GTK
Alapképzés (BSc / BA / BProf)

Közgazdasági adatelemzés (Economic Data Analysis)

A Gazdaságtudományi Kar Marketing és Turizmus Intézete által meghirdetett szak

A képzés megnevezése
Közgazdasági adatelemzés (Economic Data Analysis)
Képzési terület
Gazdaságtudományok
Képzés időtartama
6 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Közgazdász közgazdasági adatelemzés alapképzési szakon (Economist in Data Analysis)

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja a data science, adatbányászat, adatelemző területen jártas közgazdászok képzése, akik képesek matematikai, informatikai, leíró és következtető statisztikai ismereteik alapján adatbázisok kezelésére, az azokban lévő információk feldolgozására és az információk kreatív felhasználására, az adatokban lévő információk vizualizálására, tartalmi elemzésére, döntéselőkészítő jellegű interpretálására, alapszintű elemzési, döntéselőkészítési feladatok elvégzésére egyes közgazdasági, társadalomtudományi területeken. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudása
 • Ismeri a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek alapvető elméleteit és jellemzőit, birtokában van az alapvető információgyűjtési, matematikai és statisztikai elemzési módszereknek.
 • Ismeri a közgazdaságtani elemzések fogalomrendszerét.
 • Elsajátította a gazdasági szereplők döntéseit befolyásoló tényezőkre vonatkozó ismereteket, továbbá azokat az összefüggéseket, amelyek révén a döntésekből és a piaci folyamatokból kialakul a gazdasági esemény.
 • Ismeri azokat a kapcsolódási pontokat, amelyeken keresztül a piaci és gazdaságpolitikai intézményrendszer képes befolyásolni a gazdasági eseményeket.
 • Ismeri és értő módon használja a szakmai eredmények közlésének tartalmi és formai követelményeit.
 • Megszerzett tudásának elemei továbbá: erős programozási készségek (R nyelv); adatbázis-kezelési és big data ismeretek; adatbányászat, gépi tanulás; adatminőségi [DSM (data source management); DQM (data quality management)] ismeretek; statisztikai modellek építése, fejlesztése, elemzése és alkalmazása; az ökonometriai modellalkotás jellegzetességeinek ismerete; releváns speciális statisztikai területek ismerete (bayes-i statisztika); az adatelemzési feladatokhoz szükséges statisztikai programcsomagok ismerete; kvantitatív elemzések, jelentések készítése, jártasság dinamikus jelentésgenerálásban; üzleti kimutatások tervezése, vizualizációs eszközök, prototípus riportok készítése, scaling.
Képességei
 • Erős analitikus és problémamegoldó képességgel rendelkezik, képes a problémák azonosítására és megoldására.
 • A tanult elméletek és módszerek alkalmazásával tényeket és alapvető összefüggéseket tár fel, rendszerez és elemez, önálló következtetéseket, kritikai észrevételeket fogalmaz meg, döntéselőkészítő javaslatokat tesz, döntéseket hoz ismert és részben ismeretlen – hazai, illetve nemzetközi – környezetben.
 • Követi és értelmezi a világgazdasági, nemzetközi üzleti folyamatokat, a gazdaságpolitika és a szakterület szerint releváns, kapcsolódó szakpolitikák, jogszabályok változásait, azok hatásait, ezeket figyelembe veszi elemzései, javaslatai, döntései során.
 • Képes releváns gazdasági kérdések helyes beazonosítására, azok elemzésen és előrejelzésen alapuló, szakmailag elfogadható szintű megválaszolására.
 • Képes a gazdasági probléma megoldásához megválasztani az adekvát módszertani elemeket.
 • Átlátja a gazdasági összefüggéseket, képes a gazdasági folyamatok alakulása mögött meghúzódó tényezők azonosítására, valamint a gazdasági események és a gazdaságpolitikai beavatkozások várható hatásainak felmérésére.
 • Képes eredményeit az elvárt szakmai színvonalon, érthetően és világosan prezentálni.
Attitűdje
 • Problémaérzékeny, proaktív magatartást tanúsít, projektben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 • Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és módszertanokra.
 • Nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, felelősségek vállalására.
 • Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, ebben munkatársaival való együttműködésre.
 • Elkötelezett a minőségi munkavégzés iránt.
 • Betartja a tudományos élet és munkavégzés szakmai, etikai normáit.
 • Fogékony új ismeretek befogadására.
 • Elkötelezett ismeretei, szaktudása élethosszig tartó fejlesztése mellett.
 • Önálló munka esetén betartja a szakmai tevékenységre jellemző etikai normákat, csoportmunka esetén nyitott és konstruktív.
 • A megszerzett informatikai és matematikai ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb és átfogóbb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására.
 • Nyitott készségeinek, kompetenciáinak fejlesztésére és új technikák és módszerek elsajátítására.
Autonómiája és felelőssége
 • Általános szakmai felügyelet mellett, önállóan végzi és szervezi a munkaköri leírásban meghatározott feladatokat. Önállóan szervezi meg a gazdasági folyamatok elemzését, az adatok gyűjtését, rendszerezését, értékelését.
 • Felelősséget vállal az elemzésekért, következtetéseiért, valamint döntéseiért, tevékenységéért.
 • Felelősséget vállal az oktatási intézmény által megfogalmazott normák, etikai irányelvek, illetve a szakmai normák betartása területén.
 • Felelősséget vállal saját szakmai fejlődéséért.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés helye: Miskolc
 • A képzés nyelve: magyar
 •  A képzés munkarendje: nappali/levelező
 • Szakirány(ok):
 • Specializáció(k):
 • Műveltségterület(ek):
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2022/2023. tanév I. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  ME 45/2022. számú szenátusi határozat (2022. március 17.)
  MAB 2022/6/VI/1/12. számú MAB határozat (2022. július 8.)
Dr. Szilágyi Roland Ph.D.
Egyetemi docens
A/4
épület, IV. em., 421.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A törzsanyag az alábbi ismeretköröket érinti: 

 • Információkezelési alapozó ismeretkör
 • Adatelemzési ismeretkör
 • Informatikai alapozó ismeretkör
 • Gazdaságelméleti ismeretkör
 • Alkalmazott gazdaságtani ismeretkör
 • Matematikai alapozó ismeretkör
 • Optimalizálási és modellezési ismeretkör
 • Statisztikai alapozó ismeretkör
 • Többváltozós statisztikai módszerek ismeretkör
 • Haladó közgazdasági-, pénzügyi ismeretkör
 • Piackutatási ismeretkör
 • Jövőkutatási ismeretkör
 • Társadalomtudományi ismeretkör
Szakképzési modul

A szakon külön szakirány, vagy specializáció nem indul.

Szakmai gyakorlat

A szakon elkülönített szakmai gyakorlat nincs. A szakmai tapasztalatokat a gyakorlatorientált képzés keretében, szemináriumi foglalkozásokon sajátítják el a hallgatók.

Idegennyelvi követelmények

A közgazdasági adatelemzés alapképzési szakon bemeneti nyelvi követelmény nincs előírva.

Az egyetem külön térítési díj nélkül a szakmai tárgyak idegen nyelvű, kötelező szakirodalmi előírásai, idegen nyelvű szakmai feladatai, illetve idegen nyelven hirdetett szakmai tantárgyak és idegen nyelvből kötelező szaknyelvi tantárgyak útján biztosítja a szakképzettség gyakorlásához szükséges szaknyelv fejlesztési lehetőségét és szinten tartását.

Kimeneti követelményként legkésőbb a 6. félév végén egy nyelvből középfokú, komplex, szakmai intézményi nyelvi vizsgát kell tennie a hallgatóknak.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

180 kredit

Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann

dékán, Gazdaságtudományi Kar

dekan_gtk

Számos vállalati vezetőtől, humán menedzsertől hallottam már, hogy a munkaerő kiválasztás során előnybe részesíti a miskolci közgazdász gyűrűt viselő pályázót, mert biztos lehet abban, hogy felkészült és szorgalmas munkatársra számíthat személyében.

Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann

Two business people talking about graph and analysis about finan
gtk_02
gtk_03
Working environment and discussion of a new project. Concept picture of economy, and money

Jövőkép

Az adattudósok az elkövetkező évek egyre keresettebb szakemberei lesznek, hiszen a jövőben az adatok nyelvét értő és beszélő munkatársak létfontosságú feladatokat látnak majd el. A big data egy új korszakot nyitott, és az új korszak újfajta tudást igényel, legyen szó marketingről, pénzügyekről, menedzsmentről, minőségbiztosításról, orvostudományról, vállalatirányításról, kormányzásról, mezőgazdaságról, oktatásról, sportról vagy éppen hadászatról.

Ahhoz viszont, hogy az adatban rejlő kincseket fel tudjuk tárni, az adatot rendszerezni, értelmezni, és elemezni kell. Napjainkban azonban nincs elég felkészült szakember, aki a hihetetlen ütemben bővülő adattömeget képes kezelni, az összefüggéseket meglátni.

A cégek ilyen emberekre vadásznak, gyakorlatilag minden nagyvállalat több adatelemzőt és üzleti elemzőt szeretne felvenni. Így a legjobban fizető állások várnak rájuk. Változatos profilú közép- és nagyvállalatoknál: a bankszektortól kezdve a kiskereskedelmi és telekommunikációs cégeken át, egészen a gyógyszer- és olajiparban is kínálnak data scientist és business analyst pozíciókat.

A képzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 2624 Elemző közgazdász
 • 2625 Statisztikus
 • 2531 Piackutató
 • 2514 Kontroller
 • 2511 Pénzügyi elemző
 • 2522 Üzletpolitikai elemző

A szakot meghirdető kar

Gazdaságtudományi Kar

A Miskolci Egyetem jogelődjén a (Nehézipari Műszaki Egyetemen) 1987. szeptemberében indult el a főiskolai szintű közgazdász képzés. 1990. július 1-én a Közgazdaságtudományi Intézet Gazdaságtudományi Karrá alakult.

A napjainkban tapasztalható változások a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítják. Folyamatosan nőnek a munkaerő-piaci igények; legalább egy világnyelvet a szakma gyakorlásához szükséges színvonalon beszélő, az elméleti ismereteken túl gyakorlati felkészültséggel rendelkező közgazdászokat képzünk.

A Gazdaságtudományi Karon folyó négylépcsős képzés, a 4 féléves felsőoktatási szakképzés, a 7 vagy 8 féléves alap, a 2 vagy 4 féléves mesterképzés, valamint a 8 féléves doktori képzés a munkaerőpiaci elvárásoknak maximálisan eleget tesz!

Képzésünk gyakorlati háttere erős. Hallgatóink nem csak a szemináriumokon ismerkedhetnek meg a jövőbeni feladataikkal, hanem kapcsolatba kerülnek a szakmai gyakorlatok vagy gyakornoki állások során vállalkozásokkal és intézményekkel, ahol valós üzleti környezetben sajátíthatják el a szakma fogásait. Évek óta zajlik duális képzés a vállalati partnerekkel együttműködésben, valamint gyakornoki program is. A valós vállalati példák, élethelyzetek erősítik a Kar duális hallgatóinak tudását, ezáltal sokkal komplexebb szemlélettel rendelkeznek. A hallgatók olyan munkatapasztalattal, készségekkel és képességekkel gazdagodnak a képzés során, amelyek birtokában sikeresek a munkaerőpiacon.

A tehetséggondozásra is kiemelt figyelmet fordítunk évek óta működik a Hantos Elemér Közgazdász Szakkollégium. Kiemelkedő hallgatókat összefogó szakmai és szellemi közösség. Tagjai hasonló gondolkodású fiatalok, akik ambiciózusok, tele tervekkel és célokkal.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír