesítésösztönzési technikák, az e-marketing, a logisztikai rendszerek, a külkereskedelemi technika témakörökben, az elméleti ismereteket számos esettanulmánnyal kiegészítve.

Marketingkommunikáció

A marketingkommunikáció specializáció a területhez kapcsolódó speciális témakörök elmélyítéséhez nyújt kiegészítő ismereteket. A specializáció hallgatói kiemelten foglalkoznak a kreatív tervezés, a public relations, kampány- és médiatervezés, válságkommunikáció, médiatechnikák témakörökkel, az elméleti ismereteket számos esettanulmánnyal kiegészítve.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudása
 • Rendelkezik a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.
 • Elsajátította a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek alapvető elméleteit és jellemzőit, birtokában van az alapvető információgyűjtési, matematikai és statisztikai elemzési módszereknek.
 • Ismeri a projektben, teamben, munkaszervezetben való együttműködés, a projektvezetés szabályait és etikai normáit.
 • Átfogóan ismeri a kereskedelem és marketing szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait, gazdasági, szakterületi szervezetek struktúráját, működését és kapcsolatrendszerét, a szereplők viselkedését, az azt meghatározó külső és belső környezeti, viselkedési, döntési információs és motivációs tényezőket.
 • Ismeri a kereskedelem és marketing szakterülethez kötődő legfontosabb összefüggéseket, elméleteket és az ezeket felépítő fogalomrendszert.
 • Ismeri a marketing fogalmát, koncepcióját, eszközrendszerét és módszertanát az üzleti és nonprofit szférában. Ismeri a marketing szerepét a vállalat, intézmény működésében, a marketing kapcsolatát a szervezet más folyamataival, funkcióival.
 • Ismeri a fogyasztói, vevői magatartás folyamatát, a fogyasztóvédelem területét.
 • Ismeri az értékesítési, üzletkötési tevékenység folyamatait, jogi, etikai követelményeit. Ismeri a kereskedelmi vállalatok működését és szervezetét, a kereskedelmi tevékenység főbb munkafolyamatait és technikáit. Ismeri a logisztikai folyamatokat.
 • Ismeri az e-üzlet módszereit és hátterét.
 • Birtokában van a gazdaságtudomány alapvető szakmai szókincsének anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven.
Képességei
 • Gazdasági tevékenységet, projektet tervez, szervez, kisebb vállalkozást, gazdálkodó szervezetet, irányít és ellenőriz. A tanult elméletek és módszerek alkalmazásával tényeket és alapvető összefüggéseket tár fel, rendszerez és elemez, önálló következtetéseket, kritikai észrevételeket fogalmaz meg, döntés-előkészítő javaslatokat készít, döntéseket hoz rutin- és részben ismeretlen – hazai, illetve nemzetközi – környezetben is.
 • Követi és értelmezi a világgazdasági, nemzetközi üzleti folyamatokat, a gazdaságpolitika és a szakterület szerint releváns kapcsolódó szakpolitikák, jogszabályok változásait, azok hatásait, ezeket figyelembe veszi elemzései, javaslatai, döntései során.
 • Elvégzi a kereskedelem és marketing szakterület ismeretrendszerét alkotó elképzelések alapfokú analízisét, az összefüggéseket szintetizálja, és adekvát értékelő tevékenységet folytat.
 • Képes a marketing és értékesítés rövid és középtávú döntési folyamataiban való eligazodásra, a gyors piaci változások felismerésére, azokhoz való alkalmazkodásra.
 • Képes marketing és kereskedelmi döntéseket előkészítő marketingkutatási feladatok előkészítésére, a kutatási terv megfogalmazására, és a kutatás lebonyolítására, az alapvető összefüggések elemzésére.
 • Képes a vállalati kereskedelmi és marketing adatbázisok kezelésére, a szekunder marketingkutatási információk és adatok elemzésére, a szükséges specifikus szoftverek használatára.
 • Képes hatékony munkára gazdasági, marketing és kereskedelmi projektekben, gazdálkodó szervezetekben,
 • Képes marketing és kereskedelmi szervezeti egységek, vállalkozások vezetésére.
 • Megérti és használja a kereskedelem és marketing szakterület jellemző online és nyomtatott szakirodalmát magyar és idegen nyelven.
 • Képes a fogalmi és elméleti szempontból szakszerűen megfogalmazott szakmai javaslatot, álláspontot szóban és írásban, magyar és idegen nyelven, a szakmai kommunikáció szabályai szerint prezentálni.
 • Képes felismerni a gazdasági, marketing és kereskedelmi problémákat, megoldásukat megtervezi, megvalósítja.
 • Képes más tudásterületekkel és társadalmi-gazdasági alrendszerekkel való együttműködésre.
 • Írásban, szóban és modern infókommunikációs eszközökkel, idegen nyelven is képes kommunikálni.
Attitűdje
 • A minőségi munkavégzés érdekében problémaérzékeny, proaktív magatartást tanúsít, projektben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 • Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, felelősségek vállalására.
 • Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, ebben munkatársaival való együttműködésre.
 • Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon.
 • Komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is törekszik a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével meghozni döntését.
 • Befogadó mások véleménye, az ágazati, regionális, nemzeti és európai értékek iránt (ide értve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is).
Autonómiája és felelőssége
 • Általános szakmai felügyelet mellett, önállóan végzi és szervezi a munkaköri leírásban meghatározott feladatokat.
 • Az elemzésekért, következtetéseiért és döntéseiért felelősséget vállal.
 • Önállóan vezet, szervez, irányít gazdálkodó szervezetben szervezeti egységet, munkacsoportot, illetve vállalkozást, kisebb gazdálkodó szervezetet, felelősséget vállalva a szervezetért és a munkatársakért.
 • Szakmai útmutatás alapján végzi átfogó és speciális kereskedelem és marketing szakmai kérdések végiggondolását, és rendelkezésére álló források alapján történő kidolgozását.
 • Felelősséggel részt vállal kereskedelmi és marketing szakmai nézetek kialakításában, indoklásában.
 • Felelősséget vállal a munkával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi, etikai normák és szabályok betartása terén.
 • Előadásokat tart, vitavezetést önállóan végez. Önállóan és felelősséggel vesz részt a gazdálkodó szervezeten belüli és azon kívüli szakmai fórumok munkájában.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés megnevezése: kereskedelem és marketing alapképzési szak
 • A képzés kódja: BSZKKEM
 • A képzés besorolása: gazdaságtudományok képzési terület
 • Szakirány(ok):
 • Specializáció(k):
  értékesítés
  üzleti szakfordító
 • Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: alapfokozat
 • Megszerezhető szakképzettség(ek): közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés munkarendje: nappali, levelező
 • A képzés helye: székhelyen (Miskolc)
 • Képzési idő: 7 félév
 • A képzés során megszerzendő kreditek száma: 180 + 30 kredit
 • A nyilvántartásba vétel ideje:
  OH-FRKP/17694-1/2007. sz. határozat jogerőre emelkedése
  FNYF/1112-3/2017. számú határozat (2017. június 28.) szerint
  FNYF/725-4/2018. számú határozat (2018. július 5.) szerint
 • A meghirdetés kezdetének ideje: 2006/2007. tanév; 2018/2019. tanév I. félév
 • A meghirdetés végének ideje:
 • Képzési együttműködések:
 • Közös illetve affiliációs képzés: nem
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  Egyetemi Tanács 10/2005. sz. határozata (2005. március 9.)
  MAB 2005/6/X/2/85. sz. határozat (2005. július 1.)
  oktatási miniszter 9.428-7/2005. sz. engedélye (2005. július 27.)
  ME 47/2017. számú szenátusi határozat (2017. március 22.)
  ME 75/2018. számú szenátusi határozat (2018. április 26.)
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Nagy Szabolcs, 72133767542
 • Képzési és kimeneti követelmény: 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet
Dr. Hajdú Noémi
szakreferens
A/2
épület, I. em., 107.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei
 • A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke:
  80 kredit;
 • A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték:
  27 kredit;
 • A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték:
  9 kredit;
 • A szakdolgozathoz rendelt kreditérték:
  kritériumkövetelmény kredit nélkül
 • A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték:
  102 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat kreditértéke: 30 kredit.
Szakmai gyakorlat

A Gazdaságtudományi Kar a kereskedelem és marketing alapszakja esetében a kimeneti követelményt legkésőbb a 6. félév végén egy nyelvből középfokú, komplex, szakmai intézményi nyelvi vizsgában vagy felsőfokú általános komplex intézményi nyelvi vizsgában határozza meg.

Idegennyelvi követelmények

A Gazdaságtudományi Kar a gazdálkodás és menedzsment alapszakja esetében a kimeneti követelményt legkésőbb a 6. félév végén egy nyelvből középfokú, komplex, szakmai intézményi nyelvi vizsgában vagy felsőfokú általános komplex intézményi nyelvi vizsgában határozza meg.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

210 kredit

Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann

dékán, Gazdaságtudományi Kar

dekan_gtk

Számos vállalati vezetőtől, humán menedzsertől hallottam már, hogy a munkaerő kiválasztás során előnybe részesíti a miskolci közgazdász gyűrűt viselő pályázót, mert biztos lehet abban, hogy felkészült és szorgalmas munkatársra számíthat személyében.

Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann

Two business people talking about graph and analysis about finan
gtk_02
gtk_03
Working environment and discussion of a new project. Concept picture of economy, and money

Jövőkép

A kereskedelem és marketing alapszakon végzettek a versenyképes piaci termék, kínálat kialakításának és értékesítésének módszereit ismerik meg a képzés alatt. Jártasságot szereznek a marketingkommunikáció, a média, a közösségi platformok, a reklám, a PR, az értékesítés-ösztönzés, ügyfélkapcsolat, rendezvényszervezés világában. A marketing nemcsak üzleti, de kulturális, oktatási és más nonprofit területi alkalmazására is felkészülnek a nálunk végzettek.

A képzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 1333 Kereskedelmi tevékenységet folytató egység vezetője
 • 1334 Üzleti szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője
 • 2531 Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező
 • 2532 PR-tevékenységet tervező, szervező
 • 2533 Kereskedelmi tervező, szervező
 • 2534 Informatikai és telekommunikációs technológiai termékek értékesítését tervező, szervező
 • 3622 Kereskedelmi ügyintéző
 • 3632 Marketing- és pr-ügyintéző
 • 3641 Személyi asszisztens
 • 4131 Készlet- és anyagnyilvántartó
 • 4132 Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó
 • 5111 Kereskedő
 • 5123 Telefonos (multimédiás) értékesítési ügynök

Kiváló továbbtanulási lehetőség a szintén a Marketing és Turizmus Intézet által gondozott kereskedelem és marketing alapszak.

A szakot meghirdető kar

Gazdaságtudományi Kar

A Miskolci Egyetem jogelődjén a (Nehézipari Műszaki Egyetemen) 1987. szeptemberében indult el a főiskolai szintű közgazdász képzés. 1990. július 1-én a Közgazdaságtudományi Intézet Gazdaságtudományi Karrá alakult.

A napjainkban tapasztalható változások a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítják. Folyamatosan nőnek a munkaerő-piaci igények; legalább egy világnyelvet a szakma gyakorlásához szükséges színvonalon beszélő, az elméleti ismereteken túl gyakorlati felkészültséggel rendelkező közgazdászokat képzünk.

A Gazdaságtudományi Karon folyó négylépcsős képzés, a 4 féléves felsőoktatási szakképzés, a 7 vagy 8 féléves alap, a 2 vagy 4 féléves mesterképzés, valamint a 8 féléves doktori képzés a munkaerőpiaci elvárásoknak maximálisan eleget tesz!

Képzésünk gyakorlati háttere erős. Hallgatóink nem csak a szemináriumokon ismerkedhetnek meg a jövőbeni feladataikkal, hanem kapcsolatba kerülnek a szakmai gyakorlatok vagy gyakornoki állások során vállalkozásokkal és intézményekkel, ahol valós üzleti környezetben sajátíthatják el a szakma fogásait. Évek óta zajlik duális képzés a vállalati partnerekkel együttműködésben, valamint gyakornoki program is. A valós vállalati példák, élethelyzetek erősítik a Kar duális hallgatóinak tudását, ezáltal sokkal komplexebb szemlélettel rendelkeznek. A hallgatók olyan munkatapasztalattal, készségekkel és képességekkel gazdagodnak a képzés során, amelyek birtokában sikeresek a munkaerőpiacon.

A tehetséggondozásra is kiemelt figyelmet fordítunk évek óta működik a Hantos Elemér Közgazdász Szakkollégium. Kiemelkedő hallgatókat összefogó szakmai és szellemi közösség. Tagjai hasonló gondolkodású fiatalok, akik ambiciózusok, tele tervekkel és célokkal.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír